• No results found

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 22.10.2018 kl. 18:00–

Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 103 Kallelse och beslutförhet

BTN § 104 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 105 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 106 Tjänstemannabeslut

BTN § 107 Björnidet I 1:42 i Björnhuvud by, tillbyggnad av bostadshus

BTN § 108 Eskils 9:34-M604 i Överby by, nybyggnad av fritidshus BTN § 109 Eskils 9:34-M604 i Överby by, nybyggnad av garage BTN § 110 Brännskärsudden 1:65 i Storby by, nybyggnad av

bostadshus

BTN § 111 Sjösäter 5:11 i Marby by, ändrat användningsändamål av fritidshus till bostadshus

BTN § 112 Samarbetsavtal för VA-sektorn 2019-2022 BTN § 113 Ombyggnad av skolvägen

BTN § 114 Budget och ekonomiplan för åren 2019 – 2021 BTN § 115 Till kännedom

BTN § 116 Vägbelysning Björnhuvud

Eckerö den 22.10.2018

Emma Saarela

Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 24.10.2018 på kom- munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.

(2)

Plats och tid Kommungården i Överby måndagen den 22.10.2018 kl. 18:00-20.35 Beslutande Mikael Stjärnfelt

Johan Hilander, ers. för Karl-Fredrik Björn- huvud

Ingela Eckerman Ann-Sofi Stjärnfelt

Jan Fagerström ankom under § 113, ers. för Monica Mattsson

Frånvarande:

John Hilander Niclas Häggblom

ordförande

ledamot, ordförande § 111 ledamot

ledamot ledamot

ledamot ledamot

Föredragande Emma Saarela Kommuntekniker/Byggnadsinspektör

Övriga närvarande Frånvarande:

Johan Hilander Jan-Anders Öström Arsim Zekaj

Kommunstyrelsens representant Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Paragrafer 103 - 116

Underskrifter Ordförande Ordförande§ 111

Mikael Stjärnfelt Johan Hilander

Sekreterare

Emma Saarela Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö måndagen den 22.10.2018

Ingela Eckerman Ann-Sofi Stjärnfelt

Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 24.10.2018

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 103 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 103

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

_________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 104 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 104

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Ingela Eckerman och Ann-Sofi Stjärnfelt.

Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 105 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 105

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Vägbelysning Björnhuvud

BESLUT:

Enligt förslag.

__________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 106 TJÄNSTEMANNABESLUT

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 106

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstek- niska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 134/20.10.2016.

Följande ärenden har behandlats under oktober månad 2018:

Tj 10: FAB Österängen, ansvarig arbetsledare bygglov nr. 39/2017 Tj 11: Carita Blomsterlund, ansvarig arbetsledare bygglov nr.

18,19/2018

Tj 12: Mats Löfström, ansvarig arbetsledare bygglov nr. 37/2017 Tj 13: Anna Häggblom, ansvarig arbetsledare bygglov nr. 36/2017 Tj 14: Johanna Söderlund och Totte Häggblom, ansvarig FVA-

arbetsledare bygglov nr. 29/2018

Tj 15: Överströms Butik Kb, olovligt nyttjande av mark

VA14: Atis Kimsis, anslutning till det kommunala vattenledningsnätet VA15: Ulf Johansson, anslutning till det kommunala vattenledningsnä-

tet

VA16: Johanna Söderlund och Totte Häggblom, anslutning till det kom- munala vatten- och avloppsledningsnätet

31/2018: Björn Blomqvist, uppförande av bastu Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektören förslag godkänns.

_______________

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 309/2018 BTN § 107 BJÖRNIDET I1:42 I BJÖRNHUVUD BY, TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 107

Upptogs till behandling Heidi och Claudinei de Oliveiras ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Björnidet I 9:34 i Björnhuvud by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser tillbyggnad av befintligt bostadshus om 38 m2, innehål- lande sovrum och badrum samt inglasning av en del av terrassen. Nytt tak byggs över befintlig terrass.

Bostadshuset blir efter tillbyggnaden 138 m2.

Sökanden anhåller om att Runar Jansson skall godkännas som ansva- rig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av bo- stadshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Runar Jansson godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 314/2018 BTN § 108 ESKILS 9:34-M604 I ÖVERBY BY, NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 108

Upptogs till behandling Nils Mattssons ansökan om bygglov för ny- byggnad av ett fritidshus på en del av fastigheten Eskils 9:34-M604 i Överby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett fritidshus om 114 m2.

Den outbrutna tomten om ca. 4000 m2 är sedan tidigare obebyggd.

Byggnaden skall placeras minst 30 m från strandlinjen.

Sökanden anhåller om att Leif Mattsson skall godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritids- hus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Leif Mattsson godkänns som ansvarig arbetsledare

- Om rinnande vatten installeras i byggnaden skall ett särskilt till- stånd för enskilt avlopp sökas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 314/2018 BTN § 109 ESKILS 9:34-M604 I ÖVERBY BY, NYBYGGNAD AV GARAGE

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 109

Upptogs till behandling Nils Mattssons ansökan om bygglov förnybygg- nad av ett garage på en del av fastigheten Eskils 9:34-M604 i Överby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett garage om 39 m2.

Den outbrutna tomten om ca. 4000 m2 är sedan tidigare obebyggd, bygglov för fritidshus har sökts.

Sökanden anhåller om att Leif Mattsson skall godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Leif Mattsson godkänns som ansvarig arbetsledare

- Om rinnande vatten installeras i byggnaden skall ett särskilt till- stånd för enskilt avlopp sökas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 318/2018 BTN § 110 BRÄNNSKÄRSUDDEN 1:65 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 110

Upptogs till behandling Thomas Hartvik och Emma Marjanens ansökan om bygglov för nybyggnad av ett bostadshus på en del av fastigheten Brännskärsudden 1:65 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett bostadshus om 138 m2. Legoområdet utgör ca. 18500 m2 är sedan tidigare obebyggt.

Sökanden anhåller om att Dan Engblom skall godkännas som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bo- stadshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Dan Engblom godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnads-

arbetena

- En ansvarig FVA-arbetsledare skall godkännas innan byggnadsar- betena påbörjas.

- En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostadshu- set i enlighet med plan- och bygglagens 84§ och skall finnas senast vid slutsynen.

- Ett särskilt tillstånd för omhändertagande av enskilt avlopp skall sö- kas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 124/2016 BTN § 111 SJÖSÄTER 5:11 I MARBY BY, ÄNDRAT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL AV FRITIDSHUS TILL

BOSTADSHUS

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 111

Upptogs till behandling Tor Stjärnfelts ansökan om ändrad användning av fritidshus på lägenheten Sjösäter 5:11 i Marby by till bostadshus.

Sökanden anhåller om att ändra användningsändamålet för befintligt fritidshus om 71 m2 till bostadshus.

Sökanden har inlämnat en energiberäkning.

Byggnaden är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet.

Enligt gällande byggbestämmelsesamling skall en bostadsbyggnad uppfylla vissa krav för att kunna godkännas som sådan.

I byggbestämmelsesamlingen stipuleras bl.a.:

 Energihushållning, enligt 9:9 Krav vid ändring av byggnader skall, det enligt 9:92 eftersträvas följande U-värden:

o Utak 0,13 W/m2K o Uvägg 0,18 W/m2K o Ugolv 0,15 W/m2K

o Ufönster 1,2 W/m2K

o Uytterdörr 1,2 W/m2K

Aktuell byggnads U-värden är följande:

o Utak 0,132 W/m2K o Uvägg 0,315 W/m2K o Ugolv 0,198 W/m2K

o Ufönster 1,0 W/m2K

o Uytterdörr 1,0 W/m2K

 Rumshöjden i en bostad skall vara 2,4 m enligt 3:3111. Enligt 3:53 i samma bestämmelse finns krav vid rumshöjden vid änd- ring av byggnader, däri det framkommer att det vid ändring av en byggnads användningsändamål bör vara en rumshöjd om 2,4 m i bostaden. I aktuell byggnad är rumshöjden i hela bosta- den 2,25 m.

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Enligt 1:21 i bestämmelsen kan mindre avvikelser ges av byggnads- nämnden från föreskrifterna. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt och funktionellt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

Byggnadsinspektörens förslag:

En rumshöjd om 2,25 m i hela bostaden och U-värden som inte efter- strävats, kan ej anses som en mindre avvikelse. Byggnadstekniska nämnden avslår ansökan om bygglov för ändrad användning av fritids- hus till bostadshus, då bestämmelserna i Ålands byggbestämmelse- samling ang. en bostads rumshöjd ej uppfylls och inte heller bestäm- melserna om en bostads energihushållning.

BESLUT:

Ordförande Mikael Stjärnfelt anmälde jäv. Nämnden konstaterar att jäv föreligger och Mikael Stjärnfelt avlägsnade sig från ärendets behand- ling.

Nämnden väljer Johan Hilander till ordförande.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 312/2018 BTN § 112 SAMARBETSAVTAL FÖR VA-SEKTORN 2019-2022

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 112

Den 5.10.2018 inkom en förfrågan om samarbetsavtal för VA-sektorn 2019-2022 från Ålands Vatten.

År 2016 fick Ålands Vatten Ab i uppdrag av Ålands landskapsregering att i samarbete med alla kommuner ta fram en hållbar VA-plan för hela landskapet. Den övergripande målsättningen med VA-planen är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvatten- hantering. Våren 2018 levererades VA-planen som varit utställd på re- miss av Ålands landskapsregering fram till 15.09.2018. År 2016-2017 finansierade Ålands landskapsregering samarbetet och år 2018 finan- sieras det av elva kommuner samt Ålands Vatten Ab. VA-samarbetet har en personalresurs som leds av en styrgrupp med representanter från alla deltagare.

VA-samarbetet har blivit ett forum och katalysator för övergripande ut- vecklingsarbete av Ålands offentliga VA-sektor. De kommunala VA- organisationerna är uppströms och nedströms beroende av varandras resurser, och i tider av råvattenbrist och brist på avloppsrenings- kapacitet drabbas alla. Samtidigt finns gemensamma lösningar att finna på de komplexa VA-frågorna. Många av de utmaningar VA-Åland står inför kan inte lösas med engångsinsatser. Styrgruppen för VA-plan Åland eftersträvar en kontinuitet i VA-samarbetet som skapar den framförhållning som många VA-frågor så ofta kräver. VA-plan Åland listar åtgärder som berör ett flertal områden inom VA-sektorn med ut- vecklingsbehov som krävs för att nå en hållbar vattenförsörjning och avloppsvattenhantering. Arbetet pågår löpande under år 2018 med pri- oriterade frågor.

Styrgruppen för VA-plan Åland föreslår att ett uthålligt utvecklingssam- arbete mellan Ålands Vatten Ab (huvudman) och kommunerna upprät- tas genom ett flerårigt samarbetsavtal. Deltagande parter i samarbetet binder sig genom avtal med huvudman för 4 år framledes. Samarbetet förlängs årligen ett år i taget samtidigt som projektplanen revideras.

Avtalet utgör stommen för det fortsatta arbetet med VA-planens för- verkligande. Styrgruppen önskar att svar angående deltagande i sam- arbetet meddelas senast 18.12.2018 till Ålands Vatten Ab.

I förfrågan lämnar styrgruppen följande uppmaning till kommunernas budgetarbete inför år 2019 följande:

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

 Kommunerna föreslås mäta in sina kvarstående VA- ledningsnät innan år 2021. Flera VA-utvecklingsfrågor är bero- ende av digitaliserad VA-ledningsinformation.

 Kommunerna föreslås budgetera extra i VA-taxan för VA- läcksökningsåtgärder som kan tillämpas år 2019 i den egna kommunen utifrån en gemensam läcksökningsstrategi som tas fram hösten 2018.

I samband med förfrågan har varje kommun möjlighet att inkomma med kompletteringsförslag till projektplanen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att Eckerö kommun ingår ett samarbetsavtal för VA-sektorn och att 1400 € insätts i budgeten för detta ändamål år 2019, 2020 och 2021.

Byggnadstekniska nämnden har inget att anmärka på projektplanen.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 113 OMBYGGNAD AV SKOLVÄGEN

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 113

Kommunfullmäktige har i budgetbehandlingen för år 2018 beviljat me- del för att utföra säkerhetsförbättrande åtgärder längs vägen till Eckerö skola samt har de beviljat tilläggsanslag för projektet.

Ett förslag har tagits fram vari Käringsundsvägen enkelriktas i riktning mot Käringsund från servicestationen fram till infarten till bl.a. fastig- heten 43-406-23-2, en sträcka om ca 80 m.

En upphöjd trottoar anläggs på Käringsundsvägens västra sida från korsningen vid servicestationen fram till skolans infart för att separera de gående- och cyklande trafikanterna från biltrafiken.

Anbudshandlingar har tagits fram för detta projekt, se bilaga BTN 22.10.2018, § 113.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att enkelrikta vägavsnittet från servicestationens infart fram till infarten till bl.a. 43-406-23-2, i riktning mot Käringsund. Projektet bjuds ut enligt anbudshandlingarna.

BESLUT:

Jan Fagerström ankom under ärendets behandling.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

Byggnadstekniska nämndens presidie samt kommuntekniker fullmäk- tigas att anta anbud förutsatt att anbud ligger inom budgeterade medel.

Paragrafen justeras omedelbart.

__________

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 114 BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2019–2021 Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 114

Byggnadstekniska nämnden 24.09.2018 § 98

Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för åren 2019 – 2021. Enligt direktiven och de ekonomiska ramarna för bygg- nadstekniska nämnden skall en sänkt eller oförändrad kostnadsnivå eftersträvas.

Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är:

 för utgifterna 920 530 €.

 för intäkterna 575 180 € Enligt framtaget budgetförslag är:

 Utgifterna: 958 706 €

 Intäkterna: 560 080 € Bilaga, BTN 24.09.2018, § 98

Kommunteknikerns förslag:

Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern och ett fullstän- digt budgetförslag med textdel tas fram till nämndens nästa möte.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

__________

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 114

Budgeten ha ändrats en del sedan senaste presentationen, det nu framtagna förlaget är enligt följande:

Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är:

 Utgifterna 920 530 €.

 Intäkterna 575 180 € Enligt framtaget budgetförslag är:

 Utgifterna: 1008 388 €

 Intäkterna: 560 080 €

Bland annat har budgeten byggts upp enligt nedan:

Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i § 102 en 100% ordinarie tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen. Tjänsten tillsattes med en

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

tekniker/byggnadsinspektör i oktober 2016, fr.o.m. juli 2017 var tjäns- ten vakant. Fr.o.m. den 7 augusti 2017 har tjänsten varit besatt till 20%

av heltid, vilket avslutades den 30 september 2018, samt har man köpt experttjänster för genomförande av investeringsprojekten.

Arbetsbelastningen inom byggnadstekniska kansliet har ökat med an- ledning av önskemålen om särskild ledningsstruktur och arbetsord- ning. Därför har det budgeterats för att besätta tjänsten som tekni- ker/byggnadsinspektör om 100 % fr.om. januari 2019.

Den 1 september 2018 anställdes en ersättande serviceman för nuva- rande serviceman som har ansvar för reningsverket. Vår nuvarande serviceman ämnar gå i pension den 1 juli och har för avsikt att ta ut innestående semester innan så att det praktiska arbetet upphör våren 2019.

ÅMHM ha i ett nytt miljögranskningsbeslut ålagt kommunen att utföra utförligare provtagning än tidigare på den avslutade deponin i Storby, därutöver har även krav på flera provpunkter ålagts kommunen varvid kostnaderna ökat med ca 8100€ år 2019.

Hösten 2018 färdigställdes tillbyggnaden av daghemmet och små- barnsavdelningen är nu i de nybyggda utrymmena, vilket leder till ökade kostnader för el, renhållningen och underhåll för Daghemmet Nyckelpigan.

Kommungårdens hyreshus har av beslut av kommunfullmäktige den 30.8.2018 § 67 sålts och överlåtelsen sker den 1 april 2019. Hyresin- täkterna uteblir därmed år 2019 och framåt.

En ombyggnation av kommungården behöver göras för att tillgodose byggnaden med värme, el, vatten och avlopp, vilket idag är samman- kopplat med hyreshuset. Ombyggnationen budgeteras i investerings- budgeten.

Under vatten- och avloppsverket har det budgeterats för inmätning och digitalisering av ledningsnätet. På vattenledningsnätet bör spolpunkter anordnas och vattenmätare installeras på stammarna för att underlätta vid läcksökning. Utloppsledningen från reningsverket behöver renove- ras år 2019 samt har medel tagits upp för inköp av inventarier till re- ningsverket och driften.

Bilaga, BTN 22.10.2018, § 114.

Kommunteknikerns förslag:

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

__________

(19)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 115 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 115

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

1. Beslut från kommunfullmäktige gällande fastställda taxor för år 2019

2. Eckerö skolas vattenledningsdragning

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

__________

(20)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 116 VÄGBELYSNING BJÖRNHUVUD

Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 116

Kommunfullmäktige har den 30.08.2018 § 70 beslutat att investerings- projektet ”Vägbelysning Björnhuvud” ska verkställas under 2018 istäl- let för 2019.

Anbudshandlingar har tagits fram för detta projekt, se bilaga BTN 22.10.2018, § 116.

Björnhuvudvägen är landskapsägd bygdeväg med en hastighetsbe- gränsning om 70 km/h. Vägbelysningsstolpar skall placeras minst 3 m från vägkant. Det smala vägområdet gör att de flesta stolpar måste placeras på privatägd mark.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att projektet bjuds ut enligt an- budshandlingarna. Anbud kan antas förutsatt att markägarlov erhålls för placering av stolparna samt att Ålands landskapsregeringen god- känner anhållan om placering av vägbelysning.

Byggnadstekniska nämndens presidie samt kommuntekniker fullmäk- tigas att anta anbud förutsatt att anbud ligger inom budgeterade medel.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

__________

(21)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 103 – 106, 112, 114, 115

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 113, 116

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: 113, 116

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

(22)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring

i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom- munmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

(23)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Paragrafer: 107 - 111

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.