• No results found

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1-4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1-4"

Copied!
66
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Förvaltningsrapport

S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 - 4

2 0 0 6 - 2 0 0 7

Fastighet Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Fastighet Gyllebo Svenska Bostadsfonden 4

Fastighet Bagaren Svenska Bostadsfonden 2 Fastighet Gästgivaren Svenska Bostadsfonden 3

Förvaltningsrapport

S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 - 3

Svenska Bostadsfonden 2 • Fastighet Pilgrimmen

Svenska Bostadsfonden 3 • Fastighet Gästgivaren Svenska Bostadsfonden 1 • Fastighet Svalan

2006

(2)

Koncept & Design - Laika Consulting AB Tryck - EO Grafiska

Juni 2007

(3)

Svenska Bostadsfonden – som startade sin verksamhet 2003 – har kunnat möta marknadens efterfrågan på alternativa lågriskinvesteringar med olika fastighets- relaterade investeringsinstrument. Dessa är avsedda dels för dem som önskar såväl en fast avkastning som framtida värdestegring; dels för dem som eftersträvar optimal anpassning till sin individuella skattesituation genom möjligheten att välja mellan vinstandelslån och preferensaktier.

Intresset för Svenska Bostadsfonden ökade påtagligt under 2006 och fortsätter att öka. De starka svängningarna på aktiemarknaden under 2006 och 2007 har fått många investerare och stiftelser att se över och komplettera sina aktieportföljer med alternativa investeringar för att minska volatiliteten i portföljen och samtidigt bibehålla möjligheten till framtida tillväxt.

Svenska Bostadsfonden, som hittills väl lyckats uppnå uppställda lön- samhetsmål, har som målsättning att förvalta investerarnas kapital så att allt fler väljer att fortsätta att investera i de fonder som Svenska Bostadsfonden regelbundet kommer att placera på marknaden.

Carl Rosenblad

Ordföranden har ordet

(4)
(5)

Innehållsförteckning

8 Året som gått 9 Resultat

10 Fastighet Svalan 12 Fastighet Harsyran 14 Fastighet Mörten

18 Året som gått 19 Resultat

20 Fastighet Jätten 22 Fastighet Bagaren 24 Fastighet Pilgrimmen

26 Fastighet Sandåkra 28 Fastighet Stengården 30 Fastighet Myran

34 Året som gått 35 Resultat

36 Fastighet Jätten 2

38 Fastighet Länsmanssängen 40 Fastighet Eken

42 Fastighet Gästgivaren

46 Avkastning och risk 50 Ortsanalys Växjö 52 Ortsanalys Kalmar 54 Ortsanalys Oskarshamn 56 Ortsanalys Söderköping

60 Styrelse, ledning &

rådgivare

62 Därför är vi engagerade i Svenska Bostadsfonden

Fo n d  Fo n d  Fo n d  Anal ys O m SB F

(6)
(7)

Fo n d 

Svenska Bostadsfonden 1 AB

Fonden fulltecknades under hösten 2004, stängde den

31 december samma år. Under 2005 och början av 2006 har Fonden fullinvesterats med två fastighetsbestånd i Växjö och ett fastighetsbestånd i Söderköping.

8 Året som gått 9 Resultat

10 Fastighet Svalan 12 Fastighet Harsyran 14 Fastighet Mörten

(8)

Året som gått

Fastighetsmarknaden 2006 blev ånyo ett rekordår vad gäller volym på

fastighetsaffärer i Sverige. Enligt tillgänglig statistik blev transaktionsvärdet över 150 mrd kronor. Fastighetsvärdena ökade i takt väl över inflation och ränta.

Svenska Bostadsfondens marknad

Svenska Bostadsfonden inriktar sig på investeringar i hyresbostäder, med mycket liten andel kommersiella ytor, i svenska mindre - och medelstora städer, där utvecklingen varit historiskt stabil och lönsam jämfört med andra fastighetssektorer och investeringsalternativ. Enligt min uppfattning ser det fortsatt gynnsamt ut framöver för bostadsmarknaden i Sverige och i de städer där vi investerar. Statistik från Svenskt Fastighetsindex visar att den totala avkastningen (nettohyra + värdeökning) på svenska bostadsfastigheter i dessa städer ligger stabilt på ca 13% per år under de senaste 23 åren. För 2006 är denna siffra ca 15%.

Investerarkapital och ägda fastigheter

Fondens drygt 30 investerare har tillskjutit 28 mkr i eget kapital, vilket tillsammans med bankbelåning på ca 83 mkr möjliggjort att fullinvestera Fonden med tre fastighetsbestånd på totalt ca 110 mkr - två i Växjö och ett i Söderköping. Växjö är en expansiv universitetsstad med ett mångfacetterat näringsliv och ett gott kulturellt utbud. Söderköping, som är en historiskt intressant och attraktiv stad att bo i, åtnjuter nära pendlingsavstånd för där bosatta till de större universitets- och högskolestäderna Linköping och

Norrköping med sina diversifierade näringsliv.

Fonden äger idag totalt 140 lägenheter fördelade på ca 10 000 kvm.

Kassaflöde & utdelning av vinst

Fastigheterna har inköpts gradvis under 2005 och den sista fastigheten i Söderköping tillträddes i början på 2006. Resultatet och kassaflöde har varit tillfredsställande och enligt plan. Utdelning för året på investerarnas kapital före bolagsskatt föreslås till 7%.

Slutligen ber jag att få tacka våra investerare och våra hyresgäster för visat förtroende för Fonden, samt givetvis ett stort tack till våra anställda, konsulter och kollegor för goda insatser under året.

Lars Swahn Verkställande Direktör Stockholm 23 april, 2006

(9)

Översiktligredovisning00•SvenskaBostadsfondenAB

Investeringar Investeringar

2006 2005

1) Inköp av fastigheter, mkr (Fullinvesterad med fastigheter sedan feb-06) 111,3 110,1 Finansieras genom

Fastighetskrediter 82,7 (74%) 83,4

Eget kapital 28,6 (26%) 26,7

Total finansiering 111,3 (100%) 110,1

2) Resultat, tkr

Fullinvesterad med fastigheter sedan feb-06

Hyresintäkter 8 436 2 621

Omkostnader inkl avskrivningar -4 818 -1 277

Rörelseresultat 3 618 1 344

Intäktsräntor 45 150

Kostnadsräntor -1 676 -236

Finansnetto -1 631 -86

Skatt -154 -76

Nettoresultat för verksamhetsåret 1 833 1 182

3) Föreslagen utdelning till investerarna

Utdelning 7% på investerarnas kapital (minskat med bolagsskatt för preferensaktien)

Andel Brutto Netto

kapital utdelning utdelning

1) Vinstandelslån, ränta 48% 931

2) Preferensaktier, utdelning 52% 1 008

Skatt på utdelning -282 726

Total utdelning (efter skatt preferensaktier) 1 657

Not: Fonden blev fulltecknad och stängde den 31 december 2004

Förslagtillvinstdisposition

Per vinstandelslån å nominellt 100 000 SEK 7 000 SEK 7,0%

Per post om 500 000 SEK 35 000 SEK 7,0%

Per Prefaktie å nom. 100 000 SEK (efter skatt 28%) 5 040 SEK 5,0%

Per post om 500 000 SEK (efter skatt 28%) 25 200 SEK 5,0%

Stockholm 23 april, 2006

Per-Åke Eliasson

Styrelse Ledamot Lars Swahn

Verkställande Direktör Carl Rosenblad

Styrelse Ordförande

(10)

Fastighet Svalan i Växjö

(11)

Växjö

Hörby Tollarp Kalmar

Oskarshamn Söderköping

Stad Växjö

Adress Storgatan 48 & angränsande adresser Fastighetsbeteckning Svalan 9 och 10

Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 1 AB

Inköpsdatum Maj 2005

Uthyrningsbar yta 2 020 kvm

Lägenheter 22

Kommersiella lokaler 2 butiker

Övrigt Utöver befintlig bebyggelse finns en outnyttjad byggrätt för ytterligare 1.500 kvm bostad

Fastigheten är belägen mycket centralt i Växjö och ligger mellan stadskärnan och ett område med äldre villabebyggelse och mindre flerfamiljshus. Gångavstånd till stadskärnan.

Storgatan

Storgatan Biblioteksg.

Lär kg.

Pilg

.

Liedb ergsg

.

V. Esplanaden S. D

okt orsg

.

Konserthus

Väst erg.

Nyg.

Teaterg.

(12)

Fastighet Harsyran i Växjö

(13)

Stad Växjö

Adress Koltrastvägen 2-10 (Högstorp) Fastighetsbeteckning Harsyran

Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 1 AB Inköpsdatum September 2005

Uthyrningsbar yta 4 554 kvm

Lägenheter 68

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheterna är byggda 2000-2002 Fastigheten består av fem byggnader med friliggande garage och innehåller en blandning av två, tre och fyra rumslägenheter belägna i ett trevligt och relativt nybyggt bostadsområde av högkvalitativ villakaraktär nära till skola och annan service, med cirka tre minuters bilväg från Växjö centrum.

Växjö

Hörby Tollarp Kalmar

Oskarshamn Söderköping

Koltrastvägen

<- 5 min till c entrum Högtorps kyrka

Talgoxev.

Ringtr astv Taltr .

astv .

Orrv. Näkt

ergalsv

. Högt

orpsv .

Fotb.pl.

(14)

Fastighet Mörten i Söderköping

(15)

Stad Söderköping

Adress Husbygatan 12 och Eriksviksgatan 2 Fastighetsbeteckning Mörten 4

Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 1 AB

Inköpsdatum Februari 2006 Uthyrningsbar yta 3 128 kvm

Lägenheter 50

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheterna är byggda 1961 Fastigheten är belägen centralt i Söderköping och ligger i ett trevligt grönområde vid Söderköpings södra infart, bredvid köpcentrum och fem minuters gångväg till stadskärnan.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar Oskarshamn

Söderköping

Eriksviksg. Husb

yg. Tvär

g. Korsg

. Länsmansg

. Margar

etag.

Industr ig.

Viggebyv.

Söderköpings brunn

<- 2 min till c entrum

(16)
(17)

Fo n d 

Svenska Bostadsfonden 2 AB

Fonden fulltecknades under hösten 2005 och stängde den 31 december samma år. Under 2006 har Fonden investerats med fastighetsbestånd i Söderköping, Växjö och Kalmar.

Fonden är därmed fullinvesterad med fastigheter.

18 Året som gått 19 Resultat

20 Fastighet Jätten 22 Fastighet Bagaren 24 Fastighet Pilgrimmen

26 Fastighet Sandåkra 28 Fastighet Stengården 30 Fastighet Myran

(18)

Året som gått

Lars Swahn Verkställande Direktör

Fastighetsmarknaden 2006 blev ånyo ett rekordår vad gäller volym på

fastighetsaffärer i Sverige. Enligt tillgänglig statistik blev transaktionsvärdet över 150 mrd kronor. Fastighetsvärdena ökade i takt väl över inflation och ränta.

Svenska Bostadsfondens marknad

Svenska Bostadsfonden inriktar sig på investeringar i hyresbostäder, med mycket liten andel kommersiella ytor, i svenska mindre och medelstora städer, där utvecklingen varit historiskt stabil och lönsam jämfört med andra fastighetssektorer och investeringsalternativ. Enligt min uppfattning ser det fortsatt gynnsamt ut framöver för bostadsmarknaden i Sverige och i de städer där vi investerar. Statistik från Svenskt Fastighetsindex visar att den totala avkastningen (nettohyra + värdeökning) på svenska bostadsfastigheter i dessa städer ligger stabilt på ca 13% per år under de senaste 23 åren. För 2006 är denna siffra ca 15%.

Investerarkapital och ägda fastigheter

Fondens drygt 30 investerare har tillskjutit ca 23 mkr i eget kapital, vilket tillsammans med bankbelåning på ca 66 mkr möjliggjort att fullinvestera Fonden med tre fastighetsbestånd på totalt ca 90 mkr – ett i vardera städerna Växjö, Söderköping och Kalmar.

Växjö är en expansiv universitetsstad med ett mångfacetterat näringsliv och ett gott kulturellt utbud. Söderköping, som är en historiskt intressant och attraktiv stad att bo i, åtnjuter nära pendlingsavstånd för där bosatta till de större universitets- och högskolestäderna Linköping och Norrköping med sina diversifierade näringsliv. Kalmar slutligen med sina klassiska byggnader är såväl en aktiv industri och handelsstad, som en högskoleort där nyligen stora nyetableringar av företag som t ex IKEA skett tillsammans med en mycket betydande satsning av ett kongress- och mässcenter med ca 1 100 utställarplatser.

Fonden äger idag totalt 169 lägenheter fördelade på ca 13 000 kvm.

Kassaflöde & utdelning av vinst

Fastigheterna har inköpts gradvis under 2006 och den sista fastigheten i Kalmar tillträddes 1 juli 2006. Man kan säga att fonden översiktligt haft inkomstgenererande fastigheter under ca två tredjedelar av året 2006. Resultatet och kassaflöde har varit tillfredsställande och enligt plan. Utdelning för året på investerarnas kapital före bolagsskatt föreslås till 5,0%.

Slutligen ber jag att få tacka våra investerare och våra hyresgäster för visat förtroende för Fonden, samt givetvis ett stort tack till våra anställda, konsulter och kollegor för goda insatser under året.

Stockholm 23 april, 2007

(19)

Översiktligredovisning00•SvenskaBostadsfondenAB

Investeringar 2006 1) Inköp av fastigheter, mkr (Fullinvesterad med fastigheter sedan juli-06) 88,6 Finansieras genom

Fastighetskrediter 65,7 (74%)

Eget kapital 22,9 (26%)

Total finansiering 88,6 (100%)

2) Resultat, tkr

Fullinvesterad med fastigheter sedan juli-06

Hyresintäkter 6 935

Omkostnader inkl avskrivningar -4 854

Rörelseresultat 2 081

Intäktsräntor 103

Kostnadsräntor -1 514

Finansnetto -1 411

Skatt -321

Nettoresultat för verksamhetsåret 349

3) Föreslagen utdelning till investerarna

Utdelning 5% på investerarnas kapital (minskat med bolagsskatt för preferensaktien)

Andel Brutto Netto

kapital utdelning utdelning

1) Förlagslån, fast ränta pro rata 5% 33% 327

2) Vinstandelslån, vinstberoende ränta 43% 495

3) Preferensaktier serie A, utdelning 20% 230

4) Preferensaktier serie B, utdelning 4% 43

Skatt på utdelning -76 197

Total utdelning (efter skatt preferensaktier) 1019

Not: Fonden blev fulltecknad och stängde den 31 december 2005

Förslagtillvinstdisposition

Per förlagslån å nominellt 900 000 SEK, fast ränta pro rata 5% 38 471 SEK 5,0% pro rata Per vinstandelslån å nominellt 50 000 SEK, vinstberoende ränta 2 500 SEK 5,0%

Per preferensaktier serie A å nominellt 50 000 SEK, (efter skatt 28%), utdelning 1 800 SEK 3,6%

Per preferensaktier serie B å nominellt 50 000 SEK, (efter skatt 28%), utdelning 1 800 SEK 3,6%

Stockholm 23 april, 2006

Per-Åke Eliasson

Styrelse Ledamot Lars Swahn

Verkställande Direktör Carl Rosenblad

Styrelse Ordförande

(20)

Fastighet Jätten i Kalmar

(21)

Stad Kalmar

Adress Trollbackevägen 30-40

Fastighetsbeteckning Jätten 3 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 2 AB

Inköpsdatum Juli 2006

Uthyrningsbar yta 5 612 kvm

Lägenheter 72

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheten byggd 1970 med löpande ombyggnader och renoveringar.

Fastighetsbeståndet ligger i området Berga, Norrliden, i ett trevligt bostadsområde, strax norr om centrala Kalmar, nära IKEAs nya etablering.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar

Oskarshamn Söderköping

Trollbackev.

Norrlidsv . Sago

v.

Cap ella

v.

Vädursv .

Lilla Björ nv.

Bor gav.

Slånbärsv.

1 2

(22)

Fastighet Bagaren i Söderköping

(23)

Stad Söderköping

Adress Bjelkegatan 18

Fastighetsbeteckning Bagaren 1 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 2 AB

Inköpsdatum Februari 2006 Uthyrningsbar yta 1 119 kvm

Lägenheter 13

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheterna byggda 1956

Fastigheten Bagaren är belägen i Söderköping, ett stenkast från centrum, Göta Kanal och Söderköpings Brunn.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar Oskarshamn

Söderköping

Bjelkeg.

Bjelkeg.

Skönbergag.

Sankt Laurenti kyrka Göta k

anal

Erik Dahlbergsg.

Margaretag. Prästg.

Parkg.

(24)

Fastighet Pilgrimmen i Söderköping

(25)

Stad Söderköping

Adress Skönbergagatan 29 och 31

Fastighetsbeteckning Pilgrimmen 12 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 2 AB

Inköpsdatum Februari 2006 Uthyrningsbar yta 2 878 kvm

Lägenheter 36

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheterna byggda/ombyggda 1968 Pilgrimmen är belägen i Söderköping och ligger i trevliga grönområden mitt i centrum, granne med Söderköpings Brunn invid Göta Kanal.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar Oskarshamn

Söderköping

Bjelkeg.

Bjelkeg.

Skönbergag.

Sankt Laurenti kyrka Göta k

anal

Erik Dahlbergsg.

Margaretag. Prästg.

Parkg.

(26)

Fastighet Sandåkra 7:2 i Söderköping

(27)

Stad Söderköping

Adress Varstensvägen 2

Fastighetsbeteckning Sandåkra 7:2 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 2 AB

Inköpsdatum Februari 2006 Uthyrningsbar yta 624 kvm

Lägenheter 12

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheten byggd/ombyggd

1968/1995

Fastigheten Sandåkra 7:2 ligger i det idylliska området Mogata, ca 9 km från stadskärnan.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar Oskarshamn

Söderköping

Skola Varstensv.

Mogata

<- Söder köping

Klo ckarev. Djur

näsv .

Smedst orpsv

. Stengår

dsv.

(28)

Fastighet Stengården 5:2 i Söderköping

(29)

Stad Söderköping

Adress Varstensvägen 16

Fastighetsbeteckning Stengården 5:2 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 2 AB

Inköpsdatum Februari 2006 Uthyrningsbar yta 492 kvm

Lägenheter 6

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheten byggd 1993

Fastigheten Stengården 5:2 ligger i det idylliska området Mogata, ca 9 km från stadskärnan.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar Oskarshamn

Söderköping

Skola Varstensv.

Mogata

<- Söder köping

Klo ckarev. Djur

näsv .

Smedst orpsv

. Stengår

dsv.

(30)

Fastighet Myran i Växjö

(31)

Preb ende

v. Växjö C.

5 min ->

Lillestadsv

. Sven Baelters v.

Framnäsv

.

Stad Växjö

Adress Prebendevägen 5-7

Fastighetsbeteckning Myran 13 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 2 AB

Inköpsdatum Mars 2006

Uthyrningsbar yta 1 889 kvm

Lägenheter 30

Kommersiella lokaler 1 lokal

Övrigt Fastigheten byggd 1970

Fastigheten är belägen centralt i Växjö i ett trevligt bostadsområde, ca fem minuters promenad till torget och de centrala delarna av Växjö.

Växjö

Hörby Tollarp Kalmar

Oskarshamn Söderköping

(32)
(33)

Svenska Bostadsfonden 3 AB

Fonden fulltecknades under våren 2006 och stängde den

23 juni samma år. Sedan februari 2007 är fonden fullinvesterad med fastigheter i Kalmar, Söderköping och Oskarshamn. Den utdelning som lämnas är baserad på knappt sex månaders avkastning.

Fo n d 

34 Året som gått 35 Resultat

36 Fastighet Jätten 2

38 Fastighet Länsmanssängen 40 Fastighet Eken

42 Fastighet Gästgivaren

(34)

Fastighetsmarknaden 2006 blev ånyo ett rekordår vad gäller volym på fastighetsaffärer i Sverige. Enligt tillgänglig statistik blev transaktionsvärdet över 150 mrd kronor. Fastighetsvärdena ökade i en takt väl över inflation och ränta.

Svenska Bostadsfondens marknad

Svenska Bostadsfonden inriktar sig på investeringar i hyresbostäder, med mycket liten andel kommersiella ytor, i svenska mindre - och medelstora städer, där utvecklingen varit historiskt stabil och lönsam jämfört med andra fastighetssektorer och investeringsalternativ. Enligt min uppfattning ser det fortsatt gynnsamt ut framöver för bostadsmarknaden i Sverige och i de städer där vi investerar. Statistik från Svenskt Fastighetsindex visar att den totala avkastningen (nettohyra + värdeökning) på svenska bostadsfastigheter i dessa städer ligger stabilt på ca 13%

per år under de senaste 23 åren. För 2006 är denna siffra ca 15%.

Investerarkapital och ägda fastigheter

Fondens ca 50 investerare har tillskjutit ca 39 mkr i eget kapital, vilket tillsammans med bankbelåning på ca 80 mkr möjliggjort att fullinvestera Fonden med tre fastighetsbestånd på totalt ca 120 mkr – ett i vardera städerna Kalmar och Oskarshamn samt två i Söderköping. Kalmar med sina klassiska byggnader är såväl en aktiv industri - och handelsstad, som en högskoleort, där nyligen stora nyetableringar av företag som t ex IKEA skett. En mycket betydande satsning av ett kongress- och mässcenter med ca 1 100 utställarplatser håller på att utvecklas.

Oskarshamn är en mer industribetonad ort med ett vackert läge vid Östersjön. Det finns där ett diversifierat näringsliv varav de största arbetsgivarna är kärnkraftverket samt Scania. Söderköping, som är en historiskt intressant och attraktiv stad att bo i, åtnjuter nära pendlingsavstånd för där bosatta till de större universitets- och högskolestäderna Linköping och Norrköping med sina diversifierade näringsliv.

Fonden äger idag 282 lägenheter fördelade på ca 21 000 kvm.

Kassaflöde & utdelning av vinst

Fonden stängde för investering sista juni 2006. Fastigheterna har inköpts gradvis under 2006 och den sista fastigheten i Söderköping tillträddes i början av 2007. Man kan säga att fonden översiktligt haft kapital inne i ett halvår och inkomstgenererande fastigheter under ca en tredjedel av året 2006. Resultatet och kassaflöde har varit tillfredsställande och enligt plan. Utdelning för året på investerarnas kapital före bolagsskatt föreslås till 2%.

Slutligen ber jag att få tacka våra investerare och våra hyresgäster för visat förtroende för Fonden, samt givetvis ett stort tack till våra anställda, konsulter och kollegor för goda insatser under året.

Året som gått

Stockholm 23 april, 2006

(35)Översiktligredovisning00•SvenskaBostadsfondenAB

Investeringar 2006 1) Inköp av fastigheter, mkr

(Investerad med fastigheter juli, sep, dec -06 samt fullinvesterad feb -07)

118,5

Finansieras genom

Fastighetskrediter 79,6 (67%)

Eget kapital 39,0 (33%)

Total finansiering 118,5 (100%)

2) Resultat, tkr

Fullinvesterad med fastigheter sedan feb-07

Hyresintäkter 4 215

Omkostnader inkl avskrivningar -2 998

Rörelseresultat 1 217

Intäktsräntor 106

Kostnadsräntor -893

Finansnetto -787

Skatt -146

Nettoresultat för verksamhetsåret 284

3) Föreslagen utdelning till investerarna

Utdelning 2% på investerarnas kapital (minskat med bolagsskatt för preferensaktien)

Andel Brutto Netto

kapital utdelning utdelning

1) Förlagslån, fast ränta pro rata 5% 17% 169

2) Vinstandelslån, vinstberoende ränta 70% 548

3) Preferensaktier serie A, utdelning 11% 81

4) Preferensaktier serie B, utdelning 2% 0

Skatt på utdelning -23 58

Total utdelning (efter skatt preferensaktier) 775

Not: Fonden blev fulltecknad och stängde den 30 juni 2006

Förslagtillvinstdisposition

Per förlagslån å nominellt 450 000 SEK, fast ränta pro rata 5% 11 267 SEK 5,0% pro rata Per vinstandelslån å nominellt 50 000 SEK, vinstberoende ränta 1 000 SEK 2,0%

Per preferensaktier serie A å nominellt 50 000 SEK, (efter skatt 28%), utdelning 720 SEK 1,4%

Per preferensaktier serie B å nominellt 50 000 SEK, (efter skatt 28%), utdelning 0 SEK 0,0%

Stockholm 23 april, 2006

Per-Åke Eliasson Lars Swahn

Carl Rosenblad

(36)

Fastighet Jätten 2 i Kalmar

(37)

Stad Kalmar

Adress Trollbackevägen 6-28

Fastighetsbeteckning Jätten 2 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 3 AB

Inköpsdatum Juli 2006

Uthyrningsbar yta 8 222 kvm

Lägenheter 108

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheten byggd 1970 med löpande ombyggnader och renoveringar.

Fastighetsbeståndet ligger i området Berga, Norrliden, i ett trevligt bostadsområde, strax norr om centrala Kalmar, nära IKEAs nya etablering.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar

Oskarshamn Söderköping

Trollbackev.

Norrlidsv . Sago

v.

Cap ella

v.

Vädursv .

Lilla Björ nv.

Bor gav.

Slånbärsv.

(38)

Fastighet Länsmansängen i Oskarshamn

(39)

Stad Oskarshamn

Adress Humleplan 5-41

Fastighetsbeteckning Länsmansängen 1 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 3 AB

Inköpsdatum December 2006

Uthyrningsbar yta 9 388 kvm

Lägenheter 145

Kommersiella lokaler 1 butik

Övrigt Beståndet består av tre flerbostadshus i fyra våningar, uppförda 1959.

Ligger på promenadavstånd, ca tio minuter, till Oskarshamns centrum.

Fastighetsbeståndet ligger i ett trevligt grönområde nära villabebyggelse, lekplats och bad.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar

Oskarshamn

Söderköping

Norra skolan

Länsmansg. Björ

ng

.

Jungner g.

Hemv.

Fotbollsplan

(40)

Fastighet Eken i Söderköping

(41)

Stad Söderköping

Adress Skogsvägen 9A-D

Fastighetsbeteckning Eken 24 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 3 AB

Inköpsdatum Februari 2007 Uthyrningsbar yta 370 kvm

Lägenheter 4

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Beståndet består av ett tvåvåningshus uppfört 1986.

Ligger ett stenkast från centrum, sportanläggningen Vikingavallen, resecentrum och skolor. Fastighetsbeståndet ligger i ett trevligt bostadsområde bland småhus och flerbostadshus.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar Oskarshamn

Söderköping

Ringv.

Stureg.

Ö. Rydsv.Centr

um ->

Hälsocentral

Birgittag .

Skogsv .

Storängsg .

(42)

Fastighet Gästgivaren i Söderköping

(43)

Stad Söderköping

Adress Ågatan 25 A och B

Fastighetsbeteckning Gästgivaren 4 Typ av fastighet Bostäder

Ägare Svenska Bostadsfonden 3 AB

Inköpsdatum September 2006

Uthyrningsbar yta 2 729 kvm

Lägenheter 25

Kommersiella lokaler Inga

Övrigt Fastigheten byggdes 1910 och totalrenoverades och byggdes ut 1990.

Fastighetsbeståndet ligger centralt i Söderköping, mellan Göta Kanal och Storån. Ett stenkast från stadens shoppingstråk och sevärdheter.

Växjö Hörby Tollarp

Kalmar Oskarshamn

Söderköping

Magasing.

Åg.

Åg. Nybrog Kanal .

g.

Storg. Källa

reg.

Gästhamn

Rådhustorget

GötaKanal

(44)
(45)

Analys

Svenska Bostadsfonden har tagit fram relevant statistik över den historiska utvecklingen, risknivå samt information och data om de orter Fonderna äger fastigheter i.

Anal ys

46 Avkastning och risk 50 Ortsanalys Växjö 52 Ortsanalys Kalmar 54 Ortsanalys Oskarshamn 56 Ortsanalys Söderköping

(46)

Nedanstående grafer visar avkastning och risk för fem olika tillgångsslag baserat på avkastningar för perioden 1984 till 2005. Utvecklingen visas dels för hela perioden dels för delperioden 1997-2005.

Beroende på val av mätperiod kommer resultaten att skifta.

Figur 1. visar hur 100 tkr placerat i ett visst tillgångsslag under hela perioden utvecklats mellan 1983

och 2005. De tillgångsslag som redovisas är:

Alla kommersiella fastigheter (Alla fastigheter)

• Bostadsfastigheter

• Börsnoterade aktier (Aktier)

• Statsobligationer (Obligationer)

• Statsskuldväxlar

Figur 1: Utveckling av 100 tkr under perioden 1983-2005 vid placering i olika tillgångsslag (Källa: SFI/IPD Swedish Property Data Bank)

0 500 1000 1500 2000 2500

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bostadsfastigheter Aktier

Alla fastigheterObligationer Statsskuldväxlar

Tkr

År

Avkastning och risk på olika tillgångsslag under perioden 1984-2005

Statsskuldväxlar betraktas i allmänhet som en approximation för en riskfri tillgång. Beträffande val av index hänvisas till sidan 49.

(47)

En placering i Aktier utvecklades i genomsnitt till knappt 2 Mkr medan en placering i bostads- fastigheter gav som slutkapital 1,8 Mkr.

Aktieplaceringarna pendlar mer i värde än övriga placeringar vilket avspeglar risken i aktieplaceringar.

De olika utvecklingarna reflekterar genomsnittliga avkastningar och volatilitet (risk mätt som

standardavvikelse). I figur 2 och 3 redovisas därför förhållandet mellan avkastning och risk för

respektive tillgångsslag för dels hela perioden, dels perioden 1997-2005.

Figur 2: Avkastning och risk 1984-2005 Årsmedelvärden (Källa: SFP/IPD)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 5 10 15 20 25 30 35

Risk (standardavvikelse i %))

Avkastning %

Aktier

Alla fastigheter Bostäder

Obligationer Statsskuldväxlar

Aktier är det tillgångsslag som under hela mätperioden givit högst avkastning i genomsnitt, 18 procent.

Det är dock också det tillgångsslag som varit förknippat med högst risk, knappt 29 procents

standardavvikelse. Noterbart är att Bostadsfastigheter både haft högre avkastning och lägre risk än

gruppen Alla fastigheter och därför utgör en bättre placering för alla med riskaversion.

För delperioden 1997-2005 är mönstret än tydligare, se figur 3. Gruppen Bostadsfastigheter dominerar här såväl Andra fastigheter som Aktier.

Bostadsfastigheterna gav i genomsnitt knappt 13 procents avkastning under perioden 1997-2005 till en volatilitet som kan jämföras med obligationernas.

Aktier å andra sidan gav ungefär samma avkastning fast till en betydligt högre volatilitet.

(48)

Figur 4: Sharpekvot för olika tillgångar

Baserat på perioden 1984-2005 resp. perioden 1997-2005

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

r e it k A r

e n o it a g il b O r

e t e h g it s a f a ll A r

e d ä t s o B

1984-2005 1997-2005

Figur 3: Avkastning och risk 1997-2005

0 3 6 9 12 15

5 2 0

2 5

1 0

1 5

0

Risk (standardavvikelse i %)

Avkastning%Riskpremie

Bostäder Aktier

Obligationer

Alla fastigheter

Statsskuldväxlar

För att kunna göra en mer exakt bedömning av hur ersättningen för risktagandet sett ut har

Sharpekvoter beräknats. De redovisas i figur 4 och

skall tolkas som ett mått på hur stor riskpremien är i förhållande till risken. Ju högre riskpremie, desto bättre situation för placeraren.

Figur 4: Sharpekvot för olika tillgångar

Baserat på perioden 1984-2005 resp. perioden 1997-2005

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

r e it k A r

e n o it a g il b O r

e t e h g it s a f a ll A r

e d ä t s o B

1984-2005 1997-2005

Figur 3: Avkastning och risk 1997-2005

0 3 6 9 12 15

5 2 0

2 5

1 0

1 5

0

Risk (standardavvikelse i %)

Avkastning%Riskpremie

Bostäder Aktier

Obligationer

Alla fastigheter

Statsskuldväxlar

Av figuren kan man utläsa att riskersättningen varit relativt sett mycket hög för placeringar i

Bostadsfastigheter under de senaste 9 åren jämfört med framför allt aktier. Även sett över hela

perioden 1984-2005 har placeringar i

bostadsfastigheter varit mer givande för ett visst risktagande än övriga tillgångar. Man bör dock vara medveten om att studien avser en begränsad period och att historien inte alltid upprepar sig.

(49)

Beträffande riskmåttet

Standardavvikelsen kan för en normalfördelad avkastningsfördelning tolkas på följande sätt:

Med en viss sannolikhet kommer den realiserade avkastningen att hamna i ett intervall. Till exempel

kommer avkastningen med 67 procents sannolikhet att hamna i intervallet 3,0% till 19,2% för obligationer. Ju större intervallet är, desto högre är risken.

Riskillustration Bostäder Alla fastigheter

Med 67% sannolikhet 3,1...26,3 ...26,5 46,9 3,0...19,22 4,8...12,5

Med 95% sannolikhet -8,5... 37,9 -18,5...41,5 -42,7...76,8 -5,2... 0,9...16,4

Aktier Obligationer SSV

-3,5 -12,8...

27,4

Använda index

• Index för bostadsfastigheter och alla fastigheter är hämtade från Svensk Fastighetsindex.

• SIXRX är ett index över svenska noterade aktiers kursutveckling inklusive återlagda utdelningar.

• OMRX-TBOND är ett index över avkastningen på svenska statsobligationer.

För 1984-1989 har uppgifterna hämtats från Frennberg-Hansson (1992) Scandinavian Economic History Review, XL, No 1,3-27.

• OMRX-TBILL är ett index över avkastningen på svenska statsskuldväxlar med en längsta löptid om ett år.

För 1984-1989 har uppgifterna hämtats från Frennberg-Hansson (1992) Scandinavian Economic History Review, XL, No 1,3-27.

--- Ovanstående analys är utförd av Skattegruppen TI AB. www.skattegruppen.se

(50)

Biblioteksg.

Fredsg .

Torgg.

Näktergalsv .

Lärkg. Fagrabäcksv.

Mörners väg

Framnäsv. Preb

ende

v.

Liedb ergs.

Linnég

.

Lillestadsv .

Öst erleden

Ronneb yv.

Högtorpsv. Kalmarv.

Sandsbr ov.

Storg.

Koltrastv. 1

2

3

Växjö

Fastigheter

Fastighet Adress Yta Inköpsdatum

Svalan Storgatan 48 2 020 kvm Maj 2005

Myran Prebendevägen 5-7 1 889 kvm Mars 2006

Harsyran Koltrastvägen 2-10 4 554 kvm September 2005

11 2 3

Att Växjö kommun har ökat sin tätortsbefolkning med 7,4% under de senaste fem åren innebär att staden visar den högsta inflyttningsprocenten i Sverige under denna period. Under 2006 uppvisade kommunen hela 1 100 unika inflyttare.

Verksamheten i staden och kommunen har ökats mycket kraftigt rent allmänt sedan millennieskiftet.

Universitetet med sina ca 15 000 studenter har sedan sin universitetsstatus 1999 fördubblat verksamheten och i ökande grad bidragit till stadens utveckling och attraktivitet.

Med befolkningstillväxt av denna magnitud följer bostadsköer. Politikerna och privata entreprenörer har utlovat ca 500 nya lägenheter årligen, vilket ej räcker att på kort sikt lösa bostadsbristen.

Utvecklingen enligt ovan har även återspeglats i en relativt kraftig ökning av fastighetesvärdena på orten.

Under 2006 ökade värden för kommersiella fastigheter med ca 10% medan bostäderna låg med ett snitt på ca 5%.

(51)

Befolkningsändring %

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

Hyra (SEK/m2) %

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Vakanser %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20

Växjö Riket

2003 - 2004

Direktavkastning %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Handel och kommunikation 1

1 2 Vård och omsorg

2

3

Finansiell verksamhet, företagstjänster 3

Tillverkning, utvinning 4

4 5

Utbildning, tjänster 6 5

7

Offentlig förvaltning 7

8

Byggverksamhet 8

9

Ej specificerad 9

Jordbruk, skog, jakt, fiske 10

10

Energi, VA 11

11

Personliga och kulturella tjänster 6

2002 2003 2004 2005 2006 Bostäder Kontor

Bostäder Kontor Bostäder Kontor

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec) Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec) Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec) Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Arbetslöshet % Branschindelning

20,56%

17,95%

13,69%

13,56%

11,18%

6,63%

5,51%

5,13%

3,01%

2,15%

0,59%

(52)

1 Trollbackev.2 Norrlidsv

.

Dagöv .

Sjöliden Vinterg.

Villag.

Djurängsv.

E22

N. V.

Norrlidsv. Blå g.

Granv.

Bergauddsv .

Violv.

Kalmar

Fastigheter

Fastighet Adress Yta Inköpsdatum

Jätten 2 Trollbackevägen 6-28 8 222 kvm Juli 2006 Jätten 3 Trollbackevägen 30-40 5612 kvm Juli 2006

1

Bara det faktum att IKEA sommaren 2006 slog upp dörrarna till sitt första varuhus i sydöstra Sverige har positivt bidragit till framtidstro och reell utveckling av handel och distribution i Kalmarregionen. Etableringen av ett mycket betydande mäss- och distributionscenter beläget i norra Kalmar för ca 1 100 kinesiska företag imponerar på övriga Sverige och har förutsättningar att kraftigt utveckla Kalmar som stad och hela regionen i sig.

Det råder bostadskö i kommunen som helhet och speciellt i Kalmar. Ett stort antal fastighetsprojekt är på gång – Sveafastigheters arena- och köpcentrumprojekt i anslutning till IKEA är bara ett exempel i

sammanhanget.

Det verkar rimligt att tillväxtstaden Kalmar har en målsättning och planering för ca 70 000 invånare år 2014 – vilket innebär en imponerande ökning på ca 9 000 invånare från dagens läge.

Inte bara på bostadssidan är utvecklingen inne i en språngmarsch. Om vi ser till Kalmars näringsliv kan det konstateras att företagen har stor potential bl a inom verksamhetsområden som IT, tele och kommunikation – vilket staden av naturliga skäl bl a kan tacka

Kalmar Högsskola med sina ca 10 000 studenter för.

Högskolan har en påfallande god förankring hos såväl lokalt som internationellt näringsliv.

2

(53)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

2002 2003 2004 2005 2006

Direktavkastning %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bostäder Kontor

Arbetslöshet %

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Kalmar Riket

2003 - 2004

Branschindelning

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

100 300 500 700 900 1100 1300 1500

Bostäder Kontor

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Vakanser %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bostäder Kontor

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Jord och skog 2,1%

1

Tillverkningsindustri 11,29%

2

Energi- o vattenförsörjning, 1,09%

avfallshantering 3

Byggindustri 5,86%

4

Handel och kommunikation 18,91%

5

Personliga och kulturella tjänster 6,65%

6

Företagstjänster 12,09%

7

Civila myndigheter 7,1%

8

FoU, Utbildning 12,79%

9

Hälso- och sjukvård 20,86%

10

Näringsgren okänd 1,28%

11 11

10

9

8

7 6

5 4 3 1 2

Befolkningsändring % Hyra (SEK/m2) %

(54)

1 Humleplan Länsmansg.

Kolbergav.

Borgmästareg. Repslagareg.

Humleg

.

N. Strandg.

N. Strandg.

Hamng Dammg. .

Jungner g.

Björ ng

.

N. Fabriksg.

Oskarshamn

Fastigheter

Fastighet Adress Yta Inköpsdatum

Länsmansängen Humleplan 5-41 9 388 kvm December 2006

1

Oskarshamn kan stoltsera med så mycket mer än att staden har flest soltimmar per år i regionen. Dess vackra och fördelaktiga läge på smålandskusten och den välbevarade stadsmiljön gör att Oskarshamn kan betraktas som en av landets vackrare belägna städer.

Skärgården som finns strax utanför hyser, förutom den mer kända ön Blå Jungfrun, ytterligare ca 5 400 öar och skär som tillsammans med staden skapar en attraktiv miljö för fritidsliv och turistnäring.

En grundmurad industriverksamhet, kombinerat och en stabil befolkningsutveckling, präglar kommunens näringsliv. Närheten till kringliggande städer som framförallt Kalmar samt goda transporter till Gotland och Öland är också viktiga framgångsfaktorer i stadens infrastruktur. Den stabila befolkningskurvan kombinerat med stadens engagemang att utveckla staden både industriellt samt inom turism och därmed skapa en positiv bild utåt verkar för en ökande inflyttning och befolkningstillväxt. Arbetslösheten i Oskarshamn är mycket låg, ca 1,4%, och är därmed statistiskt väsentligt lägre än i riket som helhet.

(55)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec) Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 1011

9 8

7 6

5 4

2 1

Befolkningsändring % Hyra (SEK/m2) %

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

2002 2003 2004 2005 2006

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Bostäder Kontor

Bostäder Kontor Bostäder Kontor

Vakanser % Direktavkastning %

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Arbetslöshet % Branschindelning

Jord-, skogsbruk, jakt, fiske 1%

Tillverkning 30%

Energi, VA 7%

Byggnadsindustri 6%

Handel och kommunikation 13%

Finansverksamhet 8%

Utbildn. och forskning 9%

Vård och omsorg 17%

Personliga och kulturella tjänster 5%

Offentliga förv. 3%

Ej specificerade 1%

Oskarshamn Riket

(56)

1 4

2 3

5

5 6 Rydsv.

Ö Rydsv.

Alviksg .

Skogsv.

Bjelkeg.

Erik Dahlb ergsg.

Skönbergag.

Rådhus Åg.

Länsmansg . Mogata

Länsmansg

. RenstigenLostigen Eriksviksg. Husb

yg.

Skepparev.

Söderköpings brunn

Ringv .

Ringv.

Kullborgsg.

Hamr ag. Borgg.

Söderköping

Fastigheter

Fastighet Adress Yta Inköpsdatum

Bagaren Bjelkegatan 18 1 119 kvm Februari 2006

Mörten Husbygatan 12 3 128 kvm Februari 2006

Pilgrimmen Skönbergagatan 29 2 878 kvm Februari 2006

Gästgivaren Ågatan 25 2 729 kvm September 2006

Eken Skogsvägen 9 370 kvm Februari 2007

Stengården Varstensvägen 16 492 kvm Februari 2006 Sandåkra Varstensvägen 2 624 kvm Februari 2006

1 2 3 4 5 6

Med sina ca 14 000 invånare och det attraktiva läget vid Göta Kanal, mellan Linköping och Norrköping, har medelstidsstaden Söderköping kommit att bli ett attraktivt och naturligt boendealternativ för personer som arbetar i denna del av landet. Det korta pendlingsavståndet från Söderköping till de större tätorterna, kombinerat med en attraktiv boendemiljö och närheten till den vackra närliggande skärgården, tillsammans med aktiviteten runt Göta Kanal, utgör viktiga faktorer för att staden skall behålla och utöka sin attraktionskraft och tillväxt. Handel och industri är också viktiga näringar på orten.

Ett flertal företag inom såväl service som handel –och industri, bl a inom VVS, finns etablerade här, vilka är viktiga komponenter för framtida sysselsättning.

En annan intressant faktor i staden är den relativt sett låga medelåldern på hos invånarna. Ca 30% av befolkningen är under 20 år gamla. Detta sammantaget med ett antal framtida bostadsprojekt i kombination med en stabil tillväxt talar för staden i framtida näringslivshänseende.

7

(57)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec) Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec) Källa: SCB (RAMS), TCO/Försäkringskassan, Datscha (Newsec)

1 2 3 4 5 6 7 8 8

9 9

7

65

4 3

2 1

Söderköping 1986-

Riket Arbetslöshet %

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 3,00 2,00 1,00 0,00

Branschindelning

Arella 30%

Tillverkning, gruvor, energi 8%

Byggindustri 9%

Handel 12%

Hotell och restaurang 3%

Transport och kommunikation 3%

Fastighetsförsäkring, kreditinstitut 17%

Myndigheter, utbildning, hälso & sjukvård 8%

Andra samhälleliga och personliga tjänster 10%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Bostäder Kontor 0 Bostäder Kontor

Bostäder Kontor

Vakanser % Direktavkastning %

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Hyra (SEK/m2) % Befolkningsändring %

2002 2003 2004 2005 2006

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 -0,20 -0,40 -0,60 -0,80 -1,00

(58)
(59)

Om Svenska Bostadsfonden

Svenska Bostadsfonden grundades 2003 av Lars Swahn och Carl Rosenblad. Idén med Svenska Bostadsfonden är att erbjuda en möjlighet för investerare att äga hyresfastigheter direkt utan att ta omvägen via ett börsbolag.

O m SB F

60 Styrelse, ledning &

rådgivare

62 Därför är vi engagerade i Svenska Bostadsfonden

(60)

CarlRosenblad

Ordförande i Svenska Bostadsfonden Management AB. Grundare, huvudägare och arbetande ordförande i Consilium AB (publ).

LarsSwahn

VD i Svenska Bostadsfonden Management AB. Under 1980-talet grundare och VD i London & Stockholm Properties Ltd i England och under 90-talet som grundare och VD i noterade rederiet SRAB Shipping AB (publ) där han nu är styrelseledamot.

Per-ÅkeEliasson

Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management AB. Under drygt 25 år VD för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder AB med över

3 000 lägenheter jämte intressebolaget och shopping centrat Fastighets AB Tyresö Centrum (totalt ca 50 000 kvm) samt dessförinnan ekonomichef för Nackahem AB.

JörgenAlmelöv

Suppleant i Svenska Bostadsfonden Management AB. Advokat och delägare i Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm.

Styrelse, Ledning & Rådgivare

References

Related documents

Val av färg, arbetspaltsens utformning, kan vara viktigt för intrycket man vill skapa Färgen betyder mycket - blått kanske signalerar intellektuellt, kalla egenskaper kanske

Även om inga miljöfrågor, såvitt bolaget vet, har påtalats till dags dato, kan det inte garanteras att koncernen inte kommer att bli föremål för krav från myndigheter eller

Skulle du därför resa med din medicinsk cannabis mellan Schengenländer, måste du först begära en deklaration (Schengen förklaring) från CIBG, som är en del av det

Däremot böra lär- jungarna sjålfva på grafisk väg, helst genom konstruktion af ett diagram, få bestämma approximativa vården på kvad- ratrötter ur en följd af siffertal och

[r]

[r]

6 : Heat and contour plot of sammon map of the adult FDC design estimation method euclidean parameter and utility space with 1 breakpoint; including 20 001 randomly sampled points,

De senaste åren har vissa av brandinsekterna haft en positiv populationsutveckling till följd av åtgärderna och förhoppningsvis kommer det även i framtiden finnas insekter som kommer

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Transfer Group AB

Belysning som är riktad till gående eller cyklister bör inte sitta allt för högt upp.. Det går att uppnå bra ljusspridning och överblickbarhet med lägre

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder

Guldmedalj: Till styrelsemedlem med brottning på programmet, (i förening med olika idrotter, gäller detta endast för person inom brottningssektionen) vilka innehaft nämnda poster

Guldmedalj: Till styrelsemedlem med brottning på programmet, (i förening med olika idrotter, gäller detta endast för person inom brottningssektionen) vilka innehaft nämnda poster

Vill du nå ingenjörer som arbetar som hård- och mjukvarukonstruktörer, produktions- ingenjörer, testingenjörer, systemutvecklare, tekniska beslutsfattare, inköpare och andra

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års- redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo- visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen

För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se.. Arkitekt

För 1½-planshus med inredd övervåning Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel.. (Panel monteras i

Frukost Lunch Middag Kväll.. Fasteblodsocker högre än

Beräkna medelresultat M och standardavvikelse s, uppdelat på gren, klass och kön, men använd ej de resultat som är större än två gånger aktuellt preliminärt medelresultat i

Tavlorna skall vara Norrköpings skyttegille tillhanda senast torsdagen den 14 juni.. • Fullständig resultatlista på

Beklagligtvis har jag bara haft tillgång till ett fåtal kontinentala räkneläror, ehuru ett studium av arbeten från Frankrike, Italien, Schweiz, Tyskland och Italien måste bidra

The aim of this project is to investigate what the consequences are of applying the semantics of database transactions to interactions between agents in MAS, working under

Recidi vism and Static-99R risk assessments in a Sw edish cohort of mentall y disordered se xual offenders | Christian Baudin.