Maria Johansson Arnström (S) Maria Johansson Arnström (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

32  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 08:00-13:10

Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bo Eriksson (C) § 22-39

Maria Johansson Arnström (S) Patrik Nilsson (S)

Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M) § 22-40

Dahle Gullberg (S) tjs.ers § 22-39 Ray Alexen (KV), tjs. ers. § 40-42 Roger Andersson (S) tjs. ers. § 40-42

Övriga deltagare Ray Alexén (KV) § 22-39 Roger Andersson (S) § 22-39

Mats Andresen, samhällsbyggnadschef

Stefan Andersson, bygg- och miljöchef Pernilla Jakobsson, planarkitekt § 37 Johnny Borg, projektingenjör § 27 Sara Lindberg, ekonom § 22-31 Jeane Gustavsson, bygglovshandläggare § 29

Tony Ortenlöf, byggnadsinspektör § 39-42 Carolina Storberg, vatten- och renhållningschef § 27 Susanne Ohlsson, nämndsekreterare

Utses att justera Maria Johansson Arnström (S)

Justeringens tid

Underskrifter Sekreterare Paragrafer § 22-42

Susanne Ohlsson

Ordförande

Åke Morin (KV)

Justerande

Maria Johansson Arnström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-03-12 Datum för anslags

uppsättande

Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för

protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift Susanne Ohlsson

(2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 22 Godkännande av ärendelista och val av justerare

Ärendelista sida

§ 22 Godkännande av ärendelista och val av justerare 2

§ 23 Meddelande och information 2013 4

§ 24 Aktivitetsplan 2013 5

§ 25 Redovisning av delegationsbeslut 2013 Samhällsbyggnadsnämnden 6

§ 26 Bokslut 2012 - återremiss av handlingsplan 7

§ 27 VA-planering av avlopp inom Hylte kommun (2012 TSN0012) 8

§ 28 Förslag till tillsynsplan och fastställelse av behovsutredning för

Samhällsbyggnadsnämnden 2014 10

§ 29 Revidering av Plan- och byggtaxa 11

§ 30 Mål- och resursplan 2014-2016 MRP Samhällsbyggnadsnämnden 13

§ 31 Begäran om tilläggsanslag i investeringsbudget - återvinningscentralen 18

§ 32 Begäran från barn- och ungdomsnämnden: Sänkning av hastigheter

i Långaryd 19

§ 33 Beslut om sänkt hastighet från 50 till 40km/h i Landeryd 20

§ 34 Beslut om sänkt hastighet från 50 till 40km/h i Torup och Rydöbruk 21

§ 35 Beslut om miljösanktionsavgift för försenad besiktning av oljecistern-

Decon industrier AB 22

§ 36 Yttrande till Energimarknadsinspektionen angående ansökan om

nätkoncession för 30 kV markkabel till Bohults vindkraftsanläggning 24

§ 37 Planprioritering 2013 25

§ 38 Beställning av nytt servitut - Torups Prästgård 1:81 26

§ 39 Sanktionsavgift – xxx 27

§ 40 Ansökan om bygglov – Bexet 2:4 29

§ 41 Yttrande över ändring av tillståndsansökan Jonsbo vindkraftspark 31

§ 42 Nya riktlinjer Lovbefriande åtgärder – Förtydligande 32

(3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Ärendelistan har varit utsänd. Ärende § 33-34 utgår. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Maria Johansson Arnström (S) till justerare.

(4)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 23 Meddelande och information 2013

Dnr 2013 SBN0004

Sammanfattning

Meddelande

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 16 (2012-02-12) Digitala kallelsehandlingar och läsplattor

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 22 (2012-02-12) Ansökan för vindkraftspark Treriksröset

Beslut Energimyndigheten – Beviljande av projektpengar för klimat- och energirådgivning Information

Samrådsmöte Borabo deponi

Information Jämförelse av tidigare års intäkter för avskrivna fordringar Styrgrupp Deponi

Tjänst Projektingenjör

Utfall renhållningsabonnemang Tjänst Kost- och lokalvårdschef

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

(5)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 24 Aktivitetsplan 2013

Dnr 2013 SBN0005

Sammanfattning

Aktivitetsplanen beskriver de projekt/arbetsuppgifter som samhällsbyggnadskontoret arbetar med under året och när på året dessa aktiviteter ska utföras. Aktivitetsplanen är ett av

nämndens styrinstrument för verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) 2013-03-04 Aktivitetsplan 2013

VA- och renhållningsprojekt 2013 Park- och gatuprojekt 2013

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av aktivitetsplanen.

