SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN

Full text

(1)

Grunder för fristående examen

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN

Föreskrift 12/011/2015

Föreskrifter och anvisningar 2015:5

(2)
(3)

INNEHÅLL

I Examensdelar och examens uppbyggnad --- 4

II Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet i specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen --- 4

1 Ledning av dagliga aktiviteter --- 5

2 Chefsarbete --- 8

3 Skötsel av kund- och intressentrelationer --- 12

4 Att fungera som arbetsplatshandledare och bedömare --- 15

5 Genomförande av ett utvecklingsprojekt --- 18

6. Ledning av en arbetsenhet som präglas av mångfald --- 20

7 Examensdel från yrkesexamen för företagare --- 22

8 Examensdel från en annan specialyrkesexamen --- 22

III Andra bestämmelser som gäller examen --- 23

Bilaga.Beskrivning av specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen --- 24

(4)

I Examensdelar och examens uppbyggnad

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN

Obligatoriska examensdelar 1. Ledning av dagliga aktiviteter

2. Chefsarbete

3. Skötsel av kund- och intressentrelationer Valbara examensdelar, av vilka examinanden väljer en

4. Att fungera som arbetsplatshandledare och bedömare 5. Genomförande av ett utvecklingsprojekt 6. Ledning av en arbetsenhet som präglas av mångfald

7. Examensdel från yrkesexamen för företagare 8. Examensdel från en annan specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen består av tre (3) obligatoriska och en (1) valbar examensdel.

Yrkeskompetens inom sjöfarten

Den som avlägger examensdelarna Ledning av dagliga aktiviteter och Chefsarbete i specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen får den yrkeskompetens inom sjöfarten som motsvarar utbildningen för ekonomibiträde som statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (29.12.2009/1797) kräver för kockstewards eller ekonomiföreståndares behörighetsbrev.

Om ekonomiavdelningens behörighetsbrev föreskrivs i den ovannämnda förordningen följande:

37 § För att få stewards behörighetsbrev krävs en ålder på minst 18 år och:

1) utbildning till ekonomiföreståndare eller

2) fartygskocks behörighetsbrev och sjötjänst som kock under minst tolv månaders tid efter att ha fått fartygskocks behörighetsbrev.

38 § För att få ekonomiföreståndares behörighetsbrev krävs:

1) utbildning till ekonomiföreståndare och

2) minst 24 månaders arbetserfarenhet i köksuppgifter, varav minst 12 månader ska vara sjötjänst som kock.

II Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet i specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

I examensdelens krav på yrkesskicklighet anges vad examinanden ska kunna vid avläggande av

examensdelen i fråga. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanden ska påvisa sin yrkesskicklighet. Den yrkesskicklighet som examinanden visar vid ett examenstillfälle bedöms

(5)

utifrån kriterier för godkänd prestation. Yrkesskickligheten bedöms av personer som representerar arbetsgivarna, arbetstagarna och lärarna och som har god yrkesskicklighet inom det område som den fristående examen i fråga gäller.

1 Ledning av dagliga aktiviteter Krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan

 identifiera förändringar som sker i branschens verksamhetsmiljö

 följa sin organisations affärsidé, verksamhetsidé och strategi

 svara för att de dagliga aktiviteterna löper i en produktions- och serviceprocess

 följa, bedöma och leda ekonomin i sin enhet.

Påvisande av yrkesskicklighet

Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att i sitt arbetsskift ansvara för att de dagliga

produktions- eller kundserviceprocesserna i den egna enheten genomförs enligt organisationens rutiner.

Examenstillfällena i specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter.

Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer med dokument som de själva tog fram under avläggandet av examensdelen och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet.

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan identifiera förändringar som sker i branschens verksamhetsmiljö.

Observation av

verksamhetsmiljön Examinanden

 följer aktivt förändringarna i branschen och är intresserad av hur

fenomen, förändringar och den lokala kulturen inverkar på verksamheten

 har kännedom om närhistorien och om nuläget inom branschen samt bedömer utifrån den och med hjälp av tillförlitliga källor vilka

utmaningar branschen har framför sig

bedömer realistiskt den egna organisationens framgång och flexibiliteten i verksamheten i den framtida verksamhetsmiljön.

Examinanden kan följa sin organisations affärsidé, verksamhetsidé och strategi.

Kännedom om organisationen

Examinanden

 klargör för sig själv organisationens vision, värderingar och strategiska framgångsfaktorer och beaktar dem i sitt arbete

 uppfattar den egna enhetens roll i hela organisationens verksamhet

 beaktar kraven i affärsidén

 beaktar den egna enhetens mål och resurser.

(6)

Examinanden kan svara för att de dagliga aktiviteterna löper i en produktions- och serviceprocess.

Dagligt ledningsarbete

Skötsel av beställnings- och lagringsaktiviteter

Examinanden

 arbetar ansvarsfullt i enlighet med sin arbetsbeskrivning och roll

 planerar de dagliga aktiviteterna inom sitt ansvarsområde eller produktions- eller kundserviceprocesser i enlighet med anvisningar och resurser

 beaktar den betydelse som organisationens värderingar och strategier har som verksamhetsstyrande faktorer

 agerar planmässigt och flexibelt samt gör ändringar i sitt arbete om det behövs

 använder och utnyttjar smidigt de informationssystem som är centrala med tanke på enhetens verksamhet (t.ex. ordersystem, produktionsstyrningssystem, kassasystem osv.)

