• No results found

Förvaltningens förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förvaltningens förslag till beslut"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (3) Förvaltning: Socialtjänsten Till: Socialnämnden Handläggare:

Johanna Waldau Datum: 2019-05-07

Diarienummer:

SO 2019/

A2019/00521/JÄM

Remissvar Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer

inom brottsofferområdet

Förvaltningens förslag till beslut

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar och skicka det till remissinstansen.

Sammanfattning

Arbetsmarkandsdepartementet ger Tranås kommun erbjudande om att komma in med ett remissvar gällande Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom

brottsofferområdet.

Beskrivning av ärendet

I utredningen av de stadsbidrag som har lämnats till ideella organisationer, framförallt kvinnojourer, under 2015- 2019 har framkommit att kvinnojourens bidrag från kommunerna inte generellt har minskat efter att stadsbidraget införts men att bidragen använts till att finansiera jourboenden och att kommunerna inte ersätter kvinnojourerna fullt ut vid skyddsplaceringar, vilket strider mot bidragens syfte. Utifrån detta har det nya förslaget skapats.

Promemorian innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. Förslaget innehåller tydliga riktlinjer för vad bidraget ska användas till och kvinnojourens syfte. Därtill lämnas förslag som syftar till att det offentligas ansvar för brottsofferstöd inte ska undergrävas. Rätt medel ska användas till rätt ändamål.

Förslaget förtydligar att stadsbidraget ska användas av kvinnojourer till att stärka de ideella organisationerna i rollen som röstbärare/opinionsbildare och givare av kompletterande medborgarservice, inte till socialtjänstarbete. När kvinnojourer är utförare av socialtjänst ska de istället få uppdragsersättning. När detta inte sker finns en risk för att det blir otydligt för kommuner och kvinnojourer när det offentliga regelverket är tillämpligt på insatsen skyddat boende. Detta i sin tur leder till rättsosäkerhet för de som visats i boendet.

Med den föreslagna förordningen sammanförs befintliga statsbidrag som Socialstyrelsen fördelar på området, vilket bedöms förenkla administrationen för såväl sökande som bidragsgivare. Socialstyrelsen föreslås bli handläggande myndighet även för den nya förordningen. Stödet ska lämnas till riksorganisationer, organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse och lokala organisationer. Formen för bidraget är i huvudsak verksamhetsbidrag och därutöver ett organisationsbidrag till lokala organisationer för deras ordinarie verksamhet. Bidraget, som föreslås kunna få lämnas för två år, riktas till organisationerna i egenskap av röstbärare och givare av kompletterande

(2)

Sida 2 (3)

Dokumenttitel: Remissvar Ny modell för statsbidrag till vissa ideella

organisationer inom brottsofferområdet

Datum: 2019–05 Dnr: SO 2019/

A2019/00521/JÄM

medborgarservice. Tillämpningsområdet för bidraget sammanfaller med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, såväl som med den s.k. Istanbulkonventionen enligt vilken Sverige förbundit sig att stödja civilsamhällets arbete med att bekämpa våld mot kvinnor.

Förvaltningen är av uppfattningen att förslaget om en mer samlad bild av stadsbidragen och tydligare funktion inte kommer att påverka kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Kommunens ansvar om brottsoffer kvarstår i sin helhet. Dock har kommunen god samverkan med ideella organisationer, primärt kvinnojouren i Tranås, vilken anses vara ett viktigt komplement till kommunens verksamhet och ansvarsområde. Det angivna förslaget gör frivillorganisationernas arbete mer förutsägbart och kan planeras långsiktigt vilket enbart är en trygghet för kommunen, kvinnojouren och för kommunens invånare.

Kommunen har således inga synpunkter på promemorian utöver kommentaren att det kommer förtydliga bidragens syfte och vikten av separat ersättningsavtal och uppdragbeskrivning i de fall frivilligorganisationen utför arbete på uppdrag av kommunen inom kommunens ansvarsområde.

Omvärldsanalys

-

Samråd

-

Ekonomi

-

Lagstöd

-

Beslutsunderlag

Remiss ”Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet”, Arbetsmarknadsdepartementet” 190507, har kommunen inga synpunkter utöver en positiv bild av förändringen med en högre ekonomisk stabilitet för ideella organisationer.

(3)

Sida 3 (3)

Dokumenttitel: Remissvar Ny modell för statsbidrag till vissa ideella

organisationer inom brottsofferområdet

Datum: 2019-05 Dnr: SO 2019/

A2019/00521/JÄM

Pär Thudeen

Kommundirektör/förvaltningschef

Beslut skickas till

References

Related documents

Sollentuna kommuns yttrande som svar på remiss från regeringskansliet, promemoria om ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområde. Missiv,

Till denna grupp av större företag hade separat brev skickats, där det beskrivits hur tävlingen skulle gå till samt att de ekonomiska förutsättningarna var olika för de stora

Göteborgs kommun Habo kommun Helsingborgs kommun Härnösands kommun Hässleholms kommun Jämställdhetsmyndigheten Kammarrätten i Jönköping Klippan kommun Konkurrensverket

Då detta är av stor vikt för hur medel kommer fördelas till olika verksamheter anser AKH Karlstad att det är viktigt att påpeka att mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt

Detta svar har beslutats av rådmannen Lena Bergsdorf..

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen

Bidrag, oavsett om det är på statlig eller kommunal nivå, får inte finansiera den del av verksamheten som erbjuder skyddat boende, utan får enbart användas för

Arbetsmarknadsdepartementets jämställdhetsenhet har genom regeringskansliet erbjudit Helsingborgs stad att lämna remissvar angående en ny modell för statsbidrag till vissa

Detta innebär att det även kommer att vara möjligt att söka medel för våldspreventivt arbete och för arbete med män och pojkar som tar sin utgångspunkt i arbetet mot mäns

Konkurrensverket vill i detta sammanhang framhålla att begreppet ekonomisk verksamhet, såsom det definieras i statsstödhänseende, inte okritiskt kan tillämpas för att avgöra vad som

Ett långsiktigt stöd till organisationer inom området kommer därmed också bidra till att stärka möjligheterna till stöd för enskilda.. Länsstyrelsen instämmer i vikten av

För att kunna ta ställning till detta förslag menar Länsstyrelsen att utredningen på ett tydligare sätt hade behövt motivera varför man anser att stiftelser under

Aktören bör få i uppdrag att se över om krav bör ställas på organisationernas hushållning med ekonomin för att erhålla statsbidrag. en definition av begreppet jour

MUCF delar utredarens huvudsakliga förslag och bedömning att statens bidrag till organisationer som har som huvudsakligt ändamål att förebygga och bekämpa mäns våld mot

– analysera och bedöma vilka effekter statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer åren 2015–2017 har haft i förhållande till kommuners och landstings ansvar

RFSL tillstyrker och är mycket positiva till förslaget att statsbidraget enligt den nya förordningen omfattar våld oavsett kön eller könsidentitet när det gäller våld i nära

• ger möjlighet att få bidrag för en längre period än ett år vilket ger verksamheterna större trygghet och möjlighet att utvecklas • ger en rättvis fördelning av

Det är också viktigt att det tydliggörs att insatser och tjänster från frivilliga organisationer som verkar inom detta område ska upphandlas. Det är en vägledning för

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen som svar på remissen Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet hänvisar till vad som

Sveriges Kvinnolobby tillstryker förslaget om en ny förordning för stadsbidrag till kvinno- och tjejjourer som syftar till att stärka den långsiktiga finansieringen och tryggheten

Region Sörmland stödjer förslaget om ny förordning – om statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet – i den meningen att den vill skapa

Unizon tillstyrker förslaget i promemorian om en samlad förordning. Unizons medlemmar finner det onödigt administrativt betungande att söka medel från olika statliga bidrag.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för rättssäkra, effektiva och hållbara upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.. Myndigheten ska även