• No results found

Tillväxtverkets remissvar på Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) ert dnr U2019/00243/S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillväxtverkets remissvar på Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) ert dnr U2019/00243/S"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1(3) Tillväxtverket Tillväxtverket Telefon: 08 681 91 00 tillvaxtverket.se 2019-05-24 Diarienummer: Ä 2019-290 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet

Tillväxtverkets remissvar på Framtidsval - karriärvägledning

för individ och samhälle (SOU 2019:4) ert dnr

U2019/00243/S

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kompetensförsörjning inbegriper såväl arbetsgivares efterfrågan på kompetens som att utbudet av kompetens ska vara relevant, rätt dimensionerat, synligt och tillgängligt. En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud och efterfrågan. Sju av tio små och medelstora företag vill växa. I Tillväxtverkets

undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 uppger företagen att tillgången till lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret. Tillgång till relevant arbetskraft är en förutsättning för regional tillväxt.

Kompetensförsörjning är en av Tillväxtverkets prioriterade frågor och myndigheten har erfarenhet från ett antal regeringsuppdrag inom området.

Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Förslagen angående karriärvägledning

Förslaget innebär fem olika huvudförslag som ska införas parallellt i en helhet (förslag 10.1-10.5).

Tillväxtverket avstyrker förslag 10.5 Karriärvägledningen i utbildning då vi är tveksamma till att det kommer att få de effekter som utredningen eftersträvar.

Att införa ett kunskapsområde (framtidsval) på en stor del av det utrymme som idag är reserverat för Elevens val innebär att möjligheten för skolor att profilera sig mot olika inriktningar, begränsas starkt.

Med utredningens förslag kommer nybörjarspråk inte längre att få plats inom ramen för Elevens val. Därmed riskerar förslaget att motverka andra viktiga kunskaper, vilket riskerar att ta fokus från den förstärkning som behövs.

Tillväxtverket ser dock positivt på förslagen 10.5.4 och 10.5.5 och att Skolverket behöver se över innehållet. Olika projekt och insatser som pågår med stöd av regionalt

(2)

2(3) Tillväxtverket Tillväxtverket

Telefon: 08 681 91 00 tillvaxtverket.se

visat sig effektivt.1 Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad och studie- och yrkesvägledning redan från grundskolan är en viktig insats för att motverka detta, visar bland annat arbetet som skett i Västerbotten och Skåne.2

Förslagen angående förutsättningar för huvudförslagens

genomförande. Förslag 10.7-10.13

Utredningen föreslår att ett antal förutsättningar behöver komma på plats för att huvudförslagen ska få genomslag. Tillväxtverket vill särskilt lyfta fram vikten av att skolhuvudmän samverkar med näringslivet och regionalt utvecklingsansvariga aktörer när det gäller uppgiften ”samverkan med omgivande samhälle” för att uppnå en högre kvalitet i karriärvägledning. Det är viktigt att ge eleverna direkt kunskap om arbetslivet, arbetslivets kompetensbehov och arbetsmarknadens villkor via olika arbetsplatser och utifrån prognoser och kunskapsunderlag. I slutrapporteringen från uppdrag om samverkan mellan skola och industri3 har Tillväxtverket konstaterat att:

”Samverkansformer mellan utbildningssystemet och industrin behöver fortsätta att utvecklas och förstärkas. Samt att en antal förutsättningar har avgörande betydelse för genomförandet till exempel långsiktig finansiering, stabila strukturer och

ömsesidigt ansvarstagande från ledningsnivå i industri och skola”. Detta behov finns även i andra branscher.

Tillväxtverket tillstyrker förslagen i punkt 10.8 att huvudmannen ska ha en plan för karriärvägledning. Vi anser det viktigt för att skapa tydligare planer och högre kvalitet inom karriärvägledningsområdet så att individen har bättre utgångspunkt för att förstå och välja sin väg genom arbetslivet. Här kan regionalt utvecklingsansvarig spela en roll för att underlätta planering och olika insatser med näringslivet inte minst kring planering för prao. Ett regionalt samordnat arbete minskar arbetsbördan för den enskilda skolan och bör kunna leda till lägre kostnader för huvudmän. Förutsättningarna skiljer sig åt i landets kommuner, där vissa med längre avstånd och mindre skolor kan gynnas av ett samordnat arbete.

Tillväxtverket tillstyrker punkt 10.11, karriärvägledare är en viktig funktion för att stödja elevernas val av utbildning. Tillväxtverket anser att det finns skäl för att utforma och möta ett kontinuerligt kompetensutvecklingsbehov för karriärvägledarna. Särskilt gäller det olika branschers kompetensbehov och eventuella regionala skillnader.

Tillväxtverket avstyrker förslagen kring ändring av Arbetsförmedlingens instruktion respektive Skolverkets instruktion i förslag 10.9 och 10.10 av

1 N2017/07839/RTS Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020 2 N2015/08643/RTS Uppdrag att utveckla och stödja arbetet för jämställd regional tillväxt 2016-2018

3 N2016-06225/FOÖF Uppdrag att främja samverkan mellan skola och industri för att motverka arbetskraftsbrist

(3)

3(3) Tillväxtverket Tillväxtverket

Telefon: 08 681 91 00 tillvaxtverket.se

följande skäl:

Många utredningar kring kompetensförsörjningsarbetet pågår eller är avslutade. Det finns ett antal förslag med olika inriktningar att ta ställning till.

Tillväxtverket anser att det behövs en nationell samordning av hela

kompetensförsörjningsarbetet. För att alla förslag ska landa rätt så hänvisar vi till vår tidigare rekommendation om nationellt kompetensförsörjningsråd.4 Tillväxtverket avstyrker förslaget om uppdrag till Skolverket om digitala

vägledningsverktyg 10.13. Tillväxtverket ställer sig däremot positivt till ett digitalt vägledningsverktyg. Vi har tidigare framfört att mest konstadseffektivt och användarvänligt borde vara att digital vägledning till studier och arbete som idag finns spridd hos olika myndigheter, samlas under en gemensam plattform.5 Tillväxtverket och medverkande myndigheter har också mycket kunskap och erfarenhet från arbetet med Verksamt.se som kan vara till nytta i etableringen av en ny portal.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Lars Wikström.

Camilla Karlsson har varit föredragande. I handläggningen har också enhetschef AÅsa Bjelkeby, samt Therese Wallqvister, Eva Johansson, Anna Manhem Laurin, Anita Sandell, Maria Ljung Westin, OÖrjan Johansson, Minna Rydgård och Rosi Hoffer deltagit.

Lars Wikström

Camilla Karlsson

4 Regionala kompetensplattformar N2012/6275/RT och N2015/02413/RTS

5 Arbetsförmedlingens arbete med en förstudie om digital plattform för livslång vägledning. Tillväxtverkets svar AÖ 2018-439 till Arbetsförmedlingen 2018-03-23.

References

Related documents

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för yrkeshögskolan Norrköpings kommun Norrtälje kommun Nynäshamns kommun Olofströms kommun Piteå kommun

Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget att huvudmannens plan för karriärvägledning även ska innehålla en systematisk och långsiktig planering för hur samverkan med det

För statliga arbetsgivare är det dessutom angeläget att eleverna får god kännedom om vilka kurser inom en gymnasielinje som krävs för att ge högskolebehörighet. Av de cirka 270

CSN har samlat på sig erfarenheter av att erbjuda det högre bidraget inom studiemedel till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Enhetschef Anne Bryne har varit föredragande..

Genom att knyta arbetslivet närmare skolan ökar möjligheten för unga att få mer inblick och kunskap som därmed ökar möjligheterna att de väljer rätt utbildning och/eller

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna och/eller förtydligandena och föreslår att nämnden inger förvaltningens yttrande som eget

Vidare vill Gävle kommun framhålla att i enlighet med utredningen anser man att det är viktigt med ett stärkt karriärvägledningsperspektiv i grundsko- lan och motsvarande

Herrljunga kommuns bedömning är att ett namnbyte inte är nödvändigt för att stärka studie- och yrkesvägledningen och att begreppet studie- och yrkesvägledare idag är

karriärvägledarperspektivet genom att lägga till att studenten ska visa kunskap om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen påverkar lärosätenas

Lärarförbundet anser dock inte att förslaget med ett nytt obligatoriskt inslag (benämns framtidsval) i utbildningen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska genomföras

Migrationsverket ställer sig positivt till förslagen i betänkandet och ser den önskade förändringen som positiv för såväl den enskilde individen som för arbetsmarknaden i stort.

MUCF instämmer i utredningens bedömning att det finns ett behov av en nationell digital tjänst för vägledning och vill betona att en sådan tjänst behöver utformas mot bakgrund

Dock är Norrköpings kommun positiv till att en översyn av elevens val görs med syfte att förändra timplanen för att möjliggöra fördjupad studie- och yrkesvägledning

Statskontoret tillstyrker mot denna bakgrund förslagen om att förtydliga vad väg- ledning är, förtydliga elevers tillgång till individuell karriärvägledning och utökade

Slutligen är Saco tveksam till utredningens konsekvensanalys vad gäller kommunens finansieringsbehov och beräkningarna för kostnader för Framtidsval och ytterligare anställningar

Vi tror som tidigare nämnt att studievägledning bör introduceras tidigare än vad det gör idag och att alla elever bör ha lagstadgad rätt till minst ett besök hos studie-

Inom ramen för denna utvärdering bör en bedömning göras av antalet timmar och hur timmarna ska relateras till nuvarande timplan eller om en utökning av timplanen bör ske.. Ett av

Sveriges Skolledarförbund avråder från utredarens förslag att tydliggöra karriär- vägledarens uppgifter med hänvisning till de oklarheter en sådan förändring kan innebära

Teknikföretagen tackar för möjligheten att avge ett yttrande över betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. Teknikföretagen hänvisar till

Umeå universitet ställer sig tveksam till den skillnad i förberedelse för undervisningsuppdrag mellan karriärvägledare och lärare som utredningen föreslår.. Universitetet menar

UKÄ bedömer att de åtgärdsförslag som lagts fram i utredningen inte har någon större påverkan på myndighetens verksamhet och har förutom på förslaget om tillägg i