Divisionsplan Länssjukvård

Full text

(1)

Divisionsplan

Länssjukvård 2020-2022

(2)

Innehållsförteckning

Divisionens uppdrag ... 3

Divisionens utmaningar ... 4

Särskilda verksamhetsuppdrag ... 5

Färdplanen för framtidens hälsa och vård år 2035 ... 5

Hållbar utveckling ... 6

Jämställdhet och jämlikhet ... 6

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling ... 6

Vision ... 7

Vår verksamhetsmodell ”Huset” ... 7

Länssjukvårdens strategiska karta ... 8

Divisionens strategiska åtgärder ... 9

Medborgare ... 9

Verksamhet ... 10

Kunskap och förnyelse ... 12

Medarbetare ... 14

Ekonomi ... 16

Ekonomi ... 19

Ekonomisk ersättning ... 19

Investeringar ... 21

Ekonomisk handlingsplan... 22

Egenkontroll ... 23

Bilaga 1 Regionstyrelsens mål och styrmått 2020 för Division länssjukvård ... 24

Perspektiv Samhälle ... 24

Perspektiv Samhälle ... 25

Perspektiv Verksamhet ... 26

Perspektivet Medarbetare ... 28

Perspektiv Ekonomi ... 30

Bilaga 2: Riskbedömning strategiska mål 2020-2022 ... 32

Perspektiv: Samhälle ... 32

Perspektiv: Verksamhet ... 33

Perspektiv: Medarbetare ... 34

Perspektiv: Ekonomi ... 36

(3)

Divisionens uppdrag

Regionfullmäktiges strategiska plan, regionstyrelsens plan, regionens strate- gier samt övriga styrande dokument som policys, regler och riktlinjer ligger till grund för Länssjukvårdens divisionsplan.

Länssjukvårdens uppdrag är att bedriva och utveckla länssjukvård inom de opererande specialiteterna samt barnsjukvård, inklusive barnpsykiatri, bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin och särskilt stöd/funktionshinder.

Divisionen ansvarar även för flygambulans, ambulanshelikopter samt väg- ambulans utanför länet.

Arbetet med att skapa plattform för ett långsiktigt arbete i enlighet med verk- samhetsmodellen fortgår. Daglig styrning, puls- och förbättringsmöten och förbättringstavlor som är viktiga redskap för att arbeta med förbättrade pati- entflöden och förändrade arbetssätt.

Länssjukvården har 10 verksamhetsområden med 10 länschefer som tillsam- mans med stabscheferna och divisionschefen utgör divisionens lednings- grupp. Divisionens huvudsakliga uppdrag är fördelat på följande verksam- hetsområden:

• Allmänkirurgi/Urologi

• Anestesi/Operation/Intensivvård

• Barnsjukvård

• Bild- och funktionsmedicin

• Laboratoriemedicin

• Länsenheten Särskilt Stöd/Funktionshinder

• Obstetrik/Gynekologi

• Ortopedi

• Ögonsjukvård

• Öron-Näsa-Hals, käk, Syn och Hörsel

• Mer information om respektive verksamhetsområde finns i respek- tive VO-plan

Utöver verksamhetsområdena har Länssjukvården även uppdrag att organi- sera och bedriva:

• Medicinsk strålningsfysik

• Onkologi kopplat till flera verksamhetsområden

• Luftburna sjuktransporter

Divisionens operationsverksamhet leds av operationsstyrelsen. Syftet är att samnyttja tillgängliga resurser för operationer på bästa sätt för länets patien- ter. Styrelsen har ett övergripande uppdrag att fatta beslut om förändringar i

(4)

tilldelning av operationssalar i länet med utgångspunkt ur exempelvis vård- produktionsplan, kapacitet och väntetider. Operationsstyrelsen består av länschefer och i vissa fall vård- och verksamhetschefer för länssjukvårdens opererande kliniker.

Divisionen har också en omvårdnadsstyrelse som består av vårdchefer samt chefen för verksamhetsutveckling. Styrelsens uppgift är att, på en övergri- pande nivå, leda, initiera och bedriva förbättringsarbeten som sedan följs upp avseende omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet. I uppdraget ingår också att driva frågor inom bemanning, planering och kompetensutveckling.

Länssjukvården har en gemensam stab på drygt 20 personer som förutom chefer består av HR-partner, controller, planerare och verksamhetsutveck- lare. Runt varje verksamhetsområde finns tvärprofessionella team som job- bar med t.ex. flödesanalyser och stöttar verksamhetsområdena att förbättra sitt flöde, samt att visualisera sina resultat. Teamen analyserar varje verk- samhetsområdes resultat inför tertialrapportering.

Divisionens utmaningar

Idag har divisionen en stor mängd indikatorer för verksamhet, kvalitet, pro- duktivitet, medarbetare och ekonomi. Det finns två tydliga indikatorer som pekar på att divisionen inte rör sig i önskad riktning mot målen i vår strate- giska karta ”vi erbjuder köfri vård genom ökad andel behandling i öppenvård och standardiserade vårdflöden utformade efter patientens/brukarens behov”, samt att ”vår verksamhet är effektiv med balans mellan uppdrag och resur- ser”. Senaste åren har division länssjukvård försämrat tillgängligheten och har inte nått de ekonomiska målen även om kostnadsutvecklingen inom vissa områden är lägre än snittet i riket. Nationell jämförelse av KPP-data visar även att divisionen har för låg produktion i relation till kostnadsvolymen.

Länssjukvårdens förmåga att erbjuda vård i rätt tid är starkt kopplat till bra och standardiserade vårdflöden, att vi arbetar utan onödiga köer och genom att erbjuda ökad andel behandlingar i öppenvård. Länssjukvårdens viktigaste mål, utöver en ekonomi i balans, är att minska antalet personer i kö för ny- besök till läkare och till åtgärd/operation så att ingen i kön ska ha väntat längre än 90 dagar. Förutsättningarna för att erbjuda vård i rätt tid är divis- ionens möjlighet till kompetensförsörjning. Divisionen har en stor utmaning med kompetensförsörjningen inom flera områden. Störst utmaning finns för verksamheterna i Malmfälten som idag är beroende av inhyrd personal eller vikarier som flygs in från andra län.

Vårdavdelningarna har stor personalomsättning och rekrytering av legitime- rade sjuksköterskor pågår löpande. Divisionen har även rekryteringsutma- ningar inom diagnostikverksamheterna då behov av röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper inom laboratorieverksam- heten är stor. Förlossningsavdelningarna i Sunderbyn och Gällivare har be-

(5)

brist av psykologer inom habiliteringsverksamheterna och inom barnpsykia- trin.

Särskilda verksamhetsuppdrag

Regionfullmäktige har lagt fram en långsiktig inriktning för regionen

”Vägen till framtidens hälsa och vård 2035” som är en överordnad strategi till övriga strategier inom hälso- och sjukvården. Inriktningen kännetecknas av fyra perspektiv som innebär att individen och länets medborgare får:

 stöd att främja sin hälsa

 vara en aktiv och delaktig partner i vården

 vård nära och på nya sätt

 en god och samordnad vård

Som komplement finns även; Digitaliseringsstrategin, strategin för Patient och brukarmedverkan, folkhälsostrategin, strategin för psykisk hälsa i Norrbotten 2018-2021, kompetensförsörjningsstartegin m.fl. och deras hand- lingsplaner. Länssjukvårdens strategiska karta är helt i linje med regionsty- relsens inriktning för år 2020-2022.

Färdplanen för framtidens hälsa och vård år 2035

Från fokus på sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande

 Befolkningen i Norrbotten insjuknar inte i förebyggbara sjukdomar i lika hög grad som idag.

 Norrbottningarna har en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa.

 Personer som insjuknar i förebyggbara sjukdomar får färre kompli- kationer och har mindre risk att återinsjukna, upplever bättre livskva- lité och mer makt över sin egen situation.

Från passiv mottagare till aktiv och delaktig

 Vården utgår från patientens individuella förutsättningar och behov och patientens kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

 Egenvården ökar och blir en naturlig första ”vårdnivå”.

(6)

 Patienter och närstående deltar i utvecklingsprojekt och är med och formar vården.

Från vård på sjukhus till öppna vårdformer

 Befolkningen upplever att vården är tillgänglig.

 Mer vårdinsatser görs i patientens när- eller hemmiljö.

Från isolerade insatser till samordning utifrån personens fokus

 Bibehållen eller bättre kvalité.

 Patienten har en samordnad plan för sina vård- och omsorgsinsatser.

 Vård och omsorg som upplevs sömlös av patienten.

Målbilden Trygg

 Befolkningen i Norrbotten är nöjda, känner tillit och är trygga i att ha tillgång till den vård de behöver.

Hållbar utveckling

Divisionens mål är att öka användningen av existerande samt utveckling av nya arbetssätt kopplade mot IT-system och tekniska lösningar. Bla. Genom besök, behandling och övervakning på distans. Divisionen fokuserar även på att använda distansöverbryggande teknik, för möten, konferenser och utbild- ning. Genom mindre resande och minskat produktionsbortfall bidrar divis- ionen till en hållbar utveckling.

Jämställdhet och jämlikhet

Vid utformning av all hälso- och sjukvård ska hänsyn tas till verksamhetens resultat samt länets demografiska skillnader. Divisionen kommer utifrån re- sultatet från JÄMIX-rapporten att arbeta vidare med aktiviteter som förebyg- ger och främjar att långtidssjukfrånvaron minskar utifrån ett jämställdhets- perspektiv. Divisionen ingår i ett nationellt SKL-projekt för minskad sjuk- skrivning. Hela Regionen har ett uppdrag att genomföra en utbildningsinsats med fokus på jämställdhet under året. Divisionen kommer att börja med led- ningsgrupperna för att sedan sprida det till enheterna och medarbetarna. Di- visionen deltar också i den årliga löneanalysen och lönekartläggningen som ska råda bot på ojämställda löner.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Alla verksamhetsområden ska formulera kort- och långsiktiga mål för kom- petensen inom verksamheten och utifrån dessa identifiera framtida behov och upprätta en handlingsplan som inkluderar behov av kompentensväxling.

Divisionen arbetar löpande med uppgifts- och kompetensväxling, bland an- nat för att bli oberoende av inhyrd personal. Kompetensväxling har skett främst från läkare till sjuksköterskor eller annan personal som arbetar med sjukvårdande behandlingar. I första hand när det gäller återbesök. Vi ser att kompetensväxling måste göras på fler områden där bristyrken uppstår. Det finns även behov av utveckling och förtydligande av karriärvägar för flera yrkesgrupper.

(7)

Det råder fortfarande brist på vissa personalgrupper, främst specialistsjuk- sköterskor, barnmorskor och BMA. Det innebär högt övertidsuttag med ökad belastning på personalen och ökade kostander. Rotation av personal inom lä- net kommer att utvecklas vidare, främst från kusten till Malmfälten, där det fortsatt är mycket svårt med kompetensförsörjningen.

Divisionen kommer att införa en gemensam prioritering för nyanställning av ST-läkare, för att säkra specialistläkarbemanningen inom alla områden, samt för att kunna bygga upp onkologin i länet.. En översyn av bemanning och ar- betssätt på mottagningar och vårdavdelningar inkl vårdnära service ska gö- ras. Syftet är att genom gemensamma rutiner och riktlinjer ta fram nya lös- ningar för optimal och flexibel bemanning ur ett länsperspektiv.

Vision

Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan

Vår verksamhetsmodell ”Huset”

Vår verksamhetsmodell beskriver utgångspunkterna för ledning och utveckl- ing inom Region Norrbotten och Länssjukvården. Husets grund är våra vär- deringar som bidrar till stabilitet och synliggör det vi gemensamt står för.

Väggarna är viktiga principer för utveckling och de tre trianglarna i taket samverkar och hjälper oss att leda och utveckla hela vår verksamhet. I mitten på huset finns medarbetarna som är vår största tillgång och som ger huset liv. Varje medarbetares vilja att ständigt förbättra sitt och teamets arbete, är kraften som ska leda oss mot regionens vision ”Tillsammans för Norrbotten – Bästa livet, bästa hälsan”.

För länssjukvården innebär det att strategisk ledning ger fokus och inrikt- ning, daglig styrning ger stöd för en självförbättrande verksamhet och tvär- funktionell styrning innebär att patientens hela flöde är sammanhållet i form av identifierade vårdprocesser.

(8)

Länssjukvårdens strategiska karta

Länssjukvårdens verksamhetsidé och strategi tar utgångspunkt i Regionens vision och målformuleringar kopplat till perspektiven Medborgare, Verksamhet, Kunskap och Förnyelse, Medarbetarskap och Ledarskap, samt Ekonomi. För Länssjukvården innebär det att:

”Vi siktar på en vård i världsklass utan köer och väntetider. Vi arbetar innovativt med modiga och kreativa lösningar. Vi arbetar dagligen med ständiga förbättringar och lägger stor vikt vid forskning och lärande”

Mer specifikt visar Länssjukvårdens strategiska karta nedan hur målen i respektive perspektiv samverkar med varandra och utgör grund för att uppnå visionen.

Länssjukvårdens strategiska karta

(9)

Divisionens strategiska åtgärder

Medborgare

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård

1 Vi använder modern teknik för att underlätta möten inom hela vård- kedjan mellan medborgare och vårdgivare.

Rubrik: Patientmedverkan i vårdens utveckling.

Beskrivning: I den nationella patientenkäten framkommer både de områden där patienterna upplever att verksamheten har sin styrka, samt visar på utvecklingsområden inom respektive deltagande Verksamhetsområde (VO). Verksamheterna ska använda resultatet för att utveckla vården, samt öka patientmedverkan i de områden man ser det möjligt.

Alla verksamheter arbetar med att öka patient/brukarmedverkan i förbättrings/utvecklingsarbeten inom resp. VO. Det kan röra sig om framtagande av informationsmaterial, kallelser, enkäter mm. Vidareutveckling av patientinformation gällande egenvård och behandling som tillgängliggörs för medborgare via digital plattform.

Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling/operationsstyrelse samt omvårdnadsstyrelsen Förväntad effekt: Välinformerade patienter och bättre fungerande patientflöden.

2 Vi använder modern teknik för att underlätta möten inom hela vård- kedjan mellan medborgare och vårdgivare.

Rubrik: Nyttjande av digital teknik i vårdtjänster.

Beskrivning: Ökat nyttjande av existerande samt utveckling av nya arbetssätt kopplade mot IT-system och tekniska lösningar, exempelvis:

 Öka antalet vårdkontakter på distans med fokus på att uppnå 50 procent av alla återbesök på distans 2021

 övervakning av labbutrustning på distans

 webbaserad tidsbokning

 mobil incheckning och betalning

 centraliserad betalning, ankomstregistrering av patient infört under 2020 Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling.

Förväntad effekt: Ökad tillgänglighet med bibehållen kvalitet samt färre sjukresor.

(10)

Verksamhet

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård

3 Vi erbjuder köfri vård genom ökad andel behandling i öppen- vård och standardiserade vårdflö- den utformade efter patien- tens/brukarens beho.

Rubrik: Uppnå vårdgarantin för operationer/åtgärder (samtliga inom 90 dagar)

Beskrivning Åtgärden innebär att öka antalet operationer och åtgärder inom rätt tid så att ingen som väntar på en operat- ion eller åtgärd ska ha väntat över 90 dagar. För att klara det behöver också kön minskas fram till 1 juni 2020. Sprida kunskaper från flödesarbetet på operation i Sunderbyn tilll alla opererande specialiteter och berörda kliniker i närsjuk- vården. Starta upp flödesarbete på operation i Gällivare.

Ansvarig: Berörd länschef för verksamhetsområdena: Kir/Uro, Ob/Gyn, Ortopedi, ÖNH/KÄK/SYN/HÖR, Ögon och Vo AN/OP/IVA

Förväntad effekt: Nöjdare patienter, minskad administration med kö, minskad kostnad för patienter som åker till andra landsting och regioner för vård inom vårdgarantins gräns

4 Vi erbjuder köfri vård genom ökad andel behandling i öppen- vård och standardiserade vårdflö- den utformade efter patien- tens/brukarens behov

Rubrik: Samtliga ska få sitt nybesök till läkare inom 90 dagar

Beskrivning Åtgärden innebär att öka antalet nybesök till läkare inom rätt tid så att ingen som väntar på ett nybesök ska ha väntat över 90 dagar och att samtidigt öka produktionen för att minska kön fram till 1 juni 2020

Ansvarig: Berörd länschef för verksamhetsområdena: Kir/Uro, Ob/Gyn, Ortopedi, ÖNH/KÄK/SYN/HÖR, Ögon, Barn Förväntad effekt: Nöjdare patienter, effektivare flöden genom minskad administration med kö,

5 Vi erbjuder köfri vård genom ökad andel behandling i öppen- vård och standardiserade vårdflö- den utformade efter patien- tens/brukarens behov

Rubrik: Förstärkt vårdgaranti för nybesök –samtliga ska få ett nybesök hos barnpsykiatrin inom 30 dagar Beskrivning Åtgärden innebär att öka antalet nybesök inom rätt tid.

Ansvarig: Länschef för verksamhetsområde Barn

Förväntad effekt: Nöjdare patienter, effektivare flöden genom minskad administration med kö, 6 Vi erbjuder köfri vård genom

ökad andel behandling i öppen- vård och standardiserade vårdflö- den utformade efter patien- tens/brukarens behov

Rubrik: Förstärkt vårdgaranti för att starta utredning och behandling – samtliga ska, efter beslut, få starta en utredning eller behandling inom 30 dagar

Beskrivning Åtgärden innebär att öka antalet nybesök inom rätt tid.

Ansvarig: Länschef för verksamhetsområde Barn

Förväntad effekt: Nöjdare patienter, effektivare flöden genom minskad administration med kö

(11)

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård 7 Vi erbjuder köfri vård genom

ökad andel behandling i öp- penvård och standardiserade vårdflöden utformade efter patientens/brukarens behov

Rubrik: Processbeskrivningar med ledtider för hela patientflödet

Beskrivning: Vo LSS arbetar med att skapa rutiner och därigenom korta ledtider och öka genomströmningen och möj- liggöra fler nybesök.

Ansvarig: Länschef LSS Råd och Stöd

Förväntad effekt: Rätt insatser vid rätt tillfälle. Tydliggöra insatsen som ges. Mindre stress för medarbetare och en ökad genomströmning och därmed fler patienter/brukare som får ta del av insatserna.

8 Vi erbjuder köfri vård genom ökad andel behandling i öp- penvård och standardiserade vårdflöden utformade efter patientens/brukarens behov

Rubrik: God tillgänglighet till Vo Bild och funktions medicins (BFM)s modaliteter

Beskrivning: Vo BFM Arbetar med att söka jämna ut fördelning av produktionen i länet mellan alla modaliteter så att ingen ska behöva vänta längre än 60 dagar på sin undersökning. Översyn av remisskriterier i samverkan med remitenter i syfte att bromsa de senaste årens volymökning av inkommande remisser. Inom BFM pågår också ett förberedelsearbete för öppnande av MR i Kalix.

Ansvarig: Länschef BFM

Förväntad effekt: Ingen patient ska behöva vänta längre än 60 dagar på sin undersökning och att det ska bli jämnare fördelning av arbetsbördan.

9 Vi erbjuder köfri vård genom ökad andel behandling i öp- penvård och standardiserade vårdflöden utformade efter patientens/brukarens behov

Rubrik: Produktions-och kapacitetsplanering inom operation.

Beskrivning Fokus kommer fortsatt att vara en länsövergripande operationsplanering med en gemensam produktions- plan. I enlighet med slutrapport ”Organisation och ledning av operationsresurser 2012”. Den fortsatta utvecklingen av produktions och kapacitetsplaneringen är i behov av ett IT stöd.

Ansvarig: Operationsstyrelsen/Planerare med uppdraget att ta fram produktionsplan Förväntad effekt: Kortare vårdköer och effektiv användning av operationsresurser.

10 Vi erbjuder köfri vård genom ökad andel behandling i öp- penvård och standardiserade vårdflöden utformade efter patientens/brukarens behov

Rubrik: Bemanning på vårdavdelning

Beskrivning: Översyn av bemanning och arbetssätt på vårdavdelningar i syfte att tillgodose medborgarnas behov av vårdplatser.

Ansvarig: Berörda länschefer

Förväntad effekt: Rätt antal disponibla vårdplatser.

(12)

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård 11 Vi erbjuder köfri vård genom

ökad andel behandling i öp- penvård och standardiserade vårdflöden utformade efter patientens/brukarens behov

Rubrik: Utreda samverkansmöjligheter mellan VO Barn & VO ObGyn i Gällivare

Beskrivning: Uppdrag att utreda samverkansmöjligheter mellan VO Barn & VO ObGyn i Gällivare i syfte att hitta nya idèer som efektiviserar verksamheten.

Ansvarig: Länschefer VO Barn & VO Ob/Gyn

Förväntad effekt: Identifiera nya bemannings- och samverkanslösningar 12 Vi erbjuder köfri vård genom

ökad andel behandling i öp- penvård och standardiserade vårdflöden utformade efter patientens/brukarens behov

Rubrik: Effektivt flöde av länets blodhantering

Beskrivning: Centraliseringen av blodhanteringen till Sunderbyn har medfört ett behov att se över hela processen från blodtappning till utlämning för att öka självförsörjningsgraden av blod i regionen.

Ansvarig: Länschef Vo Lab

Förväntad effekt: Minskat behov av att köpa in blod externt och ett bättre nyttjande av BMA:s kompetens

Kunskap och förnyelse

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård

13 Vi utvecklar vårdprocesser i samarbete med patienter och brukare

Rubrik: Fortsatt implementering av verksamhetsmodellen – tvärfunktionellt ledarskap/flödesledning.

Beskrivning: Utveckling av processledaransvaret inom alla verksamheter samt skapa gemensam plattform för utveckling av vårdprocessen ur patientperspektiv.

Ansvarig: Läns- och verksamhetschefer

Förväntad effekt: Fungerande processer med utsedda processledare och genomförda processledarrapporter med syftet ökad produktivitet och högre kvalitet.

14 Vi utvecklar och standardiserar ständigt våra arbetssätt och pro- cesser baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfa- renhet.

Rubrik:. Minska andelen oplanerade återinskrivna

Beskrivning: Regelbunden uppföljning av andelen utskrivningsklara samt journalgranskning av ett antal patienter utskrivna från kirurgen och ortopeden med en oplanderad återinskrivning

Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling samt omvårdnadsstyrelsen

Förväntad effekt: utifrån journalgranskningens resultat genomförs förbättringsarbeten som leder till minskad andel patien- ter med oplanerad återinläggning. Analys för att se om tiden för utskriningen påverkar andelen oplanerade återinläggningar

(13)

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård 15 Vi utvecklar och standardiserar

ständigt våra arbetssätt och pro- cesser baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfa- renhet.

Rubrik: Arbetssätt och processer baserat på forskning och beprövad erfarenhet

Beskrivning: Skapa forum för nätverk och regelbundna möten mellan lektorer och resursägare för att knyta forskningen närmare verksamheten.

Ansvarig: divisionschef och berörda länschefer

Förväntad effekt: Förbättrad möjlighet att få kännedom om och ta till sig om nya metoder och arbetssätt 16 Vi utvecklar och standardiserar

ständigt våra arbetssätt och pro- cesser baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfa- renhet.

Rubrik: Samlad onkologisk verksamhet

Beskrivning: Genomföra utredning om en samlad onkologisk verksamhet i länet tillsammans med närsjukvården.

Ansvarig: Divisionschefer samt Läns- & verksamhetschefer Förväntad effekt: Samordnad vård för länets cancerpatienter 17 Vi utvecklar och standardiserar

ständigt våra arbetssätt och pro- cesser baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfa- renhet.

Rubrik: Utveckling av samordnat nätverk för rehabilitering och habilitering.

Beskrivning: Ökad samordning av länssjukvårdens resurser för rehabilitering och habilitering ur ett patientperspektiv.

Ansvarig: Länschef LSS Råd och Stöd.

Förväntad effekt: Förbättrad vård för patienter och brukare med komplexa behov.

18 Vi utvecklar och standardiserar ständigt våra arbetssätt och pro- cesser baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfa- renhet

Rubrik: Läkemedelsberättelser till patienter.

Beskrivning: Alla patienter, 75 år eller äldre med fem eller fler läkemedel och utskrivna från slutenvård ska ha läkemedels- berättelser genom införande av arbetssätt enligt framtagen länsövergripande rutin eller via sammanhållen journal som All- mänkirurgin arbetar med.

Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling och Omvårdnadsstyrelsen

Förväntad effekt: Säkrare vård och bättre följsamhet av behandling. Trygghet för patienten.

19 Vi utvecklar och standardiserar ständigt våra arbetssätt och pro- cesser baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfa- renhet

Rubrik: Eliminera undvikbara vårdskador med fokus på trycksår.

Beskrivning: Följa det nationella åtgärdspaketen för förebyggande av vårdskador. Alla patienter 70 år och äldre ska riskbe- dömas och det ska registreras i VAS.

Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling och Omvårdnadsstyrelsen

Förväntad effekt: Antalet trycksår minskar genom att alla patienter 70 år och äldre blir riskbedömda vid in och utskriv- ning, samt att adekvata åtgärder sätts in vid risk.

(14)

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård 20 Vi utvecklar och standardiserar

ständigt våra arbetssätt och pro- cesser baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfa- renhet

Rubrik: Gröna korset för att synliggöra risker för vårdskador

Beskrivning: Införa ”Gröna korset” i samtliga verksamheter inom länssjukvården.

Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling och Omvårdnadsstyrelsen

Förväntad effekt: Ökad kunskap om risker och vårdskador, ett strukturerat sätt att bedöma och följa upp riskerna. Att Gröna korset är infört i samtliga verksamheter.

21 Vi utvecklar och standardiserar ständigt våra arbetssätt och pro- cesser baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfa- renhet

Rubrik: Utreda möjligheter till gemensamma mottagningar för verksamheter vid Gällivare och Kalix sjukhus Beskrivning: Utreda möjligheter till gemensamma mottagningar för verksamheter vid Gällivare och Kalix sjukhus Ansvarig: Berörda länschefer

Förväntad effekt: Ökad tillgänglighet och effektivare verksamhet

Medarbetare

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård

22 Våra medarbetare och ledare ansva- rar för förbättring och utveckling av verksamheten

Rubrik: Förbättrad arbetsmiljö

Beskrivning: Införa enhetliga arbetssätt för en samordnad bemanningsplanering.

Ansvarig: HR-chef.

Förväntad effekt: Målet är att förbättra arbetsmiljön genom hälsosamma scheman, effektiv bemanningsplanering, minska arbete på övertid/mertid, minska sjukfrånvaro som beror på arbetsrelaterad stress och belastning, minska behovet av inhyrd personal och öka samordningen mellan verksamheter och yrkesgrupper.

23 Våra medarbetare och ledare är för- trogna med verksamhetens förvänt- ningar och resultat.

Rubrik: Kompetensförsörjningsplaner för samtliga verksamhetsområden

Beskrivning: Alla verksamhetsområden ska formulera kort- och långsiktiga mål för kompetensen inom verksamheten och utifrån dessa identifiera framtida behov och upprätta en handlingsplan som inkluderar behov av kompentensväxling. Doku- mentation görs i regiongemensam mall för kompetensförsörjningsplan.

Ansvarig: Länschefer

Förväntad effekt: Bättre beslutsunderlag för kommande strategiska åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet.

(15)

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård 24 Våra medarbetare och ledare är för-

trogna med verksamhetens förvänt- ningar och resultat.

Rubrik: Implementera strukturerad och förstärkt arbetsplatsintroduktion

Beskrivning: Som en viktig del i införande av ett kliniskt basår för sjuksköterskor ska divisionen ytterligare utveckla den verksamhetsnära introduktionen, här är utbildning i och kunskap om verksamhetsmodellen en viktig del.

Ansvarig: HR-chef och Vårdchefer

Förväntad effekt: Öka divisionens attraktivitet som arbetsgivare, stärkt arbetsgivarmärke och en minskad personalomsätt- ning bland sjuksköterskor som blir tryggare i sin roll.

25 Våra medarbetare och ledare är för- trogna med verksamhetens förvänt- ningar och resultat.

Rubrik: Tydliggöra karriärvägar

Beskrivning: Implementera patientnära karriärvägar för sjuksköterskor och utveckla karriärvägar för ytterligare yrkesgrup- per.

Ansvarig: Vårdchefer och HR-chef

Förväntad effekt: Minskad personalomsättning, stärkt arbetsgivarmärke, ökade möjligheter för långsiktig kompetensför- sörjning.

26 Våra medarbetare och ledare ansva- rar för förbättring och utveckling av verksamheten.

Rubrik Fortsatt implementering av daglig styrning.

Beskrivning: Alla verksamheter ska ha infört puls och -förbättringsmöten samt visualiseringstavlor.

Genom pulsmöten och förbättringsmöten ger vi alla medarbetare möjlighet att engagera sig i förbättringsarbetet.

Vårt fokus under pulsmöten och förbättringsmöten är på våra arbetssätt, flöden och processer, inte på person.

Medarbetare och ledare ska kunna följa utvecklingen av sin verksamhet genom visualisering av mål och resultat.

Ansvarig: Läns- och verksamhetschefer

Förväntad effekt: En förbättrad ledning och styrning genom att fortsätta att utveckla divisionens ledningssystem med starkt fokus på förbättringar och lärande.

27 Våra medarbetare och ledare ansva- rar för förbättring och utveckling av verksamheten.

Rubrik: Fortsatt implementering av verksamhetsmodellen – strategiskt ledningssystem.

Beskrivning: Vidareutveckling av modellen för strategisk ledning med fokus på strategiska indikatorer.

Ansvarig: Divisionschef, Ekonomi och planeringschef, Länschefer

Förväntad effekt: Ändamålsenlig styrmodell och ledningssystem med gemensamma mål och indikatorer.

(16)

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård 28 Våra medarbetare och ledare är för-

trogna med verksamhetens förvänt- ningar och resultat

Rubrik: Rätt läkemedelsbehandling

Beskrivning: Genomföra de prioriterade åtgärderna enligt regionens läkemedelsplan och den årliga handlingsplanen Ansvarig: Berörda länschefer

Förväntad effekt: Läkemedelsanvändningen ska vara: medicinskt ändamålsenlig och säker med fokus på värde för patien- ten, resurseffektiv och processorienterad med bästa tillgängliga kunskap som grund, långsiktigt värdeskapande för sam- hälle och miljö.

Ekonomi

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård

29 Vår verksamhet är effektiv med ba- lans mellan uppdrag och resurser

Rubrik: Divisionernas handlingsplaner – effekt.

Beskrivning: Delta i och implementera de åtgärder som beslutats av Regionledningen avseende inhyrd personal, sche- maläggning, övertid, sjukvårdsmaterial samt läkemedelsväxling.

Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering.

Ansvariga åtgärder: Divisionschef och läns och verksamhetschefer.

Förväntad effekt: Avstannad kostnadsökning och ekonomi enligt resultatmål.

30 Vår verksamhet är effektiv med ba- lans mellan uppdrag och resurser

Rubrik: Minskad användning av dyra personalresurser.

Beskrivning: Fortsatt implementering av divisionsövergripande prioritering av inhyrd personal samt förändrad rutin i sam- arbete med avropsenheten. Divisionen arbetar aktivt med att bli oberoende av inhyrd personal och har infört rotaionslös- ningar från kusen till malmfälten, som ska utredas och vidareutvecklas.

Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering.

Ansvariga åtgärder: Divisionschef och läns och verksamhetschefer Förväntad effekt: Minskade kostnader för inhyrd personal.

(17)

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård 31 Vår verksamhet är effektiv med

blans mellan uppdrag och resurser

Rubrik: Färre arbetade timmar.

Beskrivning: Minska antalet arbetade timmar genom pensionsavgångar och divisionsgemensam prioritering av återanställ- ning.

Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering.

Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer.

Förväntad effekt: Minskade personalkostnader.

32 Vår verksamhet är effektiv med blans mellan uppdrag och resurser

Rubrik: Ökade intäkter Beskrivning:

 Ökade intäkter genom försäljning av operationer till andra regioner.

 Försäljning av plasma och laboratorieanalyser till den privata marknaden. Hemtagning av labbanalyser från NUS.

 Divisionens verksamheter arbetar aktivt för att ta del av nationella medel.

Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer.

Förväntad effekt: Ökade intäkter 33 Vår verksamhet är effektiv med

blans mellan uppdrag och resurser

Rubrik: Bemanning av nya IVA i Sunderbyn

Beskrivning: Delta i utredning gällande IVA-strukturen i länet i syfte att klargöra finansiernigen av nya IVA i Sunderbyn.

Ansvariga åtgärder:Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer AnOpIVA Förväntad effekt: 10 öppna IVA-salar våren 2022

34 Vår verksamhet är effektiv med blans mellan uppdrag och resurser

Rubrik: Delta i kommande genomlysninga av hela regionen

Beskrivning: Delta i den kommande genomlysningen av regionen för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation som ger bättre förutsättningar för optimala och standardiserade patientflöden.

Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer.

Förväntad effekt: En mer flödes- och kostnadseffektiv verkasmhet

(18)

Nr Mål Åtgärd i Division länssjukvård 35 Vår verksamhet är effektiv med

blans mellan uppdrag och resurser

Rubrik: Översyn av externa lokaler

Beskrivning: Översyn av externa lokaler som divisionen idag hyr. Utreda möjlig avveckling av externa lokaler i syfte att sänka hyreskostnaderna.

Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer.

Förväntad effekt: Minskade hyreskostnader.

36 Vår verksamhet är effektiv med blans mellan uppdrag och resurser

Rubrik: Delta vid strategiskt viktiga upphandlingar

Beskrivning: Divisionens verksamheter prioriterar och deltar med resurser vid strategiskt viktiga upphandlingar för att sä- kerställa att vi får varor och tjänster efter behov.

Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer.

Förväntad effekt: Rätt kvalitet på varor och tjänster.

(19)

Ekonomi

Ekonomisk ersättning

Budget 2020 per verksamhetsområde, mnkr

Verksamhet Uppdrags-er-

sättning

Övriga intäkter

Summa intäkter

Verksamhetens kostnader

Budget Resultat- mål

An/OP/IVA 2 533 400 2 533 400 -308 958 642 -306 425 242 -3

Allmänkir/urologi 15 240 800 15 240 800 -331 671 927 -316 431 127 -3

Obstetrik/gynekologi 9 258 300 9 258 300 -178 888 398 -169 630 098 0

Ortopedi 20 846 700 20 846 700 -250 755 753 -229 909 053 -2

Ögon 5 070 000 5 070 000 -83 962 243 -78 892 243 0

Öron/Näsa/Hals/Käk 9 845 000 9 845 000 -121 856 344 -112 011 344 0

Barnsjukvård 7 389 000 7 389 000 -306 028 453 -298 639 453 0

Bild- och funktionsmedicin 1 896 100 1 896 100 -209 285 912 -207 389 812 -3

Laboratoriemedicin 135 828 800 135 828 800 -158 565 583 -22 736 783 -4

Länsenhet ssk stöd/funkt 15 000 15 000 -34 249 891 -34 234 891 0

Riks-och regionvård 0 0 -312 885 200 -312 885 200 -2,5

Sjuktransporter 11 425 600 11 425 600 -129 083 449 -117 657 849 0

Länssjukvård gemensamt 2 256 517 400 160 000 2 256 677 400 -49 834 398 2 206 843 002 17,5

Summa 2 256 517 400 219 508 700 2 476 026 100 -2 476 026 193 -93 0

(20)

Resultaträkning

Mnkr Utfall Budget

2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 2 476 2476 0 0

Uppdragsersättning 2 168 2256,5

Vårdvalsersättning 0 0

Övriga intäkter 308 219,5

Verksamhetens kostnader -2 525 -2 475,6 0 0

Personalkostnader -1 347 -1385,6

Övriga kostnader -1 172 -1083,7

Avskrivningar -6 -6,4

Resultat efter avskrivningar -50 0,4 0 0

Ränta 0 -0,4

Resultat -50 0

Resultatmål -16 0

(21)

Investeringar

Mnkr

Typ av investering

Reserv MT Nyinv.

MT Reinv.

Övriga Nyinv.

Övriga Reinv.

Total ram 2020

Planerade 43,4 36,3 12,6 3,1 95,4

Akuta 4,4 4,4

Summa 4,4 43,4 36,3 12,6 3,1 99,8

(22)

Ekonomisk handlingsplan

Verksamhet Resultat-

mål

Uppdrag Effekt 2020

An/OP/IVA -3 -4,4

Allmänkir/urologi -3 -4,4

Obstetrik/gynekologi 0 -0,7

Ortopedi -2 -6

Ögon 0 -0,5

Öron/Näsa/Hals/Käk 0 -0,6

Barnsjukvård 0 -2,7

Bild- och funktionsmedicin -3 -2,0

Laboratoriemedicin -2,5

Länsenhet ssk stöd/funkt 0 0

Riks-och regionvård -8 -20,0

Sjuktransporter 0 -4,4

Länssjukvård gemensamt 17,5 0

Summa 0 -44,6 -44,0

(23)

Egenkontroll

Riskbedömning utifrån divisionens möjlighet att nå målen är gjord. De flesta kontrollerna för att se om vi går i riktning mot målen görs genom månatliga uppföljningar som redovisas i divisionens månads- och delårsrapporter. Utöver dessa kommer divisionen också att göra några egenkontroller för att se om arbetet med att implemen- tera verksamhetsmodellen och nya arbetssätt används och är känd hos medarbetarna.

Risk Kontrollmetod Kontroll-fre-

kvens

Kontroll-ut- förare

Riskägare Rapportering R4 Genomförs åtgärderna som framkommer i hän-

delseanalyser

Divisionen kommer att kontrollera om fram- tagna åtgärder genomförts i fem slumpmässigt utvalda händelseanalyser. Detta sker genom samtal med ansvarig uppdragsgivare

En gång per år Chef verksam- het och ut- veckling

Divisionschef Till årsrapport 2020

R3, R6, R7, R8

Använder vi nya rutiner och arbetssätt som tagits fram i förbättringsarbeten

Divisionen kommer att undersöka fem förbätt- ringsarbeten som gjorts under år 2019 och un- dersöka om de nya metoderna, rutinerna eller arbetssätten har ändrats i enlighet med förbätt- ringsarbetet.

En gång under året Chef verksam- het och ut- veckling

Divisionschef Till årsrapport 2020

(24)

Bilaga 1 Regionstyrelsens mål och styrmått 2020 för Division länssjukvård

Perspektiv Samhälle

Strategiskt mål: Hållbart nyttjande av resurser RS Framgångsfaktor N

r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått för

Miljö- och hållbarhet- skonsekvenser är in- kluderade i alla be- slutsprocesser

- Följa ut-

vecklingen

Följa utveckl- ingen

DÅ04, 08, ÅR

Alla

Minskning av klimat- påverkande utsläpp och omställning till förnyelsebara energi- källor

Tjänsteresor med flyg (antal personmil)

2018: 1,2 miljoner personmil

Minskning med 15 %

ÅR Alla

Minskning av klimat- påverkande utsläpp och omställning till förnyelsebara energi- källor

Verksamhetsyta 313 654 m2 Minska Minska ÅR Alla

(25)

Perspektiv Samhälle

Strategiskt mål: En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor, män, flickor och pojkar RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått för

Fungerande samar- bete och koordine- ring utifrån patien- tens perspektiv

Andel patienter med palliativ di- agnos som har en dokumenterad behandlingsstrategi (%) inkl pri- vata hc

2018:

K38, M39

K40, M40 K75, M75 DÅ 04,08 ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

Fungerande samar- bete och koordine- ring utifrån patien- tens perspektiv

Andel av vårdtillfällen där pati- enter varit utskrivningsklara >1 dygn (vtf i primärvård, psykia- tri, somatik) (%)

2018:

Helår 8,8%, T1 9,15%, T2 8,6%

7% 6% DÅ 04,08

ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

Fungerande samar- bete och koordine- ring utifrån patien- tens perspektiv

Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för personer 65 år eller äldre (%)

2018: Helår K16,8, M17,5 2019:

T1: K15,9 , M 17,9, T2: K16,9, M 20,3

K 16,0 M 17,2

K 15,0 M 15,5

DÅ 04,08 ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

Hög tillgänglighet och effektiva flöden

Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare till första besök hos läkare i specialiserad vård1

2018:

T1 63 % (K 63, M 64)

T2 52 % (K52, M 52)

T3 61 % (K61, M 62)

100 % 100 % DÅ 04,08,

ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

1Styrmått 25-28 visar nuläget per 30 april, 31 augusti och 31 december.

(26)

RS Framgångsfak- tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått för

Hög tillgänglighet och effektiva flöden

Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom specialiserad vård

2018:

T1 74 % (K 77, M 70)

T2 50 % (K 54, M 47)

T3 64 % (K 62, M 67)

100 % 100 % DÅ 04,08,

ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

Hög tillgänglighet och effektiva flöden

Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på en första bedöm- ning inom barn- och ungdoms- psykiatrin, alla vårdgivarkatego- rier

2018:

T1 41 % (K 44, M 37)

T2 54 % (K 64, M 43)

T3 46 % (K 49, M43)

100 % 100 % DÅ 04,08,

ÅR

Länssjukvård

Hög tillgänglighet och effektiva flöden

Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på fördjupad be- handling/utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin

2018:

T1 4 % (K 0, M 6) T2 14 % (K 15, M 13)

T3 9 % (K 8, M 10

100 % 100 % DÅ 04,08,

ÅR

Länssjukvård

Hög tillgänglighet och effektiva flöden

SVF cancer, andel vårdförlopp inom utsatt tid

2018:

Helår 61%

T1 68%

T2 66%

75 % 80 % DÅ 04,08,

ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål: Ökad andel vård i öppna vårdformer

(27)

Strategiskt mål: En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål

2020

Mål 2022 Period Styrmått för

Tydlig struktur för kunskapsstyrning

Antal lokala programområden Expertgrupper idag Öka Öka DÅ 04,08 ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård, Regiongemn- samt Tydlig struktur för

kunskapsstyrning

Antibiotikarecept per tusen in- vånare och år

2018: 290 st 270 245 DÅ 04,08

ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård Systematiskt arbete

med levnadsvanor

Andel av patienter med planerat besök inom internmedicin för ischemisk hjärtsjukdom TIA, el- ler stroke som har journalförd riskbedömning avseende lev- nadsvana

Hjärtsjukdom 2017 K 69 %, M 77 % Stroke 2017 K 76 %, M 88 %

Ökande samt minskade skillna- der mel- lan kön

Hjärt-sjuk- dom K och M 90

% Stroke K och M 90

%

DÅ 04, 08 ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

Systematiskt arbete med levnadsvanor

Andel av patienter med diagnos schizofreni, schizotypa stör- ningar eller vanföreställnings- syndrom och planerat besök som fått fråga om levnadsvana och riskbedömning

2017 K 63 %, M 61 %

K: 65 % M:65 %

K: 70 % M:70 %

DÅ 04,08, ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

Hög säkerhetskultur genomsyrar verksam- heterna

Andel vårdskador sluten soma- tisk vård

2018: 7,1 % Under 6,5 %

Under 5 % DÅ 08,ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

Hög säkerhetskultur genomsyrar verksam- heterna

Andel utskrivna patienter i mål- gruppen 75 år och äldre med mer än 5 läkemedel, som fått en läkemedelsberättelse

2018:

K: 55 % M: 57 %

60 % 100 % DÅ

04,08, ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård

(28)

RS Framgångsfak- tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål

2020

Mål 2022 Period Styrmått för

Effektiv verksamhet Antal målsatta processer/verk-

samheter i flera perspektiv som följs upp2

Nytt mått Öka Öka DÅ

04,08, ÅR

Alla

Strategiskt mål: Nöjda och delaktiga patienter och invånare RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål

2020

Mål 2022 Period Styrmått för

En personcentrerad verksamhet där pati- enter och närstående är medskapare i vård, rehabilitering och ut- veckling

Antal anmälningar till patient- nämnden inom områdena kom- munikation

2018: T1 48 st, T2 25 st, T3 49 st.

Fr.o.m 2020 könsuppdelat.

Minska Minska DÅ04, 08,

ÅR

Länssjukvård, Närsjukvård, Folktandvård

Perspektivet Medarbetare

Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål

2020

Mål 2022 Period Styrmått för En arbetsgivare som

är attraktiv

Total Sjukfrånvaro

Vi följer även sjukfrånvaron för kvinnor och män men sätter inga delmål.

201808: Total: 5,0

% Kort: 44 % Lång: 56 % Kvinnor:5,5 % Män:3,0 %

2020: 4,8

% Kort: 49

% Lång: 51

%

DÅ 04, 08 ÅR

Alla

(29)

RS Framgångsfak- tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål

2020

Mål 2022 Period Styrmått för En arbetsgivare som

är attraktiv

Extratid 2018: 382786 h Minska DÅ 04, 08

ÅR

Alla

Rätt använd kompe- tens (RAK)

Andel kostnad för bemannings- företag av total personalkostnad.

201712: 8,6 % 201804: 8,6 % 201808: 9,3 %

Minska Minska DÅ 04, 08

ÅR

Alla

Strategiskt mål: Tydlig styrning och ledning RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål

2020

Mål 2022 Period Styrmått för Ledarskap som främ-

jar förnyelse

Andel chefer inom regionen som genomgått utbildning i för- ändringsledning eller förbätt- ringsledning.

2017+2018: ÅR Nytt mått

Efter be- hov

ÅR Alla

Chefer som företrä- der arbetsgivaren

Antal chefer som har gått utbild- ning i arbetsgivarrollen

Nytt mått 80 % 100 % ÅR Alla

Chefer som företrä- der arbetsgivaren

Andel chefer som anser sig ha förutsättningar för att utöva sitt ledarskap

2018: ÅR Nytt mått i MAU

Öka ÅR Alla

Strategiskt mål: Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål

2020

Mål 2022 Period Styrmått för Engagerat medarbe-

tarskap

Totalindex i mätningen Hållbart

medarbetarengagemang (HME) 78 Öka Öka

ÅR Alla

Engagerat medarbe- tarskap

HME ledarskap, index (MAU) 80 Öka Öka ÅR Alla

(30)

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål: God ekonomisk hushållning RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått

för Verksamheten är an-

passad till den aktu- ella intäktsnivån

Alla divisioner och region- gemensamt bedriver verksamhet inom budget

Årsprognos april 2019, - 313 mnkr (- 172,3 mnkr) mot re- sultatmål)

0,0 0,0 DÅ 04,08

ÅR

Alla

Strategiskt mål: Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått

för Kostnadseffektiva

processer

Kostnad per producerad DRG- poäng exkl ytterfall enlig nat- ionella KPP-databasen

Som vård 2018 SV = +8 % ÖV= +9 %

Minskad skillnad jmf 2018

I nivå med riket

ÅR Länssjuk-

vård, När- sjukvård Kostnadseffektiva

processer

Kostnad för ytterfall 2018: 5,9 % Minska Minska DÅ 04,08,

ÅR

Länssjuk- vård, När- sjukvård Kostnadseffektiva

processer

Produktivitet utifrån KPP Kostnad/DRG po- äng 2019

Öka jmf motsva- rande kvarta året innan

Öka jmf motsva- rande kvarta året innan

DÅ 04,08, ÅR

Länssjuk- vård, När- sjukvård

Kostnadseffektiva processer

Kostnadsandel öppenvård av to- talkostnad enligt KPP (inner- och ytterfall)

2018:

Som vård 44,8 % Psykiatrisk vård 50,9 %

Öka Öka DÅ 04,08,

ÅR

Länssjuk- vård, När- sjukvård

(31)

RS Framgångsfak- tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått

för Kostnadseffektiva

processer

Skillnad i regionens läkemedels- kostnad per invånare gentemot Sveriges läkemedelskostnad per invånare

2018: 458 kr 350 kr 270 kr Länssjuk-

vård, När- sjukvård

Strategiskt mål: Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent RS Framgångsfak-

tor

N r

Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått

för Ekonomiska hand-

lingsplanerna genom- förs och andra kost- nader ökar inte mer än plan

Ekonomiska handlingsplaner, effekt %

Årsprognos april 2019: 41 %

100 % 100 % ÅR Alla

(32)

Bilaga 2: Riskbedömning strategiska mål 2020-2022

Perspektiv: Samhälle

N r

Strategiskt mål

Framgångsfak- tor (Förvän- tad/ önskad funktion eller resultat)

Divisionens mål

Vad kan hända som innebär att förvän- tad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?

Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?

Konsekvens Sannolikhet

Risk Beskriv orsaken till att risken in- träffar

Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?

Hante- ras via strate- gisk åt- gärd nr:

1 En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor, män, flickor och pojkar

Hög tillgänglighet och effektiva flö- den

Vi använder modern teknik för att under- lätta möten inom hela vårdkedjan mellan med- borgare och vårdgivare

Långsamt teknikinfö- rande, ineffektivt nytt- jande av ny teknik, Bris- ter i internutbildningar för att möjliggöra infö- randet av ny teknik

Sämre tillgänglighet;

Mindre attraktiv ar- betsgivare för "nya"

generationer och mindre attraktiv vårdgivare för med- borgarna.

3 3 9 Långsamt teknikin- förande i verksam- heten på grund av svårigheter att för- ändra arbetssät- ten.

Synliggöra tek- niska möjlig- heter. (Sprida goda exempel)

1,2

2 En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor, män, flickor och pojkar

Hög tillgänglighet och effektiva flö- den

Vi erbjuder köfri vård ge- nom ökad an- del behandling i öppenvård och standardi- serade vård- flöden utfor- made efter patien- tens/bruka- rens behov

Fel vårdnivå (ej i öppen vård), Utredningar och bedömningar tar längre tid, vi ligger efter andra sjukhus och landsting (fel arbetssätt och bristande teknikimplementering),

Ineffektiv nyttjande av resurser, Den de- mografiska utveckl- ingen gör snarare att köerna växer om inte metoderna kan effektiviseras. För- troende för sjukvår- den i Norrbotten minskar

3 3 9 Avsaknad av tvär- professionella för- bättringsmöten med eskalering.

Avsaknad av över- gripande och opti- merad produkt- ions och kapaci- tetsplanering.

Införande av tvärprofession- ella möten, och produktions och kapacitetsplane- ring på bred front, utbilda vårdpersonal inom verksam- hetsmodellen (moders sjuk- vårdsledning)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

(33)

N r

Strategiskt mål

Framgångsfak- tor (Förvän- tad/ önskad funktion eller resultat)

Divisionens mål

Vad kan hända som innebär att förvän- tad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?

Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?

Konsekvens Sannolikhet

Risk Beskriv orsaken till att risken in- träffar

Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?

Hante- ras via strate- gisk åt- gärd nr:

3 En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor, män, flickor och pojkar

Fungerade sam- arbete och kor- dinering utifrån patientens per- spektiv

Vi utvecklar vårdprocesser i samarbete med patienter och brukare

Verksamhetsperspektiv istället för patientper- spektiv, För mycket ad- hoc arbete, otydliga ruti- ner och vårdprogram

Ineffektiv nyttjande av resurser, ojämlik- vård för samma pa- tientgrupper, vård- skador. Bristande patientinformation

3 3 9 Långsam föränd-

ring av kultur

Utbilda inom verksamhetsmo- dellen (modern sjukvårdsled- ning). Visualisera resultat och mål.

Ändamålsenlig stödverksamhet till vårdverksam- het.

1,13, 15

Perspektiv: Verksamhet

Nr Strategiskt mål

Framgångsfak- tor (Förvän- tad/ önskad funktion eller resultat)

Divisionens mål

Vad kan hända som innebär att förvän- tad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?

Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?

Konsekvens Sannolikhet

Ris k

Beskriv orsa- ken till att ris- ken inträffar

Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?

Hante- ras via strate- gisk åt- gärd nr:

4 En effektiv, säker och hälsofräm- jande verk- samhet med god jäm- ställd kvali- tet oavsett leverantör

Hög säkerhetskul- tur genomsyrar verksamheterna

Vi utvecklar och standardi- serar ständigt våra arbets- sätt och pro- cesser baserat på eget lä- rande, forsk- ning och be- prövad erfa- renhet

Verksamhetsperspektiv istället för patientper- spektiv, För mycket ad- hoc arbete, otydliga ruti- ner och vårdprogram

Ineffektiv nyttjande av resurser, ojämlik- vård för samma pa- tientgrupper, vård- skador. Bristande patientinformation, vårdskador kan upp- stå

3 3 9 Långsam föränd- ring av kultur

Utbilda inom verk- samhetsmodellen (modern sjukvårds- ledning). Visualisera resultat och mål.

Ändamålsenlig stöd- verksamhet till vård- verksamhet.

14, 16, 18, 19, 20

(34)

Nr Strategiskt mål

Framgångsfak- tor (Förvän- tad/ önskad funktion eller resultat)

Divisionens mål

Vad kan hända som innebär att förvän- tad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?

Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?

Konsekvens Sannolikhet

Ris k

Beskriv orsa- ken till att ris- ken inträffar

Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?

Hante- ras via strate- gisk åt- gärd nr:

5 Nöjda och delaktiga pa- tienter och invånare

En personcentre- rad verksamhet där patienter och närstående är medskapare i vård, rehabilite- ring och utveckl- ing

Vi utvecklar vårdprocesser i samarbete med patienter och brukare

Verksamhetsperspektiv istället för patientper- spektiv, För mycket ad- hoc arbete, otydliga ruti- ner och vårdprogram

Ineffektiv nyttjande av resurser, ojämlik- vård för samma pa- tientgrupper, vård- skador. Bristande patientinformation

3 3 9 Långsam föränd- ring av kultur

Utbilda inom verk- samhetsmodellen (modern sjukvårds- ledning). Visualisera resultat och mål.

Ändamålsenlig stöd- verksamhet till vård- verksamhet.

1, 13, 15

Perspektiv: Medarbetare

Nr Strategiskt mål

Framgångs- faktor (För- väntad/ öns- kad funktion eller resultat)

Divisionens mål

Vad kan hända som innebär att förvän- tad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?

Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?

Konsekvens Sannolikhet Ris k

Beskriv orsa- ken till att ris- ken inträffar

Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?

Hante- ras via strate- gisk åt- gärd nr:

6 Hållbar kompetens- försörjning

En arbetsgivare som är attraktiv

Våra medar- betare och ledare är förtrogna med verk- samhetens förvänt- ningar och resultat.

Vi framstår inte som en attraktiv arbetsgi- vare. Otydliga karriär- vägar, ojämn arbets- fördelning och arbets- belastning. Brister i ar- betsplatsintrodukt- ionen

Ökad sjukskriv- ning, hög perso- nalomsätting som medför konpetens och erfarenhets- brister. Övertids- arbete.

3 2 6 Bristande ar- betsplatsintro- duktion, avsak- nad av kompe- tensförsörj- ningsplaner, otydliga karriär- vägar, bristande ledarskap-

Utbilda inom verksam- hetsmodellen (modern sjukvårdsledning). Kom- pentesförsörjningspla- ner, tydliggöra karriärvä- gar, förstärkt arbets- platsintroduktion

22, 23, 24, 25, 26, 27

(35)

Nr Strategiskt mål

Framgångs- faktor (För- väntad/ öns- kad funktion eller resultat)

Divisionens mål

Vad kan hända som innebär att förvän- tad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?

Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?

Konsekvens Sannolikhet Ris k

Beskriv orsa- ken till att ris- ken inträffar

Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?

Hante- ras via strate- gisk åt- gärd nr:

7 Tydlig styr- ning och ledning

Ledarskap som främjar förny- else

Våra medar- betare och ledare an- svarar för förbättring och utveckl- ing av verk- samheten

Medarbetare och le- dare känner inte del- aktighet i sin arbetssi- tuation och i utveckl- ingen av den verksam- het som de arbetar inom.

Högre andel sjuk- skrivna, högre omsättning av personal, upple- velse av stress ökar

3 2 6 Brister i eskale- ring, brister i kunskap om.

Nya chefer får inte kunskap om verksam- hetsmodellen (modern sjuk- vårdsledning).

brister i priori- tering, brister i förutsättningar

Utbildning inom verk- samhetsmodellen (modern sjukvårdsled- ning), kontinuerligt ar- bete med att förbätt- ringsmotorn används.

13, 22, 26, 27

8 Delaktighet ansvar, uppskatt- ning, infly- tande

Egagerat med- arbetarskap

Våra medar- betare och ledare an- svarar för förbättring och utveckl- ing av verk- samheten.

Medarbetare och le- dare känner inte del- aktighet i sin arbetssi- tuation och i utveckl- ingen av den verksam- het som de arbetar inom.

Högre andel sjuk- skrivna, högre omsättning av personal, upple- velse av stress ökar

3 2 6 Brister i eskale- ring, brister i kunskap om.

Nya medarbe- tare får inte kunskap om verksamhets- modellen (mo- dern sjukvårds- ledning). brister i prioritering, brister i förut- sättningar

Utbildning inom verk- samhetsmodellen (modern sjukvårdsled- ning), kontinuerligt ar- bete med att förbätt- ringsmotorn används.

13, 26, 27

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :