• No results found

Korsning E4/väg 352 Björnavägen Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Korsning E4/väg 352 Björnavägen Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-06-12

Korsning E4/väg 352 Björnavägen

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Projektet omfattar korsningen E4, Centralesplanaden/väg 352, Björnavägen som ligger vid norra utfarten i Örnsköldsviks stad. Genom att bygga om korsningen till en cirkulationsplats förbättras trafiksäkerhet och tillgänglighet för fordons trafikanter.

E4 är en av landets viktigaste vägar för gods- och persontransporter till och från Norrland. Väg 352 (Björnavägen) är ett utpekat skogstransportstråk som går norrut mot länsgränsen till Västerbotten via en rad byar och mindre samhällen.

Korsningen är olycksdrabbad och har inte en tillfredställande utformning i förhållande till de trafikmängder som finns i området.

Den förväntade effekten av projektet är att öka tillgängligheten och framkomligheten på väg 352 samt öka trafiksäkerheten på väg E4. Antal olyckor och incidenter förväntas att minska.

Vad har hänt?

En Åtgärdsvalsstudie E4 genom centrala Örnsköldsvik har genomförts i samarbete mellan Trafikverket och Örnsköldsviks kommun. Arbetet har bedrivits i en process från 2013 till våren 2014.

Under 2017 togs ett samrådsunderlag fram som underlag till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen beslutade 2017-10-04 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingen togs fram under 2018 och samrådsmöte på ort hölls 2018-05-03 i Stadshuset Kronan i Örnsköldsvik. Samrådsmaterialet fanns tillgängligt under tiden 2018-04-28 – 2018-05-25 på Trafikverket Region Mitt samt på Trafikverkets webbplats.

Som underlag till projekteringen har olika typer av inventeringar, mätningar och undersökningar i fält genomförts. Detta för att samla in så mycket underlag som möjligt inför det fortsatt arbetet.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Så här planerar vi arbetet

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som bland annat regleras i väglagen och miljöbalken. Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena; samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Vi ska i samråd med dig utforma vägplanen som bland annat beskriver anläggningen, miljöförutsättningar och påverkan samt vilken mark som behöver tas i anspråk för projektet.

Figur 1. Planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. (Källa: Trafikverket)

Samråd är en viktig del av planläggningsprocessen och hålls kontinuerligt under projektets gång. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med berörda kommuner, länsstyrelsen,

myndigheter, organisationer, berörd allmänhet m.fl. för att få in synpunkter och kunskap för att kunna utforma en så bra lösning som möjligt.

Arbetet inleds med framtagande av samrådsunderlag vilken beskriver de behov och problem som ska beaktas samt de förutsättningar och intressen som finns. Tänkbara alternativ och konsekvenser för berörda intressen skall också framgå.

Efter att samrådsunderlaget varit ute på samråd (remiss) sammanfattas alla synpunkter som

inkommit i en samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte.

Beroende på Länsstyrelsens beslut tas en miljöbeskrivning alternativt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. Länsstyrelsen beslutade 2017-10-04 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att miljöbeskrivning inarbetas i planbeskrivning.

Därefter fortsätter samrådshandlingen som är benämningen på den status som vägplanen har vid framtagning av alternativa lokaliseringar och planförslag tas fram där de planerade vägåtgärderna beskrivs mer i detalj. I skedet kommer de fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda erbjudas ett samrådsmöte på orten (genomfördes 2018-05-03). Även allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

När planförslaget är klart annonserar vi om detta och ställer ut förslaget för granskning. De

fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev när granskningstiden börjar (planerad till sommar 2020). Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har också möjlighet att lämna synpunkter.

Vägplanen ska bl.a. innehålla plankarta, planbeskrivning, fastighetsförteckning, miljöbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning och en samrådsredogörelse. Efter granskningen så sammanställs och bemöts synpunkter som kommit in. Vid behov arbetas därefter eventuella revideringar in i

planförslaget.

Därefter skickas vägplanen till Länsstyrelsen för yttrande. När Länsstyrelsen lämnat sitt yttrande skickas vägplanens fastställelsehandling till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelse- prövning. Här granskas hela vägplanen och hur arbetet med planprocessen gått till. Om vägplanen

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftningen kan vägplanen fastställas. Byggstart kan ske tidigast då vägplanen vunnit laga kraft.

Samråd genomförs under hela processen.

Vad händer framöver?

I detta projekt befinner vi oss i tredje steget av Trafikverkets planeringsprocess vilket innebär att vi är inne i skede granskningshandling.

I skede granskningshandling ställs vägplanen ut på granskning. Granskningen är till för att du ska få ett konkret förslag att tycka till om. Du kommer att få reda på granskningen via annons i tidningen och brev om du är särskilt berörd av projektet. Under granskningstiden kommer du att få möjlighet att studera förslaget och lämna dina synpunkter till oss. Granskning är planerad till sommaren 2020.

Vi kommer sedan att sammanställa och bemöta alla inkomna yttranden i ett granskningsutlåtande.

Därefter kommer vi att be om Länsstyrelsen yttrande över planen inför fastställelseprövning. Vi planerar att begära fastställelseprövning hösten 2020. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Ett beslut som vunnit laga kraft ger Trafikverket rätt att mot ersättning ta marken i vägområdet i anspråk och börja bygga.

I dagsläget förväntas en fastställd vägplan i början av 2021, detta under förutsättning att ingen överklagar vägplanen.

Underlag för kommande produktion tas troligtvis fram 2021/2022 och en preliminär byggstart förväntas ske tidigast år 2023.

När kan du påverka

Samråd sker löpande under hela den fortsatta processen. Du kan vara med och påverka planen genom att närvara vid samråd samt att inkomma med synpunkter under tiden vägplanen finns tillgänglig för samråd och granskning.

Synpunkterna fram till granskningshandlingen sammanfattas i en samrådsredogörelse som

färdigställs innan granskningen börjar. Tänk på att ju tidigare du kommer in med idéer desto enklare är det för oss att anpassa förslaget.

Under granskningen lämnas synpunkterna på förslaget skriftligt. Eventuella inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Vi hoppas så klart att du deltar i de olika samråd som du kommer att bli bjuden till och du är alltid välkommen att höra av dig till oss och lämna dina synpunkter.

Nedan hittar du projektets tidpunkter.

Samrådsunderlag (2017)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(Höst 2017)

Samrådsmöte på orten (vår 2018)

Granskning (sommar 2020)

Fastställelseprövning (höst 2020)

Förfrågningsunderlag för entreprenad

(2021/2022)

Preliminär byggstart (2023)

(4)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår webbplats.

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/vi-bygger-och-forbattrar/e4vag352348- korsningsatgarder-i-ornskoldsviks-kommun/e4vag-352-korsningsatgarder-vidbjornavagen/

Adress:

871 24 Härnösand Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Jimmy Dahlbom Telefon: 010-123 31 09 jimmy.dahlbom@trafikverket.se

Markförhandlare:

Anna Dahlman

Telefon: 010-123 61 96 anna.dahlman@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte.. Beroende

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar

Ändamålet är att projektets åtgärder ska ge en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för framförallt cyklister och därigenom förbättra tillgängligheten