• No results found

Gällande framtida behov av SÄBO platser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gällande framtida behov av SÄBO platser"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Version Dnr SN 2021/160

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Gällande framtida behov av SÄBO platser

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden att:

 Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att påbörja och verkställa nybyggnation av särskilt boende

 Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att bereda 60 platser med inriktning kognitiv svikt vid nybyggnation av särskilt boende

Sammanfattning av ärendet

I samband avvecklingsbeslutet av Källhaga och Hagadal behöver en genomlysning göras gällande behovet av framtida SÄBO platser och vilken inriktning dessa bör ha.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Utifrån avvecklingsbeslut från Socialnämnden i april 2021 framgår att Källhaga och Hagadal inte längre är lämpliga att bedriva omsorg i (Se avvecklingsbeslut SN april 2021). Hagadal har i nuläget 23 platser varav 10 har inriktning demens. Källhaga har 37 platser, samtliga med inriktning demens.

Den demografiska utvecklingen pekar på att vi fram till 2029 har en marginell ökning av antal äldre i Hörby. Det rör sig om 169 personer i åldern 80-84 år.

Av dessa bedömer Socialstyrelsen i sin skrivelse ”Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre” att det i genomsnitt är ca 4% som har behov av särskilt boende.

Under senaste åren har vi sett en ökning av äldre med kognitiv svikt såväl lokalt som nationellt. Vi möter redan dessa utmaningar i form av att kön till demensplatser ständigt består av 8-10 brukare. Flertalet av dessa befinner sig på korttiden i väntan på plats vilket lett till att vi har öppnat extra

korttidsplatser på Hagadal.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)

Version Dnr SN 2021/160

Av kösituationen framgår att vi har behov av demensplatser samt att vi inte någon gång de senaste 24 månaderna har haft någon längre väntetid på platser med somatisk inriktning.

Analys och förslag

Vi har ett minskat behov av somatiska platser – vi utökar antalet platser för kognitiv svikt med +13 platser i samband med avvecklingen. Merparten av de som kommer behöva SÄBO lider av kognitiv svikt varför det är rimligt att utöka dessa platser och inte våra somatiska platser.

För att kunna avveckla Källhaga och Hagadal behöver vi ersätta nuvarande antal platser i sin helhet med nytt särskilt boende. Totalt rör det sig om ca 60 platser. Utifrån kösituationen och den demografiska prognosen framkommer behov av att konvertera de somatiska platserna som finns på Hagadal i dag till platser med demensinriktning. Vi kan även konstatera att den somatiska-kön har varit stadig.

För det fortsatta somatiska behovet har vi 20 platser på Bokegården samt 30 platser på Vallgården. Utifrån kö och demografisk utveckling är det rimligt att anta att 60 platser med inriktning demens kan tillgodose behovet av särskilda boenden i Hörby kommun under perioden 2021-2029.

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden att:

 Att Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att påbörja och verkställa nybyggnation av särskilt boende

 Att Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att bereda 60 platser med inriktning kognitiv svikt vid nybyggnation av särskilt boende

Beslutsunderlag

Socialnämndens sammanträdde 2021-03-25 - § 63 Beslut om Källhaga och Hagadal

Skånes befolkningsprognos 2020-2029 Kösituationen 2020-2021

Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre, Socialstyrelsen, 2021-1-7187

Hörby kommunprognos 2021

Tjänsteskrivelse, 2021-07-12

(3)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)

Version Dnr SN 2021/160

Sanna Sandström

Verksamhetschef Vård-

och omsorg

References

Related documents

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs universitet Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde

I förslaget beskrivs att andelen som antas på grundval av resultat på högskoleprov ska ändras tillfälligt från minst en tredjedel till ett spann mellan en fjärdedel och en

Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid (U2021/01271).. Göteborgs universitet

frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid Högskolan i Borås har tagit del av remissen och tillstyrker

Vi ställer oss positiva till att det ska finnas utrymme (efter riksdagens beslut) att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskola vid extraordinära

Promemorian argumenterar för att regeringen bör föreslå riksdagen att det antal platser som fördelas på grund av resultat på högskoleprovet, till de högskoleutbildningar där

Högskolan ställer sig inte bakom förslaget att regeringen ska frångå den av riksdagen godkända huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning vid

anmälningsdag. Detta kan vara missgynnande för de sökande som planerat och sökt utbildning i god tid. Malmö universitet hade också önskat en grundligare genomlysning av

Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Promemorian - Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid

Stockholms universitet instämmer i huvudresonemanget i promemorian och tillstyrker därför förslaget att huvudregeln för platsfördelning vid urval till högskoleutbildning

Umeå universitets yttrande över Promemoria ”Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser

Beslutet måste också komma i någorlunda god tid – inte bara för att sökande behöver tid att förstå vilka regler som gäller för dem, utan högskolorna måste också få tid

Personen kan inte vara kvar på korttiden under denna utredning och bedömningen är att personen skulle fara illa av att först placeras på en somatisk avdelning, för att sedan

Om man drabbas eller misstänker att man drabbats av en demenssjukdom är det viktigt att man får kontakt med både sin vårdcentral och kommunen där man bor då de kan erbjuda

Socialnämnden har enligt Socialtjänstlag (2001:453) ansvar för att den som är i behov av vård och omsorg får detta tillgodosett om behovet inte kan tillgodoses på annat

- Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att bereda 60 platser med inriktning kognitiv svikt vid nybyggnation av särskilt boende.. Sammanfattning

Hörby kommun har genom Lokalförsörjningsplanen 2018-2027 och budget 2019 och planer 2010-2021 beslutat om att avsätta medel för byggande ett nytt särskilt boende för

Beställaren förbehåller sig rätten att utveckla/ändra i förutsättningarna i förfrågningsunderlag eller villkor för godkännande över tid. Dessa ska då följas av

Vascular contributions to cognitive impairment and dementia (VCID).. Vascular

Socialnämnden beslutar att ändra högsta godtagbara hyreskostnad för 2017 enligt förvaltningens förslag vid beräkning av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 §

Med hänvisning till ovanstående bedömer nämndkontoret att möjliga alternativ för nästkommande etablering av särskilt boende bör ske i eller kring Ekerö

att fastställa följande ska-krav och utvärderingskriterier avseende upp- handling för totalentreprenad för att uppföra ett nytt demens- /vård- och omsorgsboende som ska

Anbudsgivare 1 till- delas därmed entreprenadkontraktet för totalentreprenad särskilt boende Ek-