2021-03-03

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se Datum

2021-03-03

ESV dnr

2021-00177-2

Handläggare

Kira Bergheden

Ert datum

2021-02-19

Er beteckning

Fi2021/00808

Finansdepartementet

Yttrande över promemorian Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Ekonomistyrningsverket (ESV) har inga invändningar mot förslaget.

I detta ärende har avdelningschef Bo Stoltz beslutat. Utredare Kira Bergheden har varit föredragande.

Datum: 2021-03-03

... ...

Beslutande Föredragande

Bo Stoltz Kira Bergheden

Namnförtydligande Namnförtydligande

Denna handling har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Figure

Updating...

References

Related subjects :