• No results found

Dansundervisning på gymnasiet: En studie om idrottslärares syn på kreativ dans under idrottslektionerna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dansundervisning på gymnasiet: En studie om idrottslärares syn på kreativ dans under idrottslektionerna"

Copied!
47
0
0

Full text

(1)

EXAMENSARBETE

Dansundervisning på gymnasiet

En studie om idrottslärares syn på kreativ dans under idrottslektionerna

Madeleine Carlsson

Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

(2)



 















(3)



































(4)



















(5)





















































(6)















































(7)





























































(8)











































































(9)









































































(10)















































































(11)































































(12)



















































































References

Related documents

Apart from direct research quality assessments, a number of different aspects are requested to be elucidated; description of the research field, research environment

Om det finns ny produktion som är villig att träda in på marknaden även vid låga kapacitetsbetalningar, så bör detta slå igenom på priserna menar konsumentsidan

För att uppmuntra fler att jobba längre föreslår vi i skatteavsnittet av denna motion att åldersgränsen för det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre sänks från 65 till 63

niondeklassarna, medan Katarina grundar sin undervisning för sjätteklassarna i läroböcker som hon vet är beprövade. Lärarnas perspektiv på läsandet skiljer sig ifrån elevernas,

En kvinna säger att hon inte skulle vilja att roboten duschar henne eller hjälper till vid dusch eftersom hon tvivlar på att den så kallade hjälpredan eller hjälpmedlet kommer

Detta skulle enligt honom spara både tid och pengar eftersom alla klasser skulle komma iväg, skolan skulle inte behöva hyra material till alla elever för alla aktiviteter utan

tillfredsställande att gå till undervisningen när det är dans på schemat i ämnet idrott och hälsa av två anledningar: dels då det är betygsgrundande men dels också för att

Mer specifikt var studiens frågeställningar: Vad är idrottslärares syn på dans, hur arbetar idrottslärarna med momentet dans i ämnet Idrott och hälsa, hur

Informant B nämner att den stress som finns i vårt samhälle, i och med medias bilder som uppmanar alla att vara på ett visst sätt, kan vara en faktor till den ökande psykiska

Denna snedvridna rapportering som finns i Sverige görs dock, enligt våra informanter, inte medvetet och det finns inte heller någon dold agenda bakom.. Om vi ser på de

Inom lagerhållning ingår kostnader för att ta hand om materialet i lager. Kort beskrivet är det kostnaden för den personal och utrustning som tillkommer då företaget

Intervjupersonerna i de företag som arbetar i denna form har varit överens om att projektens resultat är avgörande för företagets totala resultat, vilket kan vara en förklaring

For another category of participants, who chose a speed with which they felt comfortable with (instead of looking at the speedometer), driving speed was on the average 12 km/h

När det gäller lärare i ämnet idrott och hälsa och deras syn på ledarskap i förhållande till läraruppdraget är utbudet av forskning inte lika bred (Pan, 2014).. Vi har

I min studie använde jag mig av ett linjärt perspektiv att utgå ifrån.. Med dessa faser analyserade jag om lärarna tänker utifrån samma teori, eller om de

Denna personliga kontakt som influencers över lag, och som både Kenza och Bianca Ingrosso arbetar med i sina inlägg, är en anledning till att intervjupersonerna i den här studien

In the analysis of our research question one, it is apparent that the OEMs in this investi- gation generally argued that they assumed themselves to have the power of the supply chain

One of the main findings from Case Beta demonstrated that national cultural and linguistic differences among project team members affected the use of integration mechanisms in

Syftet med studien är att undersöka vad råd angående utformningen av nyhetsbrev behandlar och om råden som finns är anpassade specifikt för sportevenemangs nyhetsbrev..

Denna rapport undersöker hur en webbapplikation för köp och försäljning av begagnad kurslitteratur skulle implementeras för att uppfylla användarnas behov med avseende

Furthermore, because biochar has the potential to sorb enzymes, my thesis focused on the effect of biochar on enzyme stabilization when soils are subsequently exposed to a

The authors defined the clade containing the type species of Podospora (P. fimiseda, incorrectly referred to as P. fimicola in Wang et al. 2019) as the Podosporaceae

Detta i kontrast till Winner (1996) som menar att de särbegåvade eleverna klarar sig bra på egen hand om de bara har tillgång till material, vilket Persson (1997) motsätter sig..