• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:292) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska utgå.

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

SFS 2021:716

Publicerad den 24 juni 2021

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 28 augusti 2008 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)

23 § 2 Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Mathias Säfsten

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

[r]

[r]

På regeringens vägnar TOMAS ENEROTH.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

Claes Lundgren (Finansdepartementet). SFS

På regeringens vägnar.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

I stället för vad som föreskrivs i 12 f § ska Skatteverket, i fråga om uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som lämnats till Skatte- verket efter den 30 juni 2020 och

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv

6 § första stycket tillämpas lagen på rapporteringspliktiga arrangemang som rådgivaren har tillgängliggjort, som har blivit klart för genomförande, eller där

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv

10 a § 4 En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av

Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart

om ikraftträdande av lagen (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Utfärdad den 5

[r]

15 § 6 Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket första meningen gäller för arbetsgivaren betalas sjuklön ut till arbetstagaren utan sådant avdrag som