Vad behöver göras i en organisation/företag för att införa ISO 39001 (sammanfattning)

Full text

(1)

1 (5)

S w e c o I n f r a s t r u c t u r e A B

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 1_iso39001_sammanfattning_finaldraft.docx

PM

Bilaga 1

till rapport “ISO39001 Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall”

2012-08-15

En summarisk sammanställning på svenska av ”FDIS Road traffic safety (RTS) management systems – Requirements with guidance for use, ISO/FDIS

39001:2012(E)”

Inledning

Det här är en sammanfattning av dokumentet ISO/FDIS 39001:2012, Road traffic safety (RTS) management systems – Requirements with guidance for use.

I början av detta dokument finns en sammanfattning av vad som ska göras i en organisation för att införa ISO 39001. Sedan följer en något utförligare beskrivning av varje del.

Förkortningen RTS står för Road Traffic Safety. RTS har använts här i dokumentet eftersom det ännu inte finns någon svensk översättning.

Vad behöver göras i en organisation/företag för att införa ISO 39001 (sammanfattning)

Ledningssystemet utgår från Nollvisionen (Safe system approach)

Ledningssystemet är uppbyggt enligt:

Plan, Do, Check, Act – PDCA

Punkter som ska genomföras i en organisation för att införa ISO 39001:

 Vilken del av organisationen ska det gälla?

 Hur påverkar/påverkas organisationen av RTS?

 Policy

 Mål och handlingsplaner

 Olycksuppföljning

 Medvetenhet och utbildning

 Kommunikation

 Avvikelsehantering

 Dokumentation

Organisationen (scope)

Vilken del av organisationen ska använda standarden?

(2)

2 (5)

PM 2012-08-1

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 1_iso39001_sammanfattning_finaldraft.docx

Hur påverkar/påverkas organisationen (context)

Vilken roll/roller har vår organisation/företag i trafiksystemet?

Vilka aktiviteter/funktioner/processer påverkar RTS?

(T ex väghållaransvar, resor till och från arbetet, i arbetet (gäller även cyklister och fotgängare), godstransporter och passagerartransporter, aktiviteter som genererar trafik som skolor och idrottsanläggningar)

Ordning och påverkan

Vilka intressenter finns och hur påverkas/påverkar de?

Omfattning, gränser, tillämpbarhet

Vilka lagar och förordningar finns som påverkar organisationens roll i trafiksystemet?

Omfattning, gränser, tillämpbarhet

RTS policy

Policyn tas fram av ledningsgruppen Policyn ska:

 Vara lämplig för företagets syfte

 Vara en stomme för att kunna sätta mål och vägar till mål

 Innehålla ett åtagande att tillfredsställa organisationens krav

 Innehålla ett åtagande om ständig förbättring Den ska

 Finnas dokumenterad och tillgänglig

 Kommuniceras i organisationen

 Finnas tillgänglig för intressenter

Planering för att ta fram mål och handlingsplaner

1. Hur ser RTS-läget ut i organisationen?

2. Hitta risker och möjligheter

3. Ta fram faktorer som går att mäta, bruttolista

 Riskexponeringsfaktorer. Hur många reser och hur långt och med vad? Hur många andra transporter görs?

 ”Utfall” Hur många dödade och svårt skadade? Fysiskt och psykiskt lidande.

Kostnader för organisationen t ex i bortfall av arbete.

 Mellanliggande säkerhetsfaktorer, t ex - Säkerhetsutrustning (bälte, hjälm) - vägdesign och säker hastighet

(3)

3 (5)

PM 2012-08-1

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 1_iso39001_sammanfattning_finaldraft.docx

- behov av resa - ….

4. Analysera vad som går att göra och sätt mål och gör upp planer för att nå målen Målen ska

 Vara mätbara

 Stämma överens med policy

 Ta hänsyn till andra krav inom organisationen

 Följas upp

 Kommuniceras

 Uppdateras vid behov

Planering för att nå målen (action plan)

 Vad ska göras

 Vilka resurser krävs

 Vem är ansvarig

 När ska det vara klart

 Hur ska resultatet utvärderas

Olycksuppföljning

Dödsolyckor och svåra olyckor ska utredas av organisationen.

Det som framkommer av utredningarna ska dokumenteras.

Sådant som kan rättas till eller förebyggas ska åtgärdas.

Utbildning, information och kommunikation

Inom organisationen ska personer som påverkas av RTS ha medvetenhet om - RTS policy

- Sitt bidrag till och effekter på RTS - Vad som händer om man inte följer RTS

- Information och erfarenheter från de olycksutredningar som gjorts

Organisationen ska fastställa vilken kompetens som behövs för de som arbetar med RTS och se till att den kompetensen finns.

Det ska finnas rutiner för både intern och extern kommunikation.

Avvikelsehantering och förbättringar

Det ska regelbundet göras interna revisioner av RTS-systemet i organisationen

(4)

4 (5)

PM 2012-08-1

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 1_iso39001_sammanfattning_finaldraft.docx

Ledningen ska regelbundet göra kontroller av hur RTS-systemet fungerar Avvikelser och eventuella konsekvenser ska tas omhand och rättas till

Dokumentation

Exempel på vad som ska dokumenteras:

- Vilken del av organisationen (scope) - Organisationens roll

- Intressenter, lagkrav - Policy

- Mål och hur ska de följas upp – Nyckeltal

- Handlingsplan (actionplan) Planering för hur målen ska nås

- Rutiner för och resultat från uppföljning av olyckor (dödsolyckor och svåra olyckor) - Roller, ansvar och befogenheter

- Kommunikationsprocess - Utbildning

- Samordning både internt och externt

- Rutiner för och resultat från interna uppföljningar och korrigeringar - Eventuella avvikelser från den internationella standarden

Det ska finnas en struktur för dokumentationsstyrning.

Extern dokumentation, som används i RTS-systemet, ska kontrolleras

Ledarskap

Ledningsgruppen en stor roll när det gäller införandet och förvaltandet av RTS ledningssystem.

De ska:

- Se till att RTS-mål går ihop med strategiska mål - Se till att den passar in i affärsprocessen - Se till att resurser finns

- Anta målet på inga svårt skadade och inga dödade - Samarbeta med andra intressenter

- Ansvara för att processer tas fram för att arbeta med RTS i alla relevanta nivåer i organisationen

- Prioritera åtgärder

- Kommunicera hur viktigt det är med ett effektivt RTS-system och hur viktigt det är att följa det

(5)

5 (5)

PM 2012-08-1

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 1_iso39001_sammanfattning_finaldraft.docx

- Tillhandahålla resurser för att fastställa, genomföra, bibehålla och förbättra RTS- systemet

- Ha koll på RTS-resultat

- Se till att medarbetarna följer lagar och regler för att uppnå tänkt resultat - Främja förbättringar av RTS-systemet

- Stödja chefer på lägre nivåer

Ledningsgruppen tilldelar roller och ansvar och kommunicerar detta i organisationen De ska dela ut ansvaret för

- Att se till att den internationella standarden följs

- Rapportera hur systemet fungerar och föreslå förbättringar

/SEKMAT 120815

(6)

1 (5)

S w e c o E n v i r o n m e n t A B

pm06s 2010-06-15

PM

Bilaga 2

till rapport “ISO39001 Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall”

En jämförelse mellan arbetssättet för att införa ledningssystem enligt ISO 39001 (trafiksäkerhet, RTS) och ledningssystem enligt ISO 14001 (miljö, MLS)

Skuggade rutor är krav direkt från standard.

Programförslag

MLS RTS Kommentar

Ta fram förslag till

miljöorganisation för företaget

Ta fram förslag till RTS-organisation för företaget som ska

- Forma ledningssystemet enligt standard

- Rapportera till ledningen

Fastställs av ledningen.

Erfarenhet från mls är att en arbetsgrupp med representanter från olika avdelningar är bra.

Avgränsningar/omfattning (scope) för RTS

Förstå organisationens roll:

- Organisationens roll i vägtrafiken - Identifiera de processer i

organisationen som har påverkan på RTS

- Kartlägga ordningsföljden och interagerandet mellan processer, aktiviteter och funktioner

Förstå intressenters behov och förväntningar:

- Kartlägga vilka intressenter som är relevanta för RTS

- Deras förväntningar

- Lagar och andra krav med beröring RTS

Görs också inom kvalitet

Genomföra miljöutredning inklusive avgränsningar med lista över miljöaspekter.

Identifiera och sammanställa lagkrav samt styrande miljömål

Identifiera RTS prestandafaktorer från:

- Riskexponeringsfaktorer o Resta avstånd och

vägtrafikomfattning. Inkludera

Nulägesbeskrivning.

Likt miljöaspekter.

Nyckeltal ska baseras på detta.

(7)

2 (5)

PM

pm06s 2010-06-15

(Nationella, regionala och lokala) fordonstyper huruvida de påverkas eller inte av organisationen

o Omfattningen av produkter eller tjänster som organisationen tillhandahåller

- ”Utfalls-säkerhetsfaktorer” döda och skadade

- ”Mellanliggande-säkerhetsfaktorer”

planering, design och användandet av vägnätet och dess produkter och tjänster

Riskprestandafaktorerna sammanställs och blir nyckeltal (element and

criteria). Se standard s 10 för lista över exempel.

Med hjälp av nyckeltalen ovan ska organisationen följa upp sina mål och åtgärder. Organisationen ska välja ut vilka nyckeltal som ska följas.

Nyckeltalen ska dokumenteras och hållas uppdaterat.

Prioritering av vilka nyckeltal som ska följas upp bör även innebära att man funderar kring vilka områden man vill/bör/ska arbeta med och därmed sätta mål och åtgärder för.

Arbetsplatsträffar APT – identifiering av vilka miljöaspekter som

respektive arbetsplats berörs av inkl rangordning (prioritera).

Sammanställ och värdera

miljöaspekter. Resultatet av detta blir de betydande miljöaspekterna.

Åtgärder - Risker och möjligheter:

- Försäkra att RTS når sitt syfte - Förebygga, minska oönskade

effekter

- Når ständiga förbättringar Organisationen ska planera för:

- Åtgärder för att minska risker och tillvarata möjligheter

- Hur dessa åtgärder ska implementeras i RTS och hur effekten av dem ska beräknas

En diskussion kring vad kan

organisationen göra, vilka ansvar,

befogenheter och resurser som finns

Nyckeltal

(8)

3 (5)

PM

pm06s 2010-06-15

APT – vad kan vi göra åt de betydande miljöaspekterna vid vår arbetsplats? Detta ger en lista över åtgärdsförslag.

Ta fram förslag till miljömål och åtgärder utifrån betydande miljöaspekter och APT åtgärdsförslag.

RTS övergripande och detaljerade mål samt planering för att nå dem Målen ska baseras på organisationens - risker och möjligheter

- prestandafaktorer - nyckeltal

- samt organisationens kapacitet Planera för hur målen ska nås

En diskussion kring hur långt vill/kan organisationen nå.

Åtgärder

Förslag på miljöpolicy Förslag på policy Fastställs av ledningen

Förankring i bolagsstyrelse. Beslut om miljöpolicy.

Förankring och beslut i

bolagsstyrelse av miljömål och fortsatt arbete

Ta fram arbetssätt/rutiner för samordning. Organisationen ska samordna mellan olika nivåer och funktioner samt intressenter för att nå RTS potential. Konsultera inom och utanför verksamheten.

Nödlägesberedskap. Översyn av beredskapen samt ansvar

exempelvis för brandrisk och kemikaliehantering.

Organisationen ska ha ett

arbetssätt/rutiner för att följa upp och analysera dödsolyckor och allvarliga olyckor, eller vad som kunde ha blivit det.

- Dokumentera - Leda till åtgärd Miljöorganisation och ansvar.

Ansvarsfördelning. Mycket är redan gjort i samband med handlingsplaner och nödlägesberedskap.

Dokumentation och

dokumentstyrning. Bygga upp en struktur på intranätet tillsammans

Struktur för dokumentation och dokumentstyrning

(9)

4 (5)

PM

pm06s 2010-06-15

med affärsplanen.

Allmän miljöutbildning del 1 för all personal

Medvetenhet. Personer som arbetar inom organisationens kontroll och som påverkas av RTS i sitt arbete ska vara medvetna om

- RTS policy

- Sitt bidrag och effekter till/på RTS - Konsekvenser om man inte följer

RTS

- Information och erfarenheter från de större trafikincidenter som

organisationen har upplevt Ev Allmän miljöutbildning del 2 för all

personal.

Påbyggnadsutbildning för ansvariga inom valda områden.

Kompetens. Organisationen ska tillse att

- Fastställa vilken kompetens som behövs hos den/de som arbetar med RTS

- Tillse att den kompetensen finns i form av utbildning, träning, erfarenhet

Ta fram kommunikationsprocess Motsvarar mls intern och extern

kommunikation Avvikelserapportering i gång

Avvikelser från

miljöledningssystemet ska kunna rapporteras in av samtliga anställda.

För att arbetet med avvikelser ska fungera måste det mesta av miljöledningssystemet vara i drift.

Avvikelsehantering och korrigerande åtgärder.

Avstämning av skall-kraven i standarden och kraven på rutiner

Avstämning av skall-kraven i standarden och kraven på rutiner Val av certifieringsorgan

Utbildning internrevision miljörevisorsgruppen

Internrevisioner Internrevision. Organisationen ska regelbundet genomföra internrevision.

Ledningens genomgång. Ledningens genomgång

(10)

5 (5)

PM

pm06s 2010-06-15

Förrevision. Besluta om upplägg tillsammans med

certifieringsorganet.

Certifieringsrevision

(11)

Bilaga 3

till rapport “ISO39001 Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall”

Terminologi. Förslag till svenska översättningar av några termer i ISO 39001.

Förslaget skickat till SIS, 2012-10-25

Skyltfondsgruppen Kommentarer

RTS – Road Traffic Safety Trafiksäkerhet för väg (Vägtrafiksäkerhet) Eftersom dokumentet berör endast väg måste det synas RTS objectives Övergripande trafiksäkerhetsmål

RTS targets Detaljerade trafiksäkerhetsmål

RTS performance Trafiksäkerhetsstatus (Trafiksäkerhetsprestanda) Prestanda används inom både miljö och kvalitet, men inom trafik är det så förknippat med fordon att det skulle kunna leda tankarna fel.

I ISO 14001: environmental performance – miljöprestanda RTS performance factors Trafiksäkerhetsmått Trafiksäkerhetsmåttet delas upp i tre delar: Riskexponering,

Skade- och olycksdata samt indikatorer Risk exposure factors Riskexponering

Final safety outcome factors Skade- och olycksdata

Intermediate safety outcome factors Indikatorer ISO-dokumentets lista stämmer överens med Trafikverkets indikatorer.

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart- trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/Etappmalet-2020/

Elements Delar, beståndsdelar

Criteria Kriterier T ex audit criteria översätts med revisionskriterier (även i

revisionsstandarden ISO 19011)

Elements and criteria Nyckeltal Med båda orden tillsammans kan de översättas med

nyckeltal.

(12)

Bilaga 4

till rapport “ISO39001 Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall”

Funktioner - Väghållare

Tillgodose behov av infrastruktur

Ny- eller ombyggnad Översiktsplan

Detaljplaner Trafikutredning Trafikförslag Projektering Byggande

Drift och underhåll Gata

Gång- och cykelvägar Bana

Gatubelysning Trafiksignaler

Samråd Medborgardialog

Trafikpassagen Myndighetsutövning

Lokala trafikföreskrifter Tillstånd parkering

Dispenser LTB

Miljözoon Dubbdäck

Uppställning av fordon Gräns mellan dispens och markupplåtelse, flyttkran Tillfällig trafikering på felaktigt sätt

Markupplåtelse Tillfällig torghandel

Uteserveringar

Evenemangstrafik Filminspelning, demonstrationer, fotbollsevenemang Kan leda till dispensansökan

Tillfälliga lokala trafikförordn.

(13)

Funktioner - Upphandlare

Med upphandling avses fall där TKs krav verkligen gäller (äger hela frågan) Varor

Spårvagnar

Tjänstecyklar Styr och ställ. Varje avdelning har två kort till lånecyklar + hjälmar.

Utrustning västar de som behöver gå ut på vägen (väg och bana) och de som har kameror ute på staden.

hjälmar

skyddskläder handtag på trafikljus för att kunna hålla ifrån cykel

Fler saker?? Kontorsmaterial? Allt från Lyreco, upphandlat av upphandlingsbolaget. Vaktmästaren åker och hämtar.

Tjänster

Trafikutredning Trafikförslag Projektering

Byggande ledning

entreprenad Besiktning

Drift Funktionsentreprenad

Underhåll Barmark Hur görs upphandlingen? Olika delar (väg, gångvägar….) eller geografiskt?

Vinter

Kollektivtrafik Tillköp Kan gälla både extra linjer och krav på fordon

Parkeringsövervakning I Rikspolisstyrelsens utbildning av parkeringsövervakare finns inte trafiksäkerhet med!

Flyttning av fordon/skrotbilar

(14)

Funktioner - Kravställare

Kravställare externt TK

Trafiksäkerhetskrav på stadens egna fordon Bilpool

Stadens egna fordon Tjänstecyklar

Trafiksäkerhetskrav på stadens upphandlade transporter Skolskjutsar Stadsdelsförvaltning Färdtjänst inget nu

Mat Upphandlingsbolaget

Trafiksäkerhetskrav på kollektivtrafik Man kan vara med och påverka det som handlas upp av Västtrafik.

Om man vill ha tillägg till dessa krav så får man göra ett "tillköp"

Arbetsgivarkrav

Resepolicy TK har egen

Utbildning av egen personal i trafiksäkerhet i arbetet Säkerhet på väg

Förarutbildning (både internt och externt)

(15)

Funktioner - Påverkare

Påverkan

Förändra resebeteenden Nya vägvanor Företagsstöd Cykelstaden På egna ben

Säkert beteende Young Rider

Skolor Trafik för livet

Foldrar Häckklippning vid tomtgränser

Snöröjning Blomlådor Personalförmåner trafik

Personalförmåner försäkring Resor till och från jobbet

Stödja kommunens personal i arbetet med trafiksäkerheten

(16)

Intressenter och regelverk

Lagar, förordningar, riktlinjer Intressenter

Egen personal

Kommunallagen Konsulter

Förvaltningslagen Entreprenörer

Väglagen Leverantörer

Trafikförordningen Olika trafikantslag

Miljöbalken fotgängare

ISO 9001 cyklister

ISO 14001 mopedister

ISO 39001 o s v

qakrav - Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och

entreprenader Yrkesförare

VGU regler för vägars och gators utformning spårvagn

TTA 2004 -Trafiktekniska Anvisningar - buss

stöd och anvisning för de entreprenörer som genomför trafiktekniska uppdrag åt Trafikkontoret taxi

TPU trafikkontorets projekterings- och utförande- anvisningar är kompletterande anvisningar till VGU färdtjänst ATB Väg är en allmän teknisk beskrivning som skall användas på Trafikkontorets anläggningar m fl Parkeringbiblioteket med anvisningar för de entreprenörer som arbetar med övervakning, betalsystem eller

parkeringsreglering

Banstandard om hur bananläggningen skall byggas, drivas och underhållas samt till vilken kvalitetsnivå Säkerhetsbestämmelser för trafikkontorets spårvägsanläggningar i Göteborg och Mölndal

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken) TRI Buss Trafikinstruktioner för buss

Buss 2010

Fotgängarprogram Övergångsställespolicy Miljöprogram

Cykelprogram Q3

RPSFS 2002:1 Parkeringsövervakning

FAP 759-1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m. I dagens utbildning finns inget avsnitt om trafiksäkerhet

(17)

Bilaga 5

till rapport “ISO39001 Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall”

Huvudmannaskap: Styrning av trafik

A. Utformning och reglering Ska läggas till?

B. Drift och underhåll

C. Kommunal upphandling och regelverk D. Lokal samverkan med delat ansvar.

Olyckstyp Hastighetskring hastighetss Hastighetskring med fysiska åtgärder Hastighetspåverkan med ATK, Automatisk hastighetskontroll Alkos i alla fordon som kommunen äger, leasar och upphandlar r sina resor och transporter. Alkoholutandningsproven ukas. Information och utbildning om alkohol och trafik bland barn och ungdom. Bilbälteslås/påminnare i alla fordon som kommunen äger, leasar och upphandlar r sina resor och Information och utbildning om bilbälte och trafik bland barn och ungdom. Cykelhlm kampanj Krav på cykelhlm för all cykeltrafik som sker genom kommunens rsorg. Kommunen kan slla krav på de egna personbilarna och på de resor och transporter som upphandlas på att personbilarna har fem stjärnor i Euro NCAP. Hastighetskringen med förhöjd passage Hastighetskringen med gupp i anslutning till passage eller åtgärd med motsvarande effekt. Riktningsuppdelning med mittrefug. Avkortning av passagens ngd med utbyggnad av GCM- ytan på en del av körbanan. Snöjnings som prioriterar GCM-trafiken, och höjer kvalitet Halkbekämpning som prioriterar GCM-trafiken, och höjer kvalitet Underhåll av ytor att de är hela och jämna Renhållning av GCM-ytor Mittseparering av biltrafik, vid hastighet > 70 km/tim Sidocke för biltrafik > 60 km/tim Cirkulationsplats Cykelbox i signalkorsning Flervägsstopp Gupp Utbyte mot släta GCM-ytor

S Singel (motorfordon) + + + + + + + + + + +

M Möte (motorfordon) + + + + + + + + + +

O Omkörning (motorfordon) + + + + + + + + + +

U Upphinnande (motorfordon) + + + + + + + + + -

A Avsvängande (motorfordon) + + + + + + + + +

K Korsande (motorfordon) + + + + + + + + + + + + + + +

C Cykel - motorfordon + + + + + + + + + + + + + + + +

F Fotgängare - motorfordon + + + + + + + + + + + + +

G0 Fotgängare singel + + + + + +

G1 Cykel singel + + + + + + + +

G2 Moped singel + + + + +

G3 Cykel - Fotgängare + + + + +

G4 Cykel - Cykel + + +

G5 Cykel - Moped + + +

G6 Moped - Fotgängare +

G7 Moped - Moped +

G8 Fotgängare - Fotgängare

W Vilt (motorfordon) + + + + + + + + +

V Övrigt J8 Tåg - motorfordon

(18)

Från ISO 39001 Underliggande trafiksäkerhetsfaktorer (numrerat uppifrån och ner i lista i standarden)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hastighetsefterlevnad statligt vägnät x Hastighetsefterlevnad kommunalt vägnät x

Nykter trafik x

Bältesanvändning x

Hjälmanvändning cykel x

Hjälmanvändning moped x

Säkra personbilar i trafik x x

Säkra motorcyklar i trafik x x

Säkra statliga vägar x

Säkra GCM-passager i tätort x

Drift och underhåll av GCM-vägar

Styrning av trafik ( t ex skyltning) x

Resepolicy x

Lagstiftning som redan finns x x

Enligt Trv indikator x

(19)

Insatsområden hämtade från handbok för trafiksäkerhetsprogram Hastighetsefterlevnad statligt vägnät

Hastighetsefterlevnad kommunalt vägnät Hastighetslås (ISA?) Fysiska åtgärder

ATK, automatisk hastighetskontroll Polisövervakning

Påminnelsetavlor

Nykter trafik Alkolås i alla fordon som kommunen äger, leasar och upphandlar för sina resor och transporter Alkoholutandningsprov

Information och utbildning om alkohol och trafik bland barn och ungdomar

Bältesanvändning Bilbälteslås/påminnare i alla fordon som kommunen äger, leasar och upphandlar för sina resor och transporter Information och utbildning om bilbälte och trafik bland barn och ungdomar

Hjälmanvändning cykel Cykelhjälmskampanj

Krav på cykelhjälm på all cykeltrafik som sker inom kommunens försorg Hjälmanvändning moped

Säkra personbilar i trafik

Kommunen kan ställa krav på de egna personbilarna och på de resor och transporter som upphandlas att alla personbilar har fem stjärnor i Euro NCAP

Säkra motorcyklar i trafik Säkra statliga vägar

Säkra GCM-passager i tätort förhöjd passage

gupp i anslutning till passage riktningsuppdelning med mittrefug avkortning av passagens längd varningsanläggning för GCM-passage signalreglering

Drift och underhåll av GCM-vägar snöröjning som prioriterar GCM-trafiken och höjer kvaliteten halkbekämpning som prioriterar GCM-trafiken och höjer kvaliteten underhåll av ytor så att de är hela och jämna

renhållning av GCM-ytor

Säkra kommunala gator Mittseparering av biltrafik vid hastighet >=70 km/h Sidoräcke för biltrafik vid hastighet >=60 km/h Separering av GCM-trafik från biltrafik

Säkra kommunala gatukorsningar Bullerremsor Cirkulationsplats

(20)

Cykelbox i signalkorsning Flervägsstopp

Gupp

Siktförbättring

Signalreglering av korsningspunkt

Säker GCM-yta Utbyte mot släta GCM-ytor

Tillagda insatsområden

Styrning av trafik och beteenden Resepolicy inkl val av färdsätt Förändra resebeteende

Parkering (övervakning, tillstånd) Skyltning

LTF

Trafiksignaler

Tillfälliga åtgärder TA-planer

Tillfällig omdirigering vid t ex evenemang Långa, tunga, breda

Flyttning av fordon/skrotbilar Markupplåtelse

Trädfällning i trafikmiljö

Säkra fordon för kollektivtrafik upphandling av kollektivtrafik Spårvagnar

Färdtjänst

Säkra hållplatser Buss, spårvagn

Skolskjutsar, avlämning

Övrigt Gatubelysning

Varselkläder Säkerhet på väg Förarutbildning Översiktsplaner

(21)

1 (10)

S w e c o I n f r a s t r u c t u r e A B

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

PM

Bilaga 6

till rapport “ISO39001 Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall”

Exempel på trafiksäkerhetsfaktorer och mål och handlingsplaner för några utvalda insatsområden, trafikkontoret Göteborg

Hur det ser ut idag?

Vad kan vi göra åt det?

Ny- eller ombyggnad, detaljplaner (Väghållare) Riskexponering

Antal ny- eller ombyggnader per år

Antal km som påverkar ts, uppdelat på trafikslag Antal verksamma, boende, besökande i området Skade- och olycksdata

Antal skadade eller dödade i befintligt område Indikatorer

Säker utformning

Andel säkra gång- och cykelpassager tvärs det kommunala huvudvägnätet Andel säkra gång- och cykelpassager längs det kommunala huvudvägnätet Säkra korsningar på huvudvägnätet (50 km/h)

Andel säkra sidoområden på det kommunala huvudvägnätet Andel säkra spårvagnshållplatser

Andel säkra busshållplatser Lokalisering

Differentiering Separering

(22)

2 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Drift och underhåll av bana (Väghållare)

Riskexponering

Kilometer bana i blandtrafik Totalt 82 km spår (165 km enkelspår) (på egen bana) varav 50 km på egen bana

Resten (intressant ur ISO-synpunkt) 32 km i blandtrafik (20 km) och korsningar Vagnkilometer uppdelat på spårvagnstyp

Vagnkilometer uppdelat på bandelar Antal korsningar av olika typer

Antal resenärer vid hållplats Brunnsparken dygnsvis: 84 500 (2006) Antal trafikanter i Göteborg på gator med blandtrafik

Skade- och olycksdata

Skadade i samband med drift och underhåll av bana Skadade p g a dåligt/bristande underhåll

Indikatorer

Arbetet utfört enligt avtalet Utvilade förare

Bilbältesanvändning Alkolås

Rätt utrustade fordon (skyltar, lampor, backkameror, backsensorer, gps-utrustning för att följa upp sandning)

Rätt avstängning av gator, granskar varje TA-plan

Rätt behörighet för att köra fordonet, full koll på de som är på spår, årligen visa körkort TK utbildning

Genomförd revision internt och externt Övergripande mål:

Upphandlad entreprenör ska ha så god kunskap om trafiksäkerhet och så väl anpassade fordon att inga personskador orsakas av entreprenören under pågående drift- och underhållsåtgärder.

Detaljerade mål:

Handlingsplan:

Vid nästa upphandling ska krav ställas på…..

Övergripande mål:

Drift och underhåll ska vara utförd på ett sådant sätt att trafikanterna inte utsätts för fara på grund av bristande drift eller underhåll.

Detaljerade mål:

Handlingsplan:

(23)

3 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Upphandlingskrav Spårvagnar (Upphandlare varor)

Riskexponering

Antal spårvagnar uppdelat per typ Kilometer bana i blandtrafik

(på egen bana)

Vagnkilometer uppdelat på spårvagnstyp Vagnkilometer uppdelat på bandelar Antal korsningar av olika typer Antal resenärer per vardagsdygn Skade- och olycksdata

Antal skadade av spårvagn på bana i blandtrafik Antal skadade i spårvagn

Antal dödade av spårvagn på bana i blandtrafik Antal dödade i spårvagn

Indikatorer

Rätt utformning front Rätt utformning koppel Rätt utformning hjulhus

Avstängning mellan spårvagnar i ett tåg

Yttre handtag eller andra greppbara detaljer på spårvagnen, ska inte finnas Interiör, säkra rullstolsplatser

Interiör, handtag att hålla sig i Alkolås

Rätt/ Säker hastighet, ISA Bromssystem enligt xxx

(24)

4 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Trafikförslag (Upphandlare, tjänster)

Riskexponering

Antal timmar i trafikmiljö Typ av trafikmiljö Antal utförare/konsulter Skade- och olycksdata

Antal skadade i samband med okulärbesiktning Indikatorer

Rätt utbildning Rätt klädsel/utrustning Avstängning

Övergripande mål:

Upphandlad utförare/konsult ska ha så god kunskap om trafiksäkerhet att utsätter sig själv eller andra för risker.

Detaljerade mål:

 100 % av upphandlade konsulter ska ha godkänd utbildning i ”säkerhet på väg”

 Se förfrågningsunderlag Handlingsplan:

Kraven på förarna och fordonen ska finnas med ibland upphandlingskraven vid nästa upphandling.

(25)

5 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Drift och underhåll av cykelvägnätet (Upphandlare)

Riskexponering

Km cykelstråk uppdelat på km gata, km bana, km väg Antalet förare och övrig personal i fält

Antalet maskintimmar Typ av maskiner Antal cyklister

Andel cykel i trafikarbetet Antal invånare?

Skade- och olycksdata

Antalet skadade/dödade vid drift och underhåll (gäller både entreprenörerna och övriga trafikanter) Antal skadade/dödade cyklister p g a brister i drift- och underhållsåtgärder

Indikatorer

Arbetet utfört enligt Basstandard vinterväghållning 2010 Arbetet utfört enligt Basstandard barmarksrenhållning 2010*

Utvilade förare Bilbältesanvändning Alkolås

Rätt utrustade fordon (skyltar, lampor, backkameror, backsensorer, gps-utrustning för att följa upp sandning)

Rätt avstängning av gator

Rätt behörighet för att köra fordonet

Utfört enligt prioritering cykel, kollektivtrafik, gång Antal klagomål på dåligt underhåll

Övergripande mål:

Upphandlad entreprenör ska ha så god kunskap om trafiksäkerhet och så väl anpassade fordon att inga personskador orsakas av entreprenören under pågående drift- och underhållsåtgärder.

Detaljerade mål:

 År 2015 ska alla fordon som används i ordinarie drift och underhållsarbete vara utrustade med alkolås

 År 2014 ska 90 % av de fordon som används i ordinarie drift och underhåll vara utrustade med backsensorer

 År 2016 ska trafikkontoret säkerställa att det finns plats för ett litet fordon att stanna i närheten av alla viktiga underhållspunkter

Handlingsplan:

Vid nästa upphandling ska krav ställas på alkolås samt backsensorer i alla fordon Inspektioner ska göras hos entreprenörer en gång per år enligt rutin

Övergripande mål:

(26)

6 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Drift- och underhållsarbetet ska vara utfört på ett sådant sätt att inte cyklisterna utsätts för fara p g a brister i drift och underhåll.

Detaljerade mål:

 År xx ska

 År 2015 ska cykelvägarna i stomcykelvägnätet vara snöfria året runt (exempel från Norrköping - http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/snofria-cykelbanor-aret-runt/ )

Handlingsplan:

Vid nästa upphandling ska kravet kring vinterväghållningen skärpas när det gäller kravet på insatstid.

*enligt TK (Basstandard barmarksrenhållning 2010) saknas underlag som beskriver barmarksrenhållningens påverkan på trafiksäkerheten

(27)

7 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Upphandlingskrav ”Stadens egna fordon” (Kravställare)

Riskexponering

Km resor med ”stadens egna fordon”

Typer av fordon

Antal fordon uppdelat på typ Skade- och olycksdata

Antal skadade av ”stadens egna fordon”

Antal skadade i ”stadens egna fordon”

Indikatorer TKs dokument

Innehåll ISA och alkolås?

(28)

8 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Upphandlingskrav Kollektivtrafik (Kravställare)

Riskexponering

Vagnkilometer uppdelat på spårvagn/buss Antal resenärer

Antal personkilometer Linjesträckning Hållplatser

Skade- och olycksdata

Antal dödade eller skadade av spårvagn/buss Antal dödade eller skadade i spårvagn/buss Indikatorer

Nyktra förare Bussar med bälten Rätt/säker hastighet, ISA Säker framfart

Fordubbling.se

(29)

9 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Resepolicy TK (Kravställare, arbetsgivarkrav)

Riskexponering Antal anställda

Antal (km?) resor (totalt eller per anställd?) med tåg Antal resor med kollektivtrafik

Antal resor med bil Antal resor med cykel Antal resor till fots?

Skade- och olycksdata

Antal tillbud/olyckor/skadade vid tjänsteresa Antal skadade av person som är på tjänsteresa Indikatorer

Behov av resa Rätt ressätt

Rätt fordon (alkolås, ISA, Euro NCAP….) Rätt/ Säker hastighet

Hjälmanvändning Utvilade förare Reflexer

Övergripande mål:

Resor ska ske på ett trafiksäkert sätt.

Detaljerade mål:

 År 2015 ska 100 % av hyrbilarna vara av säkerhetsklass Euro NCAP 4 eller högre

 År 2014 ska x % av de resor som år 2011 gjordes med bil istället göras med kollektivtrafik

 xxxx

Handlingsplan:

Utbildning

Påverkanskampanjer Ändra i policyn

(30)

10 (10)

PM

memo04.docx

KM \\fsgot006\projekt\2317\2392183_trafikv._skyltfonden_iso39001\000\10_arbetsmaterial\rapport\bilagor\bilaga 6_iso39001_trafiksäkerhetsfaktorer+handlingsplaner, exempel.docx

Förändra resebeteenden, cykelstaden (Påverkan)

Riskexponering Antal cyklister

Andel cykel i trafikarbetet Antal invånare?

Km cykelstråk uppdelat på km gata, km bana, km väg

Skade- och olycksdata

Antal skadade/dödade cyklister Antal skadade av cyklist

Indikatorer

Rätt/ Säker hastighet Säker cykel

Säker användning av cykel Hjälmanvändning

Övergripande mål:

Detaljerade mål:

 År 2016 ska

 År 2015 ska 100%

Handlingsplan:

Reklamkampanj Sadelöverdrag Morötter

(31)

ISO 39001

Kartläggning och målbeskrivning - exempel

Bilaga 7

Till rapport ”ISO39001 Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall”

Version 1

Ljusdals Kommun

(32)

Inledning

Vad är ISO 39001?

Ett ledningssystem används för att skapa ett organiserat och strukturerat arbetssätt. Det är också ett sätt att få en bra nulägesbeskrivning och öka medvetenheten inom det aktuella området.

Sedan några år tillbaka pågår utvecklingen av ett globalt ledningssystem för trafiksäkerhet, ISO 39001. Den slutgiltiga versionen av standarden publicerades i mitten av oktober 2012. Standarden kan i framtiden komma att påverka en stor del av samhället och man kan förvänta sig många typer av användare. En kategori av användare är kommuner.

ISO 39001 ska gå att kombinera med ledningssystemen för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001).

Varför ISO i Ljusdal?

Sweco har under hösten 2012 drivit ett projekt tillsammans med trafikkontoret i Göteborgs stad där syftet har varit att ta reda på hur man kan använda ISO 39001 i praktiken hos en kommun. Detta i deras roll som väghållare, upphandlare, kravställare och påverkare.

Målsättningen har varit att besvara två frågor:

- Vad behöver göras för att införa ett ledningssystem för trafiksäkerhet med hjälp av ISO 39001 i verksamheten hos en kommun?

- Hur väl stämmer arbetssättet i ett trafiksäkerhetsprogram med arbetssättet enligt ISO 39001?

Tanken har varit att om man i pilotfall undersöker möjligheten för en kommun att införa

ledningssystemet för trafiksäkerhet kan dessa erfarenheter dokumenteras och användas av andra kommuner.

I detta arbete har önskemål framkommit att det vore bra att även ha med en något mindre kommun i projektet. Det är här som Ljusdals kommun har kommit in.

Projektet har finansierats av Skyltfonden (Trafikverket) och trafikkontoret i Göteborg.

Ljusdal har bidragit med egen arbetstid. Från Ljusdal har Emma Nordebo Snygg och Clemens Ludvigsson deltagit.

Vilka frågor ska detta dokument finna svar på?

Dokumentet ger en översiktlig nulägesbeskrivning över hur Ljusdals kommun påverkar och påverkas av trafiksäkerheten. Exempel finns också framtagna över hur man skulle kunna arbeta vidare inom några av de områden som identifieras.

Detta ska enbart ses som exempel och har ingen förankring med ledningen i kommunen.

(33)

Bruttolista över roller/intressenter/lagar som påverkar organisationen.

Detta kapitel ska redogöra för svaren till följande frågor:

Vilken roll/vilka roller har vår organisation i trafiksystemet?

Vilka aktiviteter/funktioner/processer påverkar trafiksystemet?

Vilka intressenter finns och hur påverkar/påverkas de?

Vilka lagar och förordningar finns som påverkar organisationens roll i trafiksystemet?

Kommunfullmäktige – övergripande frågor

Resepolicyn

Medborgarförslag

Kontaktperson: Nicklas Bremefors (kommunchef)

KSSU – trafikmyndighet i kommunen

Hastighetsplan

Besluta om lokala trafikföreskrifter

Beslut där mer omfattande investeringsmedel krävs Kontaktperson: Stig Olson (samhällsutvecklingschef)

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Gata/Park – ansvarig enhet för trafikfrågor

Utforma lokala trafikföreskrifter

Skyltning

Projektering av trafikmiljöer

Plogning/sandning/lagning av gator

Utbildning av egen personal i trafiksäkerhet (Säkerhet på väg, förarutbildningar)

Transporttillstånd

TA-planer

Upphandling av entreprenader (vinterväghållning, maskintjänster, asfalteringar och hela vägbyggnationer)

Gatubelysning

Yttrande gällande trafiksäkerhet i samband med detaljplaner

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Yttrande gällande allmänplats

Parkeringsövervakning

Flyttning av fordon / skrotbilar

Medborgardialoger inkl processer mot trafiksäkrare miljöer

(34)

Samråd med polismyndigheten, X-trafik, Trafikverket

Påverkanskampanjer

Lagrum:

TrF Trafikförordning

TKL Terrängkörningslag TKF Terrängkörningsförordning

LKP Lag om kommunal parkeringsövervakning LKOP Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering TSFS Transportstyrelsens föreskrifter

LFF Lag om flyttning av fordon i vissa fall

FFF Förordning om flyttning av fordon i vissa fall LTFG Lag om transport av farligt gods

FTFG Förordning om transport av farligt gods VMF Vägmärkesförordning

VGL Väglagen (1971:948)

Lagen och gaturenhållning och skyltning

Vägtrafikkungörelse (1972:603)

Intressenter:

Alla trafikanter

Kontaktperson: Emma Nordebo Snygg

Fastighet – fastighetsägare på kommunala fastigheter som ej är allmän plats

Trafikmiljöer inne på alla fastighets ytor, främst skolor.

Påstigningsplats för skolbuss.

Trafikavstängning på skolgårdar.

Personalens resor mellan fastigheterna.

Lagrum:

PBL

Vägmärkesförordningen Intressenter:

Elever och föräldrar. Anhöriga till äldre och handikappade på olika boenden. Personalen. Färdtjänst.

Skolbussbolagen, taxibolag Kontaktperson: Leif Östberg

Fritidsenheten

Skidspårsdragning där denna korsar vägar

Transporter till och från IP, simhallen, Älvvallen, tennishallen

Parkeringsytor i anslutning till verksamheterna

Lagrum:

(35)

PBL

Vägmärkesförordningen Intressenter:

Besökare till fritidsanläggningarna, fritidspersonal

Kontaktperson: Per Ferm

Utvecklaren

Kommunens representant vid Regionsträffar om infrastrukturinvesteringar

Kommunens representant vid frågor om kollektivtrafik

Kommunens representant i Fjällvägsprojektet Intressenter:

Länsstyrelsen, Trafikverket, X-trafik, enskilda bussbolag och i förlängningen alla trafikanter.

Kontaktperson: Rolf Berg

Plan och bygg – planerare av detaljplaner, bygglov, översiktsplaner

Trafikmiljöer i detaljplanering

Utfarter vid bygglov

Siktfrågor vid bygglov

Trafiklösningar i översiktsplaner

Gång- och cykelvägnätet i översiktsplaner

Resor till och från tillsyn Lagrum:

PBL

Miljöbalken

Lagen om Gaturenhållning och skyltning Intressenter:

De som söker bygglov

De som söker om detaljplaneändring Alla trafikanter vid översiktsplanering Kontaktperson: Anders Berg

Miljöenheten

Resor till och från tillsyn

Anmälan om farligt avfall (uppläggning av jord/sten/massor på platser där transporter krävs och sikt kan påverkas)

Anmälan om nedskräpning (kan påverka en trafiksituation)

(36)

Lagrum:

Miljöbalken

Kontaktperson: Karin Hansson

Räddningstjänsten

Utryckningar

Utbildning av personal i körteknik

Lagrum:

Vanliga trafiklagar

Förordning (1989:263) om särskild hastighetsbegränsning Intressenter:

Räddningstjänstens personal Kontaktperson: Peter Nystedt

Städenheten

Transporter till städningsuppdrag Lagrum:

Vanliga trafiklagar Intressenter:

Städenhetens anställda

Kontaktperson: Karl-Erik Svärd

Kommunbiblioteket

Bokbussen Lagrum:

Vanliga trafiklagar Intressenter:

Skolbarn

Landsbygdens invånare

(37)

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolskjutsar

Utbilda elever i trafiksäkerhet

Attitydspåverkan av föräldrar som skjutsar sina barn till skolan och skapar överbelastade trafiksituationer vid hämtning och lämning.

Projekt för att för att förändra resvanor hos eleverna

Lagrum/ styrande dokument:

Läroplanen Trf

VGL

Intressenter:

Elever och föräldrar Rektor och lärare Busschaufförer Taxibolag

Kontaktpersoner: Björn Steffen (skolskjutsar), Eva Ulander (läroplanen)

Omsorgsförvaltningen

Bilpool – alkolås pga alkoholpolicy. Ingen trafiksäkerhetspolicy enligt Christina Larsson

Hemtjänst – Heléne Bengtsson. Ecodrive utbildning före 2010. Ska följa trafikreglerna – tas upp på APT och med nyanställda. Arbetsskadeanmälan och tillbudsanmälan. Tas upp i omsorgsnämnden för hela förvaltningen.

Trädfällning i trafikmiljöer – Säkerhet på väg utbildningen. Utbildning av personal (röjning och trädfällning, Säkerhet på väg)

Färdtjänst

Integrationsenheten (utbilda nyanlända i trafiksäkerhet) Intressenter:

Kommunanställda som nyttjar bilpoolen – Kontaktperson Christina Larsson Hemtjänstpersonal - Kontaktperson Heléne Bengtsson

Färdtjänstkunderna -

Nyanlända – Kontaktperson Kenneth Forsell

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :