• No results found

E4 Rastplats Granberget Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "E4 Rastplats Granberget Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2018-10-11

E4 Rastplats Granberget

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

För att bland annat beakta yrkestrafikens krav på kör- och vilotider ska vissa avstånd mellan rastplatser gälla för de nationella stamvägarna samt av regionerna utpekade stråk. Med detta som utgångspunkt saknas en rastplats i norrgående riktning längs E4 i närheten av Sikeå i Robertsfors kommun, Västerbottens län.

Den befintliga parkeringen på Granberget är underdimensionerad och uppfyller ej kraven för en statlig rastplats. Trafikverkets rastplatser ska innehålla grundfunktioner som inte får underskrida en

standardnivå och de ska vara tillgängliga för alla, året runt, dygnet runt. Med grundfunktioner avses en minimistandard för omfattning av utrustningen på rastplatsen; exempelvis toalett och

parkeringsplats för lastbil med släp. Ytorna mellan dessa grundfunktioner ska vara utformade så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan förflytta sig på egen hand.

Vad har hänt?

Ett samrådsunderlag har tagits fram som en del av vägplanen. Detta ska samrådas med enskilda som kan antas bli särskild berörda samt myndigheter och organisationer.

Så här planerar vi arbetet

Samråd hålls kontinuerligt under projektet och är en viktig del i planläggningsprocessen för att kunna utforma en så bra lösning som möjligt. Först tas ett samrådsunderlag fram inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Innan Länsstyrelsen fattar beslut ska enskilda som särskilt berörs, berörda kommuner och Länsstyrelsen haft möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget.

Efter att samrådsunderlaget varit ute på samråd sammanfattas alla synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Beroende på Länsstyrelsens beslut tas en miljöbeskrivning alternativt en miljökonsekvensbeskrivning fram.

Samrådshandling är det status som vägplanen har vid framtagning av alternativa lokaliseringar och planförslag. I samrådshandlingen beskrivs de studerade alternativen och utformningen mer ingående.

I skedet kommer de fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda att erbjudas ett samrådsmöte på orten. Även allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter och yttranden sammanfattas i samrådsredogörelsen.

När planförslaget är klart sammanställs det i en granskningshandling som ställs ut för granskning.

De fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev när granskningstiden börjar. Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har också möjlighet att

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

lämna synpunkter. Vid behov arbetas därefter eventuella revideringar in i planförslaget. Efter granskningen sammanställs och bemöts synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande och därefter skickas vägplanen till Länsstyrelsen för deras yttrande.

Efter Länsstyrelsens yttrande skickas en fastställelsehandling till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelseprövning. Då granskas hela vägplanen och arbetet med planprocessen. Om vägplanen uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftningen erhåller vägplanen ett beslut om fastställelse. Om detta beslut ej överklagas vinner vägplanen laga kraft. Byggstart kan ske tidigast då vägplanen vunnit laga kraft.

Vad händer framöver?

Samrådsunderlaget som tagits fram kommer att samrådas med enskilda som kan antas bli särskilt berörda, berörd kommun och Länsstyrelse under perioden 2018-10-11 t.o.m. 2018-10-25. Parterna kommer under denna period att ha möjlighet att yttra sig över förslaget. Därefter kommer inkomna synpunkter att granskas och tas med i det fortsatta arbetet med att utforma planförslaget.

Ett samrådsmöte på orten är planerat till vintern 2018/2019. Därefter kommer vägplanen att ställas ut för granskning vintern/våren 2019. Vägplanen planeras att skickas in för fastställelse under

våren/sommaren 2019.

En mer detaljerad handling (bygghandling) tas fram parallellt med arbetet med vägplanen. Denna handling används som underlag vid själva byggandet. Byggstart är planerad till sommaren 2020.

Rastplatsen planeras att upphandlas som en gemensam entreprenad med projektet E4 Sikeå – Gumboda.

När kan du påverka

Du kan vara med och påverka under hela planprocessen. Allmänhetens synpunkter är viktiga i vår fortsatta planering för att veta vilka brister som upplevs längs sträckan.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/nara-dig/projekt, se Västerbottens län.

Besöksadress:

Sundsbacken 2-4, 972 42 Luleå Postadress:

Box 809, 971 25 Luleå Telefon: 0771-921 921

Delprojektledare:

Frida Gustafsson Telefon: 010-123 61 71

frida.gustafsson@trafikverket.se

Samråd

Oktober 2018

Beslut om betydande miljöpåverkan

November 2018

Samrådsmöte på orten

Vintern, 2018 / 2019

Granskning

Vintern / Våren 2019

Fastställelseprövning Våren / Sommaren

2019

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar

Ändamålet är att projektets åtgärder ska ge en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för framförallt cyklister och därigenom förbättra tillgängligheten