• No results found

Från: Berit Götesson <berit.gotesson@regeringskansliet.se&gt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Från: Berit Götesson <berit.gotesson@regeringskansliet.se&gt"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

From: Anna Andersson <anna.andersson@sysav.se>

Sent: den 14 januari 2020 12:25

To: M Remissvar

Cc: Ida Edwertz; registrator

Subject: Remiss M2019/02091/R - Sysav avstår att lämna synpunkter

Categories: M2019/02091/R

Hej,

Sysav tackar för inbjudan att svara på nedanstående remiss, men avstår från att lämna synpunkter.

(Vårt ärendenummer 353/19)

Med vänliga hälsningar Anna Andersson Miljöstrateg

Sydskånes avfallsaktiebolag

Postadress Box 50344, 202 13 Malmö Besöksadress Bjurögatan 20A

Direkt/Mobil +46734396050 www.sysav.se

Sysav ger tillbaka till dig –genom att återvinna och behandla avfall ser vi till att så mycket som möjligt kommer till nytta igen.

Från: Berit Götesson <berit.gotesson@regeringskansliet.se>

Skickat: den 28 november 2019 13:33

Till: Berit Götesson <berit.gotesson@regeringskansliet.se>

Ämne: Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet:

Rapportering och miljösanktionsavgifter

(2)

Remissinstanser – enligt sändlista

För ytterligare information – se bilagorna

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 28 februari 2020.

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ida.edwertz@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer M2019/02091/R och remissinstansens namn i ämnesraden på e- postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Förslagen i promemorian har samband med två promemorior som remitterades i

oktober: Miljödepartementets promemoria Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och Naturvårdsverkets redovisning Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall (M2019/01776/R). Promemoriorna finns tillgängliga på regeringens webbplats, www.regeringen.se/remisser/2019/10/remiss-om-genomforande-av-reviderade-eu- direktiv-pa-avfallsomradet/.

Vid eventuella frågor kontakta Johan Fallenius (johan.fallenius@regeringskansliet.se) eller Ida Edwertz (ida.edwertz@regeringskansliet.se).

Ändringsdirektiven som förslagen i promemorian bidrar till att genomföra kan nås via länkarna nedan.

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018L0851

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (konsoliderad version):

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0852

– Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (konsoliderad version):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01994L0062- 20180704&qid=1570182125932

(3)

–Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och

ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/849/oj?locale=sv

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om

myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss –hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Med vänlig hälsning Rättssekretariatet Miljödepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm www.regeringen.se

References

Related documents

För att komma fram till en rekommendation vad gäller den balanstalsgräns som skall avgöra när utdelning skall ske, krävs ett beslutsunderlag som kan belysa hur

Alla typer av säkerheter som den finansiella marknaden erbjuder bör alltså vara godtagbara under förutsättning att säkerheten är betryggande för sitt ändamål.

Föräldraförsäkringens uppgift är primärt att vara ett stöd för för- äldrar med de yngsta barnen. Föräldraförsäkringen ska ge båda för- äldrarna möjlighet att med

Sollentuna kommun har bjudits in att lämna sina synpunkter på Stockholms läns livsmedelsstrategi, med tillhörande handlingsplan som utarbetats av Länsstyrelsen i Stockholms län,

Region Kalmar Region Kronoberg Region Norrbotten Region Skåne Region Stockholm Region Sörmland Region Uppsala Region Värmland Region Västerbotten Region Västernorrland

A Oscar bor i huset i mitten och hans favoritämne är musik.. B Den elev som bor i nummer 2 har

[r]

The aim of the work is to point out the possibilities of adapting the teaching process according to individual needs of pupils in a mixed-ability class and to propose strategies

Projekt inom ramen för EU:s fonder menar vi ska bidra till genomförandet av dessa regionala strategier, som bland annat handlar om miljö, klimat, jämställdhet.. Avsaknad

Ärende: Fi2019/03441/SFÖ Alingsås kommun ämnar ej att besvara remissen Datum: den 15 april 2020 09:10:08.. Bilagor:

Ärende: Ange diarienummer 2020/01026/L7 -Vårdföretagarna - Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och

Lunds kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovannämnda remiss men avstår från att yttra

Ämne: Rättelse: Remiss från Finansdepartementet – SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand – Svar senast 24 februari 2020. RÄTTELSE – I tidigare utskick saknades sidor

För mer information om hur Sjunde AP-fonden behandlar dina personuppgifter, se vår Personuppgiftspolicy på https://www.ap7.se/om-oss/personuppgiftspolicy/.. AP7 uses your personal

Subject: Remissvar - Promemorian Några frågor om straff för

Anläggande av upplag inom verksamhetens östra del kommer inte enbart att minska transportsträckan till och från täkten, utan även risken för olyckor. Detta då

Om det inte alls finns något ekologiskt växtförökningsmaterial, eller material från mark under omställning, av vissa arter eller sorter, har vi möjlighet att lämna ett

Dagen innehöll föreläsningar utifrån önskemål från kommunala pensionärsrådet om att få information om färdtjänst och läkemedel samt föreläsningar och utställningar

Kommunala pensionärsrådet beslutar att till nästa sammanträde in- bjuda länets läkemedelsstrateg, för en uppföljning om den lagstad- gade rätten för äldre än 75 år att få

Utredningen skall även undersöka vilka möjligheter det finns att på ett effektivt sätt underlätta den ekonomiska situationen för studerande med barn.. 1.1.2 Utgångspunkter

För att boföräldrar och barn som behöver skydd skall kunna känna sig trygga och inte behöva avstå från att söka underhållsstöd föreslår utredningen att ansökan skall kunna

Vidare kunde vi se att den fysiska och mentala träningen är krävande och att detta leder till en personlig utveckling på så sätt att ungdomarna får anstränga sig hårt för

De adopterades intresseorganisationer utgör ett viktigt komple- ment till den verksamhet som samhället ansvarar för. Organisa- tionerna bedrivs huvudsakligen helt ideellt. Vi