• No results found

Tillgänglighet Primärvården. Höst 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tillgänglighet Primärvården. Höst 2012"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tillgänglighet Primärvården

Höst 2012

(2)

Telefontillgänglighet

(3)

Antal telefonsamtal

(4)

Antal vårdcentraler

(5)

Typ av telefonisystem

(6)

Antal offentliga - privata vårdcentraler

(7)

Beskrivning av telefonsamtal för rådgivning och/eller bokning av tid till läkarbesök om så behövs

Deltog ej Deltog ej

Deltog ej Stockholm läns landsting

76%

273 554 361 360

Region Skåne

79%

10 245 12 966

Region Gotland

79%

50 868 64 238

Örebro läns landsting

79%

36 976 46 605

Jämtlands läns landsting

82%

68 000 82 570

Landstinget Dalarna

85%

79 918 94 192

Landstinget i Gävleborg

85%

44 764 52 394

Landstinget Blekinge

86%

58 336 67 986

Landstinget i Värmland

86%

55 097 63 900

Västerbottens läns landsting

89%

64 173 72 163

Landstinget Västmanland

89%

1 793 815 2 007 257

Hela riket

91%

91 165 100 521

Landstinget i Östergötland

92%

77 858 85 010

Landstinget i Uppsala län

94%

68 766 72 805

Region Halland

96%

62 996 65 950

Norrbottens läns landsting

97%

68 345 70 819

Landstinget Västernorrland

97%

72 152 74 542

Landstinget Sörmland

98%

402 805 409 915

Västra Götalandsregionen

99%

75 643 76 645

Landstinget i Kalmar län

99%

49 585 49 991

Landstinget Kronoberg

100%

82 569 82 685

Landstinget i Jönköpings län

89%

1 793 815 2 007 257

Snitt/summa

Andel besvarade varav besvarade

Totalt Riket

(8)

97%

834 860

Slottsfjärdens läkarmottagning Kalmar

98%

1 938 1 972

Norrlidens hälsocentral

99%

1 698 1 715

Mörbylånga hälsocentral

99%

1 224 1 235

Mörlunda hälsocentral

99%

3 550 3 574

Emmaboda hälsocentral

99%

2 151 2 164

Berga hälsocentral

99%

1 820 1 830

Högsby hälsocentral

100%

4 268 4 288

Vimmerby hälsocentral

100%

2 470 2 481

Gamleby hälsocentral

100%

1 591 1 598

Smedby hälsocentral

100%

929 933

Ankarsrums hälsocentral

100%

3 355 3 368

Nybro hälsocentral

100%

2 505 2 514

Blå Kustens hälsocentral

100%

2 807 2 814

Kristinebergs hälsocentral

100%

2 148 2 153

Lindsdals hälsocentral

100%

3 932 3 941

Slottsgatans Vårdcentral

100%

2 327 2 332

Torsås hälsocentral

100%

942 944

Sensia vårdcentral Hultsfred

100%

3 000 3 006

Stensö hälsocentral

100%

3 049 3 055

Kvarnholmens hälsocentral

100%

2 033 2 037

Ljungbyholms hälsocentral

100%

1 573 1 576

Blomstermåla hälsocentral

100%

2 817 2 821

Färjestadens hälsocentral

100%

661 661

Söderåkra hälsocentral

100%

923 923

RiddarHusläkarna Västervik

100%

3 031 3 031

Mönsterås vårdcentral

100%

546 546

Läkarmottagning Dorrit Ruge

100%

447 447

Hultsfreds hälsocentral

99%

75 643 76 645

Snitt/summa

Andel besvarade varav besvarade

Totalt Kalmar

(9)

Deltog ej Deltog ej

Deltog ej Överums läkarhus

Deltog ej Deltog ej

Deltog ej Virserums läkarhus

Deltog ej Deltog ej

Deltog ej Läkarhuset Prima

Deltog ej Deltog ej

Deltog ej Dackekliniken Virserum

93%

289 310

Norra Ölands läkarmottagning

94%

2 756 2 940

Sensia Hälsa, Kalmar

94%

972 1 034

Husläkarcentrum Kalmar

95%

942 992

Astrakanen Nybro läkarcentrum

96%

3 852 4 012

Borgholms hälsocentral

96%

1 517 1 576

Läkarhuset Kronan Kalmar

97%

2 751 2 840

Stora Trädgårdsgatans hälsocentral

97%

3 995 4 122

Esplanadens hälsocentral

(10)

Läkarbesök

(11)

Antal patienter som fick komma på läkarbesök

(12)

Antal deltagande vårdcentraler

(13)

Antal offentliga - privata vårdcentraler

(14)

Tidboken hos vårdcentraler

(15)

Beskrivning av läkarbesök

81%

5 206 6 408

Landstinget Dalarna

85%

9 657 11 325

Landstinget i Gävleborg

87%

5 940 6 806

Örebro läns landsting

88%

7 525 8 584

Landstinget Västmanland

89%

6 056 6 775

Västerbottens läns landsting

90%

3 152 3 514

Jämtlands läns landsting

90%

29 606 32 915

Region Skåne

90%

5 870 6 520

Norrbottens läns landsting

92%

6 885 7 516

Landstinget i Uppsala län

93%

246 206 264 850

Hela riket

93%

6 356 6 831

Landstinget Sörmland

93%

6 315 6 758

Landstinget i Kalmar län

95%

3 965 4 182

Landstinget Blekinge

95%

4 884 5 147

Landstinget Kronoberg

95%

59 956 63 123

Stockholm läns landsting

95%

7 524 7 907

Landstinget i Östergötland

95%

7 780 8 172

Landstinget i Jönköpings län

95%

837 878

Region Gotland

96%

7 032 7 347

Landstinget i Värmland

96%

46 939 48 985

Västra Götalandsregionen

96%

9 319 9 662

Region Halland

98%

5 402 5 495

Landstinget Västernorrland

93%

246 206 264 850

Snitt/summa

Andel inom 7 dagar varav inom 7 dagar

Totalt Riket

(16)

Kalmar

99%

177 179

Blå Kustens hälsocentral

99%

146 147

Högsby hälsocentral

100%

367 367

Astrakanen Nybro läkarcentrum

100%

314 314

Vimmerby hälsocentral

100%

305 305

Mönsterås vårdcentral

100%

221 221

RiddarHusläkarna Västervik

100%

195 195

Kvarnholmens hälsocentral

100%

186 186

Smedby hälsocentral

100%

183 183

Ankarsrums hälsocentral

100%

161 161

Ljungbyholms hälsocentral

100%

159 159

Virserums läkarhus

100%

154 154

Hultsfreds hälsocentral

100%

120 120

Läkarhuset Prima

100%

120 120

Gamleby hälsocentral

100%

110 110

Överums läkarhus

100%

79 79

Husläkarcentrum Kalmar

100%

75 75

Läkarmottagning Dorrit Ruge

100%

73 73

Mörlunda hälsocentral

100%

70 70

Dackekliniken Virserum

100%

62 62

Sensia vårdcentral Hultsfred

100%

54 54

Söderåkra hälsocentral

100%

54 54

Norra Ölands läkarmottagning

93%

6 315 6 758

Snitt/summa

Andel inom 7 dagar varav inom 7 dagar

Totalt Kalmar

(17)

74%

290 392

Slottsgatans Vårdcentral

79%

138 175

Norrlidens hälsocentral

79%

99 125

Sensia Hälsa, Kalmar

80%

165 207

Torsås hälsocentral

85%

223 263

Stensö hälsocentral

86%

216 252

Kristinebergs hälsocentral

87%

290 335

Esplanadens hälsocentral

87%

155 178

Stora Trädgårdsgatans hälsocentral

88%

84 95

Läkarhuset Kronan Kalmar

89%

178 199

Berga hälsocentral

92%

279 304

Borgholms hälsocentral

94%

100 106

Mörbylånga hälsocentral

95%

143 151

Nybro hälsocentral

95%

39 41

Slottsfjärdens läkarmottagning Kalmar

97%

85 88

Emmaboda hälsocentral

97%

174 180

Lindsdals hälsocentral

97%

186 191

Färjestadens hälsocentral

98%

86 88

Blomstermåla hälsocentral

(18)

