Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Widerströmska gymnasiet

Full text

(1)

Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Widerströmska gymnasiet

Skolrapport: Samtliga elevers resultat jämförs mot Huddinge kommun samt Stockholms län, inkluderar fristående och kommunala skolor

Enkät i gymnasieskolan

2022

(2)

Om undersökningen

På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner och Håbo har Gymnasieantagningen Storsthlm, och Stockholms stad genomfört den årliga totalundersökningen för eleverna i årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen genomfördes under vecka 2 - 8 år 2022 och både kommunalt och enskilt drivna skolor erbjöds att delta.

Syftet med undersökningen är att bland annat att följa upp kommunernas mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola.

Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv och Helhetsomdöme.

Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (1-5). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. På grund av avrundning kan det hända att summan av betyget 1,2, 3, 4 och 5 (instämmer inte alls-instämmer helt) inte alltid summerar till exakt 100 procent. Svarsalternativet vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej.

Inga resultat visas i grupper med mindre än 5 svarande eller där resultaten riskerar respondenternas anonymitet.

Tips vid analys av resultaten

Titta på diagrammen och se var ni har era styrkor respektive utvecklingsområden. Analysera era styrkor och diskutera hur ni ska göra för att fortsätta behålla dessa resultat. Ta därefter fram 1-3 prioriterade områden som ni vill arbeta vidare med. Diskutera dessa områden och ta fram en plan för hur ni kan arbeta med dessa. Utse ansvarig och sätt en tidplan för när det ska vara klart.

Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Har nyligen stora förändringar skett inom skolan, t ex lärarbyten, omorganisation

kan det påverka resultatet. Samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt. Har skolan mycket bra resultat kan diskussionen fokusera

på hur de goda resultaten ska bibehållas och vilka hot som kan äventyra de goda resultaten och hur man kan förebygga dessa.

(3)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Trygg i

skolan Positiv stämning på

skolan Nöjd med skolans arbete mot mobbning

Arbetsro på lektioner

Utvecklingssamtalet känns meningsfullt

Undervisningen motiverar till att vilja lära mera

Lärare samarbetar kring lärandet Variation på arbetssätt under lektioner Får extra

hjälp om jag behöver Lärare

Lärare Får info om

hur jag ligger till Lärare

hjälper att förstå hur studieresultat förbättras Påverka innehållet Påverka arbetssätt

Synpunkter tas tillvara

Rekommendera program

Rekommendera skola

Nöjd med skolan 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(4)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Trygg i

skolan Positiv stämning på

skolan Nöjd med skolans arbete mot mobbning

Arbetsro på lektioner

Utvecklingssamtalet känns meningsfullt

Undervisningen motiverar till att vilja lära mera

Lärare samarbetar kring lärandet Variation på arbetssätt under lektioner Får extra

hjälp om jag behöver Lärare

kunniga i ämnena Lärarna

bemöter mig positivt Lärare

informerar om betyg Får info om

hur jag ligger till Lärare

hjälper att förstå hur studieresultat förbättras Påverka innehållet Påverka arbetssätt

Synpunkter tas tillvara

Rekommendera program

Rekommendera skola

Nöjd med skolan 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(5)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Trygghet och trivsel

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 43

52

57 56

28 28

37 34

27 40

38 34

34 29

28 31

43 45

37 39

43 37

34 33

20 16

12 10

21 17

19 21

22 15

19 23

2 1

2 2

7 7

5 5

5 5

7 7

1 2

1 1

1 3

2 2

3 3

3 3 2022

2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Jag känner mig

trygg på min skola

Det är en positiv stämning på min skola

Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning

77 80

85 86

71 72

74 72

70 77

71 67

2 2

1 1

2 1

1 1

8 13

15 17

(6)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Trygghet och trivsel

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 10

20

19 21

20

41

32 36

44

28

31 30

21 8

14 10

5 2

4 4

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Det är arbetsro

på mina lektioner 30

62

51 57

1 0

0 1

0 25 50 75 100

(7)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Frågor om lärandet

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 27

23

23 22

14 15

13 14

19 18

19 19

25 23

26 24

21 26

30 28

29 27

35 32

25 33

25 24

43 29

34 34

39 32

30 30

14 7

15 16

12 14

15 16

10 13

12 13

10 13

13 14

10 15

8 7

3 10

4 5 2022

2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Utvecklingssamtalet med min

mentor/handledare känns meningsfullt

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera

Mina lärare samarbetar kring mitt lärande

52 47

48 46

35 41

43 42

48 45

53 51

0 1

1 3

2 0

1 1

2 6

4 5

(8)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Frågor om lärandet

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 15

16

15 16

19 31

28 29

32 31

36 39

25 32

30 29

36 31

37 35

40 31

37 38

41 31

36 35

31 21

23 24

23 22

20 17

13 11

14 15

10 9

9 9

4 12

6 5 6 9

5 5

4 7

3 3

1 4

1 2

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Det är variation på arbetssätten

under mina lektioner

Jag får extra hjälp om jag behöver

Mina lärare är kunniga i sina ämnen

40 48

45 45

55 63

65 64

72 61

73 77

2 2

3 2

5 3

3 5

2 1

1 1

0 25 50 75 100

(9)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Frågor om lärandet

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 34

33

36 37

17 18

21 20

16 12

17 18

43 35

37 39

40 35

35 32

18 27

26 26

20 23

20 18

29 27

28 30

43 30

33 31

2 4

5 4

9 10

12 13

12 18

17 18

1 4

2 2

4 9

4 5

10 12

8 7 2022

2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Lärarna bemöter mig

på ett positivt sätt

Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen

Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till

77 69

73 76

58 54

55 53

34 39

42 44

1 0

0 1

2 0

1 1

2 0

1 1

(10)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Frågor om lärandet

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 15

18

16 16

30 32

31 28

34 26

32 33

15 14

16 16

7 10

6 6

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Mina lärare hjälper mig att förstå

vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat

44 49

46 44

2 2

1 2

0 25 50 75 100

(11)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Inflytande

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 15

13

14 11

11 17

12 11

14 19

16 15

23 26

21 21

28 25

23 22

29 29

32 28

46 38

35 34

39 32

34 35

46 32

34 35

11 11

21 22

17 16

22 22

6 13

11 15

6 11

9 11

6 10

9 10

4 7

7 7 2022

2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Jag får vara med och påverka

innehållet i undervisningen

Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola

38 39

35 33

38 42

36 33

43 48

48 43

3 2

4 3

3 3

3 3

8 5

9 9

(12)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 16

15

20 18

18 19

15 18

34 32

30 26

19 25

20 19

30 28

28 30

33 23

31 25

12 14

14 17

20 15

21 21

7 12

7 10

11 19

12 17

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Jag får information och

vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet

I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex.

föreläsare, studiebesök eller praktik

50 46

50 44

37 43

36 37

2 4

4 6

3 2

3 4

0 25 50 75 100

(13)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Helhetsomdöme

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 29

36

37 41

31 44

38 40

28 36

36 39

35 32

30 30

29 26

26 28

38 30

32 31

23 19

20 18

25 14

18 19

23 18

20 19

10 7

9 6

10 7

10 8

6 9

7 7

3 6

5 5

5 9

8 6

5 6

4 4 2022

2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län Jag kan rekommendera mitt

gymnasieprogram till andra elever

Jag kan rekommendera min skola till andra elever

Jag är nöjd med min skola

64 68

66 71

60 69

64 68

67 67

68 71

1 2

2 2

1 1

2 2

1 0

1 2

(14)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram (124 svar, 83%)

Egna frågor

Andel instämmer (%)

Andel vet inte (%)

19 19 35 19 8

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Min skola har bidragit till att öka min 2022

medvetenhet om ekologisk hållbar utveckling 38 9

0 25 50 75 100

(15)

Målområdessammanställning

Anger andelen positiva per målområde

(16)

Widerströmska gymnasiet

Målområdessammanställning

62

72

0

70

71

52

52

0

55

54 2022

2021

2020¹

2022

2022

2022

2021

2020¹

2022

2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet

Huddinge kommun

Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet

Huddinge kommun

Stockholms Län Trygghet och trivsel

Frågor om lärandet

0 25 50 75 100

(17)

Widerströmska gymnasiet

Målområdessammanställning

39 43 0

39 36

43 45 0

43 40

64 68 0

66 2022

2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 2022

2022 2021 2020¹ 2022 Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Inflytande

Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv

Helhetsomdöme

(18)

Redovisning per kön

(19)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Trygghet och trivsel

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 56

31

62 50

61 51

32 23

40 34

39 29

31 23

41 34

40 29

14 6

21 17

24 18

32 37

26 31

28 33

47 41

38 37

38 39

41 47

31 38

32 34

18 22

33 31

35 36

11 27

10 14

8 12

14 28

16 22

18 24

20 22

19 19

20 26

46 43

30 31

29 31

0 5 1 3

1 3

7 7

4 5 3 6

6 5

7 6

5 8

23 19

12 16

9 11

2 0 2

1 1 1

0 2 2 2 2 2

2 3

2 4

3 4

0 10

3 6

3 3 Pojke

Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län Jag känner mig

trygg på min skola

Det är en positiv stämning på min skola

Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning

Det är arbetsro på mina lektioner

88 68 88 82 89 84

79 64 78 71 77 68

73 70 72 72 72 63

32 29 54 47 59 55

0 3 1 1 1 1

0 5 0 1 1 1

11 6 15 15 17 16

0 2 1 0 1 0

(20)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Frågor om lärandet

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

26 28 24 21

24 20

14 14 16 11

16 12

18 21

22 14

23 16

16 14

18 12

18 14

25 14

32 23

34 25

18 31 24 27

25 22

18 24

32 26

29 28

34 24

37 32

35 30

23 27

30 30

30 29

34 37

35 40

35 34

30

20 25 23

23 25

45 41

32 37

33 36

38 40

28 33

29 32

39 43

35 36

34 36

34 29

26 20

21 26

18 11 15 15

15 18

14 10

12 18

15 17

9 11

9 15

10 16

18 10

13 15

13 16

8 13

6 11

7 11

9 9 12 14

13 14

9 11

7 8

7 7

2 5

3 6

4 6

5 6

4 6

5 5

0 8

2 5

2 4

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län Utvecklingssamtalet med min

mentor/handledare känns meningsfullt

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera

Mina lärare samarbetar kring mitt lärande

Det är variation på arbetssätten under mina lektioner

Jag får extra hjälp om jag behöver

44 59 48 48 49 43

32 38 48 37 45 40

52 44 59 46 57 46

39 41 48 43 48 43

58 51 66 64 69 59

0 0 1 1 3 2

2 2 1 0 1 1

2 2 4 5 5 5

0 2 3 3 2 2

7 2 3 3 5 4

0 25 50 75 100

(21)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Frågor om lärandet

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

31 33

40 30

41 38

29 41 41 31

41 33

22 14

25 16

25 16

18 14

20 12

22 13

14 16

19 11

20 12

42 40

34 41

37 39

57 30

36 38

37 40

41 41

33 37

33 31

16 21

28 23

29 24

29 30

32 29

32 25

25 21

19 21

16 18

13 27

19 22

16 20

31 28

29 26

27 32

48 40

32 34

29 33

41 29

33 30

31 35

2 5 5 6 4 5

0 3 3 7

4 5

6 11

10 15

10 15

16 10

15 20

14 21

16 13

12 20

12 20

0 2 2 1 2 1

2 0 2 3 1 2

0 6

3 6

4 5

2 16

6 11

6 9

0 13

5 9

5 8 Pojke

Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län Mina lärare är

kunniga i sina ämnen

Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt

Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen

Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till

Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat

73 73 74 72 78 76

86 70 76 69 78 74

63 55 58 53 58 47

34 35 48 36 51 37

43 46 51 41 52 36

4 2 1 1 1 1

2 0 1 0 1 1

5 0 2 0 1 1

2 2 2 0 2 1

2 2 2 1 2 1

(22)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Inflytande

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 17

14 17 11

14 9

11 11 15 9

13 9

14 15 18 14

18 13

19 25 20 21

22 20

27 26 24 22

23 21

30 30

32 31

28 27

50 43 35 35

34 35

35 44 33 36

34 36

48 43

33 34 34 36

11 11 19 25

20 25

24 11 20 24

20 25

6 7 10 14 14 17

4 6 10

8 10 10

4 8 8 9 10 10

2 7 7 6 7 7

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län Jag får vara med och påverka

innehållet i undervisningen

Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola

35 40 36 32 36 29

38 37 39 31 36 29

44 44 50 46 46 40

5 2 4 3 4 3

4 3 3 3 4 2

12 5 9 8 9 8

0 25 50 75 100

(23)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 18

16 23 17

21 15

15 21 16 15 20 16

35 33

28 31

29 24

15 22 23 18

20 18

31 30

29 28

29 30

41 25 32 30

26 24

15 11

13 15

13 20

20 21

19 24

19 24

2 11

6 9

8 11

9 11 11 13 15 19 Pojke

Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län Jag får information och

vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet

I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex.

föreläsare, studiebesök eller praktik

53 48 51 48 50 39

30 43 39 33 40 33

4 0 5 3 6 5

5 2 3 3 5 4

0 25 50 75 100

(24)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Helhetsomdöme

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 20

38 36

38 41

43

25 38 37 40 40 41

27 31

38 36 40 39

41

30 30

29 30

30

30 27 26

26 28 27

39 36

30 33

31 31

27 20 22 17

19 17

25 27 20

16 19 18

18 28 23 18

19 19

9 11 8 10

5 6

13 8 10 9

7 8

11 2 7 7

6 7

4 2 4 7

5 4

7 2 7 8

6 6

5 3 3 6

4 4

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Widerströmska gymnasiet

Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län

Widerströmska gymnasiet Widerströmska gymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun Stockholms Län Stockholms Län Jag kan rekommendera mitt

gymnasieprogram till andra elever

Jag kan rekommendera min skola till andra elever

Jag är nöjd med min skola

61 67 66 67 71 73

55 64 63 66 68 68

66 67 68 69 72 70

2 0 3 0 2 1

2 0 2 2 2 1

2 0 2 0 2 1

0 25 50 75 100

(25)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Egna frågor

Andel instämmer (%)

Andel vet inte (%) 19

19

13

24

38

31

21

19

8

7

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke

Flicka Min skola har bidragit till att öka min

medvetenhet om ekologisk hållbar utveckling 33

43

9

9

0 25 50 75 100

(26)

Prioriteringsmatris

(27)

Om prioriteringsmatrisen

I prioriteringsmatrisen fördelas frågorna utifrån deras relativa resultat inom den aktuella svarsgruppen och deras samband med den övergripande nöjdhetsfrågan, dvs Jag är nöjd med

verksamheten i min eller mitt barns förskola/skola.

Prioritera

Dessa frågor har lägre undersökningsresultat än andra frågor hos den aktuella skolan/förskolan samtidigt som de tillhör de som har starkast samband med hur nöjda föräldrarna eller eleverna är med verksamheten. Här finns en potential till förbättringar som kan få stor positiv inverkan på den övergripande nöjdheten.

Vårda

Dessa frågor tillhör de som har starkast samband med nöjdheten och undersökningsresultaten tillhör de högre på förskola/skolan.

Här är det viktigt att säkerställa att den goda prestationen upprätthålls.

Kan bli bättre

Bland dessa frågor finns de som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan men samtidigt har dessa faktorer ett relativt svagt samband med den övergripande nöjdheten. Förbättringar är önskvärda men mindre prioriterade än frågorna under

Prioritera.

Bevaka

Här är undersökningsresultaten på frågorna bland de högre samtidigt som sambandet med den övergripande nöjdheten är svagare. Se till att resultaten inte försämras eftersom frågorna kan vara grundläggande faktorer som om de inte fungerar kan driva missnöje.

Axeln Samband med nöjdhetsfrågan

På denna axel placeras frågorna in beroende på om de har ett starkare eller svagare samband med den övergripande nöjdhetsfrågan. Styrkan i sambandet har beräknats med korrelationsanalys och gäller för aktuell förskola/pedagogisk verksamhet/skola och svarsgrupp, om det finns minst 80 svar i denna svarsgrupp/årskurs, annars beräknas sambandet för hela svarsgruppen/årskursen i kommunen.

Axeln Resultat

På denna axel placeras frågorna in beroende på om de har fått

ett högre eller lägre resultat av rapportens svarsgrupp, jämfört

med medelvärdet för samtliga frågor, också för rapportens

svarsgrupp.

(28)

Widerströmska gymnasiet

Samtliga program exkl. introduktionsprogram

Prioriteringsmatris

1. Jag känner mig trygg på min skola 2. Det är en positiv stämning på min skola 3. Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning 4. Det är arbetsro på mina lektioner

5. Utvecklingssamtalet med min mentor/handledare känns meningsfullt 6. Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera

7. Mina lärare samarbetar kring mitt lärande

8. Det är variation på arbetssätten under mina lektioner 9. Jag får extra hjälp om jag behöver

10. Mina lärare är kunniga i sina ämnen 11. Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt

12. Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 13. Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till

14. Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat 15. Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen

16. Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna

17. Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola

Prioritera

Vårda

Kan bli bättre Bevaka

5. 6. 16. 17.

2. 3. 10.

4. 7. 8. 13. 14. 15.

1. 9. 11. 12.

──── Resultat ──►

──── Samband ──►

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :