Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 6 Havsbadskoloni Årsmöte 2009

Full text

(1)

Typ av möte:

Årsmöte

Mötesdatum:

2009-02-17

Närvarande:

66 personer som representerade 53 kolonilotter.

§ 1

Mötets öppnande.

Carin Bengtsson hälsade de närvarande välkomna till

årsmötesförhandlingarna samt påbjöd en tyst minut för Allan Dahlén och Nils Svedmyr, som avlidit under 2008.

§ 2

Fastställande av dagordning.

Mötet godkände den utsända dagordningen. Motionen om gästbryggan återtogs efter tidigare anmälan av motionären.

§ 3

Val av ordförande att leda förhandlingarna.

Hans Nordström valdes att leda årsmötet.

§ 4 Val av

protokollförare.

Sven-Olof Nilsson valdes att föra protokoll.

§ 5

Val av två

justeringsmän tillika rösträknare.

Monica Forsberg och Hans Bornsjö valdes till justerare och rösträknare.

§ 6

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Mötet godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens

förvaltningsberättelse.

Mötet godkände och fastställde förvaltningsberättelsen.

§ 8

Ekonomisk redovisning och fastställande av balansräkning.

Claes Lindroth föredrog den ekonomiska redovisningen varvid såväl resultaträkningen som balansräkningen godkändes och fastställdes av mötet.

John Alenvret frågade om vattenförbrukningen.

Claes redogjorde för varför kostnaderna för vattenförbrukningen ständigt ökar. 2007 års vattenförbrukning debiterades först 2008.

Vattenkostnaden för läckan våren 2008 uppgick till cirka 2 000:-, vilket blir cirka 23:- per hus.

(2)

§ 9

Revisorernas berättelse.

Lars-Göran Unger läste upp revisionsberättelsen. Denna godkändes av mötet efter korrigering av datum i texten.

§ 10

Fråga om ansvars- frihet för styrelsen.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2008.

§ 11

Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen.

Mötet godkände att årets överskott, 13 019,93:-, förs över till eget kapital.

§ 12 Motioner/

Propositioner.

1. Lisa Donnerdal, Källsortering och hållbar utveckling.

Lisa föredrog motionen och pläderade varmt för bättre

källsortering på ön. Eftersom det är soptömmningsentreprenören som styr vår sophantering, är det viktigt att ta reda på hur vi skall sortera och vad som får slängas i containern. Får vi slänga

tryckimpregnerat virke? Är det lämpligt att slänga papper och tidningar i samma container som hushållssoporna eller skall vi ha en separat container för detta? Några påpekade att man inte vill be om hjälp att ta hand om de egna soporna samt att det kanske inte är genomförbart att belasta sophanteringen hemma med ytterligare skräp.

Lennart Onsholm redogjorde för hur soptömningen på Varholmen går till.

Arbetsfärjan kommer till Varholmen med en lastbil på däcket. Vår container töms på lastbilen, som sedan körs till Renova. Sedan tar Renova hand om eventuell sortering och bränning.

Från flera håll påpekades att det kanske brister i informationen om hur vi skall hantera våra sopor. Det berättades om att obrännbara sopor, såsom burkar och flaskor, den senaste tiden slängts på vår brännplats.

Per Bornsjö berättade att Renova har en hel del skyltar rörande sopsortering, som kan vara bra att skaffa. Per åtog sig att ordna detta.

Mötet beslutade att bättre information om sophantering skall tas fram.

2. Styrelsen, Lån av föreningen traktor.

Lennart Onsholm föredrog propositionen.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

3. Styrelsen, Höjning av medlemsavgiften från och med 2009.

Claes Lindroth föredrog propositionen.

Håkan Bornsjö frågade vad FGK-pengarna används till och vad som föranleder höjningen.

Carin Bengtsson svarade att FGK haft en hel del höga

advokatkostnader under 2008, som kommer medlemmarna till gagn.

(3)

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

4. Styrelsen, Bastun.

Carin Bengtsson föredrog propositionen och skickade runt en anmälningslista för medlemskap i ”bastugänget”.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

5. Styrelsen, Återbetalning av ”fastighetspengar”, Claes Lindroth föredrog propositionen.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13

Information om avloppsfrågan.

Hans Eriksson redogjorde för hur ledningsnätet för avloppet skall byggas. I princip kommer tre huvudledningar med diameter 63 alternativt 50 millimeter att läggas, som alla kommer att ansluta till den kommande pumpstationen vid toan och förrådet vid dansbanan. Varje enskilt hus kommer sedan att anslutas till huvudledningen med en 32-millimeters ledning.

Från pumpstationen kommer en ledning att läggas över till Hjuvik för anslutning till kommunens avloppsnät. Detta arbete, läggning av ledningen på havsbotten, anläggande av anslutningsbrunn samt anslutning till avloppsnätet, kommer att utföras av behörig

entreprenör.

Kostnaden för huvudledningen inklusive kopplingar och entreprenaden kommer att kosta cirka 20 000:- per kolonilott.

20 000:- skall därför betalas in samtidigt med arrendeavgifterna den 1/5 2009.

Det påpekades vikten av att varje kolonist får en specifikation på inbetalningen för att kunna använda vid en eventuell framtida försäljning. Denna kan till exempel kallas ”anslutningsavgift”.

Kostnaden för anslutning från de enskilda husen ut till

huvudledningen samt införskaffande av avloppsbehållare och pump, beräknas till cirka 20 000:- som skall betalas in senare.

Sedan är det upp till var och en att avgöra vilka installationer man vill ha inne i huset samt att bekosta detta separat.

På fråga om eventuell separat vattenmätare på varje hus, anser inte avloppsgruppen detta vara nödvändigt, utan vi fortsätter med solidarisk delning av vattenkostnaden.

Den tidigare planerade vinterfungerande toalettanläggningen kommer att utgå på grund av för stora anläggnings- och driftkostnader.

De befintliga allmänna mulltoaletterna kommer istället att rustas upp. Detta mottogs mycket positivt.

Hans Eriksson undrade om någon vet om vi kan söka några bidrag för anläggning av vårt avlopp?

Sigge Wallin åtog sig direkt att vara sammanhållande, kontakt- person och koordinator i dessa frågor. Dock inte så att han skall jaga runt och leta bidrag överallt, utan mera försöka snoka reda på tänkbara myndigheter som kan vara positivt inställda till vår anläggning, till exempel inom kommunen eller om de vet andra framkomliga positiva bidragsvägar.

Troligen kommer vi att kunna utnyttja ROT-avdraget för

(4)

entreprenörskostnader både för föreningen och enskilt. Även detta kommer Sigge att varsamt undersöka hos Skattemyndigheten.

Det är därför viktigt att ALLA som har några idéer om bidrag som kan reducera våra egna kostnader, tar kontakt med Sigge Wallin.

Eftersom avloppsprojektet är ett mycket stort projekt, kanske det största i Stora Varholmens historia, är det synnerligen viktigt att ha den ekonomiska delen under full kontroll. Därför har Claes Lindroth meddelat att han tar på sig rollen som ekonomi- controller för projektet, vilket godkändes av mötet.

Hur skall nu arbetet organiseras?

Förslag föreligger om att utse 2 huvudansvariga per delsträcka av huvudledningen, totalt 10 personer, 2 huvudansvariga för

upphandlingsdelen och 2 huvudansvariga för dragningen över till Hjuvik.

När vi sedan kommer igång med arbetet, måste arbetslag bildas där varje medlem måste lägga cirka 25 – 30 timmar för

anläggningsarbete. Detta kommer att organiseras under våren – försommaren.

Mötet tackade avloppsgruppen med en applåd för ett väl utfört arbete och Carin överlämnade en liten blomma till Hans Eriksson, Håkan Bornsjö och Per-Anders Milde som tack. Kurt Karlsson, som inte var närvarande, kommer att tackas vid ett senare tillfälle.

§ 14

Förslag till arbetsplan samt fastställande av avgifter för 2009.

Claes Lindroth föredrog budgeten och arbetsplanen för 2009.

Lennart Onsholm berättade vad som skall göras under året.

Mötet godkände arbetsplanen och avgifterna.

Arbetsdagarna 2009 bestämdes till den 9 maj samt den 29 augusti med samling klockan 11.00 vid dansbanan.

§ 15

Val av styrelse.

Följande val gjordes:

Mandat Mötet valde:

a) Ordförande på ett år Carin Bengtsson b) Ordinarie ledamot på 2 år Sven-Olof Nilsson c) Ordinarie ledamot på 2 år Per-Anders Milde d) Ordinarie ledamot på 1 år, kassör Lisa Donnerdal e) En suppleant på 1 år Claes Lindroth

f) En suppleant på 2 år Ingegerd Abrahamsson g) Föreståndare på 1 år Lennart Onsholm h) Revisor på 2 år Sigge Wallin

§ 16

Val av FGK-ombud. Mötet överlät till styrelsen att utse representanter till FGK.

§ 17

Val av festkommitté. Mötet valde:

Lena Mark, hus 61

Ann-Christine Andernil, hus 51 Marie-Louise Jivhem, hus nr 51 Jan Hultman, hus nr 76

(5)

§ 18

Val av valberedning.

Till valberedning inför årsmötet 2010 valdes Per Bornsjö och Hans Bornsjö.

§ 19

Information om färjetrafiken.

Claes Lindroth redogjorde för fördelarna med det nya trafikavtalet med Cap Vinga. Avtalet ger oss betydligt fler turer än med

Wikeryds. Wikeryds tackades tidigare i år för ett mycket gott samarbete under många år.

Turlistan för perioden maj – december kommer att distribueras vid nästa utskick.

§ 20

Information från styrelsen.

• Årets arbetsdagar kommer att vara den 9 maj samt 29 augusti. Skrotcontainer kommer att finna på plats till arbetsdagarna samt möjligen ytterligare en gång under sommaren.

Som tidigare framförts önskemål om, kommer det att serveras någon form av förfriskningar på arbetsdagarna.

Aina Sporrong, Gun Borg och Gerd Eneskans kommer att svara för detta.

• Halvårsmötet är bestämt till den 14 juni. Kallelse kommer att sättas upp på öns anslagstavla i god tid.

• FGKs årsmöte är den 14 mars i Munkebäcksgymnasiet.

Kallelse kommer till alla medlemmar.

• Elavbrottspengarna har nu börjat betalas ut till berörda.

• Håkan och Per Bornsjö kommer att ha en 4-hjulig liten traktor på ön i samband med ombygge.

• Carin påpekade att det är viktigt att vara ute i mycket god tid om man skall begära bygglov eftersom

handläggningstiden är lång.

Birgitta Röström har åtagit sig att vara styrelsens adjungerade byggsakkunnig.

• Den utskickade ”Ansvarsuppgifter bland kolonister på Stora Varholmen” kommer successivt att revideras.

Synpunkter kan lämnas till Carin.

§ 21

Övriga frågor.

Carina Mander frågade om kvalitén på dricksvattnet.

Per-Anders Milde redogjorde för den vattenanalys som gjordes sensommaren/hösten 2008. Enligt analysen är vattnet känligt som dricksvatten. Dock kan det förekomma en viss tillväxt av bakterier när det är som varmast eftersom en del ledningar ligger i dagen och värms upp av direkt solbelysning.

Per-Anders informerade om att det är lämpligt att göra en genomgående klorering av vattennätet innan vattnet släpps på i vår. Hur detta skall gå till undersöks vidare.

Hans Lidman tycker vi skall försöka täcka alla friliggande ledningar.

Håkan Bornsjö föreslog att ta ut täckmaterial i samband med att avloppsjobbet startar.

Sigge Wallin frågade om avstängningsventiler för vattennätet, varvid Hans Lidman meddelade att 3 avstängningsventiler nu finns på olika ställen för att enklare kunna sektionera vid en

(6)

eventuell vattenläcka.

§ 22

Mötets avslutning

Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande Protokollförare

____________________________________________________________

Hans Nordström Sven-Olof Nilsson

Justeringsmän

____________________________________________________________

Monica Forsberg Hans Bornsjö

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :