PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

Full text

(1)

____________

HLF årsmöte 2008-01-30

2008-01-30

Närvarande:

Tord Berggren, ordförande Fredrik Åberg, sekreterare Per Meijer, kassör

Elsa Andersson, styrelseledamot Gunnar Claësson, styrelseledamot Olof Lindecrantz, styrelseledamot Per Törnqvist, styrelseledamot

Caroline Williamsson, styrelseledamot

Ola Andersson Sture Andersson Per-Anders Anveden Ulla-Britt Björkman Claudia Bruss Serney Bööj Johan Dahlström Anders Friborg Anders Funkquist Gunilla Holmström Lars Holmström Rebecka Hunt Jan-Åke Johannesson Jan Johnsen

Charlotte Lindell Sara Lundgren Kerstin Lundh Håkan Lundh Ole Nielsen Ellinore Nilsson Eva Nordberg Per Olofsson

Andisheh Rowshan Ravan Mia Serrander

(2)

Charlotte Ståhl Carl-Eric Thors Maria Wagman Mats Wasberg

Katarina von Bothmer-Östling Thomas Zilling

Ann Åkesson Kansliet Eva Simfors

§ 1.

Mötets öppnande Föreningens ordförande Tord Berggren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2.

Val av mötesordföran- de

Carl-Eric Thors valdes till mötesordförande.

§ 3.

Val av mötessekretera- re

Fredrik Åberg valdes till mötessekreterare

§ 4.

Mötets behöriga utly- sande

Årsmötet befanns behörigen utlyst.

§ 5.

Val av justeringsper- soner

Serney Bööj och Rebecka Hunt valdes till justeringspersoner.

§ 6.

Fastställande av före- dragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av de övriga frågorna ”Före- ningens arbete med anledning av Arbetstidslagen” samt ”Det nya centrala löneavtalet”.

(3)

§ 7.

Föregående årsmötes- protokoll

Föregående årsmötesprotokoll från 2007-02-08 avhandlades och lades till handlingarna.

§ 8.

Styrelsens verksam- hetsberättelse

Tord Berggren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen svarade på frågor med anledning av verksam- hetsberättelsen, bl a föredrogs styrelsens arbete med arbetsmiljöfrågor vid länets båda sjukhus, arbetet ´för att uppnå jämställda löner. Årsmötet kon- staterade att det inte kunde befinnas vara en god idé, att såsom man gjort vid sjukhuset i Varberg, lägga ner en medicinavdelning, med tanke på det ökade vårdtryck som är en naturlig följd av utvecklingen av åldersfördel- ningen i Halland. Styrelsen rapporterade också om det nya löneavtalet och om arbetet med att få till stånd avvikelseavtal enligt arbetstidslagen.

Årsmötet beslöt lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 9.

Kassörens rapport Föreningens kassör, Per Meijer, redogjorde för föreningens räkenskaper det gångna året. Det konstaterades att föreningen har ett väl tilltaget kapital om knappt 430 000 kronor och att man under det gångna verksamhetsåret åstadkommit ett starkt positivt resultat. Kanslikostnaden är relativt oföränd- rad om cirka 148 000 kronor. Kassören konstaterade att kostnaderna under det gångna året varit låga till följd av att man varit starkt upptagen med närliggande praktiskt förhandlingsarbete och att man därför inte haft några längre internat, dvs att man inte haft möjlighet att ägna sig åt mera kost- nadskrävande aktiviteter av mer strategisk natur, såsom mer av facklig ut- bildning för yngre styrelsemedlemmar, internatsammanträden för strategiskt arbete och liknande.

§ 10.

Revisorernas rapport Lars Åhlunds och Ola Anderssons revisionsrapport redovisades av Ola An- dersson. Enligt rapporten hade alla handlingar funnits vara i god ordning.

(4)

Revisorerna föreslog mötet att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12.

Val av styrelse Av styrelsens ledamöter befanns ordförande Tord Berggren vice ordförande Anders Åkvist kassören Per Meijer

samt ledamöterna Elsa Andersson Gunnar Claësson Caroline Williamsson

vara valda t o m verksamhetsåret 2008-2009

Till föreningens sekreterare i två år valdes Fredrik Åberg

Ledamöterna Olof Lindecrantz och Björn Jacobsson hade inför mötet avsagt sig sina ledamotsuppdrag för verksamhetsåret 2008-2009.

Till nya ledamöter av styrelsen i två år valdes Thomas Zilling

samt

Ulla Britt Björkman

§ 13.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Lars Åhlund och Ola Andersson Till revisorssuppleanter valdes Kaj Josefsson och Gunilla Augustsson

§ 14.

(5)

Val av fullmäktigele- damöter

Per Meijer och Anders Åkvist valdes till föreningens ledamöter av Läkar- förbundets fullmäktigemöte. Det konstaterades att föreningens ordförande representerar Sjukhusläkarföreningen vid samma möte och att Fredrik Åberg i egenskap av CS-ledamot inte kan ges föreningens mandat. Styrel- sen beviljades av årsmötet mandat att utse eventuella ersättare för fullmäk- tigedelegaterna.

§ 15.

Val av kollegiala råd- givare

Till kollegiala rådgivare valdes Eva Moraeus

Ingemar Block John Anders Ohlsson Maria Staroscinski Per-Anders Anveden Serney Bööj (nyval)

§ 16.

Val av valberedning Charlotte Ståhl (tid Hugosson, se föregående årsmötesprotokoll) hade inför årets möte avsagt sig omval till valberedningen. Till ledamöter av valbered- ningen utsågs

Per-Anders Anveden Anders Friborg Carl-Eric Thors Maria Wagman

§ 17.

Fastställande av års- avgift

Årsmötet konstaterade att föreningen gjort ett kraftigt positivt resultat för det gångna året. Kassören föreslog med anledning av detta en halverad års- avgift för 2009 (då avgiftsuttaget för 2008 redan fastställts i rapport till lä- karförbundet centralt som oförändrad). Förslaget vann inte årsmötets gillan- de, utan årsavgiften fastställdes till oförändrade 600 kronor per år också för 2009.

Katarina von Bothmer Östling föreslog att styrelsen i sin verksamhet det

(6)

kommande året i enlighet med sina angivna intentioner skulle satsa särskilt på att tillse att yngre ledamöter av styrelsen skulle kunna komma in i styrel- searbetet på ett bra sätt, för att säkra återväxten, samt att det skulle tillåtas kosta pengar vilket förslag vann mötets gillande.

§ 18.

Övriga frågor Årsmötet konstaterade att man redan under avhandlandet av verksamhetsbe- rättelsen diskuterat innehållet i det nya centrala löneavtalet och frågan om styrelsens arbete med att få till stånd ett avtal om behov av avvikelser i för- hållande till arbetstidslagen.

§ 19.

Mötets avslut Tord Berggren tackade mötesordföranden samt avtackade den avgående styrelseledamoten Olof Lindecrantz. Björn Jacobsson avtackades i sin från- varo för likaledes goda insatser för föreningen. Tord Berggren tackade mö- tesdeltagarna. Därefter introducerades årets gästtalare David Eberhard som kommit för att tala över sin bok ”I Trygghetsnarkomanernas Land” och själva årsmötesförhandlingarna förklarades avslutade.

Vid protokollet

Fredrik Åberg Carl-Eric Thors

Sekreterare Årsmötesordförande

Justeras

Rebecka Hunt Serney Bööj

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :