HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

Full text

(1)

HJÄLP! 1

2013 KATASTROFFONDEN INFORM ERAR

(2)

- 2 - För 20 år sedan tillbringade jag mycket tid i en rökig, kall och fuktig kasernbyggnad i Karlovac i Kroatien. När man snabbt hade behov av ett stäl­

le att inkvartera flyktingar från Bosnien togs den övergivna kasernen i bruk igen.

Bland de första som kom till Röda Korsets lä­

ger i Karlovac var män som hade blivit fria från ökända fångläger i norra Bosnien. Internationel­

la Röda Korset hade lyckats förhandla farm fri­

givningen av fångarna efter att tidskriften Time hade publicerat chockerande bilder av män i us­

la förhållanden.

Jag minns väl hur kolonner av gamla bussar kom till fältet i garnisonen i Karlovac, i allmänhet mitt i natten. Ur bussarna klev utmattade och rädda män. De var inte säkra på om de hade förts till ett annat fängelse eller om det faktiskt var sant att de var fria. Inte förrän de såg sina jub­

lande landsmän i ljuset av de bleka gatlyktorna släppte spänningen och tårarna kom.

Tusentals män dog i fånglägren. En av dem som överlevde var Nedzad, då några och tjugo.

Han hann bara tillbringa ett par veckor i Karlovac innan han steg ombord på en buss till. Jag stod

FinLand

nytt HemLand

”Tack till Röda Korsets volontärer och givare för mitt nya liv”, säger Nedzad, som flydde undan striderna i Balkan.

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

vid bussdörren och önskade männen som steg ombord trevlig resa – till Finland!

Nedzad var flykting och han och flera dussin andra män fick asyl i Finland. Han kom undan kri­

get, men på samma gång miste han sitt hemland.

Jag träffade Nedzad på nytt i början av de­

cember i Reso. Idag närmar han sig medelåldern, bor i S:t Karin och jobbar i Reso. Han är pap­

pa och har lärt sig finska. Hans bildsköna dött­

rar dansade glatt med andra bosniska ungdomar när man firade 20­årsjubileet av att bosnierna kom till Finland. Många av ungdomarna är föd­

da här i Finland.

Det var rörande att vara med på festen i Re­

so, för jag blev given en uppgift: att förmedla ett varm tack till er från alla de här människorna som har gått igenom så mycket. ”Framför du Hannu­

Pekka ett hjärtligt tack till alla Röda Korsets vo­

lontärer och stödjare. Ni har hjälpt oss att bör­

ja ett nytt liv!”

HaNNu-Pekka LaiHo

Kommunikations­ och medelsanskaffningschef Röda Korsets biståndsarbetare i Kroatien 1992­93

KaTaSTRoFFoNDENS INFoRMaTIoNSBlaD UTKoMMER FyRa gåNgER oM åRET.

RedaktioN: Hannu­Pekka laiho, ansvarig, anna Vuorinen, redaktionssekreterare 020 701 2000 omsLagsbiLd: Joe Cropp

ombRytNiNg: limukka / leena aalto ÖveRsättNiNg: www.sarax.com

adRessäNdRiNgaR:

lahjoitukset@rodakorset.fi 020 701 2000 / givarregistret Finlands Röda Kors,

Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsingfors tidNiNgeN tRycks: laine Direct oy

(3)

Nigeria återhämtar sig efter översvämningar

Höstens översvämningar var de värsta på 40 år.

Hjälp beHövs

Utåt sett verkar livet ha återgått till det normala i Udagba, i delstaten Endo i Nigeria. De flesta har återvänt till sina hem eller till det som finns kvar av deras hem. Många har tillbringat flera veckor i trånga läger eller inhysta i skolor.

I slutet av augusti förra året drabbades Nige­

ria av de värsta översvämningarna landet har sett på 40 år. Mer än två miljoner människor tvinga­

des lämna sina hem på grund av vattenmassor­

na. Hela byar ödelades, jordbruksmark förstördes och boskapen dog.

Sedan i höstas har Röda Korset hjälp över­

svämningsoffren genom att erbjuda första hjäl­

pen, psykiskt stöd och upplysning i hälsofrågor.

Röda Korset har delat ut presenningar, hinkar, ligg underlag, kanistrar, köksutrustning och kläder till människor som har mist sina hem.

– Hjälpen är ovärderlig för oss som miste allt, säger mary okpoh, 56 år och åttabarnsmor.

ÖveRsvämNiNgeN avsLÖjade bRisteR i vatteNsystemet

Många är fortfarande i behov av tak över huvu­

det. Internationella Röda Korset hjälper människ­

or att bygga tillfälliga skydd under våren.

Dessutom finns det behov av rent vatten. På

många håll har det kommit översvämningsvatten i brunnarna och smutsat ner dem. Därför måste man nu fästa speciellt stor uppmärksamhet vid god hygien och vattenhanteringen.

– Vid sidan av biståndsarbetet upptäckte vi att det fanns brister i vattensystemet redan innan översvämningen kom. Nu hjälper volontärer i Ni­

gerianska Röda Korset bybor att förbättra vat­

tenhanteringen, så att vattnet hålls rent, berättar Riitta kangaskesti, som arbetade som bistånds­

arbetare i Nigeria under hösten.

Mary okpoh som har fått hjälp av Röda Kor­

set ser gärna att arbetet fortsätter efter över­

svämningen.

– Vi behöver nödhjälp, men man måste tänka långsiktigt. Vi måste bygga bättre täckdiknings­

system, bättre hus och bättre broar, säger okpoh.

Det är svårt att bedöma hur länge det tar att återhämta sig. Kangaskesti tror att nigerianerna kommer att kunna återgå till ett normalt liv när de det som förstördes av vattnet har repareats.

– Jag tror att nigerianerna kommer att åter­

hämta sig väl på individnivå. Nigerianerna har en stark tro på sin egen överlevnad och det finns en stark gemenskapskänsla. Det är oändligt viktigt att ha en positiv attityd i en sådan här situation.

Översvämningen förstörde hem och många människor hamnade i vatt- net. Rödakorsvolontärer evakuerade

offer efter översvämningen.

igerianska Röda Korset

(4)

- 4 -

Hjälp UTe I väRlDeN

Bild leena Reikko

KuLan FörLamade

Röda Korset och Röda Halvmånen hjälper sårade flyktingar i Syriens grannland Jordanien.

Det råder en tryckt stämning i korridorerna på Is­

lamiska sjukhuset i Jordaniens huvudstad amman.

oroliga anhöriga väntar på besked om patienter – många av dem i behov av vård på grund av det inbördeskriget i grannlandet Syrien.

– Sedan juni har vi fått in 165 patienter från Syrien bara till det här sjukhuset. av dem har un­

gefär fem per dag varit i behov av operationsvård, berättar sulaiman mukahhal, representant för Qatariska Röda Halvmånen i Jordanien.

Qatariska Röda Halvmånen hjälper människ­

or som har sårats i kriget genom att stå för vård­

kostnader och transportera patienter från den sy­

riska gränsen. Man har också anställt läkare till sjukhuset och finansierat förvärv av ny sjukhus­

utrustning.

soRLiga ocH LyckLiga sLut

Patienternas berättelser är förfärliga. Många har blivit förlamade eller mist en lem i våldet.

ahmed abunabut, 37, fick en kula i ryggen och blev förlamad. Det var ahmeds bror som bar honom i trygghet och lyckades få honom över gränsen. ahmed abunabut har blivit opererad två gånger. läkarna har försökt reparera hans ska­

dade inre organ.

Han är far till ett barn och väntar sitt andra.

Men familjen är kvar i Syrien och ahmed vet inte ens exakt var de befinner sig.

– Jag hoppas bara att de är i trygghet. Så fort jag kan återvänder jag hem, säger han allvarligt.

läkaren bilal al-Harrari arbetar för Qatariska Röda Halvmånen och lovar göra sitt yttersta för

Bild Johanna lassMäntyvaara

Qatariska Röda Halvmånens läkare Bilal Al-Harrari för- söker få sårade Ahmed Abunabut på fötter igen.

(5)

Hjälp UTe I väRlDeN

Bild Ibrahim Mall

att ahmed abunabut ska återfå rörelseförmågan, men det är inte en lätt uppgift.

Det finns andra, ljusare historier. I december tog man in en tvåårig pojke som hade blivit skju­

ten i huvudet av en prickskytt. gossens pappa hade fört sin son till ett fältsjukhus i Syrien och därifrån tog man kontakt med Qatariska Röda Halvmånens representant. Inom tre timmar från skottlossningen fick pojken vård i Jordanien, och början av konvalescensen har gått bra.

meR äN eN HaLv miLjoN HaR fLytt

Över 700 000 människor har redan flytt undan striderna i Syrien. Syrier flyr till grannländerna och Syriens närområden, till Jordanien, libanon, Tur­

kiet, Irak, Egypten och andra länder i Nordafrika.

Syriska Röda Halvmånens ambulans i Homs i Syrien. Syriska Röda Halvmånen har under inbördeskriget levererat vårdmaterial till

sjukhus på olika håll i Syrien.

Röda Korset har delat ut förnödenheter till offren för konflikten: Filtar, liggunderlag, presen­

ningar, livsmedelspaket, medicin­, hygien och köksutrustning. Dessutom har man skickat am­

bulanser, truckar och generatorer till landet. Rö­

da Korset bistår myndigheterna med att erbjuda bashälsovård, upprätthålla ambulansservice, de­

la ut läkemedel samt stöda kliniker som tar hand om sårade.

Det finns mer än två miljoner interna flykting­

ar i Syrien. Största delen av dem bor i privata hem och offentliga byggnader, som skolor och moské­

er. alla har inte tillräckligt för sina grundläggande behov, inte mat och vatten eller tillgång till sani­

tetsutrymmen.

Text Johanna Lassy-Mäntyvaara, ICRC

Finlands Röda Kors har stött biståndsoperationen med 500 000 euro ur katastroffonden och från utrikesministeriet.

(6)

- 6 -

Bild andreas von Weissenberg

Fru Thida och hennes familj bor i lägret Say Thamar Gyi. Röda Korsets klinik hjälper

henne med lillflickans hälsoproblem.

över Hundratusen

burmeser beHöver

HJÄLP

(7)

tin tin Wae, 22, volontär i Röda Korset i Myanmar, blandar vattenreningspulver i vattnet och delar sedan ut vattnet på ett flyktingläger i Sittwe i del­

staten Rakhine. På lägret bor interna flyktingar i tillfälliga hyddor byggda av bambu. Människorna har flytt till lägret undan de våldsamheter som har brutit ut mellan olika etniska grupper i lan­

det. Sommaren och hösten 2012 ledde våldet till att undantagstillstånd utlystes. Nu levererar Röda Korset dagligen rent vatten till lägret.

– Vi levererar sammanlagt 8 000 liter rent vat­

ten till lägret varje dag. Människorna i lägret är beroende av den här hjälpen. Trots att vattentan­

kar har placerats i närheten berättar hjälpmot­

tagarna att det här är det enda vattnet som är så rent att de vågar dricka av det, berättar inter­

nationella Röda Korsets biståndsarbetare becky Webb.

Risk fÖR att sjukdomaR sPRids

Delstaten Rakhine hör till de delarna av Myanmar som är minst utvecklad. Det är dåligt ställt både med näringssituationen och infrastrukturen i om­

rådet och inkomstnivån är låg. Dessutom har Rak­

hine drabbats av stormar och översvämningar. Nu förvärras situationen ytterligare av de oroligheter som har brutit ut mellan muslimer och övriga et­

niska grupperingar. Konfliktens rötter finns flera decennier tillbaka i tiden.

– Ungefär 120 000 människor är i behov av hjälp. Flyktingarna behöver mat, första hjälpen och hygienartiklar, hälsovårdsservice och tillfälli­

ga skydd. I synnerhet kvinnor och barn är i behov av hjälp, säger marko korhonen, Finlands Röda Kors regionrepresentant i asien.

Internationella Röda Korset hjälper för när­

varande genom att ge första hjälpen samt psy­

kiskt stöd och genom att dela ut biståndsmaterial, bl.a. köksutrustning och presenningar. För att sjukdomar inte ska spridas och hygiennivån hål­

las på tilläcklig nivå har Röda Korset byggd dass i lägret samt inrättat hälsovårdskliniker.

– Min dotter har hudutslag och jag har redan varit är ett par gånger för att få hjälp. Vi har bott i lägret i ett halvår, för vårt hem och mitt arbete sattes i brand. Här har jag inget jobb. Jag skulle vilja sätta mina barn i skola, men det finns ingen skola här, säger fru thida, som kom till rödakors­

kliniken med sin dotter.

HäLsoaRbete geR ResuLtat

I Myanmar är hälsovårdsservicen i synnerhet på landsbygden så gott som obefintlig. Därför har Röda Korset redan i flera års tid hjälpt lokalsam­

hällen att åtgärda hälsovårdsproblem, bland annat malaria, denguefeber, tuberkulos, hivsmitta och diarrésjukdomar.

Med stöd från Röda Korset har man byggt brunnar i byarna och man har delat ut myggnät, gummistövlar och första hjälpen­utrustning.

Dessutom har man rengjort vattenkällor och byggt dass i byarna.

– arbetet har gett resultat. Till exempel före­

komsten av malaria och denguefeber har sjunkit, berättar Marko Korhonen.

avsikten med hälsovårdsarbetet är att hjäl­

pa dem som är mest sårbara, i synnerhet kvinnor och barn, att klara de hälsorisker som förekom­

mer. Finlands Röda Kors stöder hälsovårdsarbetet i Myanmar. Insatserna finansieras med stöd från katastroffonden och utrikesministeriet.

I delstaten Rakhine orsakar interna stridigheter och fattigdom nöd. Röda Korset hjälper dem som har flytt från sina hem.

Finlands Röda Kors har redan i flera års tid finansierat hälsovårdsarbete i Myanmar. Hälso- vården i landet är bristfällig och smittsamma sjukdomar som diarrésjukdomar och tuberku- los är vanliga. Dessutom har Finlands Röda Kors hjälp burmeserna att återhämta sig från stormen Nargis, som år 2008 orsakade den värsta naturkatastrofen någonsin i Myanmar.

Hjälp UTe I väRlDeN

(8)

En sammanfattning av det internationella biståndet finns att läsa på www.rodakorset.fi/sammandrag-av-internationellt-bistand

FinLands röda Kors internationeLLa bistånd 24.11.2012–28.2.2013 AKTUellT

Webbutiken finns på adressen www.rodakorsbutiken.fi.

Trygghet

i Röda Korsets webbaffär

En av Röda Korsets uppgifter är att öka tryggheten och uppmuntra människor att fundera på hur de kunde förebygga olyck- or. Det finns mycket man kan vara förberedd på och därför säljer Röda Korset olika trygg- hetsprodukter i sin webbutik.

Första hjälpen-väska

En första hjälpen-väska behövs i varje hem och helst ska en sådan också finnas i bilen och båten.

I Rödakorsbutiken kan man köpa första hjälpen- förpackningar i olika stor-

lek, från små fickförpackningar till en större första hjälpen-väska att ha med sig til sjöss.

Släckningsfilt

En släckningsfilt är en filt som är tillver- kat i ett material som inte brinner och som används till första släckning av en brand.

Släckningsfilten kan göra att man slipper stora tilläggskador. Röda-

korsbutiken säljer också brandvarnare.

Reflexväst

En reflexväst gör det tryggare att röra sig när det är mörkt ute.

Röda Korsets webb- butik säljer reflex- västar för vuxna, barn och hundar.

Genom att köpa trygghets- produkter i vår web butik stöder du Röda Korsets ar- bete i hemlandet.

stöd rödaKors- verKsamHet i LidLs aFFÄrer

I lidl­affärer kan man nu stöda Röda Korsets arbete i hemlandet. I sina sammanlagt 128 affärer ordnar lidl ett returflasklotteri där hälften av intäkter­

na går till Röda Korsets skyddshus för unga och hälften till att stöda lokal ungdomsverksamhet.

I returflasklotteriet kan man delta om man är en kund som returnerar flaskor till lidls flask­

automater. Som kund kan man vid flaskautomaten välja om man vill ha flaskpanten i form av pengar eller om man vill använda motsvarande summa till att köpa returflasklotter.

HjäLP tiLL uNga ocH famiLjeR

Intäkterna från lotteriet används till Röda Korsets ungdomsverksamhet och Röda Korsets skydds­

hus för unga. Skyddshusen är avsedda för unga i åldern 12–19 år och deras familjer. Den service som skyddshusen erbjuder är gratis. Förutom råd­

givning kan skyddshusen erbjuda ungdomar till­

fällig inkvartering. Röda Korsets skyddshus finns i Helsingfors, Vanda, Esbo, åbo och Tammerfors.

Skyddshusen ger också stöd per telefon. Kam­

panjen pågår till 31.5.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :