• No results found

Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska träda i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

SFS 2020:1227

Publicerad

den 18 december 2020

References

Related documents

23 § 2 Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Maria Lindeberg

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON.

[r]

[r]

På regeringens vägnar TOMAS ENEROTH.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

Claes Lundgren (Finansdepartementet). SFS

På regeringens vägnar.

[r]

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

6 § första stycket tillämpas lagen på rapporteringspliktiga arrangemang som rådgivaren har tillgängliggjort, som har blivit klart för genomförande, eller där

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv

10 a § 4 En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av

Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart

om ikraftträdande av lagen (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Utfärdad den 5

[r]

15 § 6 Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket första meningen gäller för arbetsgivaren betalas sjuklön ut till arbetstagaren utan sådant avdrag som

Enligt en lagrådsremiss den 28 augusti 2008 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)