• No results found

Ing. Petra Komárková, Ph.D.: Co bylo cílem BP? Jak se podložky od sebe lišily? Jak je definována „vlhkostní jímavost“? Na základě čeho jste, jsi vybrala podložky.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ing. Petra Komárková, Ph.D.: Co bylo cílem BP? Jak se podložky od sebe lišily? Jak je definována „vlhkostní jímavost“? Na základě čeho jste, jsi vybrala podložky."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Lucie Hercová Osobn´ı ˇc´ıslo: T13000403

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:

Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:

Reakce studenta/ky na posudek:

Studentka na připomínky uvedené v posudku odpověděla.

Ing. Petra Komárková, Ph.D.: Co bylo cílem BP? Jak se podložky od sebe lišily? Jak je definována „vlhkostní jímavost“? Na základě čeho jste, jsi vybrala podložky.

- odpověď studenta/ky: porovnat užitné vlastnosti dvou podložek, popsala materiálové složení testovaných absorpčních podložek, „vlhkostní jímavost“ je to neodborný termín jedná se o nasákavost, popsala princip testování, podložky vybrala sama, jedna podložka ji byla doporučena

- hodnocení odpovědi: odpověděla částečně

doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.: Vyhodnocení experimentu - stanovení nasáknutí vody. Důležitý je objem, který nasákne pomůcka, je důležitá její kapacita. Proč porovnáváte dvě různé podložky jednorázovou podložku a trvanlivou podložky.

- odpověď studenta/ky: uvedla, že doporučuje opakovatelně pratelnou podložku pro středně těžkou až těžkou inkontinenci, nevysvětlila na základě čeho je zařazení podložek

- hodnocení odpovědi: odpověděla částečně

Clenov´ ˇ e zkuˇ sebn´ ı komise:

prof. Ing. Karel Adámek, CSc.

doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

Ing. Petra Komárková, Ph.D.

Ing. Blažena Musilová, Ph.D.

doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Ing. Katarína Zelová, Ph.D.

Klasifikace: dobře

Datum obhajoby: 21. května 2019

. . . .

podpis pˇ redsedy

References

Related documents

Formální nedostatky: nedodržen poměr teoretické a praktické části (teorie 32 : praktická část 39 stran), práce obsahuje firemní údaje, bez souhlasu firmy.. Citační zdroje

- odpověď studenta/ky: konkrétně vliv pracího prášku nezjišťovala, může to být nějaká složka pracího prášku, může to být předmětem další práce.. -

Prováděl jste ekonomické hodnocení účelnosti zavádění nového softwaru (s přihlédnutím k možnému zániku firmy-poskytovatele softwarových balíčků a následné

- odpověď studenta/ky: uvedla, že nejčastěji se využívají CNC stroje, na základě teorie, příklad strojů neuvedla - hodnocení odpovědi: odpověděla částečně.. Clenov´ ˇ

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:?. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

- odpověď studenta/ky: uvedla, že by to šlo, ale potřebuje základ pro konstrukční přímky, ale nevěděla jak - hodnocení odpovědi: odpověděl/a

Blažena Musilová, Ph.D.: Charakterizujte vstupní konstrukční parametry pro tvorbu konstrukce střihu podprsenky v programu PDS TailorXG.. - odpověď studenta/ky: vysvětlile

Jaké vidíte výhody či nevýhody nové právní úpravy podnikatelských seskupení..

Tato data jsou získána ze základních účetních výkazů, tedy rozvahou (viz Příloha A) a výkazem zisku a ztráty (viz Příloha B). Jednotlivá data ve výkazech jsou

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

Podnikatel si zvolil šestistupňové hodnocení s určitou hodnotou – která jiná kritéria byste zvolila pro hodnocení Vy, popřípadě jinou hodnotu kritérií a proč?.

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

Jak na základě výsledků náborů hodnotíte vhodnost vybraných měst pro náborovou

V podkapitole 3.5 byla rozpracována projektová dokumentace ke konkrétní žádosti o podporu v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“.. Bude firma

T6ma piedklSdane disertacnl pr6ce z oblasti zpracovdni hoicikovfch slitin je tak z tohoto pohledu v odbornfch kruzich casto diskutovan6 a velmi aktu5lni.. V teto

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce: dobře Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce: neprospěl Průběh obhajoby bakalářské práce:.. Viz posudek

Z jeho obhajoby nebylo zřejmé, zda posuzoval dopad vstupu Chorvatska do EU na cestovní kancelář (zadáno v názvu BP) nebo na klienty cestovní kanceláře (předmět řešení

- odpověď studenta/ky: doporučuje více páru ponožek a jako regeneraci ponožek praní, po kterém se tlak zase zvýší.. - hodnocení odpovědi:

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: velmi dobře?. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´

- odpověď studenta/ky: firma se zaměřuje na výrobu vlastní tkaniny z polyesteru.. - hodnocení

Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení zdravotnických podložek z hlediska rizika vzniku dekubitů. Tato práce se zabývá dvěma faktory rizika vzniku dekubitů –

Po provedení měření jednotlivě první vrstvy a druhé vrstvy, proměřila i všechny varianty sendviče (první vrstvy s druhou vrstvou).. Všechny části experimentu

Zkoumaný investiční záměr byl podnikem financován z vlastních zdrojů, jaký by byl dopad na ekonomické hledisko při použití cizích zdrojů..