Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Full text

(1)

Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna.

Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Vi förbättrar din dag!

2015

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

VAnSbro

(2)

Den fasta avgiften täcker kostnaden för:

kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, elavfall, fjärrtransport och behand- ling av grovavfall, avfallsplanering, administra- tion, information och kundservice.

Hämtningsavgifternatäcker kostnaderna för: insamling av hushållsavfall, fjärrtransport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för kärl och papperspåsar.

om fastigheten beviljats uppehåll från hämtning så betalas endast fast avgift.

Priser inkl. moms

Vad ingår i

avfallsavgiften?

Avfallsavgiften består av en fast avgift, hämtningsavgifter och ev. tilläggstjänster.

Avgifter för avfall 2015

HELÅR

hämtning året runt Per år

FRITID

hämtning 1 maj - 31 okt

Fast avgift, helår 1 137 kr Fast avgift, fritid 625 kr

brännbart, var 4:e vecka 1 072 kr brännbart, var 4:e vecka 536 kr

Matavfall, var 14:e dag 420 kr Matavfall, var 14:e dag 210 kr

Summa per år: 2 629 kr Summa per år: 1 371 kr

Gemensamt kärl, brännbart 536 kr Gemensamt kärl, brännbart 268 kr Gemensamt kärl, matavfall 210 kr Gemensamt kärl, matavfall 105 kr

Grupphämtning, brännbart 520 kr Grupphämtning, brännbart 260 kr

Grupphämtning, matavfall 200 kr Grupphämtning, matavfall 100 kr

TILLÄGGSTJÄNSTER

betalas per tillfälle

Extra tömning, ordinarie tur, per kärl 65 kr Extrasäck för brännbart avfall 63 kr Extra tömning, ej ordinarie tur, per kärl 452 kr Hämtning grovavfall vid fastigheten 185 kr

2 kollin ingår, extra kolli 50 kr/st Draghjälp av kärl - kontakta kundservice för prisuppgift.

Hämtning av grovavfall

Skrymmande avfall t. ex spisar och möbler - sådant som kan vara besvärligt att få till Återvinningscentralen på egen hand - kan hämtas vid din fastighet vid förbestämda datum. Det är en betaltjänst som du beställer hos vår kundservice.

Extra tömning av kärl

om du t ex har ett fritidshus med sophämt- ning sommartid och tillfälligt behöver en soptömning under vintern så kan du beställa extra tömning.

Extrasäck vid mycket brännbart Har du tillfälligt mycket brännbart avfall som inte får plats i kärlet kan du beställa hämt- ning av en extra säck som du ställer bredvid eller ovanpå kärlet.

Kontakta vår kundservice för mer informa- tion om tilläggstjänsterna!

Tilläggstjänster

betalas per tillfälle, se priser nedan

(3)

Göra uppehåll från sophämtning

En fastighet kan beviljas uppehåll från sophämtning om den är obe- bodd eller inte kan nyttjas för boende under ett pågående renoverings- arbete. Då betalas endast fast avgift.

Egen kompost

För dig som vill använda egen hemkompost behöver en anmälan göras via blankett till oss. Då kan du också säga upp hämtning av matavfall om du inte nyttjar det bruna avfallskärlet.

Gemensamt kärl

Du kan dela kärl med grannen om ni har samma hämtningsabonne- mang. Se bestämmelser kring detta på anmälningsblanketten.

Blanketter

Blanketter för anmälan om ändringar finns på vår hemsida eller beställs från kundservice.

020-200 210 dalavattenavfall.se

Utdrag från avfallstaxan

Återvinningscentralens öppettider

ÅVC Bäckdalen, Vansbro Måndag ... 13:00-16:00 Tisdag ... 13:00-16:00 Onsdag ... 13:00-16:00 Torsdag ... 13:00-19:00 Fredag ... 13:00-16:00 Lördag* ... 09:00-12:00 maj-aug öppet lördag jämna veckor sept-april öppet 1:a lördagen/månad Söndag ... Stängt

ÅVC har vanligtvis stängt på röda dagar och högtidsaftnar.

Under april, maj och juni kommer vi hålla extra öppet.

Se kommande annonser och vår hemsida för information!

Rullis hämtar mindre mängder avfall

Vår och höst kör vår mobila återvinningscentral ut på vägarna. Till rullis kan du komma med smått avfall som ska till ÅVC - såsom batterier, lågenergilampor, elektronik, målarfärg, kemikalier, köksporslin och liknande. (Ej för- packningar och tidningar.) Vi publicerar rullis tidtabell i det lokala annonsbladet när det är dags, samt på vår hemsida.

(4)

Brukningsavgifter

Fast avgift - vatten per år 2 659,60 kr Fast avgift - spillvatten per år 4 536,10 kr Fast avgift - dagvatten per år 558,30 kr

För flerbostadshus tillkommer:

Lgh avgift - vatten per år 1 065,20 kr Lgh avgift - spillvatten per år 1 813,80 kr För verksamheter tillkommer:

Tilläggsavgift per 200 m3 vatten 280,80 kr Tilläggsavgift per 200 m3 avlopp 478,20 kr För dig med schablonavgift

Permanentbostad - vatten per år 1 512,00 kr Permanentbostad - spillvatten per år 2 572,00 kr Fritidshus - vatten per år 302,40 kr Fritidshus - spillvatten per år 514,40 kr

Anläggningsavgift

(engångsavgift)

Förbindelsepunktavgift 60 880 kr

Servisavgift 47 860 kr

Tomtyteavgift per kvm 18,00 kr

Lägenhetsavgift 14 820 kr

Där dagvatten ej finns utbyggt reduceras servisavgiften med 15% och de övriga avgifterna med 20%. Kontakta oss för besked om anläggningsavgift.

För dig med vattenmätare

rörlig avgift - vatten per kbm 7,56 kr rörlig avgift - spillvatten per kbm 12,86 kr Fast avgift extra mätare per år 775,40 kr I taxan förekommer ord som kanske inte

är helt självklara i sin betydelse. Här är en förenklad förklaring av dem.

ANLÄGGNINGSAVGIFT betalas endast en gång, då fastigheten ansluts till VA-nätet.

Förbindelsepunktavgift är kostnaden för att vi anordnar och upprätthåller förbindelsepunkt för din fastighet, där dina ledningar ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet.

Servisavgift är kostnaden för att anlägga led- ningarna som går fram till förbindelsepunkten.

Tomtyteavgift beräknas utifrån fastighetens areal. Stora tomter innebär långa lednings- sträckor fram till nästa fastighet, vilket medför högre kostnader än för en liten tomt.

Lägenhetsavgift utgår för de bostadsenheter som finns på fastigheten som nyttjar VA- tjänster.

BRUKNINGSAVGIFTER betalas för den löpande förbrukningen av av vatten, spillvatten och dagvatten. Det finns fasta och rörliga bruk- ningsavgifter.

Fast brukningsavgift täcker kostnaden för investeringar och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer samt administration.

Rörlig brukningsavgift täcker driftkostnad- erna. Den baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten enligt avläsning av vattenmätaren alternativt en fastställd årsförbrukning/schablon.

Dagvatten är regn och smältvatten från tak och vägar, som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag eller leds till reningsverket.

Spillvatten (”avloppsvatten”) är förorenat vatten från toaletter, duschar m m som leds ner till reningsverket för behandling innan det släpps ut i vattendrag igen.

Vad ingår i VA- avgifterna?

Avgifter för vatten och avlopp 2015

Priser inkl. moms

(5)

Vattnets hårdhet (dh) har betydelse för exempelvis dosering av tvättmedel och installation av diskmaskin. Ph-värdet anger vattnets surhetsgrad och ska ligga mellan 7.5-9.0.

Information om ditt vatten

Permanentbostad i Vansbro

En villa med en årsförbrukning på 150 kbm för vatten och spillvatten (utan dagvatten):

Fast avgift 7 195,70 kr rörlig avgift

(150x(7,56+12,86)) 3 063,00 kr Summa per år: 10 258,70 kr

Avläsning en gång per år för permanentbostad

Vattenförbrukning som mäts med vattenmätare ska avläsas en gång per år av kunden. Den rörliga avgiften baseras på föregående års avläsning. Permanentbostäder som saknar vattenmätare betalar istället en schablonavgift som är fastställd i taxan.

För fastigheter som endast är anslutna till spillvattennätet används en vattenmätare för att fastställa mängderna.

Avläsningen kan rapporteras in via www.avlasning.se eller på det särskilda kort vi skickar ut årligen.

En vattenmätare ingår i abonnemanget och byts ut vart tionde år.

Extra mätare debiteras enligt taxa.

För fritidshus används en schablonavgift

Fritidshusägare behöver inte rapportera in vattenmätaravläsning även om man har en ansluten vattenmätare, utan man betalar istället en schablonavgift per år oavsett förbrukning.

Vattenmätare

Vattenverk:

Dala-Järna Ph 8.0 Hårdhet 3.5 dh Lindesnäs Ph 7.5 Hårdhet 0.9 dh Nås Ph 7.8 Hårdhet 3.6 dh Sågen Ph 8.1 Hårdhet 4.3 dh Vansbro Ph 8.1 Hårdhet 3.6 dh Äppelbo Ph 7.7 Hårdhet 3.7 dh

Vattnets hårdhet Mjukt 0-7 dh Medelhårt 7-10 dh Hårt 10-15 dh

Fritidshus i Vansbro Anslutet till både vatten och spillvatten (utan dagvatten):

Fast avgift 7 195,70 kr Schablonavgift 816,80 kr Summa per år: 8 012,50 kr

Exempel Exempel

(6)

Priser inkl. moms.

Avgifter för slamtömning 2015

Avgift för anläggning upp till 6 kbm

Tömning, ordinarie tur 1 546 kr

budad tömning

-sker inom tre arbetsdagar 1 859 kr Akuttömning

-sker inom 24 timmar från beställning 2 109 kr Vid tömning av slamavskiljare och slutna tankar över 6 kbm tillkommer 181 kr per kbm i behandlingsavgift.

Exempel för tömning av anläggning 8 kbm, ordinarie tur

ordinarie tömning 1 546 kr

Tillkommande behandlingsavgift över 6 kbm.

181 kr x 2 kbm = 362 kr

Summa 1 908 kr

Slamtömning för enskilda avlopp.

I slamtömningsavgifterna ingår tömning, trans- port, efterbehandling och administration.

Budad tömning, som det heter i taxan, är då man beställer en extra tömning utöver den ordi- narie turen.

Latrinbehållare

För latrin från torrtoalett kan särskild behållare hämtas och lämnas av kunden på bäckdalens återvinningscentral.

Kostnaden betalas via faktura.

Latrinkärl inkl behandling 321 kr

(7)

Ordinarie tömning av enskilda avlopp sker en gång per år när vägarna är framkomliga körs den årliga slamtömningen. Detta sker löpande och vår entreprenör annonserar i det lokala annons- bladet innan tömningen påbörjas i respektive område.

Det står även på vår hemsida dalavattenavfall.se.

Beställ extra tömning eller akuttömning

Utöver den ordinarie tömningen finns det möjlighet att beställa extra tömning. Kontakta vår kundservice på 020-200 210.

Extra tömning (budad tömning) sker inom tre arbetsdagar, akuttömn- ing sker inom 24 timmar från beställning.

Förlängt tömningsintervall

om du önskar få längre tid mellan de ordinarie slamtömningarna kan du ansöka om förlängt tömningsintervall hos kommunens Miljö- och byggenhet.

Dubbel bemanning

om det krävs dubbel bemanning för att tömma din anläggning, t ex på grund av lång slangdragning eller mycket tunga lock så tillkom- mer en avgift om 500 kr. Vi kontaktar dig om detta i så fall.

Tömning av enskilda avlopp

Framkomlighet till brunn

Slambilen är stor och tung och kräver en framkomlig väg. Vi vill också kunna komma nära anläggningen med slambilen, helst inom 20 meter.

Tunga lock

betonglock större än 75 cm i diameter och som väger mer än 15 kg bör undvikas. Vi kontaktar dig för åtgärd om ditt lock är för tungt.

Rensa och märk ut brunnen

För att underlätta för chauffören att nå din brunn, rensa vägen fram och sätt gärna upp en vimpel för att markera platsen. Frilägg brunnslocket och lossa på muttrar som rostat fast.

Din trädgård - chaufförens arbetsplats Allt du gör för att underlätta arbetet uppskattas!

En del åtgärder är helt nödvändiga.

(8)

020-200 210

info@dvaab.se

Telefontider: vardagar 08:00-12:00, 13:00-15:00

Vår kundservice

Tallskogsvägen 1, Leksand

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand

Besökstider: vardagar 08:00-12:00, 13:00-16:00

Kontoret

www.dalavattenavfall.se

Nyheter, driftinformation, fullständiga taxor, avfallsplaner, VA- planer, organisation, kontakt, lediga tjänster, informationsmaterial.

Webben

Tänk på miljön och välj e-faktura eller AutoGiro.

Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank.

Vid AutoGiro dras beloppet automatiskt från ditt konto. Beställ ansökningsblankett via vår hemsida eller kontakta kundservice.

Det går även att kombinera e-faktura med AutoGiro.

Miljövänliga fakturor

Faktura för avfalls- och vattentjänsterna kommer fyra gånger per år. Den skickas ut 30 dagar innan den ska vara betald. Om du inte fått någon faktura, kontakta vår kundservice.

Särskilda fakturor t ex för tilläggstjänster kan skickas däremellan, de har också 30 dagars betaltid.

Fakturautskick

Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse, vilket f n kostar 60 kr. Efter för- fallodagen tas även dröjsmålsränta ut. Vid fortsatt obetald faktura skickas fordran till inkasso. (Med reservation för eventuella prisförändringar under året.)

Betalningsinformation

Betaldatum för kvartalsfakturor:

30 mars 30 juni 30 september 30 december

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :