FÖRSTUDIE Räcke Stenbro Osbyholm

12  Download (0)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bertil Olsson

Projektledare gata/park TN 2019/262

[2019]

(2)

Innehållsförteckning

1. Mål 3

2. Bakgrund och nuläge 3

2.1. Befintligt förhållande 3

2.2. Brister, problem och syfte 5

2.3. Tidigare utredningar och beslut 5

3. Målläge 5

3.1. Funktion 6

3.2. Behov 6

3.3. Samråd 6

3.4. Studerade åtgärder Alternativ 1 6

3.5. Studerade åtgärder Alternativ 2 6

3.6. Studerade åtgärder Södra Rörum 6

3.7. Effekter och konsekvenser 7

4. Ekonomi 7

4.1. Investeringsbudget 7

4.2. Driftkostnader 7

4.3. Kostnader om projekt inte genomförs 7

4.1. Risker vid projektgenomförande 7

4.2. Risker om ett projekt inte genomförs 7

5. Slutsats och fortsatt arbete 7

(3)

5.1. Förslag till beslut 7

(4)

1. Mål

Byta ut broräcke på stenvalsbron mot ett högre räcke med täta spjälor så det uppfyller dagens krav för gång och cykelväg , samt komplettera med ny belysning på bron. Alternativ är att bara reparera befintligt broräcke samt måla detta. Men då uppfyller den inte dagens krav för räcke vid gång och cykelväg

2. Bakgrund och nuläge

2.1. Befintligt förhållande

Den välbyggda stenvalvsbron av huggen gråsten uppfördes över Hörbyån någon gång före 1890. Det exakta byggnadsåret är okänt.

Bron är byggd i tre spann. Då det gäller stenvalvsbroar kan man inte komma upp i stora spännvidder utan några tjocka pelare som kan hindra isgången och

förorsaka uppdämningar. Därför är bropelarna eller strömkonerna utskjutande, spetsiga partier vilka fungerar som strömdelare. Om man tittar på brons

uppströmssida kan man se exempel på sådana pelarnosar.

Bron var i bruk fram till 1952 då vägsträckan byggdes om. Dessförinnan hade den vid ett tillfälle breddats på nedströmssidan.

(5)

Bild 1. Visar bropelarna uppströms bron

(6)

Bild 2. Osbyholm stenbro okänt år( Källa gammalstorp ) Parti vid Ousby bro i Ousbyholm.

(7)

Bild 3. Osbyholm stenbro cirka 1920 ( Källa gammalstorp ) Bron över Hörbyån fotot från ca. 1920.

I bakgrunden syns August Malms torp och banvallen samt banvakt stugan skymtar.

Bilden tagen från skolan.

Bild ID: PL_004w. Bilden tillställd oss av Per Landin.

2.2. Brister, problem och syfte

Befintligt broräcke är i dåligt skick med en hel del rostangrepp och vissa ställen är det helt avrostat. Broräcket uppfyller inte dagens krav enligt VGU för gång och cykelbana där det finns fallhöjd över 3 m eller ett vattendjup på 0,5 m

medelvattendjup skall räcket vara 1,4 m högt övrig sträcka skall det vara minst 1,2 m högt.Även betongen är dålig på en del ställen på brokanten. Det har inte gjorts någon projektering av nytt räcke med inmätningar och undersökningar av mark

(8)

samt brokonstruktion. Utförandet av förankringen är inte utrett för det är okänt hur brokonstruktionen är uppbyggd och dess skick.

Bild 4. Visar rostangrepp bro räcke

2.3. Tidigare utredningar och beslut .

3. Målläge

3.1. Funktion

(9)

Upprustningsåtgärderna bidrar med ökad säkerhet för den oskyddade trafikanten samt en ökad trivselfaktor

3.2. Behov

Att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och en finare kulturmiljö.

3.3. Samråd

Med Länsstyrelsen har gjorts 2019-08-19.

Eftersom bron är i bruk och inte är varaktigt övergiven så behöves det inte söka tillstånd. Så länge en bro används så är den inte varaktigt övergiven eller en fornlämning. Bron är en ”kulturhistorisk lämning” vilket innebär att man ska visa hänsyn till kulturlämningen genom att välja kulturhistoriskt bra alternativ till räcke men man behöver inte söka tillstånd för ingrepp i fornlämning.

3.4. Studerade åtgärder Alternativ 1

Att man byter ut befintligt räcke på båda sidor av bron samt att man kompletterar med bommar eller dylikt i ändarna för att förhindra fordonstrafik.

(10)

Bild 5. Exempel på broräcke Opti (Går att få i standard RAL färger)

3.5. Studerade åtgärder Alternativ 2

Broräcket repareras och rostangreppen åtgärdas samt rostskyddar och målar om räcket. Men då uppfyller man inte kraven enligt VGU för gång och cykelväg.

3.6. Effekter och konsekvenser

När åtgärderna har genomförts så blir det en attraktivare och säkrare trafikmiljö att vistas i.

4. Ekonomi

4.1. Investeringsbudget

(11)

Åtgärder: alternativ 1

Utbyte av befintligt befintligt räcke på båda sidor av bron samt komplettering med bommar eller dylikt i ändarna för att förhindra fordonstrafik.

Kostnad: åtgärderna har enligt kalkyl beräknats kosta 1,5-2 mnkr kr

Åtgärder: alternativ 2

Broräcket reparerar och rostangreppen görs vid samt rostskyddar och målar om räcket. Men då uppfylls inte kraven enligt VGU för räcken vid gång och

cykelväg

Kostnad: åtgärderna har enligt kalkyl bedömts kosta ca 300 tkr

Finansiering: Projektet finansieras inom tekniska nämndens investeringsram

”Trafikåtgärder ram” .

Driftkostnader

Ökade driftskostnader blir cirka 5 tkr/ år och Kapitalkostnaden blir ca 90 tkr/år vid en kostnad på 2 MNKR

4.2. Kostnader om projekt inte genomförs Kostnaderna blir oförändrad.

4.1. Risker vid projektgenomförande

Hinder och maskiner komma att vara inom området, med mindre tillgänglighet.

4.2. Risker om ett projekt inte genomförs Risk för olyckor

(12)

5. Slutsats och fortsatt arbete

5.1. Förslag till beslut

• Ge gata/parkchef och samhällsbyggnadschef i uppdrag att arbeta vidare med alternativ 1 samt bevilja investeringsmedel med 300 tkr för

projektering av ”Nytt räcke vid stenvavlsbron i Osbyholm” som finansieras genom tekniska nämndens investeringsbudget 2019 ”Trafikåtgärder ram”.

• Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd för projektet, projektering av ”Nytt räcke vid stenvalvsbron i Osbyholm”

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :