• No results found

Svensk författningssamling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svensk författningssamling"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till

regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade

biljettintäkter under utbrottet av covid-19

Utfärdad den XX 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19 ska ha följande lydelse.

4 § Ersättning ges, i den utsträckning det finns tillgängliga medel, för minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av covid-19. Ersättningen ska beräknas utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden den 1 januari 2021-30 juni 2021 jämförd med motsvarande period 2019, och därefter justeras i förhållande till hur trafikutbudet, mätt i platskilometer (tillgängliga sitt- och ståplatser multiplicerade med färdade kilometer), förändrats mellan dessa perioder.

Om tillgängliga medel understiger den ersättning som kan ges, ska ersättningen sättas ned med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Denna förordning träder i kraft den XX 2021. På regeringens vägnar TOMAS ENEROTH Jonas Ragell (Infrastrukturdepartementet)

SFS

Publicerad den

References

Related documents

Eget kapital justerat för bedömda övervärden på koncernens koncernföretag och intresseföretag och värdet på derivat inklusive uppskjuten skatt samt uppskjuten skatteskuld

Denna  rapport  har  upprättats  genom  tillämpning  av  reglerna  i  IAS  34  Delårsrapportering  och  Årsredovisningslagen.  Koncernens  finansiella  rapporter 

I det fall NGG skulle ha varit ett dotterbolag under hela delårsperioden skulle Betssons bruttoresultat ha uppgått till 1 059,0 mkr istället för 866,1 och resultatet till 302,9

Produkternas tillväxt (spelöverskott) jämfört med första kvartalet 2008 uppgick till: Kasinospel 15 procent, Sportsbook 1 procent och övriga produkter 5 procent

• Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades globalt för iOS och Android i början av maj 2017.. • Gaming Corps tecknar avtal om att agera

Under kvartalet uppgick intäkterna till 24,3 (21,8) MSEK, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.. Intäktsökningen är primärt hänförlig till

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (12,8) MSEK, kassaflödet har påverkats negativt jämfört med föregående år till följd av att bolaget har en

Intäkterna uppgick under perioden till 40,0 (45,3) MSEK vilket är en minskning med 12 procent jämfört med föregående år.. De minskade intäkterna är primärt hänförliga till