Signemätning 5 dagar

Våren 2011-Hösten 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A n k a rs ru m s h ä ls o ce n tr al A st ra k a n e n N yb ro l äk a rc e n tr u m B e rg a h ä ls o ce n tr a l B lo m st e rm å la h ä ls o ce n tr a l B lå K u st e n s h ä ls o ce n tr a l B o rg h o lm s h ä ls o ce n tr a l E m m a b o d a h äl so ce n tr al E sp la n a d e n s h ä ls o ce n tr a l Fä rj e st a d en s h ä ls o ce n tr a l G a m le b y h äl so ce n tr a l H u lt sf re d s h ä ls o ce n tr al H u sl ä ka rc e n tr u m K a lm a r H ö gs b y h ä ls o ce n tr a l K ri st in e b e rg s h ä ls o ce n tr a l K v a rn h o lm e n s h ä ls o ce n tr a l Li n d sd al s h ä ls o ce n tr a l Lj u n g b y h o lm s h ä ls o ce n tr a l Lä k ar h u se t K ro n a n K al m a r Lä ka rh u se t P ri m a Lä k ar m o tt ag n in g D o rr it R u g e M ö n st e rå s h ä ls o ce n tr a l M ö rb y lå n g a h ä ls o ce n tr a l M ö rl u n d a h ä ls o ce n tr a l N o rr a Ö la n d s lä ka rm o tt a gn in g N o rr li d e n s h ä ls o ce n tr al N y b ro h ä ls o ce n tr a l R id d a rH u sl ä ka rn a V ä st e rv ik S en si a vå rd ce n tr a l K a lm a r Lä k a rh u se t H u lt sf re d /S e n si a v å rd ce n tr al H u lt sf re d Sl o tt sf jä rd e n s lä ka rm o tt a g n in g K a lm a r S lo tt sg a ta n s h ä ls o ce n tr a l Sm e d b y h äl so ce n tr al S te n sö h äl so ce n tr al St o ra T rä d g å rd sg a ta n s h ä ls o ce n tr a l S ö d e rå k ra h ä ls o ce n tr a l T o rs å s h ä ls o ce n tr a l V im m e rb y h ä ls o ce n tr a l V ir se ru m s lä k a rh u s T o ta lt

Våren 2011

Hösten 2011

Våren 2012

Hösten 2012

(19)

