• No results found

Taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje Trygghets- och säkerhetskontoret Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS Alestavägen 4

KONTAKT 0176-710 00

kontaktcenter@norrtalje.se

www.norrtalje.se 1

TRYGGHETS- OCH SÄKERHETSKONTORET

Taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Taxan gäller från och med 2022-01-01 och är justerad enligt Prisindex för kommunal

verksamhet (PKV) oktober månad före det år taxan börjar gälla. PKV publiceras på Sveriges Kommuners och Regioners webbplats.

1 Taxor för tillsyn enligt LSO

Ärendetyp tillsyn Avgift

1.1 Grundavgift tillsyn LSO nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 3 550 kr

1.2 Grundavgift tillsyn LSO nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer 4 733 kr

1.3 Grundavgift tillsyn LSO nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer 6 508 kr

1.4 Grundavgift tillsyn LSO nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer 8 283 kr

1.5 Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 1 183 kr

2 Taxor för tillsyn enligt LBE

Ärendetyp tillsyn Avgift

2.1 Grundavgift tillsyn LBE nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer 4 733 kr

2.2 Grundavgift tillsyn LBE nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer 5 917 kr

2.3 Grundavgift tillsyn LBE nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer 7 692 kr

2.4 Grundavgift tillsyn LBE nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer 9 467 kr

2.5 Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 1 183 kr

(2)

2 3 Taxor för samordnad tillsyn enligt LSO och LBE

Ärendetyp tillsyn Avgift

3.1 Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 1, timtaxa för besöker

tillkommer 5 917 kr

3.2 Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 2, timtaxa för besöker

tillkommer 7 692 kr

3.3 Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 3, timtaxa för besöker

tillkommer 10 650 kr

3.4 Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 4, timtaxa för besöker

tillkommer 13 608 kr

3.5 Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift 1 183 kr

4 Taxor för tillstånd enligt LBE

Ärendetyp tillstånd Avgift

4.1 Grundavgift nytt tillstånd 4 733 kr

4.2 Grundavgift förlängning av befintligt tillstånd 3 550 kr

4.3 Grundavgift godkännande av föreståndare för explosiva varor 1 183 kr

4.1 Timtaxa för arbete som inte täcks av grundavgift 1 183 kr

Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

(3)

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje Trygghets- och säkerhetskontoret Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS Alestavägen 4

KONTAKT 0176-710 00

kontaktcenter@norrtalje.se

www.norrtalje.se 1

Taxa brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll i Norrtälje kommun, i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt 6 §.

Taxan gäller från och med 2022-04-011. Årlig justering av taxan sker med start 2023 enligt sotningsindex som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats.

1 Brandskyddskontrollstaxa – Objekt i småhus

För brandskyddskontroll i småhus utgår grundavgift och objektsavgift enligt 1.1 och 1.2.

Grundavgift debiteras för brandskyddskontroll per byggnad enligt ”Hus 1”.

Inrymmer fastigheten fler byggnader vilkas avstånd understiger 100 meter från huvud-

byggnaden debiteras grundavgiften enligt ”Hus 2 och 3”. Om avståndet från huvudbyggnaden överstiger 100 meter debiteras enligt ”Hus 1”.

Vid fler än tre hus inom fastigheten debiteras hus 4, 7 osv. som ”Hus 1”. Övriga som ”Hus 2 och 3”.

1.1 Grundavgift småhus Avgift Moms 25% Summa

1.1.1 Grundavgift helårsbebott hus

Hus 1 721 kr 180 kr 901 kr

Hus 2 och 3 360 kr 90 kr 450 kr

1.1.2 Grundavgift fritidshus

Hus 1 952 kr 238 kr 1 190 kr

Hus 2 och 3 476 kr 119 kr 595 kr

1 Summan av avgiften + moms i tabellerna kan differera med 1 krona uppåt eller neråt beroende på öresavrundning.

(4)

2 1.2 Brandskyddskontroll – Objektsavgift Avgift Moms 25% Summa

1.2.1 Objektsavgift småhus

Per objekt 270 kr 68 kr 338 kr

1.2.2 Objektsavgift enklare rökkanaler

Objektsavgift för enkla fristående utvändiga skorstenar eller invändiga murade skorstenar som endast passerar en byggnadskonstruktion.

Per objekt 68 kr 17 kr 86 kr

1.3 Brandskyddskontroll – Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning tas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.4.

2 Brandskyddskontrollstaxa – Övriga byggnader (ej småhus)

2.1 Brandskyddskontroll – Avgift övriga byggnader

För byggnader som inte är småhus utgår kontrollavgift med pris som anges i 4.4.

3 Brandskyddskontrollstaxa – Efterkontroll

3.1 Brandskyddskontroll – Avgift för efterkontroll

För separat efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med en halv grundavgift enligt punkt 1.1 samt timersättning för tid på objektet enligt punkt 4.4.

3.2 Brandskyddskontroll – Administrationsavgift efterkontroll2

Avgift Moms 25% Summa

Per objekt 122 kr 30 kr 152 kr

2 För behandling av efterkontroll som inte leder till besök uttas en administrativ avgift.

(5)

3

4 Brandskyddskontrolltaxa – Särskilda bestämmelser

4.1 Avgift för sen avbokning och uteblivet tillträde

4.1.1 Vid sen avbokning utgår en halv grundavgift enligt punkt 1.1. Sen avbokning innebär att tiden av/ombokas senare än två helgfria vardagar innan aviserad tid.

4.1.2 När inställelse har skett men tillträde till sotningsobjektet ej varit möjligt, utgår en halv grundavgift enligt punkt 1.1.

4.1.3 När fastigheten är lokaliserad på en ö som saknar fast landförbindelse och inställelse har skett men tillträde till sotningsobjektet ej varit möjligt, utgår en hel grundavgift enligt punkt 1.1.

4.1.4 Vid sen avbokning alternativt uteblivet tillträde gällande brandskyddskontroll av imkanal, utgår en ersättning som motsvarar timersättning för en (1) timme under ordinarie arbetstid.

4.2 Brandskyddskontroll – Transportavgifter

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad kilometer av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den faktiska kostnaden.

4.3 Avgifter för arbete utanför ordinarie arbetstid

För kontroll, som inte kan utföras ordinarie arbetstid, orsakat av att husägaren eller den som bor i fastigheten inte kan ta emot på annan tid, tas en ersättning ut per man och timme med pris som anges i punkt 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet ger.

4.4 Timavgift Avgift Moms 25% Summa

Timersättning utgår per person. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvart som hel kvart. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas för- flyttningstiden till och från arbetsplatsen.

Per timme 808 kr 202 kr 1 010 kr

4.5 Samtliga avgifter

I angivna avgifter ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt administration kring tjänsteanteckningar, förelägganden etc.

(6)

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje Trygghets- och säkerhetskontoret Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS Alestavägen 4

KONTAKT 0176-710 00

kontaktcenter@norrtalje.se

www.norrtalje.se 1

Taxa sotningstjänster

För utförande av sotning och rengöring i Norrtälje kommun, i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt 6 §.

Taxan gäller från och med 2022-04-013.Årlig justering av taxan sker med start 2023 enligt sotningsindex som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats.

1 Sotningstaxa – Objekt i småhus

För sotning av objekt i småhus utgår grundavgift och objektsavgift enligt 1.1 och 1.2.

Grundavgift debiteras för sotning per byggnad enligt ”Hus 1”.

Har fastigheten fler byggnader vilkas avstånd understiger 100 meter från huvudbyggnaden debiteras grundavgiften enligt ”Hus 2 och 3”. Om avståndet från huvudbyggnaden överstiger 100 meter debiteras enligt ”Hus 1”.

Vid fler än tre hus inom fastigheten debiteras hus 4, 7 o.s.v. som ”Hus 1”. Övriga som ”Hus 2 och 3”.

1.1 Grundavgift småhus Avgift Moms 25% Summa

1.1.1 Grundavgift helårsbebott hus

Hus 1 325 kr 81 kr 406 kr

Hus 2 och 3 162 kr 41 kr 203 kr

1.1.2 Grundavgift fritidshus

Hus 1 410 kr 102 kr 512 kr

Hus 2 och 3 205 kr 51 kr 256 kr

1.2 Objektsavgift småhus Avgift Moms 25% Summa

Sotning och rengöring av ett sotningsobjekt med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal i småhus. Finns slingor för uppvärmning av rum debiteras detta som ett separat objekt.

1.2.1 Objektsavgift småhus

Per objekt 99 kr 25 kr 124 kr

3 Summan av avgiften + moms i tabellerna kan differera med 1 krona uppåt eller neråt beroende på öresavrundning.

(7)

2

2 Sotningstaxa – Övriga byggnader (ej småhus)

För sotning och rengöring av objekt i byggnader som inte är småhus utgår grundavgift och objektsavgift enligt 2.1 och 2.2.

2.1 Grundavgift övriga byggnader

Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 20 km från arbetslokalerna. För mer avlägsna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris som anges i 3.6.

2.2 Objektsavgift övriga byggnader Avgift Moms 25% Summa 2.2.1 Objektsavgift värmepanna max 360 kW

Sotning av värmepanna om högst 360 kW med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal.

Per objekt 525 kr 131 kr 656 kr

2.2.2 Objektsavgift övriga objekt

För sotning eller rensning av annat objekt än som anges i 2.2.1 uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 3.6. Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3 Sotningstaxa – Särskilda bestämmelser

3.1 Avgift vid avvikelser

Om arbetet enligt punkten 1.2 eller punkten 2.2.1 försvåras av någon av nedanstående avvikelser utgår en ersättning enligt avsnitt 3.6.

3.1.1 Eldstad och skorsten är placerade så att rensluckor är svåråtkomliga (jämför åtkomlighetsregler i SBN )

3.1.2 Det finns anordningar och konstruktionsdetaljer som hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg.

3.1.3 Det krävs nedmontering och montering av luckor och andra detaljer i en omfattning som orsakar mer arbete än normalt.

3.1.4 Blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.

3.1.5 Användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomster av svåra blanksotbeläggningar eller förekomst av större sotmängd än normalt.

3.1.6 Det krävs fastsättning av arbetsredskap i kanal, förtäppning eller liknande.

(8)

3 3.2 Avgifter för övrigt arbete

För undersökningsarbete, tjärrensning eller annat beställt arbete inom ramen för den förskrivna sotningen tas en ersättning per man och timme med pris enligt 3.6 samt transportersättning enligt 3.4.

3.3 Avgift för sen avbokning och uteblivet tillträde

3.3.1 Vid sen avbokning utgår en halv grundavgift enligt punkt 1.1. Sen avbokning innebär att tiden av/ombokas senare än två helgfria vardagar innan aviserad tid.

3.3.2 När inställelse har skett men tillträde till sotningsobjektet ej varit möjligt, utgår en halv grundavgift enligt punkt 1.1.

3.3.3 När fastigheten är lokaliserad på en ö som saknar fast landförbindelse och inställelse har skett men tillträde till sotningsobjektet ej varit möjligt, utgår en en hel grundavgift enligt punkt 1.1.

3.3.4 Vid sen avbokning alternativt uteblivet tillträde gällande rengöring av imkanal, utgår en

ersättning som motsvarar timersättning för en (1) timme per personal som skulle ha deltagit vid rengöringen.

3.4 Transportavgifter Avgift Moms 25% Summa

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till fastigheten/platsen där sotningen ska utföras som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

3.5 Avgifter för arbete utanför ordinarie arbetstid

För arbete, som inte kan utföras på ordinarie arbetstid, orsakat av att husägaren eller den som bor i fastigheten inte kan ta emot på annan tid, tas en ersättning ut per man och timme med pris som anges i punkten 3.6 samt ett tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet ger.

3.6 Timavgift Avgift Moms 25% Summa

Timersättning innefattar även ersättning för nödvändig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbets- tid räknas påbörjad kvart som en hel kvart. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halv- timme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

Per timme 492 kr 123 kr 615 kr

(9)

4 3.7 Utrustning och förbrukningsmaterial

I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. Sotsug anses vara konventionell utrustning. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid sotningen.

Vid rengöring av imkanaler ingår det i avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som rengöringen kräver samt för allt förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, täckplast etc.

(10)

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje Trygghets- och säkerhetskontoret Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS Alestavägen 4

KONTAKT 0176-710 00

kontaktcenter@norrtalje.se

www.norrtalje.se 1

Avgifter för automatiska brandlarm

Avgifter från och med 2022-01-01 och justeras enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad före det år taxan börjar gälla. PKV publiceras på Sveriges Kommuners och Regioners webbplats.

1 Nyteckningsavgift (per kund) Avgift

1.1 Anslutningsavgift 5 973 kr

1.2 Tillkommande larmadresser (per larmadress) 2 417 kr

2 Årsavgift Avgift

2.1 Abonnemangsavgift 7 319 kr

2.2 Ytterligare larmadresser (per år och larmadress) 3 337 kr

3 Avgift baserat på resursalternativ Avgift – På- börjad åtgärd

Avgift – Full- bordad åtgärd

3.1 A Räddningscentral Stockholms län 852 kr 852 kr

3.2 B Räddningscentral Stockholms län 862 kr 862 kr

3.3 C XX1 2 794 kr 3 604 kr

3.4 D XX1 + XX1/3 5 148 kr 6 724 kr

3.5 E XX1 + XX2/5 3 709 kr 4 702 kr

3.6 F XX1 + XX1/3 + XX8 5 621 kr 7 481 kr

3.7 G XX1 + XX2/5 + XX8 4 309 kr 5 595 kr

3.8 H XX1 + XX1/3 + XX2/5 + XX8 6 672 kr 8 720 kr

3.9 I XX3 2 522 kr 3 257 kr

(11)

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje Trygghets- och säkerhetskontoret Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS Alestavägen 4

KONTAKT 0176-710 00

kontaktcenter@norrtalje.se

www.norrtalje.se 1

Prislista vid insats i annan kommun/räddningstjänst-

organisation, deltagande i statlig räddningstjänst eller vid sanering och ersättning där kommunen har rätt till statlig ersättning

Prislistan gäller från och med 2022-01-01.

1 Personal Avgift

1.1 Brandman 375 kr/tim

1.2 Styrkeledare 450 kr/tim

1.3 Insatsledare 550 kr/tim

2 Fordon Avgift

2.1 Höjdfordon 1 500 kr/tim

2.2 Släckbil 1 200 kr/tim

2.3 Tankbil 1 000 kr/tim

2.4 Transportbil (person- eller lätt lastbil) 600 kr/tim

3 Pumpar Avgift

3.1 Brandpump < 500 liter/minut exkl. bränsle 850 kr/tim

Onormalt slitage debiteras extra. Minimiersättning för pumpar 1 dygn.

References

Related documents

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med myndighetsområdets antal årsarbetskrafter) Summering av myndighetsområdets del av förvaltningens kostnader. Beräkning

Reviderad taxa för tillsyn enligt LSO, lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt LBE, lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) samt tillståndsprövning enligt

I likhet med brandstationsområde Hammarö är riskerna för olyckor som ställer krav på mer komplexa och omfattande räddningsinsatser i mångt och mycket kopplade till det

Risken för en mer omfattande eller komplex räddningsinsats är knutet till det faktum att en större väg (riksväg 62) och stora skogsområden finns inom området och inskränker

Vid årsuppföljningarna för 2019 och 2020 har RSM tolkat frågan ”Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2019/2020 har medfört krav på åtgärder för att leva

Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme.. Vid

I och med samarbetet i Västra Räddningsregionen, där ledningsfunktioner kan användas gränslöst finns, utöver RSG:s ledningsresurser, tillgång till anslutna räddningstjänsters

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,. (a) vars förbränning ger upphov till