 behärskar arbetsmetoderna, maskinerna och anordningarna inom sitt ansvarsområde så väl att hon/han kan ge andra instruktioner om korrekt arbete

 leder och övervakar målmedvetet arbetet i sin enhet

 ansvarar för att kvalitetsmålen uppnås

 beaktar idéer och synpunkter som medarbetare eller en grupp framfört eller missförhållanden som kommit fram när hon/han fattar beslut och utvecklar verksamheten

 sätter sig in i de lagar och myndighetsföreskrifter som är centrala med tanke på enhetens verksamhet, beaktar dem i sitt arbete och övervakar att de följs i den dagliga verksamheten

 reagerar i problemsituationer i enheten och löser framgångsrikt problem

 genomför i den egna enheten målmedvetet beslut som fattats i organisationen

 förutser åtgången utifrån olika rapporter eller utredningar

 ansvarar för de dagliga varubeställningarna till sin enhet i enlighet med köpeavtalen

 ser till att det finns tillräckligt med nödvändiga råvaror och varor och gör detta på ett ekonomiskt sätt

 ansvarar för att råvarorna används ändamålsenligt och på rätt sätt

 beaktar ekonomiska aspekter och säsonger vid planering av varubeställningar

 reklamerar vid behov till varuleverantörer

 sörjer för den omsättningshastighet som man kommit överens om för lagren och för att råvarorna används vid rätt tidpunkt

 håller lagrens värde på överenskommen nivå

 ansvarar för lagerövervakningen

 ser till att dokument som uppkommer hanteras på rätt sätt

(7)

Beaktande och utveckling av hållbar utveckling i arbetet

Ansvar för egenkontrollen

Ansvar för kund- och personalsäkerhet

Säkert och ergonomiskt arbete

 beaktar hållbar utveckling och utvecklar sin verksamhetsmiljö med hänsyn till miljön, människor och ekonomi

 använder miljövänliga arbets- och tillvägagångssätt samt hållbara och i mån av möjlighet återvinningsbara eller återanvändbara material

 iakttar lagstiftningen vid sortering, återanvändning och bortskaffande av material och tillbehör som tas ur bruk

 ger personalen instruktioner om hur avfall ska hanteras

 beaktar energieffektivitet i det dagliga ledningsarbetet och försöker minimera svinnet

 planerar, utvecklar, leder och övervakar att egenkontrollen fungerar enligt gällande lagstiftning vid produktion och marknadsföring av en produkt eller tjänst

 sörjer för att enhetens egenkontrollprogram är uppdaterat

 ser till att skyldigheterna i fråga om hygienkompetens uppfylls så att personalen arbetar omsorgsfullt och ansvarsfullt samt förstår kundsäkerhetens betydelse

 följer livsmedelslagstiftningen och myndigheternas anvisningar och krav

 tar upp riskerna i anknytning till produktsäkerheten i sin enhet och försöker eliminera dem

 sätter sig in i den uppdaterade räddnings- eller säkerhetsplanen

 informerar personalen om de planenliga instruktionerna om risk- och nödsituationer

 ansvarar för att personalen introduceras i säkerhetsanvisningarna

 tar upp riskerna i anknytning till kund- och personalsäkerheten i sin enhet och försöker eliminera dem

 tar kundernas allergier och frågorna som gäller specialdieter på allvar och förhåller sig ansvarsfullt till dem

 kan informera om exceptionella situationer i enlighet med organisationens kommunikationsstrategi

 ansvarar för arbetarskyddet och ergonomin i sin enhet

 iakttar kraven i fråga om ergonomi och bestämmelserna om arbetarskydd

 ger medarbetarna instruktioner om att arbeta säkert och ergonomiskt rätt

 övervakar att personalen följer arbetarskyddsbestämmelserna

 övervakar att maskiner och utrustning är i funktionsdugligt skick

 skapar en trygg och trivsam arbetsmiljö.

(8)

Examinanden kan följa, bedöma och leda ekonomin i sin enhet.

Ekonomisk och lönsam

verksamhet Examinanden

 tolkar och drar nytta av de rapporter som hon/han får från organisationens egna rapporteringssystem vid ledning av den egna enheten

 följer aktivt ekonomiska och operativa nyckeltal

 bedömer och följer lönsamheten och kostnadseffektiviteten för de aktiviteter som hon/han har ansvar för och utvecklar dem så att målen ska kunna nås

 jämför nyckeltalgen för verksamheten med nyckeltalen i ett motsvarande företag eller i branschen och utnyttjar den erhållna informationen vid utveckling av sin enhet

 reagerar målmedveten på avvikelser och förändringar och fattar beslut om eventuella nya åtgärder som behövs

 analyserar enhetens verksamhet och ekonomiska läge och rapporterar utvecklingsinriktat läget till sin chef och till medarbetarna

 informerar ingående och regelbundet sin egen personal om resultat- och lönsamhetsutvecklingen och om de faktorer som påverkar den samt fastställer tillsammans med personalen vilka åtgärder som behövs

 behärskar de centrala principerna för prisbildning och bidragskalkylering i den egna enheten eller organisationen

 gör smidigt de kalkyler som krävs i det praktiska chefsarbetet

 styr processerna inom sitt ansvarsområde så att man uppnår lönsamhetsmålen.

2 Chefsarbete

Krav på yrkesskicklighet Examinanden

 förstår sin chefsposition i organisationen och agerar därefter

 kan personalplanering

 kan ge introduktion och handledning i arbetet

 kan kommunicera i frågor som gäller medarbetarna

 kan utveckla sin egen och medarbetarnas kompetens Påvisande av yrkesskicklighet

Examinanderna visar sitt kunnande i chefsuppgifter i en arbetsenhet. Examenstillfällena i specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna mångsidigt visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter.

(9)

Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer med dokument som de själva tog fram under avläggandet av examensdelen och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet.

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet

Examinanden förstår sin chefsposition i organisationen och agerar därefter.

Identifiering av den egna ställningen

Ansvar för arbetsskiften

Examinanden

 bestämmer vilka av enhetens grundläggande uppgifter hon/han och medarbetarna ska sköta

 vet vilka de egna viktigaste chefsuppgifterna är och känner till målen, kraven och förväntningarna samt ansvaret och

skyldigheterna i anknytning till dem

 är en förebild när det gäller att följa arbetsplatsens verksamhetsprinciper

 känner till den egna organisationens affärsidé, värderingar och kultur och kan på ett naturligt sätt sammankoppla dem med sitt chefsarbete

 genomför den givna strategin och visionen samt värderingarna tillsammans med personalen

 leder och övervakar arbetet i sitt arbetsskift med gott resultat

 fattar väl underbyggda och konsekventa beslut och hittar lösningar inom ramen för det som angetts i arbetsbeskrivningen samt tar ansvar för dem

 bygger genom sitt eget beteende upp medarbetarnas förtroende för sitt arbete

 är medveten om sin inverkan på de underordnade och deras arbete

 leder sin personal med stor social skicklighet och beaktar skillnaderna mellan de underordnade vid val av ledarstil

 främjar i sitt ledarskap möten mellan olika kulturer i kund- och nätverksrelationer samt i sin egen arbetsenhet

 följer de etiska principer som chefsrollen kräver

 handlar konsekvent och främjar arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen

 beaktar gränserna för sina underordnades fysiska, mentala och sociala arbetsbörda och kan för egen del sörja för den allmänna arbetshälsan

 ingriper preventivt och omedelbart om hon/han märker problem i arbetsenheten

 handlar jämlikt och rättvist

 ger positiv och konstruktiv respons på arbetsprestationer

 handlar professionellt och behärskat i situationer som förändras snabbt.

(10)

Examinanden kan personalplanering.

Dimensionering av personalresurser och organisering av arbeten

Examinanden

 deltar vid behov i processen i samband med att

anställningsförhållanden inleds och avslutas enligt organisationens rutiner

 kan fastställa urvalskriterier för personer som enheten anställer

 planerar och fastställer personalstyrkan och personalens

kompetens i relation till verksamheten (behärskar principerna för planering av arbetsskiftslistor)

 utnyttjar efter behov utomstående köptjänster som en del av allokeringen av personalresurser

 organiserar arbetsenhetens arbetsuppgifter enligt prioritetsordning och tidsmässigt rätt

 behärskar sin egen tidsanvändning

 utarbetar arbetsbeskrivningar för sin egen personal

 säkerställer att arbetena löper också i föränderliga och oväntade situationer och utnyttjar vikarie- och reservsystem

 analyserar och bedömer om arbetsenhetens arbete är resultatrikt enligt de uppställda kvalitets- och lönsamhetsmålen både på lång sikt och dagligen samt vidtar nödvändiga åtgärder

 leder de anställda och ger dem råd i det dagliga arbetet i arbetsprocessernas olika faser

 iakttar de centrala principerna i lagarna om kollektivavtal,

arbetsavtal, arbetstid, semester, samarbete och arbetarskydd samt kollektivavtalet och lokala avtal i arbetstidsarrangemangen

 iakttar den gällande lagstiftningen.

Examinanden kan ge introduktion och handledning i arbetet.

Introduktion i arbetet Examinanden

 behärskar de viktigaste målen för och stegen i introduktion och handledning i arbetet

 hjälper nyanställda att komma in i arbetsgemenskapen och ser till att de anställda får tillräckligt med information

 introducerar själv eller ansvarar för att de anställda introduceras planenligt i affärsidén, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna enligt lagstiftningen, kollektivavtalen och överenskomna rutiner

 sätter sig in i användningen av nya maskiner, utrustning,

arbetssätt, råmaterial och rengöringsmedel på ett sådant sätt att hon/han kan handleda och introducera andra

 ansvarar för att det finns aktuellt introduktionsmaterial

ser till att introduktionen framskrider och följer upp den.

(11)

Examinanden kan kommunicera i frågor som gäller medarbetarna.

Chefens kommunikation

och interaktion Examinanden

 leder sina medarbetare interaktivt

 tar hänsyn till den andra parten i en interaktionssituation och säger sina åsikter på ett konstruktivt sätt

 kommunicerar och informerar ansvarsfullt och förståeligt i frågor som rör medarbetarna, organisationen och

kundorganisationen

 har förmåga att lyssna och förstå, uppmuntra till samarbete och främja kommunikationen på arbetsplatsen

 förmedlar information som med tanke på organisationens verksamhet är väsentlig och tillräcklig samt ser till att

informationen i föränderliga situationer är tillräcklig och ges vid rätt tidpunkt

 håller de möten som uppgiften kräver och leder vid behov mötena samt skriver vid behov protokoll och ser till att de distribueras på rätt sätt

 skriver tydliga meddelanden och dokument

 uttrycker sig muntligt på ett naturligt sätt i vanliga arbetsrelaterade situationer på finska eller svenska samt dessutom på minst ett främmande språk som är viktigt för företaget

uttrycker sig skriftligt på ett förståeligt sätt i vanliga arbetsrelaterade situationer på finska eller svenska samt dessutom på minst ett främmande språk som är viktigt för företaget

hanterar olika konfliktsituationer och medlar i dem på ett konstruktivt sätt på sin arbetsplats.

Examinanden kan utveckla sin egen och medarbetarnas kompetens.

