• No results found

+ + Var god vänd blad! Uppföljning av examinerade från YH -utbildningar med avslut 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "+ + Var god vänd blad! Uppföljning av examinerade från YH -utbildningar med avslut 2014"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Uppföljning av examinerade från YH -utbildningar med avslut 2014

+

1

+

1 Vilken var din huvudsakliga sysselsättning under sexmånadersperioden före din YH-utbildning?

Ange endast ett alternativ

Vid tillfällig frånvaro, t.ex. sjukdom, föräldraledighet, semester, ange din normala sysselsättning

Anställd

Egen företagare/ anställd i eget AB

Arbetssökande/ arbetsmarknadspolitisk åtgärd (även studieinriktade åtgärder)

Studerande Annat

2 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag?

Ange endast ett alternativ

Vid tillfällig frånvaro, t.ex. sjukdom, föräldraledighet, semester, ange din normala sysselsättning

Anställd Egen företagare/

anställd i eget AB  Gå till fråga 5

Arbetssökande/ arbets-  Gå till fråga 9

marknadspolitisk åtgärd (även studieinriktade åtgärder)

Studerande  Gå till fråga 9

Annat  Gå till fråga 9

3 Genomförde du någon LIA-kurs hos din nuvarande arbetsgivare?

LIA = Lärande i arbete

Ja

Nej

Hade inte LIA

4 Har du samma arbetsgivare idag som före din YH-utbildning?

Ja

Nej

Hade ingen anställning  Gå till fråga 6

före YH-utbildningen

5 Har dina arbetsuppgifter förändrats jämfört med dem innan din YH-utbildning?

Ja, de är mer kvalificerade Ja, de är mindre kvalificerade Nej, de är likvärdiga

Vet inte/ inte jämförbart

6 I vilken utsträckning fick du på din YH-utbildning lära dig det du behöver för att utföra ditt

nuvarande arbete?

Helt och hållet

I hög usträckning I viss utsträckning Inte alls

Vet inte

(2)

+

+

2

+

7a Hur överensstämmer ditt nuvarande arbete med din YH-utbildning?

Överensstämmer helt eller till största delen  Gå till fråga 9 Överensstämmer till viss del

Överensstämmerinte alls  Gå till fråga 8

7b I ungefär hur stor utsträckning överensstämmer ditt nuvarande arbete med din YH-utbildning?

%  Gå till fråga 9

8 Vad är skälet till att ditt arbete inte alls överensstämmer med det som din YH-utbildning var inriktad mot?

Flera alternativ får markeras

Svårt att få ett arbete där jag vill bo Svårt att få ett arbete överhuvudtaget

Har även en annan utbildning och arbetar inom det området Nuvarande arbete är mer attraktivt (arbetsvillkor, lön, karriär etc.) Har valt att vara kvar på mitt gamla jobb

Saknar den erfarenhet som krävs På grund av familjeskäl

Annat, ange vad:

9 När fick du ditt första arbete/startade eget företag efter din YH-utbildning?

Räkna med alla avlönade arbeten oavsett längd, t.ex. vikariat och sommarjobb

Har inte arbetat efter YH-utbildningen

Hade redan arbete när utbildningen avslutades Inom 1 månad

Inom 2-6 månader Efter mer än 6 månader

10 Hur nöjd eller missnöjd är du med din YH-utbildning som helhet?

Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd

References

Related documents

och man har kommit fram till att viruset skulle dö på cirka två minuter vid en temperatur över 21 grader med relativ luftfuktighet på 80 procent och direkt exponering för

Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd/icke godkänd (minst en A4-sida /uppsats).. Beskriv varför du vill börja studera vid utbildningen

Rollbyte Fördjupande

Syventymiskohteessa kirkkomusiikin opiskelija saavuttaa edellytykset toimia työssä Suomen evanke- lis-luterilaisessa kirkossa.. Perinteisten pääaineiden urkujensoiton,

Därefter har studerande möjlighet att profilera sig inom antingen ekonomiförvaltning eller marknadsföring och visuell kommunikation.. Språk och kommunikation samt

§ 27: Det mentalvårdsarbete som utförs inom ramen för hälso- och sjukvården ska planeras och genomföras så att det bildar en fungerande helhet tillsammans med den.

Yrkeshögskolan Novia deltar inte i det riksomfattande provet för förhandsurval till social- och hälsovård.. Alla behöriga sökande kallas därför till urvalsprov vid

En studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för utbildning som inleds under samma läsår (1.8 - 31.7).. Senast 29 augusti kl 15.00 bör du bekräfta