• No results found

E4 Broänge - Daglösten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "E4 Broänge - Daglösten"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-09-09

E4 Broänge - Daglösten

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Väg E4 mellan Broänge och Daglösten är en väg med relativt stor trafikmängd och höga hastigheter. Det i kombination med låg trafikteknisk standard för korsningar och väggeometri innebär en risk för olyckor med svåra följder. För att minimera risken för olyckor och samtidigt öka framkomligheten på sträckan planerar Trafikverket för att bredda E4 från 9 m till 14 m mötesfri 2+1 väg. Mittseparering i form av mitträcke sätts upp längs hela sträckan. Ett antal på- och avfarter kommer stängas för att ledas om till större och trafiksäkrare korsningar.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för såväl fordonstrafik som oskyddade trafikanter.

Vad har hänt?

Ett samrådsunderlag har tagits fram som en del av vägplanen. Detta har samråtts med

länsstyrelse, kommun samt enskilda och andra organisationer och myndigheter som kan antas bli särskilt berörda. En samrådsredogörelse med de inkomna synpunkterna har påbörjats.

Våren 2021 fattade länsstyrelsen beslutet att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Så här planerar vi arbetet

Samråd hålls kontinuerligt under projektet och är en viktig del i planläggningsprocessen. Först tas ett samrådsunderlag fram inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen fattar beslut ska enskilda som särskilt berörs, berörda kommuner och länsstyrelsen haft möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget. Efter att samrådsunderlaget varit ute på samråd sammanfattas alla synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse.

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Beroende på länsstyrelsens beslut tas en miljöbeskrivning alternativt en miljökonsekvensbeskrivning fram.

(2)

Adress:

Sundsbacken 2-4 971 25 Luleå

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Gunilla Björklund Telefon: 010-123 84 09

gunilla.bjorklund@trafikverket.se Samrådshandling är det status som vägplanen har vid framtagning av alternativa

lokaliseringar och planförslag. I samrådshandlingen beskrivs de studerade alternativen och utformningen mer ingående. I skedet kommer de fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda att erbjudas ett samrådsmöte på orten. Även allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter och yttranden sammanfattas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget sammanställs i en granskningshandling som ställs ut för granskning.

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda meddelas med brev när granskningstiden börjar. Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har också möjlighet att lämna synpunkter. Vid behov arbetas därefter eventuella revideringar in i planförslaget.

Efter granskningen sammanställs och bemöts synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande.

Därefter tas en fastställelsehandling fram som skickas till Länsstyrelsen för tillstyrkan. Efter tillstyrkan skickas vägplanen till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelseprövning. Då granskas planen och arbetet med planprocessen. Om vägplanen uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftningen erhåller vägplanen ett beslut om fastställelse. Om detta beslut inte överklagas vinner vägplanen laga kraft. Byggstart kan ske tidigast då vägplanen vunnit laga kraft.

Vad händer framöver?

Samrådshandlingen kommer att samrådas med enskilda samt organisationer och myndigheter som är särskilt berörda, länsstyrelsen i Västerbottens län samt Skellefteå kommun under perioden 2021-09-09 – 2021-09-29. Parterna får då möjlighet att yttra sig över förslaget.

Därefter kommer inkomna synpunkter att sammanställas i samrådsredogörelsen och tas med i det fortsatta arbetet med att utforma planförslaget.

Vägplanen planeras att ställas ut på granskning under våren 2022 och planeras att skickas in för fastställelseprövning under hösten 2022.

När kan du påverka

Du kan vara med och påverka under hela planprocessen. Allmänhetens synpunkter är viktiga i vår fortsatta planering för att få kännedom om förutsättningar inom området. I samband med samråd och granskning kommer material och handlingar att finnas tillgängliga på Trafikverkets webbplats trafikverket.se/broange-daglosten samt på Trafikverkets kontor i Umeå, Storgatan 60 i samband med granskningen.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår webbplats www.trafikverket.se/broange-daglosten.

Samråd (här är vi just nu) (december, 2020)

Beslut om betydande miljöpåverkan (våren, 2021)

Samrådsmöte på orten (hösten, 2021)

Granskning (våren, 2022)

Fastställelseprövning (hösten, 2022)

References

Related documents

vid normal drift kommer pumpstationerna och VA-ledningarna inte att medföra något utsläpp av avloppsvatten till Lygnern.. Vid extrema

De landskapsekologiska sambanden behöver studeras både gällande hasselsnoken och för övriga höga naturvärden inom det föreslagna planområdet för att påtaglig skada skall

En expansion av den befintliga hotellverksamheten bidrar till den långsiktiga utvecklingen av Sollentunavägen och är till fördel då flödet av människor till och från

Uppdrag, samråd och granskning av ändring av detaljplan för vindsinredning för delar av stadsdelarna Annedal och Kommendantsängen inom stadsdelen Kommendantsängen.. Förslag

SKELLEFTEÅ ÖNNESMARK 5:13 fördjupad inventering av fasad Mätning av fasaddämpning för att bedöma åtgärdsbehov SKELLEFTEÅ ÖNNESMARK 5:14 Ingen åtgärd Riktvärden

När avsteg görs från riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad erbjuds istället åtgärder för att övriga riktvärden för inomhusmiljö samt vid uteplats ska uppnås..

Det nya vägområdet kommer att beröra Natura 2000-området, Gärdefjärdens naturreservat och riksintresset för naturvård på östra sidan om E4 i liten omfattning, men

Utredning pågår om hur den nya planskilda porten i Mångbyn ska utformas. Under våren 2018 studerades olika tänkbara lösningar för en planskild passage för vilda djur och

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

miljöbalken till ett ökat inläckage (grundvattenbortledning) och utökad infiltration inom projekt E4 Förbifart Stockholm i Stockholms kommun. Det motsvarar området från

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte.. Beroende

Med hänsyn till den pågående och planerade förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs älvstranden och Backaplan är det angeläget att successivt

Samrådsunderlaget skickas sedan in, tillsammans med samrådsredogörelsen, till Länsstyrelsen för beslut om projektet medför en betydande miljöpåverkan.. Länsstyrelsens

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte..

underlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. Innan länsstyrelsen prövar om projektet kan antas medföra

Underlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP).. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte.. Beroende

Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende på länsstyrelsens beslut