Utveckling av sin

kompetens Examinanden

 är medveten om kraven på kompetens i de egna

arbetsuppgifterna och ställer den egna kompetensen i relation till kraven

 kan bedöma sig själv som chef och medlem av arbetslaget samt utarbeta och genomföra en personlig utvecklingsplan för chefskompetensen

 begär och tar emot respons på sina egna uppgifter och sitt arbete samt kan förhålla sig konstruktivt till den erhållna responsen

 granskar kritiskt den egna tidsanvändningen och identifierar möjliga utvecklingsobjekt inom olika delområden

 bedömer sakkunnigt hur resultatrikt det egna arbete varit i relation till de uppställda målen

sörjer på ett ansvarsfullt sätt för att både hon/han själv och medarbetarna orkar med arbetet

(12)

Utveckling av medarbetarnas kompetens

 känner till principer för utveckling av personalen och möjligheter som organisationen erbjuder i fråga om kompetensutveckling

 gör observationer av personalens kompetens, yrkesskicklighet och medarbetarkompetens och personalens kompetensbehov samt arbetsförmåga.

 bedömer realistiskt de kvantitativa och kvalitativa kompetensbehoven hos medarbetarna

 kan fastställa sina underordnades utvecklingsbehov i förhållande till det framtida behovet av kompetens

 vidtar behövliga åtgärder inom ramarna för sina möjligheter och resurserna

förmedlar personalens utvecklingsförslag i organisationen.

3 Skötsel av kund- och intressentrelationer Krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan

 bedöma kundrelationer och verksamhetsmiljöer samt utveckla verksamhet utifrån bedömningar

 sköta kundrelationer och leda försäljningsarbete

 kundkommunikationens olika former.

Påvisande av yrkesskicklighet

Examinanderna påvisar sitt kunnande genom att sköta kundrelationer och upprätthålla samarbetet med intressenter. De säkerställer genom sitt eget exempel att verksamheten i den egna enheten är

kundorienterad och att kunderna är nöjda. De kommunicerar med kunderna och medarbetarna och sörjer för egen del för att informationen är smidig.

Examenstillfällena i specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter.

Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer med dokument som de själva tog fram under avläggandet av examensdelen och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet.

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan bedöma kundrelationer och verksamhetsmiljöer samt utveckla verksamhet utifrån bedömningar.

Observation av verksamhetsmiljön

Examinanden

 observerar och bedömer realistiskt förändringar som sker i samhället och inom det egna yrkesområdet ur sin enhets synvikel

beaktar förändringarna i sin egen verksamhet, bedömer realistiskt den egna organisationens framgång och flexibiliteten i

verksamheten i den framtida verksamhetsmiljön

(13)

Observation av kundernas och konkurrenternas verksamhet

Planering av försäljningsåtgärder

 bedömer konkurrenternas styrkor och svagheter i förhållande till det egna verksamhetsstället

 vet vilken ställning den egna enheten har på marknaden i förhållande till konkurrenterna så att hon/han kan beskriva den för medarbetarna

 känner sina kunder, deras förväntningar på servicen och deras konsumentbeteende

bedömer realistiskt den egna organisationens eller det egna verksamhetsställets konkurrensmedel, styrkor och

utvecklingsobjekt och kommer med motiverade utvecklingsförslag

 klargör för sig själv den egna enhetens försäljningsmål på kort och lång sikt

 planerar den egna enhetens åtgärder för att uppnå målen och utnyttjar då befintliga produkt- och serviceutbud samt lagersituationen

 bedömer realistiskt vilka resurser som behövs för produktion av produkter och tjänster

 deltar vid behov i planering av och uppställande av mål för olika kampanjer och tematillställningar

samarbetar vid planering av försäljning med sina chefer, sin personal och behövliga intressenter.

Examinanden kan sköta kundrelationer och leda försäljningsarbete.

Kundorienterad verksamhet

Ledning av försäljning

Examinanden

 värdesätter sina kunder och ser på sitt arbete som ett kundservicearbete, vilket också syns

 sköter serviceprocesserna tillsammans med sina medarbetare i enlighet med affärsidén och organisationens kvalitetsmål

 tar aktivt tag i utvecklingsbehov som hon/han observerar i serviceprocessen

 tar regelbundet reda på kundernas behov och önskemål genom att fråga, diskutera och lyssna samt skaffar aktivt kundrespons för att utveckla tjänsterna, produkterna och verksamheten

 tar kundrespons på allvar och förhåller sig professionellt mot den samt sköter respons och kunders reklamationer snabbt och enligt överenskommen rutin

 vet vilka indikatorer som används i enheten för mätning av kundtillfredsställelsen och

vilka mål som satts upp samt arbetar aktivt för att uppnå dem

 ansvarar för att medarbetarna i arbetsenheten gör ett aktivt försäljningsarbete och leder det genom sitt eget exempel

 försöker genom sina åtgärder inverka på kundernas val för att

(14)

Skötsel av samarbete med intressenter

Genomförande av kampanjer

säkerställa att verksamheten är resultatrik

 följer aktivt hur försäljningsmålen uppfylls, reagerar snabbt vid avvikelser och gör vid behov ändringar i den egna och

medarbetarnas verksamhet

 deltar i utarbetandet av anbud, beställningar och

försäljningsräkningar i enlighet med anvisningarna och rutinerna

 sörjer för att enheten har de resurser som behövs för den planerade försäljningen

 följer de centrala författningarna, bestämmelserna och anvisningarna om försäljning och marknadsföring

 bedömer hur hon/han själv och medarbetarna har lyckats genom att jämföra med målen och beaktar slutsatserna vid framtagning av framtidsplaner

 samarbetar bra med de viktigaste intressenterna

 skapar och utnyttjar nätverk som är viktiga för enheten

 genomför tillsammans med medarbetarna olika kampanjer och tematillställningar enligt givna mål, enhetens resurser och kundernas behov och önskemål

 utvärderar kampanjerna och hur målen uppnåtts med avseende på både hur hon/han själv och hur medarbetarna lyckats

 vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder med tanke på den fortsatta verksamheten och ger sin chef utvecklande respons.

Examinanden behärskar de olika formerna av kundkommunikation.

