• No results found

Placera siffrorna i rutorna så att summorna i kanten stämmer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Placera siffrorna i rutorna så att summorna i kanten stämmer"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Placera siffrorna i rutorna så att summorna i kanten

stämmer

12 12 21 11

13 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

(2)

Placera siffrorna i rutorna så att summorna i kanten

stämmer

42 43 50 45

41 49

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kolla själv att det stämmer. Jämför med en kompis.

Kan det finnas olika lösningar till problemet?

(3)

Placera siffrorna i rutorna så att summorna i kanten

stämmer

684 367 747 478

666 654

111 123 132 133 213 222 231 312 321

Har du någon speciell metod när du löser detta?

(4)

Hitta på en egen uppgift

• Gör en likadan uppgift som de tidigare.

• Välj om det ska stå ensiffriga, tvåsiffriga eller tresiffriga tal i kanten.

• Gör ett facit

• Ge uppgiften till en kamrat och se om hen lyckas lösa den.

• Gör en uppgift du fått av en kamrat.

(5)

Slut

• Jag hoppas du tyckte om den här övningen.

References

Related documents

Digitaliserad litteratur och e-böcker behöver knappt förklaras i återmedieringssyfte efter som de inte är någonting annat än text på en skärm istället för i tryckt form. Allt

Alt 1: Spelet fortsätter tills alla kolumner blivit fyllda med olika additionsuppgifter.. Alt 2: Spelet fortsätter tills alla rutor blivit fyllda

perspektiv, med mindre företags ledarskap vore också en utgångspunkt att anamma vid fortsatt forskning. Det gränslösa arbetet har mycket mer att ge och är också i behov av att

Altså jeg tænker bare…jeg skal bare have en uddannelse så hurtigt som muligt, så det ikke går galt. Fordi hvis jeg først… ikke får en uddannelse, så går det jo først

lönegrundande frånvaro (för vård av barn, vissa studier med mera) under intjänandeåret får, inom vissa gränser, tillgodoräkna sig semesterlön med samma procenttal också av

Based on perspectives on knowledge making and knowledge makers through cultural lenses I will discuss the making of market knowledge inquiring into the relationships

This thesis suggests that such commissioned knowledge production must be approached both as the making and the marketing of market research material. Approaching the knowledge

Tourist destinations can be studied at the following different geographical place levels: the regional (e.g. the Stockholm region), the local (e.g. the old town) and

QKHWKRWIXOORFKPDUJLQDOLVHUDGQDWLRQDOLVP0HQ%LOOLJVSRlQJ lU DWW YL DOOD lU QDWLRQDOLVWHU JHQRP DWW YL L YnU GDJOLJD SUDNWLN UHSURGXFHUDUI|UHVWlOOQLQJHQRPGHQHJQDQDWLRQHQ%LOOLJKDUYDOW

Ytan togs upp intill ett par större block för att undersöka om stenpackning fanns intill dessa. innehöll påfört material (skräp som tegel och glas etc samt sten och grus)

3) Bergklackar i öster; lera 0,02 m tjockt centralt. Fynd av enstaka fragment porslin. 1) vegetationsskikt och något lerig humus, ca 0,35 m tjockt. I schaktets södra kant låg lagret

Om du vill ändra antalet decimaler i ett tal, göra 1000-talsavskiljning eller ändra talet format på annat sätt: Markera cellen och välj Format: Celler: Tal?. Om du vill sätta in en

Det kan tyckas vara en rimlig utgångs- punkt att de som lånar ut pengar till en bank bör vara medvetna om att risken för lånet beror på hur banken sköts, och att man inte bara

Dra åt i bindningarna så att det ostickade garnet inte syns

Vi har jämställt icke arbetsrelaterade aktiviteter med Jan Ch Karlssons (2008) definition av organisatorisk olydnad då vi anser att när de anställda inte ägnar sig åt sitt

Sedan har studien viktat portföljerna vilket innebär att man tar hänsyn till hur stor andel varje fond har i den totala sammansatta portföljen där den totala portföljen är 100

[r]

En bättre järnvägstrafik där restiden skulle kunna pressas ner till 02:55 genom nya tågbanor mellan Lilleström och Arvika samt Karlstad och Örebro skulle öka tågresandet

Detta gjorde att jag förstod mer hur diagnosen dyskalkyli ställer till det för honom och hans sätt att

In the execution step of experiment operation, a typical software engineering experiment would collect experimen- tal data to be used for statistical analysis.. But as

[r]

Region Norrbotten anser att det är viktigt att det fortsatta arbetet med att ge- nomföra den gemensamma jordbrukspolitiken tar hänsyn till regionala skill- nader mellan olika delar

En ökad krisberedskap i lantbruket är angeläget för att skapa en robust livsmedelsproduktion, och samtidigt bidra till övriga samhällets förmåga att hantera oväntade kriser,