• No results found

Information om överförmyndarens verksamhet och gode mannens uppdrag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information om överförmyndarens verksamhet och gode mannens uppdrag"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Information om

överförmyndarens verksamhet och gode mannens uppdrag

En informationsbroschyr från Överförmyndaren i

Tingsryds kommun om verksamheten och gode

män och förvaltare.

(2)

Överförmyndarverksamheten i Tingsryds kommun

Överförmyndarverksamheten är en av de obligatoriska verksamheter som varje kommun måste ha.

Denna verksamhet kan ha formen av en Överförmyndarnämnd eller en ensam Överförmyndare.

Gemensamt är att dessa är politiskt tillsatta och väljs från kommunens förtroendevalda. Utöver en nämnd eller Överförmyndare finns även överförmyndarhandläggare. Dessa är anställda tjänstemän, oftast jurister eller socionomer. Tjänstemännen är de som tar hand om den dagliga handläggningen, samt förbereder ärenden till nämnden.

I Tingsryds kommun så har vi en Överförmyndare: Gunilla Lundström. Gunilla har varit verksam inom överförmyndarverksamheten sedan 1991, först som ersättare och sedan som ordinarie

Överförmyndare. Överförmyndarhandläggare är Evelina Magnusson.

Vad gör Överförmyndaren?

Överförmyndaren är främst en tillsynsmyndighet. Genom bestämmelser i föräldrabalken så utövar överförmyndaren tillsyn över goda män och förvaltare i kommunen, d.v.s. kontrollerar att de sköter sina uppdrag. Det är även överförmyndarens uppgift att rekrytera och utbilda nya goda män.

Överförmyndaren är även ansvarig för de ansökningar om godmanskap och förvaltarskap som inkommer. Den som behöver hjälp av en god man kan ansöka direkt till tingsrätten om detta.

Socialtjänst eller sjukvård kan inte ansöka om godmanskap utan får istället göra en anmälan om behov till överförmyndaren. Det är sedan överförmyndaren som ansöker till tingsrätten om godmanskap. Blanketter för detta finns på kommunens hemsida.

Kontroll av gode män och förvaltare

Överförmyndarens främsta uppgift är att var en tillsynsmyndighet. Detta sker främst genom att gode män och förvaltare en gång om året redovisar till överförmyndaren sin huvudmans ekonomi samt vad de har gjort under året som i uppdraget. Om överförmyndare anser att den gode mannen eller förvaltaren missköter eller försummar sitt uppdrag så ska överförmyndaren entlediga den gode mannen eller förvaltaren. Vid misstanke om brott så ska överförmyndaren

även göra en polisanmälan.

(3)

Grundläggande om godmanskap

Det är inte vem som helst som kan få en god man. Bara att en person har svårt med sin ekonomi eller har problem med att strukturera sin vardag ger inte automatiskt rätt till att få hjälp av en god man.

Det finns i lagen vissa kriterier som måste uppfyllas för att man ska ha rätt till att få hjälp av en god man. Godmanskapet är något som beslutas i tingsrätten. Överförmyndaren kan inte tillsätta en så kallad tillfällig god man för enstaka rättshandlingar om inte det finns ett beslut från tingsrätten om ett godmanskap. Det enda undantaget är god man för minderåriga. Dessa har genom sin ålder inte full rätthandlingsförmåga och överförmyndaren kan då besluta om tillfällig god man. Till en god man ska utses en lämplig och rättrådig person. Godmansuppdraget är ett lekmannauppdrag, de personer som blir gode män behöver inte ha någon speciell utbildning. Arvodet för ett godmansuppdrag är förhållandevis litet och det är inte ovanligt att den gode mannen helt avstår från att ta ut något arvode, då detta arvode i huvudregel betalas av huvudmannen själv.

Vad är en god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv, sin ekonomi och/eller sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt.

Man kan ansöka själv men om den hjälpbehövande inte kan ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg. Då godmanskapet bygger på frivillighet så avslutas uppdraget om den som har god man inte längre vill ha god man.

Vad är en förvaltare?

En förvaltare har ett större inflytande över den enskildes liv än en god man. Förvaltarskap bygger inte på frivillighet och har man förvaltarskap förordnat för sig har man inte kvar hela sin

bestämmanderätt. Man saknar t ex möjligheten att sluta avtal utan förvaltarens medgivande.

Förvaltarskap anordnas av tingsrätten i det fall det inte räcker det med godmanskap för att hjälpa en person på ett tillfredsställande sätt. Det kan exempelvis handla om en person som på grund av sjukdom och eget agerande försätter sig i situationer som är skadliga för personens egen ekonomi och sociala hälsa. Det kan även handla om en person som blir utnyttjad ekonomiskt av andra pga av en oförmåga att värna om sig själv eller en person som har ett allvarligt missbruk. En person kan få förvaltare som en tvångsåtgärd d v s utan att själv ge sitt samtycke. Det går att ansöka om förvaltare på samma viss som godmanskap.

(4)

Vem kan få god man?

Den som inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen kan ha rätt att få god man.

Anledningen till att man behöver hjälp måste bero på någon av de grunder som finns i lagen. Det räcker alltså inte att man är slarvig med sina pengar och inte kan betalar sina räkningar. Det måste finnas en påverkan på personens förmåga att rätthandla för sin egen räkning. För att få god man krävs att personen inte kan få hjälp på något annat sätt. Om det t ex är möjligt att lämna en fullmakt till någon som personen har förtroende för finns det ofta inte tillräckliga skäl för att få god man.

Andra alternativ till hjälp kan vara bank- och advokattjänster, hjälp från anhöriga eller från

boendestöd och kontaktperson. Det är först när andra alternativ har prövats utan framgång eller är uppenbart otillräckliga som godmanskap blir tillämpligt. Godmanskap beslutas av tingsrätten efter en ansökan.

För att ha rätt till god man eller förvaltare ska behovet av hjälp ha sin grund i antingen:

1. Sjukdom, då någon inte längre kan bevaka sin 2. Psykisk störning eller annat rätt p.g.a. en sjukdom eller annat fysiskt hinder. psykiskt handikapp.

3. Försvagat hälsotillstånd, oftast p.g.a. hög ålder. 4. Liknande förhållande, t.ex. missbruk.

Dessa är de grunder som uppställs i lagen. Det är bara mot bakgrund mot en eller flera av dessa grunder som ett godmanskap kan anordnas. Om inget av ovanstående omständigheter är uppfyllda så finns ingen grund för att få hjälp genom ett godmanskap.

Grund för förvaltarskap

Grundförutsättningarna för förvaltarskap är desamma som för godmanskap med den skillnaden att huvudmannen måste vara ur stånd att bevaka sin rätt och sin egendom, när det för ett godmanskap bara ställs krav på att huvudmannen behöver hjälp med att bevaka sin rätt och sin egendom.

(5)

Vad gör en god man/förvaltare?

En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur förordnandet är utformat. Förordnandet beslutas av tingsrätten i de flesta fall. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker bostadsbidrag om det är aktuellt med mera. Man kan också komma att verka för den enskildes personliga angelägenheter.

Uppdraget är då att se till att den enskilde har en god och trygg tillvaro med bra livskvalitet.

En god man kan även tillfälligt förordnas för en enstaka rättshandling till exempel att avveckla en lägenhet, en fastighetsförsäljning, att ansöka om annat boende, att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

De olika områden där en god man kan och får hjälpa till är:

1. Bevaka rätt. Behöver hjälp med kontakt med myndigheter och offentliga verksamheter.

Behöver hjälp vid arv eller skilsmässa, överklaga beslut, vid fastighetsförsäljning m.m.

Gode mannen ska då bevaka sin huvudmans intressen.

2. Förvalta egendom. Behöver hjälp med ekonomin. Gode mannen hjälper till att betala räkningar i tid och kan i vissa fall hjälpa huvudmannen att göra en budget och

strukturera ekonomin. Viktigt är dock att godmanskap inte är en hjälp att bli av med skulder eller för att komma ur en knepig ekonomisk situation. En god man är inte en revisor och inte ett redskap för att slippa skuldsanering.

3. Sörja för person. Behöver hjälp med sin personliga omsorg. Detta betyder inte att den gode mannen personligen ska sköta omsorgen, utan betyder istället att han/hon har det övergripande ansvaret att se till att huvudmannen får en bra omvårdnad och en bra levnadsstandard. Den gode mannen ska även fungera som en kontakt med omvärlden och uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation m.m.

(6)

Hur får jag god man?

Den som behöver hjälp kan själv ansöka om god man till tingsrätten. Det går även bra att skicka ansökan till Överförmyndaren. Ansökan kan även göras av nära anhörig, så som make/sambo, barn, syskon eller förälder till den som behöver hjälp. Socialtjänst och sjukvård gör istället en anmälan till Överförmyndaren om att det förligger ett behov av godmanskap. Överförmyndaren ansöker sen till tingsrätten. För ett godmanskap ska kunna anordnas så måste det finnas samtycke.

Ansökan om förvaltarskap kan göras av den som anser sig ha behov av det, men den kan även göras av de närmaste släktingarna, den enskildes gode man (om sådan finns) samt Överförmyndaren.

Överförmyndaren kan ansöka utan samtycke från den enskilde. Socialtjänsten och sjukvården kan inte göra en ansökan utan får anmäla till Överförmyndaren om behov föreligger.

Även om du ansöker om god man så är det inte säkert att du får det. Det finns kriterier som måste uppfyllas för att tingsrätten ska besluta om att anordna ett godmanskap.

Vem betalar?

Arvodet till den goda mannen betalas av den som har god man eller av kommunen. Vem som betalar arvodet beror på huvudmannens inkomster och tillgångar. Har den som får hjälp genom ett godmanskap tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp eller inkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp så betala han eller hon själv arvodet. Det är den gode mannens eget ansvar att se till att det finns pengar att betala arvodet med.

(7)

De grundläggande principerna

Gode mannens uppdrag styrs av vissa grundläggande principer. Gode mannen ska sköta sitt uppdrag med utgångspunkt i dessa.

Huvudmannens samtycke. Ett godmanskap bygger på samtycke. Detta betyder att en god man inte får handla mot sin huvudmans vilja. Det enda undantaget är om huvudmannen befinner sig i ett sådant tillstånd att det inte är möjligt att inhämta samtycke. Här är även den stora skillnaden mellan ett godmanskap och ett förvaltarskap. Ett förvaltarskap bygger inte på samtycke och den som har blivit

förordnad en förvaltare har inte kvar hela sin rättshandlingsförmåga.

Annars är den gode mannens och förvaltarens uppdrag väldigt lika och styrs av samma regler och principer.

För huvudmannens bästa. En god man ska alltid agera utifrån vad som är bäst för huvudmannen. Och det som är bäst för huvudmannen i en situation kanske inte är desamma som vad som är bäst för anhöriga, boendepersonal, socialtjänsten eller andra i huvudmannens närhet. Det är därför bra med en så öppen och ärlig kommunikation som möjligt mellan god man och de som finns runt huvudmannen.

För huvudmannens nytta. En god man ska alltid verka för att huvudmannens tillgångar kommer huvudmannen till nytta. Denna allmänt hållna princip betyder att det inte är den goda mannens uppgift att bara spara på huvudmannens pengar utan att faktiskt använda dessa för huvudmannen. Vad sen pengarna används för beror på huvudmannens ekonomiska situation, livsituation och intressen.

Trygghet med skälig avkastning. En god man ska placera huvudmannens pengar på ett sätt som är både tryggt och ger en skälig avkastning. Detta betyder att en god man inte får investera sin huvudmans pengar i högriskaffärer. Med dagens mycket låga räntor så har kravet på avkastning på huvudmannens tillgångar minskat eftersom det är svårt att hitta en placering som både tillgådoser ett krav på

avkastning och trygghet.

(8)

Uppdragets gränser

Självklart finns det gränser för uppdraget som god man eller förvaltare. Saker som du som god man i behöver göra, inte ska göra eller kanske rent av inte får göra. Gränserna kan vara oklara ibland även för den som varit god man länge. Om du känner dig osäker på om något faller utanför uppdraget så är du alltid välkommen att fråga oss på överförmyndaren.

Vad god man inte ska göra

Godmanskapet är ett begränsat uppdrag. En god man ska inte gå in och bli en extra anhörig. Det är nämligen stora skillnader i vad en god man får och inte får göra och vad en anhörig får och inte får göra. I ett godmansuppdrag ingår inte de saker som kommer an på anhöriga att göra, och detta gäller oavsett om det finns anhöriga eller inte. Goda män måste inte sätta upp

julpynt, hänga upp gardiner hjälpa till att packa inför flytt eller följa med på läkarbesök. Det kan dock ingå i godmanskapet att se till att dessa saker blir gjorda. Därför är det bra om personalen på boende vet vad som ingår i godmanskapet för de människor som de arbetar med och för.

Vad god man inte får göra

Det finns saker som anses så väldigt personliga att de helt faller utanför godmanskapet. Dessa frågor faller även utanför ett förvaltarskap och rör oftast huvudmannens rätt till sin egen kropp och sina egna åsikter. Det finns även de saker som inte beslutas av god man för att de beslutas av en myndighet. Exempel på saker som god man eller förvaltare inte får besluta om är:

 Abort

 Skönhetsoperationer

 Andra medicinska ingrepp

 Hur man röstar i val

 Tillhörighet i trossamfund

 Styrelseuppdrag

 Ställningstagande till tvångsvård

 Var huvudmannen ska bo

Tänk på att även den som har god man eller förvaltare har kvar sina grundläggande rättigheter och att ett godmanskap bygger på samtycke. Om huvudmannen inte är i ett sådant tillstånd att denna själv kan samtycka till beslut eller uttrycka sin vilja så har god man rätt att besluta själv. Dessa beslut ska dock ske mot bakgrund av vad den gode mannen tror att huvudmannen hade velat.

Om du har några frågor eller funderingar om godmanskap, vill anmäla ditt intresse att bli god man eller vill anmäla ett behov av god man så är du välkommen att kontakta oss på Överförmyndaren. Mer information och blanketter finner du på vår hemsida:

https://tingsryd.se/om-kommunen/organisation/overformyndare/

References

Related documents

Både en god man och en förvaltare får ett uppdrag för att hjälpa en person, exempelvis när någon har blivit sjuk och inte kan ta hand som sig själv och sin ekonomi längre.

– Vården om allmänna handlingar, tillhörande överförmyndaren och dess verksamhet i Hörby, ska vid verksamhetsövergången till en gemensam nämnd överlämnas

– Vården om allmänna handlingar, tillhörande överförmyndaren och dess verksamhet i Hörby, ska vid verksamhetsövergången till en gemensam nämnd överlämnas

[r]

Länsstyrelsen har vid tre av sina senaste inspektioner bedömt att överförmyndaren inte kunnat undgå kritik på grund av de långa handläggningstiderna för granskning

Överförmyndaren skall därför inte – som hittills skett – ta emot ansökningar från behöriga sökande (make(maka, barn, syskon m.fl.), utan vidaresända dessa till

En god man har enligt lagen (2005:429, 12 §) om god man för ensamkommande barn rätt till ersättning för sitt uppdrag.. Detta arvode utgår med 200 kr per timma och 100 kr per timma

La- gen uttrycker klart att det är klienten själv eller en legal företrädare som ska ansöka (Ols- son & Wågestrand, 2009). Vi menar att många biståndshandläggare

Överförmyndaren fattar beslut inom sitt ansvarsområde och är ansvarig för att underlag till kommande budget lämnas till kommunstyrelsen inför behandling i fullmäktige,

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund för mandatperioden 2019-2022 för Melleruds kommun utse:. Revisor

Detta förfaringssätt användes t ex när en far- eller morförälder skänker pengar till sitt barn- barn och givaren vill att föräldrarna skall behöva överförmyndarens tillstånd

Länsstyrelsens kritik: lång handläggningstid för granskning av årsräkningar, att tre inregistrerade ärenden inte återfanns, bristande tillsyn av ett ärende angående god man

Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.. Om

Tillgångar den 31 december eller upphörandedatum Bifoga års-/saldobesked för huvudmannens samtliga konton vid periodens slut samt kontoutdrag för transaktionskontot för hela

Överförmyndarens uppfattning om vad som är avgörande för godmanskaps upphörande torde vara frågan från vilken tidpunkt bedömning av omständigheten ålder i ett ärende

I ärenden där nämnden eller styrelsen delegerat beslutanderätten kan det vara samma tjänsteman som fattar beslutet och verkställer det. Gränsdragningen mellan beslut

Idrottsföreningarna i hela landet planerar och genomför olika insatser riktade mot barn och ungdomar med utländsk bakgrund, dess för- äldrar och även de vuxna som

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206..

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

Region Skåne ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag om hur ansva- ret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska orga- niseras framöver samt

• Försök att ha tålamod med ditt barn/dina barn och kritisera dem inte för hur deras beteende har ändrats, t.ex.. att de klänger på dig eller vill

• I manligt dominerade kulturer är det ofta viktigt att inte förlora kontrollen (”rädslan för att falla”). • Manlighetens kris: den manliga identitetens bräcklighet

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med föräldrabalken samt andra författningar som reglerar f r ågor knutna till