Genomförande av kundorienterad kommunikation

Examinanden

 skapar en professionell och positiv bild av företaget genom sitt artiga uppträdande och välvårdade yttre

 förstår hur viktigt det är med visuellt lockande och språkligt korrekta kundmeddelanden med tanke på försäljningen och skaffar vid behov hjälp med planering och genomförande av den externa kommunikationen i marknadsföringen

 använder och vid behov tar fram försäljnings- och marknadsföringsmaterial enligt organisationens mål och anvisningar

 kommunicerar och informerar kunden på ett förståeligt och kundorienterat sätt och vid rätt tidpunkt i olika situationer och med olika kommunikationsverktyg

 beaktar i kommunikationen särdragen i olika kulturer

 uttrycker sig muntligt på ett naturligt sätt i vanliga arbetsrelaterade situationer på finska eller svenska samt dessutom på minst ett främmande språk som är viktigt för företaget

uttrycker sig skriftligt på ett förståeligt sätt i vanliga

arbetsrelaterade situationer på finska eller svenska samt dessutom

(15)

Sökning och utnyttjande av information

på minst ett främmande språk som är viktigt för företaget

 uttrycker sig tydligt och kommer med motiverade förslag i förhandlingar med kunder

 använder moderna och ändamålsenliga informationskällor och nätverk av olika typer vid informationssökning och använder vid behov även källor på främmande språk

 bedömer om den information som hon sökt fram är användbar (digitala informationskällor och nätverk, facktidskrifter och litteratur, experter inom branschen)

 väljer bland tillgänglig information den som är väsentlig med tanke på medarbetarna eller verksamheten

 beaktar i sitt arbete och i sin kommunikation de skyldigheter som finns i fråga om informationssäkerhet och dataskydd samt

sekretessen relaterad till kundrelationerna

 agerar ansvarsfullt i de sociala medierna och utnyttjar dem med eftertanke i sitt arbete

 följer utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken.

4 Att fungera som arbetsplatshandledare och bedömare Krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan

 ta reda på vilket kunnande som krävs i arbetsuppgifterna med avseende på det kunnande som krävs i en yrkesinriktad examen

 planera och organisera en process för utveckling av kunnande

 fungera som arbetsplatshandledare och bedömare

 bedöma och utveckla sina färdigheter i handledning.

Påvisande av yrkesskicklighet

Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att både planera och organisera en process för lärande som sker på arbetsplatsen och genom att delta i en bedömningsprocess.

De påvisar att de kan utarbeta en plan för lärande på arbetsplatsen, genomföra planen, bedöma lärande och utveckla sina färdigheter i handledning. De påvisar att de kan bedöma kunnande som krävs i en yrkesinriktad examen genom att delta i bedömning av yrkesprov som utförs av studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen eller i bedömning av kunnande som visas av personer som avlägger en fristående examen vid examenstillfällen.

Examenstillfällena i specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen är omfattande arbetshelheter i vilka examinanderna visar sin yrkesskicklighet i arbetsuppgifter.

Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer med dokument som de själva tog fram under avläggandet av examensdelen och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet.

(16)

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan ta reda på vilket kunnande som krävs i arbetsuppgifterna med avseende på det kunnande som krävs i en yrkesinriktad examen.

Identifiering av kunnande som krävs i arbetsuppgiften och i examen

Identifiering av nuvarande kunnande

Examinanden

 bedömer arbetsplatsens lämplighet med avseende på studerandens mål för kunnande eller examinandens krav på yrkesskicklighet i examen

 informerar studeranden eller examinanden om vilken

yrkesskicklighet som behövs i arbetsplatsens arbetsuppgifter

 tar reda på vilket kunnande som krävs i examensgrunderna på arbetsplatsen i fråga

 diskuterar med studeranden eller examinanden vilken

yrkesskicklighet som inom den närmaste framtiden kommer att behövas i arbetsuppgiften

 sätter sig in i olika sätt att avlägga de yrkesinriktade examina och i olikheterna mellan dem

 tar reda på den nuvarande nivån på studerandens eller examinandens kunnande och fastställer utifrån utredningen behoven av kunnande

 utarbetar för en studerande eller examinand en plan för lärande för utveckling av dennes yrkesskicklighet

 använder vid behov olika färdigt utarbetade metoder för kartläggning av yrkesskickligheten.

Examinanden kan planera och organisera en process för utveckling av kunnande.

Planering av lärande på arbetsplatsen

Iakttagande av lagstiftning

Examinanden

 kommer överens med olika aktörer om samarbete, organisering, ansvar och skyldigheter i anslutning till lärande på arbetsplatsen

 utarbetar en konkret och genomförbar plan för utveckling av kunnande

 ger vid behov också andra handledare information om deras ansvar och skyldigheter

 informerar organisationen om arrangemang och åtgärder som gäller studeranden eller examinanden samt ger personalen instruktioner och råd i det dagliga arbetet i de olika faserna av arbetsprocesserna

 iakttar lagstiftningen och myndigheternas anvisningar och bestämmelser om yrkesutbildning och arbetarskydd

 iakttar den lagstiftning och de avtal som gäller arbetsgivaren och arbetstagarna.

(17)

Examinanden kan fungera som arbetsplatshandledare och bedömare.

Utveckling av studerandes eller examinanders yrkesskicklighet

Utveckling av inlärning i arbetet och yrkesprov

eller

Bedömning i en fristående examen

Examinanden

 ansvarar för att studeranden eller examinanden introduceras på ett ändamålsenligt sätt i arbetsenhetens uppgifter och rutiner

 informerar sina medarbetare om studerandens eller examinandens mål

 skapar en positiv och uppmuntrande atmosfär i handledningssituationerna

 genomför en plan för utveckling av kunnande

följer upp och bedömer hur planen genomförts och gör vid behov ändringar i planen

 utvärderar konstruktivt tillsammans med den som genomför inlärning i arbetet hur inlärningen lyckades i relation till målen

 utarbetar en plan och bestämmer fortsatta åtgärder för utveckling av kunnandet

 ger positiv och konstruktiv respons till alla parter

deltar i bedömning av yrkesprov

 deltar aktivt i examensarrangörens bedömningsutbildning

 sätter sig noggrant in i grunderna för den examen i vilken bedömning ska utföras

 planerar tillsammans med examensarrangören och examinanden mångsidiga examenstillfällen i de fristående examina för

examinandens påvisande av den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna

 planerar tillsammans med en representant för

examensarrangören bedömningsprocessen samt bedömarnas arbetsfördelning och roller

 bedömer examinandens kunnande vid examenstillfällen i enlighet med examensgrunderna och motiverar sina ställningstaganden

 deltar aktivt i bedömningen och skapar för sin del en positiv atmosfär

 fokuserar vid bedömningen på bedömning av kunnandet

 uppmuntrar examinanden till konstruktiv självvärdering

 ger examinanden positiv och konstruktiv respons

deltar aktivt i framtagningen av det trepartsbaserade bedömningsförslaget.

Examinanden kan bedöma och utveckla sina färdigheter i handledning.

Bedömning av

färdigheter i handledning Examinanden

 bedömer, upprätthåller och utvecklar sina färdigheter i att planera, handleda och ge respons

(18)

Sökning och förmedling av information

 tar öppet emot respons på sitt arbete som handledare

uppmuntrar andra som arbetar i organisationen att utveckla sina färdigheter i handledning och bedömning

 använder mångsidigt olika informationskällor för att skaffa och utnyttja information om frågor som anknyter till lärande som sker på arbetsplatsen och avläggande av examen

förmedlar den erhållna informationen till organisationen och intressenterna.

5 Genomförande av ett utvecklingsprojekt Krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan

 planera och organisera ett utvecklingsprojekt

 planera och genomföra ett utvecklingsprojekt

 dokumentera de olika faserna av ett utvecklingsprojekt och informera om dem

 rapportera och utvärdera ett utvecklingsprojekt och fastställa vidare åtgärder

 införa eventuella resultat i praktiken.

Påvisande av yrkesskicklighet

Examinanderna visar att de när ett praktiskt utvecklingsprojekt startas kan fastställa och tillsammans med de övriga teammedlemmarna bedöma utgångsläget och sätta upp ett mål för projektet. De visar att de kan genomföra ett utvecklingsprojekt enligt en plan antingen tillsammans eller i samarbete med teamet. Dessutom visar de att de kan utnyttja metoder för utvecklingsarbete och även andra branschexperter som stöd i arbetet.

Examinanderna påvisar att de har det kunnande som förutsätts i kraven på yrkesskicklighet genom att genomföra ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram en ny produkt, produktsortiment, tjänst, metod, rutin eller en kombination av dessa. Alternativt kan de utveckla en befintlig produkt,

produktsortiment, tjänst, metod eller rutin. Utvecklingsprojektet bör basera sig på ett verkligt behov och vara tillräckligt omfattande för att man tillförlitligt ska kunna bedöma om kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet. Examinanderna rapporterar utvecklingsprojektet. De kan komplettera sina examensprestationer med dokument som de själva tog fram under avläggandet av examensdelen och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet.

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan planera och organisera en process för utveckling av kunnande.

(19)

Planering och organisering

av ett utvecklingsprojekt Examinanden

 upptäcker ensam eller i samarbete med andra ett genomförbart utvecklingsobjekt i arbetsenheten

 kartlägger projektriskerna och försöker minimera dem

 gör upp en tidsplan för projektet samt uppskattar och reserverar behövliga resurser

 gör vid behov de avtal som krävs för projektet

 organiserar projektet och utser ansvariga personer

 bedömer och utvecklar sin förmåga att leda ett projekt.

Examinanden kan starta och genomföra ett utvecklingsprojekt Genomförande av ett

utvecklingsprojekt

Genomförande och uppföljning av ett utvecklingsprojekt

Examinanden

 startar ett utvecklingsprojekt som är relaterat till det egna arbetet eller den egna arbetsenheten i samarbete med behövliga aktörer

 sätter upp mätbara mål för projektet och inhämtar chefens godkännande av dem

 genomför utvecklingsprojektet och sporrar de andra som deltar i det

 kontrollerar regelbundet hur målen uppnås och resurserna används

 övervakar kostnaderna

 ändrar vid behov åtgärder, arbete eller råvaror

 preciserar vid behov projektets tidsplan och projektplanen

 ger konstruktiv och uppmuntrande respons

 utvärderar sitt eget arbete i projektet och ändrar vid behov sitt arbetssätt.

Examinanden kan dokumentera de olika faserna av projektet och informera om dem.

Skötsel av

dokumentering och information i anknytning till ett utvecklingsprojekt

Examinanden

 dokumenterar de olika faserna av projektet på överenskommet sätt

informerar överenskomna aktörer på ett ändamålsenligt sätt om hur projektet framskrider ensam eller tillsammans med de övriga aktörerna som deltar i projektet

sätter sig in i användningen av nya maskiner, utrustningar, arbetssätt, råvaror och rengöringsmedel så väl att hon/han kan ge andra instruktioner om användningen.

Examinanden kan rapportera och utvärdera ett utvecklingsprojekt och fastställa vidare åtgärder.

Skötsel av rapportering och information i ett utvecklingsprojekt

Examinanden

 drar slutsatser om hur utvecklingsprojektet lyckades och motiverar slutsatserna

(20)

 rapporterar på överenskommet sätt hur projektet genomfördes och vilka resultat som uppnåddes

 utvärderar projektet realistiskt i förhållande till de uppsatta målen och indikatorerna tillsammans med projektarbetsgruppen

 informerar tydligt projektresultaten till dem som behöver denna information

 sätter vid behov upp nya mål

arkiverar dokumenten.

Examinanden kan införa eventuella resultat i praktiken.

Införande av resultat i praktiken

Examinanden

 inför målmedvetet eventuella genomförbara resultat i praktiken

 introducerar behövliga aktörer i de nya rutiner som införts genom utvecklingsprojektet

 sporrar och motiverar personalen att börja använda de nya rutinerna

 följer noggrant hur ändringarna inverkar på medarbetarnas rutiner och tar ansvar för att saker går i rätt riktning.

6. Ledning av en arbetsenhet som präglas av mångfald Krav på yrkesskicklighet

Examinanden kan

 skapa arbetsförhållanden för medarbetarna som är lämpliga med tanke på mångfald och jämlikhet.

Påvisande av yrkesskicklighet

Examinanderna visar sitt kunnande i interaktions-, introduktions- och handledningssituationer på en arbetsplats som präglas av mångfald (t.ex. i fråga om etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund,

funktionsförmåga, ålder). De visar att de i sitt chefsarbete kan beakta särskilt mångfald och jämlikhet, medarbetarnas olika utgångspunkter, möjligheter och särskilda behov samt säkerställa att arbetena löper i enlighet med organisationens mål. Examensdelen bör avläggas i autentiska arbetssituationer

(interaktions-, introduktions- och handledningssituationer) i en arbetsmiljö som präglas av mångfald och där ledningen av medarbetarna kräver särskilda åtgärder eller specialarrangemang eller sådana hänsyn som normalt inte ingår i chefsarbetet och/eller som av chefen och medarbetarna kräver

tilläggsfärdigheter som normalt inte behövs. Examinanderna kan komplettera sina examensprestationer med dokument som de själva tog fram under avläggandet av examensdelen och som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet.

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet

(21)

Examinanden förstår sin chefsposition i organisationen och agerar därefter.

Sörjande för arbetsförhållanden

Introduktion i och ledning av arbete

Examinanden

 betraktar mångfald (såsom etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, funktionsförmåga, ålder) som en tillgång och respekterar olikheter

 hjälper medarbetare att anpassa sig i en arbetsenhet som präglas av mångfald

 leder medarbetarna genom sitt eget exempel så att dessa lär sig bemöta anställda med en annorlunda bakgrund likvärdigt

 beaktar vid handledning av medarbetarna deras olika

utgångspunkter, möjligheter och behov och behandlar alla jämlikt

 beaktar i sitt arbete olika kulturers sociala system (t.ex. regler för vad som i en viss ställning är lämpligt) och vet hur man i olika kulturer beter sig i olika sociala situationer (t.ex. bekanta sig med någon, hälsa, ta emot gäster) för att undvika konfliktsituationer

 beaktar i sitt arbete olika kulturbetingade sätt och etikettsregler samt instruktioner och regler i olika religioner (t.ex. mat, klädsel och bönestunder) för att säkerställa ett korrekt förhållningssätt

 beaktar smidigt gränserna för vad som är lämpligt i diskussioner med olika medarbetare

 tar reda på och bedömer realistiskt vilka arbetsuppgifter och arbetsarrangemang som är lämpliga för en medarbetare

 försöker för sin del skapa en trygg och accepterande arbetsatmosfär i sin arbetsenhet

 svarar för sin del för att det inte sker diskriminering inom sitt ansvarsområde och försöker aktivt eliminera fördomar

 beaktar mångfalden och de skillnader i kommunikation och interaktionssituationer som beror på mångfalden

 utnyttjar aktivt medarbetarnas specialkompetens, möjligheter och särdragen i kulturerna

 introducerar medarbetare på ett förståeligt sätt på finska eller svenska och vid behov på minst ett främmande språk som är viktigt för företaget, enligt situationen och ändamålsenligt

 introducerar och handleder planenligt i affärsidén, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna enligt lagstiftningen, kollektivavtalen och lokalt överenskomna rutiner

 introducerar och instruerar i arbetskulturen (t.ex. uppfattningen om renhet, att hålla arbetstider, självstyrning, arbetarskydd och ergonomi)

 handleder medarbetarna i användning av maskiner och utrustning samt i att hålla rent

 instruerar och handleder i användningen av råvaror eller andra produkter i enlighet med affärsidén

 utarbetar behövliga och tydliga skriftliga arbetsinstruktioner och ansvarar för att introduktionsmaterial finns och att det är uppdaterat

(22)

 ser till att medarbetarna får tillräckligt med information

 introducerar och instruerar medarbetarna under beaktande av deras kunskaper och färdigheter

 uppmuntrar medarbetarna till att pröva, fråga och söka information

 väljer en för situationen lämplig instruktionsmetod samt observerar och upprepar det som hon/han lärt ut

 kontrollerar aktivt hur introduktionen lyckades.

7 Examensdel från yrkesexamen för företagare

I specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen kan examinanden inkludera en examensdel från yrkesexamen för företagare. Betyget över avläggandet av en examensdel ges alltid av den examenskommission som ansvarar för examen i fråga. Den examenskommission som ansvarar för specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen erkänner examensdelen som en del av specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och

kosthållsbranschen på grundval av betyget.

8 Examensdel från en annan specialyrkesexamen

I specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen kan examinanden inkludera en examensdel från en annan specialyrkesexamen. Betyget över denna examensdel ges av den examenskommission som ansvarar för examen i fråga. Den examenskommission som ansvarar för specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen erkänner

examensdelen som en del av specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen på grundval av betyget.

(23)

III Andra bestämmelser som gäller examen

Det finns allmänna krav på kompetens i livsmedelshygien i Europeiska unionens allmänna förordning om livsmedelshygien (852/2004/EU, del A punkt 4 e och 5 d i bilaga I samt kapitel 12 punkt 1 i bilaga II), i den nationella livsmedelslagen (23/2006 inklusive ändringar) och i Eviras bestämmelse om hygienkompetens (1/2009).

Aktörer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen ska se till att den personal som hanterar livsmedel övervakas, instrueras och utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras

arbetsuppgifter (allmänna förordningen om livsmedelshygien EG/852/2004 kapitel XII punkt 1 i bilaga II). Alla som arbetar i ett företag inom inkvarterings- och kosthållsbranschen ska ha kompetens i livsmedelshygien som är tillräcklig med tanke på deras arbetsuppgifter.

Aktörer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen ska på egen bekostnad se till att de som arbetar med att hantera oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i en lokal som används för verksamhet inom denna bransch och som ska vara anmäld eller godkänd har ett intyg över livsmedelshygienisk

kompetens (kompetensintyg) enligt en modell godkänd av Livsmedelssäkerhetsverket, om personen i fråga har arbetat med uppgifter som förutsätter hantering av oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i en eller flera lokaler som används för verksamhet inom branschen under sammanlagt minst tre

månader (27 § i livsmedelslagen). Månaderna beräknas retroaktivt så att även tidigare anställningar beaktas.

Även en aktör inom inkvarterings- och kosthållsbranschen som i en egen lokal som används för verksamhet inom inkvarterings- och kosthållsbranschen ska ha ett kompetensintyg om man i lokalen hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel. Kompetensintyg krävs även av studerande eller praktikanter, om de har hanterat lättfördärvliga, oförpackade livsmedel under tre månader eller en längre tid.

(24)

Bilaga. Beskrivning av specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen Examensgrunderna träder i kraft 1.5.2015 (12/011/2015)

Examens uppbyggnad

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen består av tre obligatoriska och en valbar examensdel.

De obligatoriska examensdelarna är: ledning av dagliga aktiviteter, chefsarbete samt skötsel av kund- och intressentrelationer.

De valbara examensdelarna, av vilka examinanden ska välja minst en, är följande: att fungera som arbetsplatshandledare och bedömare, genomförande av ett utvecklingsprojekt, ledning av en

arbetsenhet som präglas av mångfald, en del från yrkesexamen för företagare och en del från en annan specialyrkesexamen.

Kunnande hos personer som avlagt denna examen

De som avlagt specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen behärskar de krävande arbetsuppgifter som en föreståndare inom branschen har. De är väl insatta i det arbete som de leder, behärskar de arbetsprocesser som en expert inom branschen ska behärska och har kompetens i personalledning. De kan planera, organisera, instruera, övervaka och utveckla den dagliga verksamheten i olika företag och organisationer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen enligt resultat- och kvalitetsmål. De som avlagt examen har en klar uppfattning om närhistorien och nuläget inom branschen och är intresserade av förändringarna och framtidsutsikerna inom branschen och i verksamhetsmiljön.

De dimensionerar personalstyrkan och bestämmer vilken personal som behövs i förhållande till verksamheten. De handleder, instruerar och övervakar sin personal i föränderliga situationer och beaktar då kundernas och personalens synvinklar samt arbetarskydd och produktsäkerhet. De är så väl insatta i den lagstiftning och de myndighetsanvisningar och -föreskrifter som gäller verksamheten inom branschen och i organisationen att de kan leda och övervaka arbete. De leder med sitt eget exempel och förstår hur viktiga kommunikation och interaktion är i chefsarbetet.

De som avlagt examen agerar serviceinriktat, ansvarsfullt och samarbetsvilligt och tar hand om organisationens interna och externa kunder. De sköter kund-, intressent- och nätverksrelationer. De planerar, organiserar och leder de dagliga produktions- och kundserviceprocesserna kundorienterat och strävar efter bästa möjliga kundtillfredsställelse. Arbetet kräver engagemang, ansvarsfullhet,

initiativrikedom och skötsel av konfidentiella frågor.

Arbetsuppgifter som kan innehas av personer som avlagt denna examen

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen är avsedd för personer som arbetar som chefer men också deltar i arbetet, som arbetsledare för skiften eller som chefer för en enhet i olika stora företag eller organisationer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen.

De kan också vara verksamma som egenföretagare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen.

(25)

Lämpliga arbetsplatser för personer som avlagt denna examen är olika företag inom inkvarterings- och kosthållsbranschen, såsom hotell, restauranger, offentliga kosthållstjänster, kaféer, hamburgerbarer, restauranger i trafikstationer samt restauranger i passagerarfartyg och fraktfartyg.

Namn och status på den inrättning som utfärdat examensbetyget

Examensbetyget utfärdas av en examenskommission som tillsatts av Utbildningsstyrelsen.

Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt examensbetyget

Undervisnings- och kulturministeriet

Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning)

ISCED 4

Betygsskala/krav för godkännande Godkänd/underkänd

Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå Examen ger behörighet för högskolestudier.

Rättslig grund

Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 812/1998

Officiellt erkända sätt för erhållande av examensbetyget

Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar att han eller hon har den yrkesskicklighet som krävs i de av Utbildningsstyrelsen fastställda examensgrunderna. Vid behov anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen när det gäller ansökan till en fristående examen och till utbildning som förbereder för examen, avläggande av examen och förvärvande av behövlig yrkesskicklighet.

Krav på grundutbildning

Examen kan avläggas oavsett hur yrkesskickligheten har förvärvats. Inga formella utbildningskrav ställs på dem som deltar i examen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :