Onsdagen den 11 juni 2014 kl Kommungården

20  Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdestid Sammanträdesplats

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 – 19.45 Kommungården

Ärendets §-nummer Ärende

BTN 83 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ... 2

BTN 84 §: Protokolljustering ... 2

BTN 85 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan ... 2

BTN 86 §: Tjänstemannabeslut ... 3

BTN 87 §: Jan Andersson, nybyggnad av garage/förråd på lägenheten Ideman 3:111 i Kattby by .. 4

BTN 88 §: Tommy Nordqvist, om- och tillbyggnad av lider till garage/förråd på lägenheten Björklund 1:10 i Mörby by ... 5

BTN 89 §: Anders Westermark, fritidshus på lägenheten Fågelsången 1:37 i Bovik by ... 6

BTN 90 §: Johanna Johns, om- och tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Grönalund 1:6 i Kattby by ... 7

BTN 91 §: Enskilt avlopp, Margit Humell... 8

BTN 92 §: Enskilt avlopp, Marita Johansson ... 9

BTN 93 §: Enskilt avlopp, Annika Idman Erkas ... 10

BTN 94 §: Enskilt avlopp, Kristina Henriksson ... 11

BTN 95 §: Ombyggnad av en del av Tellholmsvägen ... 12

BTN 96 §: Installation av vägbelysning på Öra bostadsområde ... 13

BTN 97 §: Thor-Erik Johansson, nybyggnad av redskapshall på lägenheten Östegård 2:15 i Byttböle by ... 14

BTN 98 §: Anders Sundqvist, fasadförändring av bostadshus på lägenheten Vestergård 6:27 i Bredbolstad by ... 15

BTN 99 §: Anhållan on vägbelysning vid gång och cykelvägen på Öra ... 16

BTN 100 §: Till kännedom ... 17

Bilagor till kallelse:

1. Anhållan om vägbelysning

Enligt uppdrag,

Hammarland den 05.06.2014

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Mattsson

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 13.06.2014 kl. 8.30-16.00

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 05.06.2014-19.06.2014

Hammarland den 05.06.2014

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Mattsson

(2)

Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 5/2014

Sammanträdestid

Sammanträdesplats Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 – 19.45 Kommungården

Beslutande

Stig A Mattsson, ordförande Tommy Saarinen, vice ordförande Ulla Eriksson

Tommy Häggblom Britta Bergman Jessica Eklund Frånvarande:

Anders T Karlsson

Övriga närvarande

Emma Mattsson, byggnadsinspektör/kommuntekniker Frånvarande:

Leif Salmén, kommunstyrelsens representant Lars Häggblom, ordförande kommunstyrelsen Kurt Carlsson, kommundirektör

Paragrafer

§§ 83 – 100

Underskrifter Hammarland den 11 juni 2014,

Stig Mattsson Emma Mattsson

Ordförande Protokollförare

Protokoll- Ort och tid justering

Underskrifter

Hammarland den 11 juni 2014,

Tommy Häggblom Tommy Saarinen

Protokollet Ort och tid framlagt

till påseende

Underskrifter

Hammarland den 13 juni 2014,

Emma Mattsson

Utdragets Ort och tid riktighet

bestyrker

Underskrift

Hammarland den 2014

(3)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 83 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 83 §: BESLUT:

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

_______________

BTN 84 §: Protokolljustering

Byggnadstekniska nämnden utser Tommy Häggblom och Tommy Saarinen till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum efter sammanträdets avslutande.

BTN 84 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget.

_______________

BTN 85 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 85 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Thor-Erik Johansson, nybyggnad av redskapshall på lägenheten Östegård 2:15 i Byttböle by

2. Anders Sundqvist, fasadförändring av bostadshus på lägenheten Vestergård 6:27 i Bredbolstad by

3. Anhållan om vägbelysning vid gång- och cykelvägen på Öra 4. Till kännedom

_______________

(4)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 86 §: Tjänstemannabeslut

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till tjänsteman i enlighet med ”Instruktion för tjänsten som kommuntekniker- byggnadsinspektör i Hammarlands kommun” enligt beslut Kfge § 46 den 16.11.2011.

Följande ärenden har behandlats under maj månad 2014:

25 § Rainer Söderlund – Avloppsanslutning

26 § Hammarlands församling – Ansvarig arbetsledare 27 § Anders Westermark – Rivning

28 § Anders Westermark – Rivning 29 § Leila Suomi – Avloppsanslutning 30 § Ben Öhberg – Avloppsanslutning 31 § Tore Jansson – Avloppsanslutning

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 86 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(5)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 87 §: Jan Andersson, nybyggnad av garage/förråd på lägenheten Ideman 3:111 i Kattby by

Upptogs till behandling Jan Anderssons ansökan om bygglov för nybyggnad av ett garage/förråd om 90 m2 på lägenheten Ideman 3:111 i Kattby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 11 840 m2.

Sökanden anhåller om att Peter Nyholm godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage/förråd med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Om byggnaden ansluts till ”rinnande” vatten skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

- Peter Nyholm godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 87 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(6)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 88 §: Tommy Nordqvist, om- och tillbyggnad av lider till garage/förråd på lägenheten Björklund 1:10 i Mörby by

Upptogs till behandling Tommy Nordqvists ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av ett lider till garage/förråd på lägenheten Björklund 1:10 i Mörby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 3000 m2.

Om- och tillbyggnaden avser en tillbyggnad om 38 m2 avsett för garage och ett förråd om 10 m2 samt en carport om 24 m2.

Sökanden anhåller om att godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av ett lider till garage/förråd med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Tommy Nordqvist godkänns som ansvarig arbetsledare.

- Om ”rinnande” vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

BTN 88 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(7)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 89 §: Anders Westermark, fritidshus på lägenheten Fågelsången 1:37 i Bovik by

Upptogs till behandling Anders Westermarks ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus om 125 m2 på lägenheten Fågelsången 1:37 i Bovik by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 7400 m2.

Fritidshuset placeras på samma plats där det idag finns ett fritidshus som skall transporteras bort från platsen (rivningslov finns). Fritidshuset skall placeras minst 30 m från strandlinjen.

Sökanden anhåller om att Jan-Erik Norberg godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för fritidshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Jan-Erik Nordberg godkänns som ansvarig arbetsledare.

- Avloppet skall ordnas enligt särskilt beslut.

BTN 89 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(8)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 90 §: Johanna Johns, om- och tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Grönalund 1:6 i Kattby by

Upptogs till behandling Johanna Johns ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av ett bostadshus på lägenheten Grönalund 1:6 i Kattby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 4700 m2.

Bostadshusets om- och tillbyggnad består av att riva befintlig farstu om 16 m2 och bygga till huset med 43 m2 i två våningar avsett för entré och grovkök samt sovrum.

En altan under tak om ca 40 m2 kommer även att byggas.

Sökanden anhåller om att Ralf Gustafsson godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Ralf Gustafsson godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 90 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet för komplettering av handlingar.

________________

(9)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 91 §: Enskilt avlopp, Margit Humell

Upptogs till behandling Margit Humells ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av BDT-vatten från fritidshus på lägenheten Humlebo 4:18 i Bovik by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser installation av en Bio-Box för rening av BDT-vatten.

Svartvattnet leds till befintlig sluten tank.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Margit Humell tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut BDT-vatten från fritidshus på lägenheten Humlebo 4:18 i Bovik by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:

BDT-vattnet skall ledas till en Bio-Box. Vattnet skall därifrån ledas till någon mindre infiltrationsbädd.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.

Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80 % och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

BTN 91 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(10)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 92 §: Enskilt avlopp, Marita Johansson

Upptogs till behandling Marita Johanssons ansökan om bygglov för enskilt avlopp, på lägenheten Björkliden 2:15 i Näfsby by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar

Ansökan avser installation av minireningsverk, BioCleaner, för rening av avloppsvatten från ett bostadshus.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Marita Johansson tillstånd enligt 6 kap.

vattenlagen för landskapet Åland för att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på lägenheten Björkliden 2:15 i Näfsby by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor.

Avloppsvattnet skall ledas till ett minireningsverk, BioCleaner, med en liten efterföljande infiltration.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna anläggningen innan den tas i bruk. Anläggningen skall i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 92 §:

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(11)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 93 §: Enskilt avlopp, Annika Idman Erkas

Upptogs till behandling Annika Idman Erkas ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus på lägenheten Södergärlan 1:22 i Bovik by av Hammarland, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser en infiltrationsanläggning.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Annika Idman Erkas tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvattnet från fritidshuset på lägenheten Södergärlan 1:22 i Bovik by av Hammarland kommun med nedanstående villkor:

Avloppsvattnet skall ledas till en trekammarbrunn, som skall vara tät och konstruerad i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 3. Vattnet skall därifrån ledas till en infiltrationsbädd, vilken skall anläggas i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 4. Särskilt viktigt är att grundvattennivån inte når upp till infiltrationsbäddens botten och rätta storleken på sand och grus används. Infiltrationsanläggnigen skall minst vara 33 m2.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.

Trekammarbrunnen skall tömmas minst en gång per år. Tömningen skall registreras.

Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 93 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(12)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 94 §: Enskilt avlopp, Kristina Henriksson

Upptogs till behandling Kristina Henrikssons ansökan om tillstånd för ombyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på lägenheten Bolstad 2:14 i Djäkenböle by av Hammarland, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser en infiltrationsanläggning.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Kristina Henriksson tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvattnet från bostadshuset på lägenheten Bolstad 1:14 i Djäkenböle by av Hammarland kommun med nedanstående villkor:

Avloppsvattnet skall ledas till en trekammarbrunn, som skall vara tät och konstruerad i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 3. Vattnet skall därifrån ledas till en infiltrationsbädd, vilken skall anläggas i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 4. Särskilt viktigt är att grundvattennivån inte når upp till infiltrationsbäddens botten och rätta storleken på sand och grus används. Infiltrationsanläggnigen skall minst vara 20 m2.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.

Trekammarbrunnen skall tömmas minst en gång per år. Tömningen skall registreras.

Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 94 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(13)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 95 §: Ombyggnad av en del av Tellholmsvägen

Ombyggnad av en del av Tellholmsvägen har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 26 maj. Sista dagen att inlämna anbud är 10 juni 2014.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det förmånligaste anbudet antas.

BTN 95 §: BESLUT:

Konstaterades att 1 st anbud inlämnats inom anbudstiden. Anbudet har lämnats av Firma Jan Widman.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att Firma Jan Widmans anbud antas.

________________

(14)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 96 §: Installation av vägbelysning på Öra bostadsområde

Installation av vägbelysning på Öra bostadsområde har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 26 maj. Sista dagen att inlämna anbud är 10 juni 2014.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det förmånligaste anbudet antas.

BTN 96 §: BESLUT:

Konstaterades att 2 st anbud inlämnats inom anbudstiden. Anbuden öppnades enligt följande:

1. Olles El

2. Klingbergs eletriska

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det förmånligaste anbudet givet av Olles El.

________________

(15)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 97 §: Thor-Erik Johansson, nybyggnad av redskapshall på lägenheten Östegård 2:15 i Byttböle by

Upptogs till behandling Thor-Erik Johanssons ansökan om bygglov för nybyggnad av en redskapshall om 196 m2 på lägenheten Östergård 2:15 i Byttböle by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av redskapshall med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Om byggnaden ansluts till ”rinnande” vatten skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

- Sökanden godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 97 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(16)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 98 §: Anders Sundqvist, fasadförändring av bostadshus på lägenheten Vestergård 6:27 i Bredbolstad by

Upptogs till behandling Anders Sundqvists ansökan om bygglov för fasadförändring av bostadshus på lägenheten Vestergård 6:27 i Bredbolstad by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar. Fasadförändringen avser nybyggnad av skärmtak i plast över del av befintlig altan, 27 m2, samt glasa in uteplatsen under skärmtaket, typ Novoroom.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för fasadförändring av bostadshuset med stöd av byggnadslagens 72 § med följande villkor:

1. De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

2. Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

BTN 98 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(17)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 99 §: Anhållan on vägbelysning vid gång och cykelvägen på Öra

En anhållan om den 05.06.2014 har inkommit från Christina Jansson gällande vägbelysning vid gång- och cykelvägen på Öra. Jansson önskar att kommunen installerar vägbelysning från befintlig vägbelysning fram till gränsen mot Eckerö eller åtminstone till hennes infart. (Bilaga 1, BTN 11.06.2014, § 99)

Kommunteknikerns förslag:

De finns inga medel budgeterade i årets budget för någon gatubelysning. Ärendet disskuteras vidare vid nästa budgetbehandling.

BTN 99 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

________________

(18)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 100 §: Till kännedom

1. Kommunstyrelsens beslut gällande vattenansökan från Norrö Ab, § 128.

2. Kommunstyrelsens beslut gällande frågor angående avloppsanslutning till kommunens ledningsnät, § 132.

BTN 100 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden tar ärendet till kännedom.

_______________

(19)

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.

Paragrafer:

§§ 83-86, 90, 99,100

________________________________________________________________________

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:

Paragrafer:

§ ; 91-96

________________________________________________________________________

Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

§ ;

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt

rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:

Organ

Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND

Paragrafer:

§ ; 91-96

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Protokollet är framlagt till påseende den 13.06.2014

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(20)

besvärstid Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

________________________________________________________________________

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid

30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid

§:87-89, 97, 98 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid

paragrafer dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till:

Namn, adress och postadress Paragrafer

________________________________________________________________________

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):

Namn, adress och postadress Paragrafer

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

Figure

Updating...

References

Related subjects :