• No results found

odpověď studenta/ky: v mé rešerši jsem se s tím nesetkala

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "odpověď studenta/ky: v mé rešerši jsem se s tím nesetkala"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Radka Laurinová Osobn´ı ˇc´ıslo: T16000475

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım diplomov´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem diplomov´e pr´ace: výborně minus

Pr˚ubˇeh obhajoby diplomov´e pr´ace:

Reakce studenta/ky na posudek:

Studentka na připomínky uvedené v posudku odpověděla.

doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.: Uvádíte, že se snižuje působící tlak po delším nošení, jak má uživatel postupovat, aby byly stále udržovány léčitelné účinky?

- odpověď studenta/ky: doporučuje více páru ponožek a jako regeneraci ponožek praní, po kterém se tlak zase zvýší.

- hodnocení odpovědi: odpověděla částečně

doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.: Uvádíte, že jste se držela německé normy, ale vy jste použila jenom technické doporučení. Je potřeba mít tlak distribuován na celém obvodu?

- odpověď studenta/ky: v mé rešerši jsem se s tím nesetkala.

- hodnocení odpovědi: odpověděla částečně

Ing. Viera Glombíková, Ph.D.: Analyzovala jste změnu strukturu pleteniny po nošení a praní pomocí obrazové analýzy. Měřila jste tlak na více místech?

- odpověď studenta/ky: neanalyzovala jsem strukturu, závěry jsou na základě prodyšnosti. Tlak byl měřen pouze na jednom místě.

- hodnocení odpovědi: odpověděla

Clenov´ˇ e zkuˇsebn´ı komise:

doc. Ing. Josef Dvořák, CSc.

Ing. Viera Glombíková, Ph.D.

doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Ing. Renáta Nemčoková

Klasifikace: dobře

Datum obhajoby: 23. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

- odpověď studenta/ky: na katedře je velká podložka, musela řešit jak umístit podložku, neřešila hodnoty tlaku, ale řešila pouze grafické znázornění tlaku, zabývala se

Viera Glombíková, Ph.D.: Rozdíl mezi využití záměrného výběru oproti náhodnému, který byl v práci použit.. Vysvětlení

V kapitole 1.6 jsou nastíněny problémy při řešení potlačování vibrací jako je shoda reálných a imaginárních částí impedance piezoelektrického vzorku a

- odpověď studenta/ky: uvedl, že PC nejsou nutné, systém by pracoval na stávajícím systému, řešil jak je možné systém provozovat z pohledu studenta, úspory se

Blažena Musilová, Ph.D.: Demonstrujte, jaké kritéria jste stanovila pro výběr vhodného oděvu pro seniora, který jste doplnila o vhodnou dokumentaci a jak jste určila

- odpověď studenta/ky: personalizace, znamená, že tu výšivku přiblížíme všem, personalizaci vidí v přiblížení všem, kdokoli si tu výšivku může vytvořit.. -

- odpověď studenta/ky: uvedla hodnoty vodního sloupce testovaných materiálů i švu - hodnocení odpovědi:

- odpověď studenta/ky: srovnávala českou a německou národnost, měla málo dat na to, aby mohla říci závěry - hodnocení odpovědi: