• No results found

2. Steg 1 - Kvalificering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2. Steg 1 - Kvalificering"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lantmäteriet Ellinor Sanderson

IAM konsulter LM2021/031906

Publicerad 2021-09-06 14:35 Sista anbudsdag: 2021-09-24 23:59

Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

2. Steg 1 - Kvalificering

2.1 Administrativa och praktiska förutsättningar

En förutsättning för att anbudet skall kunna bedömas är att följande administrativa krav är uppfyllda.

All kommunikation kring denna upphandling skall ske på svenska språket. Anbud skall avges på svenska. Med anbud avses alla ingående dokument, dock kan CV för personal lämnas på norska, danska eller engelska.

Dokumentation som lämnas som bevis på produktens uppfyllelse av tekniska kravspecifikationen skall lämnas på svenska eller engelska.

Anbudsgivaren skall dock vara beredd att inom 7 kalenderdagar efter begäran tillhandahålla översättningar av dessa dokument till svenska om Lantmäteriet så begär.

Är anbudet skrivet enligt angivna språkkrav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.2 Säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Denna upphandling omfattas av regler för säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) enligt 2kap 6§ Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Syftet med säkerhetsskyddsavtalet är att reglera vilka säkerhetsskyddskrav och

säkerhetsskyddsåtgärder som leverantören ska uppfylla och vidta för att upprätthålla den säkerhetsskyddsnivå som Lantmäteriet har för uppgifter i den egna verksamheten.

Säkerhetsskyddsavtal tecknas med vinnande leverantör/er senast i samband med undertecknandet av affärsavtalet. Säkerhetsskyddavtalet och affärsavtalet kommer att utgöra så kallade "kopplade avtal" vilket innebär att om det ena blir ogiltigt så upphör även det andra att gälla. En mall till

(2)

säkerhetsskyddsavtalet bifogas upphandlingen. Slutligt avtal kommer att regleras med vinnande leverantör.

SUA innebär även att en säkerhetsprövning med registerkontroll ska göras på de personer som ingår i leverantörens styrelse, på de personer som utför uppdraget samt även hos en eventuell underleverantör. I upphandlingens kvalificeringsfas sker en säkerhetsprövning av leverantörens ledning i syfte att säkerställa att klarlägga om företaget kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitligt ur säkerhetssynpunkt. Säkerhetsprövning av utförande personal och eventuell underleverantör kommer att ske i samband med avtalstecknandet. I samband med

säkerhetsprövningen ska även en individuell sekretessförbindelse undertecknas.

Anbudsgivaren ska acceptera kravet på säkerhetsskyddsavtal samt säkerhetsprövning med registerkontroller. Om leverantören inte godkänns av Lantmäteriet i samband med tecknande av säkerhetsskyddsavtalet, eller att ställda krav inte uppfylls efter genomförda säkerhetsprövningar kommer anbudet att förkastas och ny tilldelning kommer att ske.

Nivå på säkerhetsklass (registerkontroller): 2 Nivå på säkerhetskyddsavtal: 2

Personer i ledande ställning i företaget samt konsulten accepterar villkoret att genomgå säkerhetskontroll

Ja/Nej. Ja krävs

2.3 Intervju

Lantmäteriet planerar att genomföra intervjuer av konsult som uppfyller samtliga ställda krav och går vidare till utvärdering. För konsulter som är redan kända av Lantmäteriet kan utvärderingen komma att göras utan intervju.

Intervjuerna kommer att hållas på plats i Gävle eller via Skype och på anbudsgivarens egen bekostnad.

Den erbjudna konsulten skall vara tillgänglig för intervju under perioden 4/10 - 8/10 2021.

Ja/Nej. Ja krävs

Leverantörskommentar tillåten

2.4 Stationeringsort

Distansarbete kommer vara det primära arbetsformen, men de tilltänkta resurserna ska ha möjlighet att utföra arbete i Lantmäteriets Gävle kontor 1-2 dag i veckan vid behov. Vi ser gärna att konsulten har möjlighet att använda egen datorutrustning om ingen annan överenskommelse sker.

Bekräfta att offererad konsult kommer att genomföra uppdraget på ovan nämnd geografisk placering.

Ja/Nej. Ja krävs

Leverantörskommentar tillåten

2.5 Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera de avtalsvillkor som ingår i anbudsförfrågan. Avtalsvillkoren kommer

(3)

Accepteras villkoren i denna upphandling?

Ja/Nej. Ja krävs

2.6 Krav på konsulten

De resurser vi söker ska vara teknisk ledande med mycket god förståelse och insikt inom området IAM. Drivkraft, resultatorientering, god analytisk förmåga, kundorientering och god

samarbetsförmåga är andra viktiga egenskaper som behövs. Det är en fördel om resurserna ifråga har verksamhetskännedom om Lantmäteriets arbete inom det området som efterfrågas i denna avropsförfrågan.

Resurserna ska ha erfarenhet av moderna tekniker och plattformar och ha en gedigen erfarenhet inom IT området, i enlighet med minst nivå 4. Resursen ska ha minst 5 års erfarenhet av IAM i allmänhet och i synnerhet NetIQ’s IDM.

2.6.1 Krav på kompetenser och erfarenhet

Offererad konsult ska uppfylla kraven på kompetensnivå för kompetensområde Systemutveckling.

Nivå 4.

CV ska bifogas som bevis på att konsulten uppfyller kraven nedan och verifieras senare vid intervjutillfället.

2.6.1.1 NetIQ Identity & Access Management produkter

a. Uppfyller offererad konsult beskrivningen på rollen ovan?

Ja/Nej. {Yes} krävs

b. Konsulten ska ha god erfarenhet av Access Manager

Ja/Nej. Ja krävs

c. Konsulten ska ha god erfarenhet av Advanced Authentication

Ja/Nej. Ja krävs

d. Konsulten ska ha god erfarenhet Change Guardian

Ja/Nej. Ja krävs

e. Konsulten ska ha god erfarenhet av Directory & Resource Administrator

Ja/Nej. Ja krävs

f. Konsulten ska ha god erfarenhet av eDirectory

Ja/Nej. Ja krävs

g. Konsulten ska ha god erfarenhet av Group Policy Administrator

Ja/Nej. Ja krävs

(4)

h. Konsulten ska ha god erfarenhet av Identity and Access Governance

Ja/Nej. Ja krävs

i. Konsulten ska ha god erfarenhet av Identity Manager

Ja/Nej. Ja krävs

j. Konsulten ska ha god erfarenhet av Privileged Account Manager

Ja/Nej. Ja krävs

k. Konsulten ska ha god erfarenhet av SecureLogin

Ja/Nej. Ja krävs

l. Konsulten ska ha god erfarenhet av F5 Access

Ja/Nej. Ja krävs

m. Har bevis bifogats anbudet i form av CV att konsulten uppfyller kraven?

Ja/Nej. Ja krävs

n. Har bevis på kravuppfyllelse avseende konsulten bifogats?

Ja/Nej. Ja krävs

o. Uppfyller bifogade bevis ställda krav på kompetens och erfarenheter för konsulten?

Ja/Nej. Ja krävs

p. Konsulten uppfyller samtliga ställda krav på kompetens och erfarenhet.

Bedömningen görs efter genomförd intervju av konsulten.

Ja/Nej. Ja krävs

2.6.1.2 NetIQ Identity Manager drivers

a. Uppfyller offererad konsult beskrivningen på rollen ovan?

Ja/Nej. Ja krävs

b. Konsulten ska ha god erfarenhet av JDBC

Ja/Nej. Ja krävs

c. Konsulten ska ha god erfarenhet av SOAP

Ja/Nej. Ja krävs

(5)

d. Konsulten ska ha god erfarenhet av AD

Ja/Nej. Ja krävs

e. Konsulten ska ha god erfarenhet av e-Directory

Ja/Nej. Ja krävs

f. Konsulten ska ha god erfarenhet av Text

Ja/Nej. Ja krävs

g. Konsulten ska ha god erfarenhet av Loopback

Ja/Nej. Ja krävs

h. Konsulten ska ha god erfarenhet av JMS

Ja/Nej. Ja krävs

i. Konsulten ska ha god erfarenhet av LDAP

Ja/Nej. Ja krävs

j. Har bevis på kravuppfyllelse avseende konsulten bifogats?

Ja/Nej. Ja krävs

k. Uppfyller bifogade bevis ställda krav på kompetens och erfarenheter för konsulten?

Ja/Nej. Ja krävs

l. Konsulten uppfyller samtliga ställda krav på kompetens och erfarenhet.

Bedömningen görs efter genomförd intervju av konsulten.

Ja/Nej. Ja krävs

2.6.1.3 Övriga

a. Konsulten ska ha god erfarenhet av RedHat JBoss

Ja/Nej. Ja krävs

b. Konsulten ska ha god erfarenhet av OpenShift

Ja/Nej. Ja krävs

c. Konsulten ska ha god erfarenhet av Apache httpd

Ja/Nej. Ja krävs

(6)

d. Konsulten ska ha god erfarenhet av Jira

Ja/Nej. Ja krävs

e. Har bevis på kravuppfyllelse avseende konsulten bifogats?

Ja/Nej. Ja krävs

f. Uppfyller bifogade bevis ställda krav på kompetens och erfarenheter för konsulten?

Ja/Nej. Ja krävs

g. Konsulten uppfyller samtliga ställda krav på kompetens och erfarenhet.

Bedömningen görs efter genomförd intervju av konsulten.

Ja/Nej. Ja krävs

2.6.2 Krav på personliga egenskaper

Offererad konsult skall uppfylla kraven på personliga egenskaper enligt nedan. Kraven nedan verifieras senare vid intervjutillfället.

a. Konsulten ska ha god analytisk förmåga

Ja/Nej. Ja krävs

b. Konsulten ska vara självgående och kunna driva uppdrag

Ja/Nej. Ja krävs

c. Konsulten ska ha mycket god samarbetsförmåga och vara lätt att kommunicera med

Ja/Nej. Ja krävs

d. Konsulten ska vara resultatorienterad

Ja/Nej. Ja krävs

e. Konsulten ska vara kundorienterad

Ja/Nej. Ja krävs

f. Konsulten ska ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift

Ja/Nej. Ja krävs

g. Konsulten uppfyller samtliga personliga krav för konsulttjänsten.

Bedömningen görs efter genomförd intervju av konsulten.

Ja/Nej. {Yes} krävs

References

Related documents

För 1½-planshus med inredd övervåning Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel (Panel monteras i

Använd inte visir som är repiga, spruckna, oklara eller när rengöring inte förbättrar

Du får också information om hur du startar en verksamhet i Storbritannien och kontaktuppgifter (syns dock inte på denna bild) till organisationer som kan vara relevanta

• Avsluta iPlan genom att välja Exit i iPlan Navigator (klicka inte på X för att stänga fönstret).. • Ta bort USB-minnet från datorn

Enskild utrustning för att tillverka läkemedelsprodukten eller aktiv substans.. En del av en fabrikslokal, ex.vis

– High-power LED-ljuskällor: varmvitt (2700K eller 3000K), neutralvitt (3500K eller 4000K), tunable white (2700-7500K) eller RGBW – Kollimatoroptik av optisk polymer.. 3 Armaturhuvud

De anbudsgivare som inte uppfyller ställda krav förkastas, övriga anbudsgivare går vidare till nästa steg, steg 2.. 3.2 S TEG 2 - P RÖVNING AV

Ett krav är att minst 40 % av verksamhetens schemalagda tid gällande anställd schemalagd personal för vård och behandling av i verksamheten placerade ska utföras av personal som minst