(6)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 25 Redovisning av delegationsbeslut 2013 Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2013 SBN0006

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut:

 Delegeringsbeslut Miljö- och hälsoskydd 2013-01-28 – 2013-02-25

 Delegeringsbeslut Bygg 2013-01-28 -2013-02-25

 Beviljande parkeringstillstånd, tillståndsnr. 00570-00571

 Delegeringsbeslut Personal

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) 2013-03-04

Lista Delegeringsbeslut Miljö- och hälsoskydd 2013-01-28 – 2013-02-25 Lista Delegeringsbeslut Bygg 2013-01-28 -2013-02-25

Lista Beviljande parkeringstillstånd, tillståndsnr. 00570-00571 Lista Delegeringsbeslut Personal

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen av delegeringsbeslut.

(7)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 26 Bokslut 2012 - återremiss av handlingsplan

Dnr 2012 SBN0001

Sammanfattning

På nämndens sammanträde 2013-02-12 återremitterades handlingsplanen (blankett 2) i bokslutet för 2012. Övriga delar av bokslutet godkändes.

Samhällsbyggnadskontoret har sedan dess kompletterat handlingsplanen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 21 (2013-02-26) Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2013-02-18

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden § 6 (2013-02-12) Handlingsplan bokslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner handlingsplanen.

Beslutet skickas till:

Ekonomienheten

(8)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 27 VA-planering av avlopp inom Hylte kommun (2012 TSN0012)

Dnr 2012 SBN0108

Sammanfattning

Tillsynsnämnden har av Samhällsbyggnadsnämnden begärt en redovisning av VA- planeringen i kommunen. Se dnr. 2012 TSN0012.

Ärendet

VA-planeringen omfattar ett 10-tal områden. Arbetet omfattar ett flertal olika

frågeställningar bl.a. huvudmannaskap, ekonomi, teknik mm. Gruppen för VA-planeringen har prioriterat 3 områden i första etappen:

- Nyebro

- Skärshults camping och rastplats - Jälluntofta

Nyebro

Förslaget innebär att en s.k. LTA-anläggning utförs. På var och en av berörda fastigheter anordnas en pumpbrunn. Denna kopplas till ett gemensamt tryckavloppssystem. Detta i sin tur är kopplat till kommunalt avlopp utmed Gamla Nissastigen. I samband med ett

eventuellt utförande bör även kommunalt vatten ingå.

Skärshult

Idag finns det en kommunal VA-anläggning som betjänar servicehus, byggnad för bad- och campinggäster och Trafikverkets toalett.

Infiltrationen är en s.k. förhöjd infiltration. Status för anläggningen är inte utredd men med tanke på åldern är funktionen troligtvis inte helt okej.

Förslag I: Ett minireningsverk och lokal vattenanläggning, (fr. Björnaryd) Förslag II: Anslutning till kommunalt VA i Ekeryd, Hyltebruk

Jälluntofta

Förslaget innebär en kombination av minireningsverk och LTA.

Övrigt:

Områdena ligger utanför verksamhetsområde för VA. Detta innebär att lagen om allmänna vattentjänster inte gäller dessa områden. I princip är det då avtalsfrihet som gäller.

Nuvarande VA-anläggning i Skärshult är en angelägenhet för fastigheten Skärshult 2:1.

Förfrågan om anslutning av VA till kommunal anläggning har kommit in från en stugägare på Skärshult 2:3, Skärshult Norra stugförening.

Beslutsunderlag

Ritningar (Jälluntofta, Skärshult och Nyebro) Beskrivning med kostnadsbedömning/ekonomi Protokollsutdrag Tillsynsnämnden § 24 (2012-05-24)

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Carolina Storberg/Johnny Borg) 2013-02-18

(9)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetskott § 22 (2013-02-26)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna redovisning kring VA-planering till tillsynsnämnden.

Yrkande

Bo Eriksson (C) med instämmande av Maria Johansson Arnström (S):

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom prioriteringen och överlämnar redovisning kring VA-planering till tillsynsnämnden.

Mötet ajourneras kl. 09.10-09.15

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Bo Erikssons yrkande. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Bo Erikssons yrkande.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom prioriteringen och överlämnar redovisning kring VA-planering till tillsynsnämnden.

Beslutet skickas till:

Tillsynsnämnden

(10)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 28 Förslag till tillsynsplan och fastställelse av

behovsutredning för Samhällsbyggnadsnämnden 2014

Dnr 2013 SBN0023

Dnr Ecos 2013-31

Sammanfattning

Som myndighetsnämnd ska samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken och flera andra områdens lagstiftningar (livsmedel, alkohol) föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn och redovisa vilket resurs- och kompetensbehov som finns. Detta ska fastställas i en årligt reviderad behovsutredning och en tillsynsplan ska antas.

Beslutsunderlag

SKL:s Taxa inom miljö-, och hälsoskyddsområdet, samt taxa för uppdragsverksamhet – underlag för lokala bedömningar, daterad 2008-09-30.

Kommunfullmäktiges taxa § 43/11

Behovsutredning daterad 2013-01-22 (Stefan Andersson) Ärendebeskrivning 2013-01-22 (Stefan Andersson)

Förslag till Tillsynsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-22 (Stefan Andersson) Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson) 2013-01-22

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 23 (2013-02-26)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa bilagd behovsutredning, daterad 2013-01-22.

Samhällsbyggnadsnämnden omfördelar, inom ramen för sin ordinarie budget, resurser motsvarande 800 timmar till tillsynsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslag till bilagd tillsynsplan, daterad 2013-01-22 för verksamhetsåret 2014.

Lagstöd

Detta beslut har tagits med hänvisning till miljöbalken (SFS 1998:808).

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontorets samverkangrupp Tillsynsnämnden

(11)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 29 Revidering av Plan- och byggtaxa

Dnr 2012 SBN0156

Sammanfattning

Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag att gälla och en ny taxa togs fram inför denna lagändring, som antogs av kommunfullmäktige 2011-06-16 (§ 47). Taxan grundar sig på förslaget från Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Enligt Boverket håller SKL på med en översyn av taxan, men nytt förslag kommer först under år 2014.

Bygg- och miljöenheten har gjort en översyn av gällande taxa och bedömt att vissa justeringar bör göras eftersom några avgifter saknas och för att förenkla taxan. Bygg- och miljöenheten överlämnar förslag till revidering i taxan för plan- och byggverksamheten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 24 (2013-02-26) Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Jeane Gustavsson) 2013-02-12

Förslag ”Taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet avseende plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet”.

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för plan- och bygglov-, kart- och mättaxa, att gälla från den 1 juli 2013.

Arbetsutskottet beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut

Yrkande

Bo Eriksson yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till kontorets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för plan- och bygglov-, kart- och mättaxa, att gälla från den 1 juli 2013.

Laghänvisning

Kommunens rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen (1991:900). Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom

byggnadsnämndens eller motsvarande ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

(12)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(13)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 30 Mål- och resursplan 2014-2016 MRP Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2013 SBN0002

Sammanfattning

Mål- och resursplanen skall fungera som ett styrdokument för nämnden där både

kvalitetsmål och ekonomi skall tydliggöras för en längre tidsperiod än ett budgetår. Genom att formulera serviceåtaganden och utvecklingsmål blir det tydligare hur verksamheten ska utvecklas och det blir enklare att följa upp verksamheten.

Förslaget till mål- och resursplan för samhällsbyggnadsnämnden bygger på att kommunfullmäktige bifaller de förslag på resultatbalanseringar som nämnden lagt i samband med bokslut 2012. Tilldelad budgetram för 2014 ligger på 15 298 tkr, nämndens förslag är en nettokostnad på 18 316 tkr efter ökade behov och verksamhetsförändring.

Nämnden begär därmed en utökad ram med 3 018 tkr 2014, 2 972 tkr 2015 och 2 972 tkr 2016. Förslag på investeringsbudget exklusive IT-investeringar är 26 000 tkr 2014, 27 650 tkr 2015 samt 27 650 tkr 2016. Inklusive IT-investeringar 27 710 tkr 2014, 28 450 tkr 2015 och 27 650 tkr 2016

Beslutsunderlag

Mål- och resursplan 2014-2016

Taxebilagor för samhällsbyggnadsnämnden Begäran om ramförändring, blankett 3 Konsekvensbeskrivningar, blankett 4

Nämndernas framtagande av delmål till kommunens övergripande mål- serviceåtaganden, utvecklingsmål eller utvalda aktiviteter, blankett 5

Investeringsblanketter, blankett 6

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2013-02-11

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 25 (2013-02-26)

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar mål- och resursplanen som sin egen.

Samhällsbyggnadsnämnden begär en utökad ram med 3 018 tkr 2014, 2 972 tkr 2015 och 2 972 tkr 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå fullmäktige att timavgiften för arbete inom bygg- och miljöområdet föreslås fastställas till 840 kronor/timma.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå fullmäktige att anta taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet enligt bilaga.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå fullmäktige att anta taxa för miljö- och hälsoskydd enligt bilaga.

(14)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå en höjning av VA-taxans brukningsavgifter under § 14,1 och 15 med 1,3 procent 2014, dessutom sker en justering under § 6,1 c, se bifogat taxedokument.

I nuläget krävs det en taxehöjning av renhållningstaxan med 1,5 %. Eftersom nämnden har okända faktorer som utfall av val av abonnemang och sluträkning återvinningscentralen begär nämnden att få återkomma med renhållningstaxan till MRP-justeringstillfället i höst 2013.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå en investeringsbudget exklusive IT- investeringar på 26 000 tkr 2014, 27 650 tkr 2015 samt 27 650 tkr 2016. Inklusive IT- investeringar 27 710 tkr 2014, 28 450 tkr 2015 och 27 650 tkr 2016.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Yrkande 1

Maria Johansson Arnström (S): Samhällsbyggnadsnämnden ska begära medel utöver ram för läsplattor, men förklara tydligt i texten varför samhällsbyggnadsnämnden begär extra medel. Införandet av läsplattor blir en fördyring för nämnden och siffrorna som var underlag till kommunstyrelsen inför beslutet stämmer inte överens med de siffror som

samhällsbyggnadsnämnden har fått från ekonomienheten

Propositionsordning 1

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Maria Johansson Arnströms yrkande.

Ordförande finner att samhällbyggnadsnämnden beslutat bifalla yrkandet.

Yrkande 2

Bo Eriksson (C) med instämmande av Maria Johansson Arnström (S):

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att kontrollera hur revisorerna ställer sig i frågan att tjänsten som projektingenjör finansieras via investeringsbudgeten.

Propositionsordning 2

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Bo Erikssons yrkande. Ordförande finner att samhällbyggnadsnämnden har beslutat bifalla yrkandet.

Yrkande 3

Bengt-Åke Torhall (FP): Meningen om att Hylte kommun ska vara en säker plats i textdokumentet ska styrkas.

Propositionsordning 3

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Bengt-Åke Torhalls yrkande.

Ordförande finner att samhällbyggnadsnämnden har beslutat bifalla yrkandet.

(15)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Yrkande 4

Bengt-Åke Torhall (FP): Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka alternativ till gräsklippning så att inte gräset får bli mer än 5 cm mellan klippningarna, allt inom befintlig ram.

Propositionsordning 4

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut och Bengt- Åke Torhalls yrkande. Ordförande finner att samhällbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Votering begärs. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst till samhällsbyggnadskontorets förslag Nej-röst till Bengt-Åke Torhalls yrkande.

Omröstningsresultat

Med 1 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med Bengt- Åke Torhalls yrkande.

Ledamot/ tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta

Åke Morin (KV) x

Maria Johansson Arnström (S) x

Carl Larsson (M) x

Bo Eriksson (C) x

Patrik Nilsson (S) x

Bengt-Åke Torhall (FP) x

Dahle Gullberg (S) tjs. ers. x

Summa 1 4 2

Yrkande 5

Bo Eriksson (C): Posten Gatubelysning-LED i investeringsbudgeten ändras till Rameffektivisering gatubelysning.

Propositionsordning 5

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Bo Erikssons yrkande. Ordförande finner att samhällbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med Bo Erikssons yrkande.

Yrkande 6

Bo Eriksson (C): Belysning Nissanleden i investeringsbudgeten flyttas till 2015.

Propositionsordning 6

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Bo Erikssons yrkande. Ordförande finner att samhällbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med Bo Erikssons yrkande.

(16)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Yrkande 7

Bo Eriksson (C): Driftbudgeten föreslås utökad ram 500 tkr för vägsamfällighet för att täcka liggande motion om väghållning till permanentboende.

Maria Johansson Arnström (S), Patrik Nilsson (S), Dahle Gullberg (S):

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Propositionsordning 7

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut och Bo Erikssons yrkande. Ordförande finner att samhällbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar mål- och resursplanen som sin egen.

Samhällsbyggnadsnämnden begär en utökad ram med 3 018 tkr 2014, 2 972 tkr 2015 och 2 972 tkr 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå fullmäktige att timavgiften för arbete inom bygg- och miljöområdet föreslås fastställas till 840 kronor/timma.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå fullmäktige att anta taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet enligt bilaga.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå fullmäktige att anta taxa för miljö- och hälsoskydd enligt bilaga.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå en höjning av VA-taxans brukningsavgifter under § 14,1 och 15 med 1,3 procent 2014, dessutom sker en justering under § 6,1 c, se bifogat taxedokument.

I nuläget krävs det en taxehöjning av renhållningstaxan med 1,5 %. Eftersom nämnden har okända faktorer som utfall av val av abonnemang och sluträkning återvinningscentralen begär nämnden att få återkomma med renhållningstaxan till MRP-justeringstillfället i höst 2013.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå en investeringsbudget exklusive IT- investeringar på 25 000 tkr 2014, 28 650 tkr 2015 och 27 650 tkr 2016. Inklusive IT- investeringar 26 710 tkr 2014, 29 450 tkr 2015 och 27 650 tkr 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunens tillsynsansvar för alkohol överlämnas till arbets- och näringslivsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ska begära medel utöver ram för läsplattor, men förklara tydligt i texten varför samhällsbyggnadsnämnden begär extra medel. Införandet av läsplattor blir en

(17)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

fördyring för nämnden och siffrorna som var underlag till kommunstyrelsen inför beslutet stämmer inte överens med de siffror som samhällsbyggnadsnämnden har fått från

ekonomienheten.

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att kontrollera hur revisorerna ställer sig i frågan att tjänsten som projektingenjör finansieras via investeringsbudgeten.

Meningen om att Hylte kommun ska vara en säker plats i textdokumentet ska styrkas.

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att undersöka alternativ till gräsklippning så att inte gräset får bli mer än 5 cm mellan klippningarna, allt inom befintlig ram.

Posten Gatubelysning-LED i investeringsbudgeten ändras till Rameffektivisering gatubelysning.

Belysning Nissanleden i investeringsbudgeten flyttas till 2015.

Beslutet skickas till:

Ekonomienheten

(18)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 31 Begäran om tilläggsanslag i investeringsbudget - återvinningscentralen

Dnr 2013 SBN0042

Sammanfattning

Hösten 2013 färdigställdes den nya återvinningscentralen i Hylte Kommun. Enligt budget skulle kostnaden bli 14 458 tkr. Efter en mindre geoteknisk undersökning framträdde aldrig den verkliga mängden solitt berg som doldes under ytan. Detta medförde

sprängningsarbeten och stora kvantiteter bergmassor fick förflyttas och krossas. Detta betingade en ökad produktionskostnad enligt bilaga, vilket innebar att slutnotan för återvinningscentralen hamnade på 16 937 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden begär ett tilläggsanslag på 2 479 tkr för ökade investeringskostnader

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 26 (2013-02-26) Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2013-02-18

Slutredovisning återvinningscentralen (bilaga)

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 2 479 tkr för återvinningscentralen för 2013.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 2 479 tkr för återvinningscentralen för 2013.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(19)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 32 Begäran från barn- och ungdomsnämnden: Sänkning av hastigheter i Långaryd

Dnr 2012 SBN0193

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till Trafiknämnden förorda en sänkning av hastigheten från 50 km/tim till 30 km/tim i Långaryd på sträckan: ”Direkt efter bron över Nissan om man kommer från Nyby och fram tills man har passerat parkeringsfarten till det särskilda boendet Höstro.

Kommunen beslutar om gränsen för tätbebyggt område och alla hastighetsbegränsningar inom tätbebyggt område, oavsett vem som är väghållare.

Långaryd är en samlad bebyggelse och inte ett tätbebyggt område. Detta betyder att kommunen inte kan göra hastighetsbegränsningar i Långaryd.

Nybyvägen och Långarydsvägen är Trafikverkets vägar.

Trafikverket beslutar om hastighetsbegränsningar i Långaryd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Anita Zukanovic) 2013-01-15 Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden § 99 (2012-12-12)

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 27 (2013-02-26)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till Trafikverket förorda en sänkning av hastigheten från 50 km/tim till 30 km/tim i Långaryd på sträckan: ”Direkt efter bron över Nissan om man kommer från Nyby och fram tills man har passerat parkeringsfarten till det särskilda boendet Höstro.

Beslutet skickas till:

Trafikverket

Barn- och ungdomsnämnden

(20)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 33 Beslut om sänkt hastighet från 50 till 40km/h i Landeryd

Dnr 2013 SBN0036

Ärendet utgår.

(21)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 34 Beslut om sänkt hastighet från 50 till 40km/h i Torup och Rydöbruk

Dnr 2013 SBN0035

Ärendet utgår.

(22)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 35 Beslut om miljösanktionsavgift för försenad besiktning av oljecistern- Decon industrier AB

Dnr 2013 SBN0032 Dnr Ecos 2013:48

Fastighet: Örnabäckshult 2:34

Sammanfattning

Vid en inspektion på Decon Wheel AB den 30 januari 2013 framkom att den cistern, som enligt fastighetsägaren Decon Industrier AB:s uppgift den 1 juni 2012 hade skrotats, fortfarande var i bruk. Cisternen är en 3m3 cistern innehållande eldningsolja. Det är förenat med miljösanktionsavgift att inte låta utföra den återkommande kontrollen.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta om

miljösanktionsavgift på 2000 kronor till Decon Industrier AB för att inte ha genomfört den återkommande kontrollen i tid. Vidare föreslår samhällsbyggnadskontoret att

samhällsbyggnadsnämnden förelägger Decon Industrier AB att låta genomföra återkommande kontroll av cisternen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 30 (2013-02-26) Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Ida Lilja) 2013-02-06 Ärendebeskrivning (Ida Lilja) 2013-02-06

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Decon Industrier AB org nr. 556465-1874 ska tilldömas en miljösanktionsavgift på 2000 (tvåtusen kronor) på grund av att återkommande kontroll av oljecistern inte genomförts i tid.

Avgiften skall betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning som Kammarkollegiet skickar ut. Avgiften skall betalas inom 30 dagar efter det att detta beslut har delgivits Decon Industrier AB. Beslutet får verkställas som lagakraftvunnen dom efter sista betalningsdagen enligt 30 kap 5 § andra stycket i miljöbalken. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet att påföra avgiften överklagas.

Vidare beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Decon Industrier org nr. 556465- 1874 att komma in till Samhällsbyggnadsnämnden med kontrollrapport för återkommande kontroll av cistern för eldningsolja senast den 1 maj 2013.

Lagstöd

Detta beslut har tagits med stöd av miljöbalken (1998:808) 30 kapitlet 1 §, med hänvisning till förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter, 10 kapitlet 4 §, samt miljöbalken (1998:808) 30 kapitlet 5 § andra stycket. Miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet 9 §.

Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ta ut 1680 kr i avgift i enlighet med

(23)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktiges taxebeslut § 47/12. Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om beslutet överklagas. Beslut om avgift kan också överklagas.

Övriga upplysningar

Samhällsbyggnadsnämnden erinrar om att dubbel miljösanktionsavgift kan komma att tas ut vid fortsatt överträdelse eller vid upprepad överträdelse inom två år.

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk. Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga

handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet till Mark- och

miljödomstolen i Vänersborg för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid

samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Beslutet skickas till:

Decon Industrier AB (rek+mb)

Kammarkollegiet (två exemplar, delgivningskvitto från Decon Industrier, samt två exemplar av försättsblad)

(24)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 36 Yttrande till Energimarknadsinspektionen angående ansökan om nätkoncession för 30 kV markkabel till Bohults vindkraftsanläggning

Dnr 2013 SBN0034 Dnr Ecos: 2013-53

Sammanfattning

Energimarknadsinspektionen har inkommit med begäran om yttrande med anledning av E.ON elnäts ansökan om nätkoncession för nya 30kV markkablar mellan Bohults vindkraftsanläggning (Halmstad kommun) och station Häradsbo (Hylte kommun).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Helen Nilsson) 2013-02-13 Ärendebeskrivning (Helen Nilsson) 2013-02-13

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 31 (2013-02-26)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot den sökta nätkoncessionen för 30kV markkablar mellan Bohults vindkraftsanläggning och station Häradsbo enligt den dragning som anges i ansökan.

Beslutet skickas till:

Energimarknadsinspektionen (senast 2013-03-31)

(25)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 37 Planprioritering 2013

Dnr 2013 SBN0038

Sammanfattning

Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden, översiktsplaneärenden och andra planrelaterade projekt och utredningar, har utarbetats av samhällsbyggnadskontoret.

Prioriteringslistan ger en överblick över pågående och av olika skäl avvaktande

planärenden, och ger samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att besluta om hur resurserna ska fördelas mellan olika planobjekt. Föreslagna prioriteringar baseras på bemanning

motsvarande en planarkitekt.

Ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft i maj 2010. Denna har inneburit två viktiga lagändringar som särskilt behöver uppmärksammas.

- Kommunfullmäktige ska, enligt PBL 3:27, minst en gång under varje mandatperiod pröva översiktsplanens aktualitet. För detta finns medel äskade i budget för 2014.

- När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och med angiven tidpunkt då

planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om antagande. Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska skälen för detta anges. Två detaljplaner har fått plantillstånd efter att lagändringen trätt i kraft. Dessa har prioritet 1 och 2 enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Förslag till planprioriteringslista, daterad 2013-02-11

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Pernilla Jakobsson) 2013-02-11 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 32 (2013-02-26)

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna planprioriteringslistan.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna planprioriteringslistan enligt bilaga.

(26)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 38 Beställning av nytt servitut - Torups Prästgård 1:81

Dnr 2013 SBN0037

Sammanfattning

Skrivelse från Torups Kyrkliga Samfällighet, där de ansöker om att ett servitutsavtal angående sjövärmeanläggning för fastigheten Torups Prästgård 1:81. Ledningarna går över Torups Prästgård 1:23, som ägs av Hylte kommun. Anläggningen anlades 2004/2005, servitut borde ha gjorts redan då. Men av någon anledning blev det inte gjort. Torups

Prästgård 1:81 skall nu säljas och misstaget har upptäckts. Torups Kyrkliga Samfällighet vill nu att ett avtal skrivs och att det registreras i fastighetsregistret.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 33 (2013-02-26) Ansökan 2013-01-25.

Delegationsbeslut för Bygg- och miljönämnden §M501, Dnr 2004-468.

Ärendebeskrivning (Elisabeth Eriksson) 2013-02-11

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Elisabeth Eriksson) 2013-02-11 Karta.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att servitutsavtal, för sjövärmeanläggning, mellan fastigheterna Torups Prästgård 1:81 och Torups Prästgård 1:23, upprättas.

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret

(27)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 39 Sanktionsavgift - xxx

Dnr 2013 SBN0039

Dnr ByggR:2012-248 Fastighet:xxx

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-02-12 om bygglov för bastu, lusthus och brygga inom fastigheten xxx. Fastighetsägaren är xxx. 2012-11-01 konstaterade byggnadsinspektör Tony Ortenlöf vid ett tillsynsbesök på fastigheten att de sökta åtgärderna redan var

påbörjade, utan ett sådant startbesked som erfordras enligt 10 kap. 3§ plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 34

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Tony Ortenlöf) 2013-02-02 Ärendebeskrivning (Tony Ortenlöf) 2013-02-12

Ritningar / Ankomststämplade 2012-08-06 Inmätningsprotokoll / 2012-11-23

Skrivelse från fastighetsägaren 2013-03-01

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadskontoret beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen att påföra byggherren xxx en byggsanktionsavgift om 22 000kr (0,5prisbasbelopp beräknat på de år då överträdelsen begicks (1pbb 2012: 44 000kr)). Avgiften ska betalas till Hylte kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas ut separat.

Yrkande

Bengt- Åke Torhall (FP): Fastighetsägaren inte ska påföras någon sanktionsavgift.

Bo Eriksson (C) med instämmande av Maria Johansson Arnström (S): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Bengt-Åke Torhalls yrkande. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden besluter i enlighet med

arbetsutskottets förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadskontoret beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen att påföra byggherren xxx en byggsanktionsavgift om 22 000kr (0,5prisbasbelopp beräknat på de år då överträdelsen begicks (1pbb 2012: 44 000kr)). Avgiften ska betalas till Hylte kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas ut separat.

(28)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Reservation

Bengt-Åke Torhall (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk.

Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Beslutet skickas till:

Fastighetsägare Rek+mb

(29)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 40 Ansökan om bygglov – Bexet 2:4

Dnr 2013 SBN0040

Dnr ByggR: 2013-03 Fastighet: Bexet 2:4 Sökande: xxx

Sammanfattning

Till Samhällsbyggnadsnämnden har inlämnats en ansökan om att få uppföra ett fritidshus inom Bexets fritidshusområde.

Enligt ansökningshandlingarna kommer fritidshuset uppföras i traditionell stil som är väl anpassat till områdets övriga karaktär. Den redovisade byggnadsarean är 66,5kvm varav 11,5kvm är så kallad öppenarea.

Gällande planförhållanden

Områdesbestämmelser 589. Inom tomtplatsen får man uppför byggnader med en byggnadsyta av högst 50kvm per tomtplast.

Yttranden/Grannhörande

Grannhörande är utskickat, sista svarsdag är 2013-02-25.

Förslaget till beslut förutsätter att erinringar inte inkommer.

Övriga tillstånd som krävs

Startbesked – Arbeten får inte påbörjas innan samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun beviljat startbesked.

Strandskyddsdispens – Sökt

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 35 (2013-02-26) Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Tony Ortenlöf) 2013-02-1 Ärendebeskrivning (Tony Ortenlöf) 2013-02-13

Ansökningshandlingar instämplade 2013-01-19 Fotografier av tomtplatsen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov eftersom åtgärderna

överensstämmer med föreskrifterna i Plan- och bygglagen (PBL) 9:30-32. Liten avvikelse (PBL 9:31) från detaljplanen medges, detaljplanen redovisar att marken ska användas för lantbruksändamål medan förslaget redovisar ett komplement till på fastigheten befintlig hotellverksamhet.

Lagstöd

Plan- och bygglagen 9kap 30, 31 och 32§§

(30)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Övriga upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärder inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9kap 43§ plan- och bygglagen). Sökande

upplyses om att bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter det att beslutet annonserats i Post- och Inrikes tidningar, under förutsättning att beslutet inte överklagats.

Avgift

Lovavgift 8 010kr

Avgift för kungörelse 222kr Summa: 8 232kr

Avgift betalas mot faktura sänds separat till (xxx). Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Avgift för nybyggnadskarta, utdrag ur primärkarta och utstakning ingår ej.

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk.

Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg- och miljöenheten vid samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Beslutet skickas till:

Sökande/ MB

(31)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 41 Yttrande över ändring av tillståndsansökan Jonsbo vindkraftspark

Dnr 2012 SBN0169 Dnr Ecos 2010-164

Fastighet: Sköttebol 1:5 m. fl

Sammanfattning

E.ON Vind Sverige AB har kommit med en ändring av tillståndsansökan till

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Det avser vindkraftsparken kring Jonsbo, nordväst om Kinnared. Ansökan omfattar 6 verk med en effekt på 2-3,5 MW och nu med en totalhöjd i det nya förslaget på högst 150 meter. Ändringen ändrar förutsättningarna delvis, dock redovisas inte den samverkande störningen med sågverkets befintliga verksamhet.

Vindkraftsparken ligger innanför ett område VKP 11 som är ett prioriterat område för utbyggnad av vindkraft inom Hylte kommun. Anläggningen ligger ca 2,5 km väster om Kinnareds samhälle. Verksamheten har beteckningen B samt koden 40.90 enligt bilagan till förordningen.

Bygg- och miljöenheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen att tillstyrka projektet med vissa synpunkter.

Beslutsunderlag

Naturvårdsverkets branschfakta ”Vindkraftverk på land” 2006.

Hylte kommuns vindkraftsplan 2009.

Ärendebeskrivning (Stefan Andersson) 2013-02-25

Kompletteringar och ändringar av ansökan från E.ON Vind Sverige AB om projektet, senast 2013-02-20.

Samhällsbyggnadsnämnden tidigare yttrande § 157/12, 145/11 och 10/11.

Samhällsbyggnadsnämnden delegationsbeslut, kompletteringsremiss § MS 100/12, 278/10.

Kommunstyrelsen § 142/10, 2010-12-09.

Närboende och allmänhetens inkomna synpunkter under ärendets beredning.

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 36 (2013-02-26) Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson) 2013-02-25

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avstyrka ansökan med hänvisning till allmänt oklar störningsbild (bullersamverkan från Deromesågen), kommunens tänkta framtida

utvecklingsmöjligheter, förekomst av den sällsynta fladdermusen Barbastell och övriga omständigheter.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Länsstyrelsen i Hallands län E.ON i Sverige AB

(32)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 42 Nya riktlinjer Lovbefriande åtgärder

Dnr 2013 SBN0014

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2013-02-12, § 17 nya riktlinjer för lovbefriade åtgärder.

Förtydligande behöver göras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Jeane Gustavsson) 2013-03-01 Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 17/13

Dokumentet Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader och

komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en tillbyggnad respektive en komplementbyggnad kan uppföras utöver ursprungligt bygglov om vardera 50 kvadratmeter dock max 50% av befintlig huvudbyggnads area under förutsättning att åtgärderna anpassas till omgivningen och inte dominerar över befintlig byggnation.

Här utöver får komplementbyggnad enligt Plan- och bygglagen 9 kap 4 §, så kallad friggebod uppföras.

Samhällsbyggnadsnämnden antar också dokumentet Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader och komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Lagstöd

Detta beslut har tagits med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap 6 § (SFS 2010:900).

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :