SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Mats Kackur, byggnadsinspektör Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdssekreterare

14  Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdestid Tisdagen den11.10.2016kl. 16.30–17.20

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande

Eivor Ekstrand, ordf.

Sigvald Brännbacka Anders Östman Mikael Svenfelt Marianne Rahja Susanne Enkvist

Övriga närvarande

Mats Kackur, byggnadsinspektör

Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdssekreterare

Frånvarande Anders Enbär

Paragrafer 92-101

Underskrift

Ordförande

Eivor Ekstrand

Protokollförare

Mats Kackur

Justering, plats och tid Torsdagen den 13.10.2016 kl. 15.30 på kommunkansliet

Protokolljusterare

Anders Östman

Protokolljusterare

Sigvald Brännbacka

Till påseende, ort och tid Fredagen den 14.10.2016 på kommunkansliet i Larsmo

Intygar, underskrift

tjänsteställning Mats Kackur bi

Utdragets riktighet bestyrker ort, tid och tjänsteställning

(2)

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats Fredagen den 14.10.2016

på kommunkansliet i Larsmo

Sammanträdestid Tisdagen den11.10.2016kl.16.30

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets nr Ärende

§ 92 Laglighet och beslutförhet

§ 93 Protokolljustering

§ 94 Delgivningsärenden, byggnadsinspektören

§ 95 Delgivningsärenden, miljövårdssekreteraren

§ 96 Jakobstads Hamn Ab, utlåtande angående översyn av miljötillståndsvillkor

§ 97 Utlåtande, förslag till Kaptens detaljplan

§ 98 Ansökan om bygglov, gäststuga, Gubbasören 26

§ 99 Ansökan om bygglov, Gubbasören 26

§ 100 Ansökan om bygglov, bastu, Gubbasören 26

§ 101 Ansökan om bygglov, Södra Larsmovägen 470

(3)

§ 92 Laglighet och beslutförhet

Miljönämnden konstaterar sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet.

Anders Enbär har meddelat att han inte är närvarande. Av misstag har inte Tor-Erik Johansson kallats. Johansson kontaktades per telefon och han samtyckte att mötet hålls.

BESLUT:

Konstaterades att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört.

_____________________

§ 93 Protokolljustering

Bi:s förslag:

Miljönämnden utser två protokolljusterare samt bestämmer tid och plats för justering.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Anders Östman och Sigvald Brännbacka. Protokollet ju- steras torsdagen den 13.10.2016 kl. 15.30 vid kommungården.

_____________________

(4)

§ 94 Delgivningsärenden, byggnadsinspektören

Bilaga 1, byggnadsinspektörens beslut MN 11.10.2016 § 94

Byggnadsinspektören har beviljat bygglov, åtgärdstillstånd, godkänt ändringar i pla- ner eller beviljat förlängning av lovets giltighetstid, enligt meddelanden som anslagits den 16.09, 30.09.

Byggnadsinspektören har behandlat skriftliga anmälningar under tiden 09.09- 06.10.2016, enligt utskrift dat. 06.10.2016.

Miljövårdssekreterare Sofia Zittra-Bärsund har beviljats tjänsteledighet för tiden 17.10.2016 - 30.09.2017.

Tjänstemannabeslut 2016-BI10 den 03.10.2016.

Marcus Tjäru (DI) har valts till vikarierande miljövårdssekreterare för tiden 13.10.2016 – 30.09.2017. Marcus kommer även att delvist utföra arbetsuppgifter för vattentjänstverket.

Vikariatet har varit annonserat på kommunens hemsida under tiden 19–28.09.2016.

Tjänstemannabeslut 2016-BI11 den 03.10.2016.

Bi:s förslag:

Antecknas till kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enligt förslag.

________________

(5)

§ 95 Delgivningsärenden, miljövårdssekreteraren

Bilaga 2, Beslut angående bulleranmälan MN 11.10.2016 § 95

Bulleranmälan (118 § miljöskyddslagen)

Lindfors Ulf-Håkan entreprenad har gjort en bulleranmälan angående krossning av sten på fastighet 6:16, Litensvägen, Larsmo. Miljövårdssekreteraren har gett beslut i enlighet med förvaltningsstadgan punkt 6.6.2.2. I beslutet ges villkor om när verk- samheten får pågå, dess bullernivå och hur information ges till berörda fastigheter.

Anmälan om muddring och vattenbyggnadsåtgärd

Följande har gjort anmälan och fått utlåtande av NTM-centralen i södra Österbotten att de kan utföra åtgärden utan tillstånd från Regionförvaltningsverket:

Sökande: Joni Björkskog

Objekt: Nyqvist Rnr 32:3, Härören 297, Eugmo Åtgärd: Muddring av strandområde (400 m3)

Sökande: Ström Jan & Carina

Objekt: Villa Janina Rnr 5:111, Fallskärsnabbavägen 89, Eugmo Åtgärd: Muddring av strandområde (400 m3)

Sökande: Risöhäll båtklubb rf/ Börje Lehtinen

Objekt: Samfälld mark Rnr 876:4, Risöhällbergsvägen 29 Åtgärd: Rensning av befintlig båthamn (300 m3)

Sökande: Ljung Peter

Objekt: Ljung Rnr 9:199, Skabbskärsvägen 76, Larsmo Åtgärd: Rensning av befintlig båtränna (60 m3)

Sökande: Östman Samuel

Objekt: Lars Rnr 60:25, Storströmsgränden 31, Larsmo Åtgärd: Utplacering av flytbrygga vid stranden nära fiskled

Inkomna rapporter

- Inventering av fågelskär i Larsmo skärgård 2016, Jakobsson Rune - Resultaten från samkontrollen av havsområdet utanför Jakobstad 2015 - Luftkvaliteten i Jakobstadsnejden, augusti

- Avloppsvattenresultat samt utsläpp till luft, UPM Kymmene Oyj, augusti

BI:s förslag:

Ärendena antecknas för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enligt förslag.

________________

(6)

§ 96 Jakobstads Hamn Ab, utlåtande angående översyn av miljötillståndsvillkor Bilaga 3. Sammandrag av ansökan

Bilaga 4. Förslag till nya tillståndsbestämmelser MN 11.10.2016 § 96

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begär miljövårdsmyndighetens ut- låtande angående Jakobstads Hamn Ab:s ansökan om översyn av tillståndsbestämmel- serna i miljötillståndet. Miljötillståndet är beviljat av Västra Finlands miljötillstånds- verk 15.12.2006. Ärendet kungörs i Larsmo kommun under tiden 15.9 – 17.10.2016.

Utlåtande har begärts till 17.10.2016.

Beviljade tillstånd för verksamheten som berörs i detta ärende:

- Miljötillstånd, 15.12.2006, beslut nr 43/2006/2, Västra Finlands miljötillståndsverk - Godkännande av bullerutredning, 16.4.2010, nr 10/2010/1, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ikraftvarande miljötillstånd har 27 tillståndsvillkor gällande bl.a. utsläpp till vatten, avlopp och luft, bullerbekämpning, avfallshantering samt kontroll och rapportering.

De mest betydande miljökonsekvenserna av verksamheten är det buller som trafiken orsakar, lossning och lastning av fartyg samt trafikens utsläpp i luften. Enligt till- ståndsvillkor 9 får bullernivån vid de närmaste bostadsbyggnaderna och vid fritidsbo- sättningen på Gräggören inte överskrida ekvivalentbullernivån (LAeq) 55 dB dagtid och 50 dB nattetid. I samband med översyn av tillståndsvillkoren ska verksamhetsid- karen inlämna redan gjorda och planerade bullerbekämpningsåtgärder. I hamnens ut- vecklingsplan till år 2025 planeras en utvidgning norrut med en eventuell förlängning av järnvägen.

Verksamhetsidkaren har i sin ansökan framfört förslag på nya tillståndsbestämmelser (bilaga 4).

Miljövårdsekreterarens utredning:

Påverkan från verksamheten till Larsmo kommun består främst av buller och utsläpp av dagvatten i havsområdet, men avstånden är så långa att det inte torde uppstå olä- genheter på kommunens områden. Verksamhetsidkarens planer på att utvidga sin verksamhet norrut kan dock medföra större påverkan på Larsmo kommuns område i framtiden.

Angående inlämnade handlingar och förslag till nya tillståndsvillkor påpekas följande:

- Handlingarna angående redovisning av redan gjorda och planerade bullerbekämp- ningsåtgärder (som krävs enligt beslut nr 10/2010/1) kommer otydligt fram alternativt saknas i ansökningshandlingarna. Ansökan bör kompletteras med dessa och tas i be- aktande vid beslutsfattandet.

- Tillståndsvillkor 2 och 3: olje- och sandavskiljningsbrunnarna bör tömmas vid be- hov, minst 2 ggr/år

- Tillståndsvillkor 23: Enligt ikraftvarande miljötillstånd ska provtagningar från dag- vatten göras på ett sätt som på förhand har överenskommits med NTM-centralen.

Överenskommelsen med NTM-centralen bör även göras i fortsättningen. På basen av resultatet av provtagningen görs en utvärdering angående fortsatta provtagningar.

(7)

- Tillståndsvillkor 25: Tillståndsvillkoret bör kompletteras med tidpunkten för när bul- lerutredningen senast ska göras, efter att man tagit i bruk den norra delen av hamnen.

BI:s förslag:

Miljönämnden godkänner miljövårdssekreterarens utredning som sitt utlåtande i ären- det.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enligt förslag.

________________

(8)

§ 97 Utlåtande, förslag till Kaptens detaljplan

Tilläggsinformation: http://www.larsmo.fi/boende-och-miljo/planer/paseende. ”Kap- tens detaljplan”

Planeringssektionen har begärt miljönämndens utlåtande på förslag till Kaptens de- taljplan, som är till påseende under tiden 30.09 – 31.10.2016.

Detaljplanen gäller ett ca 24,3 ha stora område på Kaptens benämnda område i Bo- sund. På planeområdets sydostligaste del finns en gällande detaljplan för industriom- rådet från 1985, som innefattar kvarter 103-105. På planeområdets nord-västligaste del finns del av en gällande detaljplan från 1990, som berörs avändring i kvarter 43.

Genom detaljplanen bildas kvarter 43, 103, 104, 145-156, delar av kvarter 127 och 128 jämte anslutande trafik-, gatu-, rekreations-, vatten-och specialområden.

Detaljplanen omfattar 38 AO och AO-1 tomter varav 14 är obebyggda, på en av tom- terna finns en befintlig uthusbyggnad. Detaljplanen omfattar även tre TY- tomter, tre TV- tomter, en Y- tomt samt ET-, VL-, EV- och W-områden. Nya bostadstomter är placerade i intill befintliga bostadstomter.

Genom detaljplanen fås ca 12 nya bostadstomter

För planeområdet har utarbetats en naturinventering under sommaren 2012.

En byggnadsdokumentering gjordes i april 2013 och kompletterades i februari 2016.

Kaptensbacken klassas som värdefull kulturmiljö på landskaps- eller regional nivå i Österbottens landskapsplan 2030.

I Bosund delgeneralplan, godkänd 24.4.2002, anvisas ett skyddsobjekt på Kaptens- backen.

På området finns inga registrerade fornminnen.

Kommunaltekniken är utbyggd på största delen av området.

Larsmo kommun kommer att påbörja planeringen och utvidgningen av avloppsnätet då detaljplanen vunnit laga kraft.

En 20 kVs luftelledning sträcker sig genom planeområdet, men dras om som mark- ledning vid förverkligande av detaljplanen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Miljönämnden meddelar planeringssektionen följande kommentar Kaptens detaljplan:

-Inget att påpeka.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enligt förslag.

_____________________

(9)

§ 98 Ansökan om bygglov, gäststuga, Gubbasören 26

(10)

§ 99 Ansökan om bygglov, Gubbasören 26

(11)

§ 100 Ansökan om bygglov, bastu, Gubbasören 26

(12)

§ 101 Ansökan om bygglov, Södra Larsmovägen 470

(13)

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE (OMPRÖVNING) OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunalla- gen omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 96, 97

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom omprövning enligt 134 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut:

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

Anmälningsärenden: 94, 95

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE (OMPRÖVNING) Myndighet till

vilken rättelseyr- kande (ompröv- ning) kan fram- ställas samt tid- punkt

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande (ompröv- ning). Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:

Miljönämnden Norra Larsmo 30 68570 Larsmo

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Yrkandets inne- håll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(14)

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (omprövning) kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät- telseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress:

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, PB 204, 65 101 Vasa Telefax 010 36 42760 eller e-post vaasa.hao@om.fi

Kommunalbesvär, paragrafer

Förvaltningsbesvär, paragrafer 98, 99, 100, 101

Besvärstid 30 dagar

Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress

Paragrafer:

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärstid dagar

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och posta- dress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandling- arna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandling- arna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvär kan även in- lämnas elektronsikt.

För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 250 €.

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning kan fogas till protokollsutdraget.

Figure

Updating...

References

Related subjects :