Sensia vårdcentral Hultsfred 1025 2228 0,46

Överums läkarhus, Virserums läkarhus 706 1663 0,42

Slottsfjärdens läkarmottagning Kalmar 845 2219 0,38

Läkarhuset Prima Nybro 698 2125 0,33

Virserums läkarhus 552 1741 0,32

Norra Ölands Läkarmottagning 335 1065 0,31

Borgholms Hälsocentral 2847 9125 0,31

Läkarmottagning Dorrit Ruge 392 1257 0,31

Mönsterås Hälsocentral 2549 8445 0,30

Blomstermåla Hälsocentral 1192 3966 0,30

Hultsfreds Hälsocentral 1720 5757 0,30

Nybro Hälsocentral 2398 8521 0,28

Gamleby Hälsocentral 1619 5757 0,28

Mörlunda Hälsocentral 847 3075 0,28

Esplanadens Hälsocentral 2865 10514 0,27

Högsby Hälsocentral 1413 5272 0,27

Södra Öland 3389 12999 0,26

Emmaboda Hälsocentral 2262 8737 0,26

Astrakanen Läkarcentrum Nybro 2254 8764 0,26

Riddarhusläkarna Västervik 1439 5947 0,24

Blå Kustens Hälsocentral 1821 7668 0,24

Torsås Hälsocentral 1269 5416 0,23

Slottsgatans Hälsocentral 2598 11101 0,23

Norrlidens Hälsocentral 1202 5262 0,23

Sensia vårdcentral Kalmar 1726 7619 0,23

Söderåkra Hälsocentral 354 1577 0,22

Kristinebergs Hälsocentral 1708 7615 0,22

Kvarnholmens Hälsocentral 1638 7379 0,22

Ankarsrums Hälsocentral 781 3577 0,22

Lindsdals Hälsocentral 1528 7036 0,22

Vimmerby Hälsocentral 3157 15021 0,21

Husläkarcentrum Kalmar 782 3784 0,21

Berga Hälsocentral 1381 6747 0,20

Stora Trädgårdsgatans Hälsocentral 1752 8599 0,20

Smedby/Ljungbyholm 2316 11568 0,20

Stensö Hälsocentral 1656 8504 0,19

Läkarhuset Kronan Kalmar 934 5297 0,18

Totalt: 57822 232947 0,25

Slottsfjärdens läkarmottagning Kalmar 1,34 Ankarsrums hälsocentral 1,20 Gamleby hälsocentral 1,19 Riddarhusläkarna Västervik 1,18 Esplanadens hälsocentral 1,14 Stora Trädgårdsgatans hälsocentral 1,10 Läkarmottagning Dorrit Ruge 1,08 Söderåkra hälsocentral 1,08 Norrlidens hälsocentral 1,07 Mönsterås hälsocentral 1,07 Astrakanen läkarcentrum Nybro 1,07 Virserums läkarhus 1,06 Norra Ölands Läkarmottagning 1,05 Borgholms hälsocentral 1,05 Hultsfreds hälsocentral 1,04 Kvarnholmens hälsocentral 1,04 Kristinebergs hälsocentral 1,02 Nybro hälsocentral 1,01 Högsby hälsocentral 1,01 Slottsgatans hälsocentral 1,00

Läkarhuset Prima Nybro 1,00

Överums läkarhus, Virserums läkarhus 0,99 Mörlunda hälsocentral 0,99 Vimmerby hälsocentral 0,97 Blomstermåla hälsocentral 0,96 Torsås hälsocentral 0,96

Södra Öland 0,95

Stensö hälsocentral 0,95 Emmaboda hälsocentral 0,94 Blå Kustens hälsocentral 0,91

Smedby/Ljungbyholm 0,88

Sensia vårdcentral Kalmar 0,88 Husläkarcentrum Kalmar 0,86 Lindsdals hälsocentral 0,86 Läkarhuset Kronan Kalmar 0,80 Berga hälsocentral 0,77

Sensia vårdcentral Hultsfred 0,53

(20)

B e s ö k ja n - n o v 2 0 1 2 Li s tad e B e s ö k / l is t a d

B o r gh o l m s h äl s o c e n tra l 1 2 4 6 9 1 6 2 0 ,1 3 6

N y b ro h äl s o c e n tra l 1 0 8 8 8 4 9 1 0 ,1 2 8

V i m m er b y h ä l s o c en tra l 1 9 1 8 1 5 0 0 5 0 ,1 2 8

S l o t ts g a ta n s h ä ls o c e n tr a l 1 4 0 9 1 1 0 9 4 0 ,1 2 7

K r is tin e b e rg s h ä ls o ce n t ra l 8 7 6 7 6 1 5 0 ,1 1 5

E s p l a n a d e n s h ä ls o ce n t ra l 1 2 0 1 1 0 5 1 5 0 ,1 1 4

S t o ra T rä d g å rd s g a ta n s h ä ls o ce n t ra l 9 4 3 8 5 9 8 0 ,1 1 0

B lå K u s te n s h ä l s o ce n t ra l 7 5 7 7 6 8 5 0 ,0 9 9

L i n d s d a l s h ä l so c en t ra l 6 1 3 7 0 2 5 0 ,0 8 7

H u s l äk a rc en tru m K al m ar 3 2 1 3 7 8 5 0 ,0 8 5

S l o t ts f jä rd e n s lä k ar m o t ta g n in g K a lm a r 1 8 7 2 2 5 8 0 ,0 8 3

S t en sö h ä l s o c en t ra l 7 0 4 8 5 0 5 0 ,0 8 3

K v a rn h o lm e n s h äl s o c en t ra l 5 8 7 7 3 7 9 0 ,0 8 0

A s t ra k a n e n lä k a rc e n tr u m N y b ro 6 9 1 8 7 6 4 0 ,0 7 9

N o rrl i d en s h ä ls o ce n tr a l 4 1 4 5 2 6 5 0 ,0 7 9

L ä k a rh u s et K r o n a n K a lm a r 4 1 1 5 3 0 0 0 ,0 7 8

A n k a rs r u m s h ä ls o ce n tr a l 2 6 5 3 5 5 1 0 ,0 7 5

L ä k a rh u s et P r im a N y b ro 1 5 4 2 1 2 8 0 ,0 7 2

R id d arh u s lä k a r n a V ä s te rv ik 4 2 7 5 9 5 0 0 ,0 7 2

S ö d ra Ö la n d 9 1 2 1 3 0 1 1 0 ,0 7 0

S e n s i a v å rd c en tra l K a l m a r 5 3 0 7 6 4 1 0 ,0 6 9

M ö n s te r å s h äl s o c e n tra l 5 8 0 8 4 4 7 0 ,0 6 9

B e rg a h ä ls o ce n tr a l 4 5 5 6 7 6 7 0 ,0 6 7

S e n s i a v å rd c en tra l H u l ts f re d 1 3 2 2 2 3 0 0 ,0 5 9

G a m l eb y h ä ls o ce n tr al 3 2 8 5 7 6 8 0 ,0 5 7

H ö g s b y h ä ls o ce n t ra l 2 9 5 5 2 7 4 0 ,0 5 6

E m m a b o d a h ä l s o c e n tra l 4 5 0 8 7 3 7 0 ,0 5 2

Ö v e ru m s l ä k a rh u s , V ir s er u m s l ä k a rh u s 8 3 1 6 3 2 0 ,0 5 1

M ö rl u n d a h ä ls o ce n tr al 1 5 3 3 0 6 4 0 ,0 5 0

B lo m s te r m å la h ä ls o ce n tr a l 1 9 8 3 9 7 6 0 ,0 5 0

H u l ts f re d s h ä l s o c en tra l 2 8 5 5 7 7 5 0 ,0 4 9

T o r s ås h ä l s o c e n tra l 2 5 1 5 4 2 7 0 ,0 4 6

S ö d e rå k ra h ä ls o c e n tr a l 6 2 1 5 7 3 0 ,0 3 9

N o rra Ö la n d s Lä k ar m o t ta g n in g 4 1 1 0 6 2 0 ,0 3 9

S m e d b y / L ju n g b y h o lm 4 3 6 1 1 5 6 3 0 ,0 3 8

V i rs e ru m s lä k ar h u s 6 4 1 7 4 2 0 ,0 3 7

L ä k a rm o tt a g n i n g D o rr it R u g e 4 4 1 2 6 8 0 ,0 3 5

T o t a lt 1 9 5 1 1 2 3 3 0 3 2 0 ,0 8 4

Jourbesök

(21)

Hälsoval 2013

• Fylld kö

• Kontinuitet

• Signemätning

References

Related documents

När det gäller årsbesök för uppföljning finns viss eftersläpning p g a sjukfrånvaro och att patienter valt att skjuta fram sina besök till pandemin är över.. För de

Sekretess hindrar inte heller att en uppgift lämnas ut till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin

På måndag öppnar Vännäs hälsocentral i nybyggda lokaler som ger möjlighet för ett unikt samarbete med ambulanssjukvården.. De nya lokalerna ska även förbättra arbetsmiljön

Fastigheten Andersberg 6:3 omfattas av en äldre detaljplan där användningen regleras för ”allmänt ändamål” vilket är en otidsenlig bestämmelse och har sedan 1987 utgått

Denna är av stor vikt då distriktssköterskorna ofta upplever att patienter ringer in för somatiska besvär, när inte tidspress föreligger kan frågor leda till att psykisk

Läkarbesök i primärvård/hälsocentral...50 kr Besök hos annan vårdgivare på hälsocentral, t ex sjuksköterska...25 kr Besök på sjukhus, första besök med remiss, till

Erikslunds hälsocentral Gammelstads hälsocentral Gällivare hälsocentral Haparanda hälsocentral Hertsö hälsocentral Hortlax hälsocentral Hällans hälsocentral Jokkmokk

Laponia hälsocentral Kalix hälsocentral Övertorneå hälsocentral Björkskatans hälsocentral Sandens hälsocentral Stadsvikens hälsocentral VC NorraHamn Cederkliniken