Rättspsykologi I HT 2013

Full text

(1)

Stockholms universitet Rättspsykologi I

Psykologiska institutionen 15 högskolepoäng

HT 2013

Rättspsykologi I

Anvisningar och schema

3/9 – 7/12, 2013

(2)

Rättspsykologi I, 15 hp Mål och innehåll Allmänt

Utbildningens mål är, i enlighet med kursplanen, att förmedla grundläggande teoretiska, empiriska och metodologiska kunskaper i rättspsykologi, dvs. den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang.

Lärandemål

Efter att ha genomgått rättspsykologikursen förväntas deltagarna kunna:

1. förstå, bemöta och utvärdera vittnens, offers och gärningsmäns beteende i rättsliga sammanhang

Specifikt förväntas kursdeltagarna kunna:

1. relatera basala kunskaper inom kognitions-, utvecklings-, social- och personlighetspsykologi till den rättsliga kontexten

2. analysera och förklara hur barn, vuxna, vittnen, offer och gärningsmän upplever, minns och berättar om brott

3. förstå psykopatologi hos gärningsmän till grova brott

4. vara orienterad i hur intervjuer/förhör och rekonstruktioner kan genomföras i rättsliga sammanhang

Upplägg

Kursen består av två moment. Kursens första moment (Delmoment 1) har en allmän karaktär och syftar till att förmedla grundläggande psykologiska kunskaper med relevans för rättsliga frågor. I momentet behandlas vittnespsykologiska frågeställningar utifrån teori och empiri inom

perceptions- och minnespsykologin. En särskild fördjupning ges beträffande sambandet mellan brott, trauma och minne. I momentet behandlas även centrala frågeställningar inom

beslutsfattande och social kognition -- hur människan förstår sin sociala värld -- och betydelsen av sociala/kognitiva processer i det rättsliga sammanhanget. Momentet belyser även psykiska störningar/personlighetsstörningar med inriktning mot gärningsmän som begår grova våldsbrott och sexualbrott. En orientering ges angående riskbedömningar (6 högskolepoäng).

Kursens andra moment (Delmoment 2) ger en orientering i utvecklingspsykologi och behandlar barns vittnesmål samt intervjumetodologiska aspekter kring detta. Momentet förmedlar även kunskaper inom specifika områden såsom exempelvis lögnens psykologi, viktimologi och vittneskonfrontationer. Färdighetsträning ges i “kognitiv intervjumetodik” (6 högskolepoäng).

Under kursens fördjupningsmoment (litteratur- och rättsfallsseminarier) diskuterar

kursdeltagarna litteratur och fallbeskrivningar samt genomför övningar med anknytning till de ämnesområden som kursen omfattar (3 högskolepoäng).

(3)

Undervisning och närvarokrav

Undervisningen består av föreläsningar omfattande två eller tre 45-minuterspass per kväll samt litteratur- och rättsfallsseminarier. En kombination av föreläsningar och seminarier syftar till att ge goda möjligheter till diskussioner med anknytning till de studerandes egna erfarenheter och kunskaper inom området. För bästa utbyte av kursen krävs att deltagarna inför varje

sammankomst förbereder och läser in de delar av litteraturen som angivits i schemat.

För rättsfallsseminarierna krävs inga specifika förberedelser utöver att ha läst kurslitteraturen.

På seminarierna demonstreras och tränas utredningsmetodik. På dessa seminarier diskuteras även en del fallexempel och det blir tillfälle att närmare reda ut frågor som litteraturläsningen ger upphov till.

Kursen avslutas med ett litteraturseminarium omkring valfri litteratur. Syftet med seminariet är att vi elaborerar och diskuterar kursinnehållet utifrån litteratur som anknyter till det innehåll som tagits upp tidigare på kursen. Var och en av kursdeltagarna formulerar en övergripande fråga som sedan besvaras utifrån olika perspektiv från litteraturen (obligatorisk och valfri) och föreläsningarna. Undvik frågeställningar som kan besvaras med ett eller några få ord. Ni som ställer frågorna ska också förbereda och skriva ned ett svar på den fråga ställts (2-3 sidor).

Seminariet går till på följande sätt: Någon ur seminariegruppen sammanfattar kort den litteratur man valt samt presenterar sin frågeställning. Ibland kan det också vara bra att presentera en snabb bakgrund till frågan. Frågeställaren inleder diskussionen och övriga deltagare har rätt att problematisera och göra inlägg efter eget behov. Slutligen avslutar den som ställt frågan med att komplettera diskussionen (om han eller hon finner den

otillfredsställande) eller med att göra utvecklingar, detaljerade tillägg, kommentarer etc. Den skriftliga dokumentationen (fråga och svar) lämnas in i två exemplar, gärna före, men senast direkt vid seminariet.

Närvaro

Närvaro vid föreläsningarna är formellt inte obligatorisk, men är centralt för att kursen ska ge det utbyte det är meningen att den ska ge. Närvaro på föreläsningarna rekommenderas även eftersom information från både kurslitteratur och föreläsningar (även seminarier) ligger till grund för den skriftliga examinationen.

Deltagande vid seminarierna är obligatoriska och kursen kan således inte läsas på distans. Det är omöjligt att tillgodogöra sig kursinnehållet utan fysisk närvaro då seminarierna bygger på egna övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten kring olika utredningsmetoder. Alla kan bli sjuka eller påverkas av oförutsedda händelser, men närvaro vid tre av de fyra seminarierna är dock ett minimum. Vid utebliven närvaro vid ett seminarium krävs komplettering i form av en skriftlig uppgift. Ta kontakt med ansvarig lärare för vidare information. Utebliven närvaro vid fler än ett av seminarierna kan endast kompletteras genom närvaro vid nästkommande kurstillfälle. Kursen betraktas som godkänd först efter komplettering.

(4)

Examination

Kursinnehållet (litteratur, föreläsningar och seminarier) examineras genom individuella skrivningar: Del 1 onsdagen den 16.10, kl 18:00-21:00 i U21+U24; Del 2 tisdagen 17.12, kl 18:00-21:00 i U31. Skrivningarna omfattar vardera fyra till sex essäfrågor (4-poängsfrågor) och baseras både på kurslitteraturen och på information som behandlats på föreläsningarna och seminarierna. Skrivningssvaren bedöms på en 7-gradig betygsskala, A till F (se nedan).

Godkänd tentamen ger 6 högskolepoäng per delmoment. Resultat på tentamen anslås ca 14 dagar efter tentamensdagen. Anmälan till alla salstentor skall ske i Fastreg senast en vecka innan tentamensdagen. Omskrivningsdatum: Del 1, onsdagen 13.11, kl 18:00-21:00 i U21; Del 2, onsdagen 15.1, kl 18:00-21:00 i U24.

Fördjupningsarbetet (rättsfallsseminarierna och litteraturseminariet) motsvarar 3 högskolepoäng och skall konkretisera och exemplifiera en del av det teoretiska och metodologiska innehållet på kursen bl.a. genom träning, fallanalyser och diskussionsfrågor. Övningsuppgifterna vid

rättsfallsseminarierna redovisas muntligt. Litteraturseminariet examineras dels i form av en individuell skriftlig rapport (ca 2-3 sidor), dels i form av en muntlig presentation och diskussion.

Kopiera två exemplar till seminarieledarna samt ytterligare några exemplar för ev.

specialintresserade. Rapporten (i två ex.) lämnas gärna före - eller senast direkt vid seminariet.

Närvaro är obligatorisk (se ovan). Vid betygssättning av fördjupningen används endast betygen Godkänd/Underkänd då detta inslag betraktas som kurskrav.

Betygssättning

För godkänt på kursen krävs godkänd rapportering av valfri litteratur, närvaro på tre av fyra seminarier samt godkänd (minst E) på den skriftliga tentamen på Delmoment 1 och

Delmoment 2, bedömd enligt mall nedan (För utförligare text se Betygskriterier).

10 frågor

% av maxp. (40 poäng)

A – Utmärkt 90% - ≥ 36

B – Mycket bra 80% - 32-35

C – Bra 70% - 28-31

D – Tillfredsställande 60% - 24-27 E – Tillräckligt 50% - 20-23 Fx – Otillräckligt < 50% < 20 p (F – Helt otillräckligt)

Det slutliga kursbetyget utgör ett sammanvägt betyg (ihopvägning av de två bokstavsbetygen på Delmoment 1 och 2). Omvandlingen sker enligt principen A=5, B=4, C=3, D=2 och E=1.

Därefter beräknas ett medelbetyg som sedan återförs till en bokstav enligt samma princip. Vid decimaler används s.k. positiv avrundning, dvs. .5 avrundas upp till närmaste heltal (t.ex.

medelvärde 3.5 = B).

(5)

Betygskriterier Aktuella lärandemål för den skriftliga tentamen är:

(1) redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom kognitions-,

utvecklings-, social- och personlighetspsykologi till den rättsliga kontexten (2) vara orienterad i olika utredningsmetoder för analys av fallexempel

(3) diskutera, jämföra och utvärdera olika metoder och teorier för att förstå, bemöta och utvärdera vittnens, offers och gärningsmäns beteende i brottssammanhang

A Utmärkt. Svaren visar att studenten kan utförligt kan kombinera begrepp, teorier och metoder för att förklara verkliga exempel, men också på ett korrekt sätt peka ut begränsningar i

begreppens/teoriernas/metodernas förklaringsvärde antingen utifrån det verkliga exemplets art eller alternativt synsätt.

Lärandemålen har uppfyllts i exceptionellt hög utsträck- ning och resultatet summeras till ≥90% av maxpoängen.

Utmärkt B Mycket bra. Svaren visar att studenten utförligt kan

kombinera begrepp, teorier och metoder för att förklara verkliga exempel.

Lärandemålen har uppfyllts i mycket hög utsträckning och resultatet summeras till 80- 89% av maxpoängen.

Mycket Bra C Bra. Svaren visar att studenten kan applicera

begrepp, teorier och metoder för att förklara verkliga exempel.

Lärandemålen har uppfyllts i hög utsträckning och resul- tatet summeras till 70-79%

av maxpoängen.

D Tillfredställande. Svaren visar att studenten kan Bra redogöra för begrepp, teorier och metoder med egna ord.

Lärandemålen har uppfyllts helt godtagbart och resultatet summeras till 60-69% av maxpoängen.

Tillfredsställande E Tillräckligt. Svaren visar att studenten kan definiera

begrepp och redogöra för vad teorier avser att förklara.

Lärandemålen har uppfyllts trots vissa brister och resul- tatet summeras till 50-59%

av maxpoängen.

Tillräckligt Fx Otillräckligt. Studenten kan redogöra för en del

begrepp, teorier och metoder inom det beskrivna området men visar inte tillräcklig förståelse för resonemang, teorier och tillämpning inom det beskrivna området.

Lärandemålen har inte upp- fyllts. Resultatet summeras till <50% av maxpoängen.

Omtentamen F Helt otillräckligt. Hälften eller fler tentamensfrågor

har inte besvarats på E-nivå Omtentamen

(6)

Personal Kursansvarig

Sven Å Christianson (SC), professor, fil dr, leg psykolog, Psykologiska inst., Stockholms universitet. SC har sitt tjänsterum på Frescati Hagväg 8, plan 2. Telefon: 16 39 57.

Övriga lärare

Elisabet Borg (EB), universitetslektor, fil dr, Psykologiska inst., Stockholms univ.

Lennart Högman (LH), universitetslektor, fil dr, Psykologiska inst., Stockholms univ.

Maria Lindau (ML), universitetslektor, med dr, Psykologiska inst., Stockholms univ.

Torun Lindholm (TL), professor, fil dr, Psykologiska inst., Stockholms univ.

Erika Lundgren (EL), forskningsassistent, Psykologiska inst., Stockholms univ.

Mina Sedem (MS), universitetslektor, fil dr, Psykologiska inst., Stockholms univ.

Heidi Selenius (HS), universitetslektor, fil dr, Mittuniversitetet, Sundsvall.

Tonya Shantele Pixton, (TSP), vik universitetslektor, fil dr, Psykologiska inst., Stockholms univ.

Upplysningar/studievägledning

Om du har allmänna frågor om Psykologiska institutionen eller studier i ämnet psykologi vid Stockholms universitet kan du vända dig till Studentexpeditionen på telefon 16 38 32.

Studentexpeditionen besvarar även frågor av administrativ karaktär, t.ex. inrapportering av kurspoäng i Fastreg/LADOK. Utnyttja också möjligheten att besöka institutionens hemsidor (http://www.psychology.su.se) där du finner svar på de flesta frågor kring psykologi som

ämnesområde och studier vid Psykologiska institutionen. Specifika frågor om undervisningen på denna kurs besvaras av kursansvarig eller respektive lärare (helst vid undervisningstillfällen).

E-post

Om du inte redan har ett e-post konto uppmanas du att skaffa ett sådant snarast möjligt. Det underlättar kommunikationerna under kursens gång. Logga in i Fastreg och skriv in din e-

postadress där, så att vi kan nå dig med viktig information. Du loggar enklast in i Fastreg via vår hemsida: www.psychology.su.se genom att klicka på Fastreg Studentwebb (under genvägar). Du loggar in med ditt personnummer (xxxxxx-xxxx) samt som pinkod de fyra sista siffrorna i personnumret. Fösta gången du loggar in ombeds du byta pinkod till en personlig som du använder i fortsättningen. Kontrollera gärna att dina adressuppgifter stämmer.

Kurslitteratur

Granhag, P. A., & Christianson, S. Å. (Red.) (2008). Handbok i rättspsykologi. Stockholm:

Liber. (Endast de kapitel som anges till föreläsningarna utgör obligatorisk litteratur.) Christianson, S. Å. (2010). I huvudet på en seriemördare. Stockholm: Norstedts.

Artiklar tillkommer, vilka delas ut i samband med lektionerna.

(7)

RÄTTSPSYKOLOGI I (15 hp) Schema, HT 2013.

Lokal: Frescati Hagväg 8, sal U24 Delmoment 1

Datum Tid Lokal Innehåll Lärare Litteratur

Ti 3/9 17:00-21:00 U24 Introduktion SC Granhag & Christianson

(G & C) Kap 1

On 4/9 17:30-20:30 U24 Vittnespsykologi I SC G & C, kap 5

Uppmärksamhet och minne

Ti 10/9 17:30-20:30 U24 Vittnespsykologi II SC G & C, kap 5

Brott, trauma och minne Artikel

On 11/9 17:30-20:30 U24 Rättspsykologisk metod EB G & C, kap 3

Ti 17/9 17:30-20:30 U24 Socialpsykologi TL G & C, kap 6

On 18/9 17:30-20:30 U24 Social perception TSP G & C, kap 6 Ti 24/9 17:30-20:30 U24 Gärningsmän till grova brott I SC G & C, kap 19

Christianson (C), kap 1-3, 9, 17 On 25/9 17:30-20:30 U34 Gärningsmän till grova brott II SC G & C, kap 19

C, kap 1-3, 9, 17 Ti 1/10 17:30-20:30 U24 Psykopati och riskbedömning HS G & C, kap 7, 26

C kap 4

On 2/10 17:30-20:30 U24 Psykopatologi ML G & C, kap 7, 26,

C, kap 4

Ti 8/10 17:30-20:30 U24 Rättsfallsseminarium 1: SC Grupp A

Kriminalvetenskaplig metod G & C, kap 3, 5

On 9/10 17:30-20:30 U24 Rättsfallsseminarium 1: SC Grupp B

Kriminalvetenskaplig metod G & C, kap 3, 5 On 16/10 18-00-21:00 U21+U24 Tentamen

(8)

Delmoment 2

Datum Tid Lokal Innehåll Lärare Litteratur

Ti 22/10 17:30-20:30 U24 Utvecklingspsykologi MS G & C, kap 4 On 23/10 17:30-20:30 U34 Barns vittnesmål SC G & C, kap 4, 15 Ti 29/10 17:30-20:30 U24 Gömda minnen/Falska minnen SC G & C, kap 18

C, kap 17 On 30/10 17:30-20:30 U34 Rättsfallsseminarium 2: EL Grupp A

Barnintervjuer G & C, kap 4, 15

Ti 5/11 17:30-20:30 U24 Rättsfallsseminarium 2: SC Grupp B

Barnintervjuer G & C, kap 4, 15

On 6/11 17:30-20:30 U24 Lögnens psykologi/ LH G & C, kap 20 Psykofysiologisk lögndetektion

On 13/11 18-00-21:00 U21 Omtentamen

Ti 19/11 17:30-20:30 U24 Aktuellt rättsfall EL Artikel

On 20/11 17:30-20:30 U34 Förhör/utredande intervju SC G & C, kap 13 Ti 26/11 17:30-20:30 U24 Rättsfallsseminarium 3: SC Grupp A

Kognitiv intervju G & C, kap 13

On 27/11 17:30-20:30 U34 Rättsfallsseminarium 3: SC Grupp B

Kognitiv intervju G & C, kap 13

Ti 3/12 17:30-20:30 U24 Brottsoffer SC G & C, kap 27

On 4/12 17:30-20:30 U34 Vittneskonfrontationer SC G & C, kap 14 Ti 10/12 17:30-20:30 U24 Litteraturseminarium (4) SC, EL Grupp A On 11/12 17:30-20:30 U34 Litteraturseminarium (4) SC, EL Grupp B

Ti 17/12 18-00-21:00 U24, U34 Tentamen On 15/1 18-00-21:00 U24 Omtentamen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :