Svenska Golfförbundet Event AB

Download (0)

Full text

(1)

Årsredovisning

Svenska Golfförbundet Event AB

556403-0707

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning sid 4

Balansräkning sid 5

Noter sid 6

Underskrifter sid 7

(2)

SGF Event AB - årsredovisning 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Golfförbundet Event AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.

Alla belopp i tusental om inget annat anges.

sid 6

Förvaltningsberättelse

SGF Event AB är ett helägt dotterbolag till idrottsförbundet Svenska Golfförbundet (moderföreningen).

Bolagets uppdrag är att arrangera större evenemang och tävlingar för professionella golfspelare.

Bolaget har sitt säte i Stockholm

Verksamheten ska vara en integrerad del av SGF-koncernens linjeorganisation och bedrivas inom den av Förbundsmötet beslutade Verksamhetsinriktningen.

Förbundsstyrelsen utgör även styrelse för dotterbolagen. Generalsekreteraren i SGF är VD i samtliga dotterbolag.

Allmänt om verksamheten

Det bedrivs för närvarande inte någon verksamhet i bolaget.

Bolaget har varit vilande under de fem senaste åren.

Konsekvenser av covid-19

Svenska Golfförbundet hade inte planerat att driva någon verksamhet i bolaget under 2020.

Bolaget har således inte i den meningen påverkats av covid-19-pandemin.

Omsättning och finansiell ställning

Bolaget hade inga intäkter och därmed inte heller någon omsättning.

De likvida medlen uppgick vid årets slut till 121 tkr (135 tkr).

Bolaget har ett eget kapital om 114 tkr (128 tkr).

Händelser efter bokslutsdagen.

Svenska Golfförbundet planerar inte att driva någon verksamhet i bolaget under 2021.

(3)

Flerårsöversikt

2016 2017 2018 2019 2020

Volym

Intäkter 0 0 0 0 0

Personal

Medelantal anställda st.

0 0 0 0 0

Förändring %

Lönsamhet

Resultat efter finansiella poster

+1 -3 -10 -13 -14

Finansiell ställning

Eget kapital 153 150 140 128 114

Balansomslutning 174 157 147 135 121

Soliditet %

88% 96% 95% 95% 94%

Definitioner.

Balansomslutning: Summan av tillgångar eller skulder och eget kapital i balansräkningen Soliditet: Andel eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Förslag till resultatdisposition

Balanserade underskott från föregående år -372

Årets resultat -14

Underskott -386

Styrelsen föreslår bolagsstämman att:

Att det samlade underskottet balanseras i ny räkning -386

(4)

Resultaträkning

2020-01-01 -- 2019-01-01 --

Not 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0

Rörelsens kostnader

Verksamhetskostnader 0 0

Övriga externa kostnader 1 -14 -13

Personalkostnader 0 0

Summa rörelsens kostnader -14 -13

Rörelseresultat -14 -13

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader inom SGF-koncernen 0 0

Räntekostnader och liknande poster 0 0

Summa resultat från finansiella poster 0 0

Resultat efter finansiella poster -14 -13

Avsättning till periodiseringsfond 0 0

Resultat före skatt -14 -13

Aktuell skatt 0 0

Årets resultat -14 -13

(5)

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 121 135

121 135

Summa omsättningstillgångar 121 135

SUMMA TILLGÅNGAR 121 135

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (50 aktier) 100 100

Reservfond 400 400

500 500

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel -372 -359

Årets resultat -14 -13

-386 -372

Summa eget kapital 114 128

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 0 0

0 0

Summa obeskattade reserver 0 0

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 7

7 7

Summa kortfristiga skulder 7 7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 135

Eget kapital Aktiekapital Reserv-

fond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

(6)

Redovisningsprinciper och noter

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012;1.

Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Beloppen redovisas i tusentals kronor där inte annat anges.

Värderingsprinciper

Tjänster

Inkomsten från konsulttjänster redovisas när tjänsten tillhandahållits.

Övrigt

Av årets kostnader avser 0 % (0 %) inköp från koncernbolag.

Ägarförhållanden

Svenska Golfförbundet, säte Stockholm, org nr 802001-2251, äger samtliga aktier i Svenska Golfförbundet Event AB.

Not 1. Övriga externa kostnader

2020-12-31 2019-12-13

Under "organisation" ingår ersättning till revisor:

Nexia Revision Stockholm 14 9

Varav konsultation 0 0

Summa ersättning till revisor 14 9

Varav konsultation 0 0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk- ställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

(7)

Stockholm den 24 februari 2021

Maria Möller Birgitta Wilhelmsson Martin Karlsson

ordförande

Anneli Samuelsson Malin Pellborn Stefan Bengtsson

Anders G Sjögren Gunnar Håkansson

vd

Min revisionsberättelse har avgivits den 25 februari 2021 Nexia Revision Stockholm

Anders Lundgren Auktoriserad revisor

Figure

Updating...

References

Related subjects :