Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2014

Full text

(1)

AYIO-S1566

Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2014

Närvarande aktieägare: Antal aktier:

Staten genom Ämnessakkunnig Erik Tranaeus 16 250 (fullmakt enligt Bilaga 1)

Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda.

Övriga närvarande:

Styrelsens ledamöter: Åsa Hedin, Ylva Houltz (arbetstagarrep), Lennart Jonasson (arbetstagarrep), Hans Karlander, Hanna Lagercrantz, Lars Leijonborg, Håkan Syrén och Fredrik Wilhelmsson

Verkställande direktören Stefan Gardefjord

Styrelsens sekreterare/General Counsel SSC Jenny Klefström Revisorn Birgitta Johansson Vognsen

CFO Åse Lagerqvist

---

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Karlander.

§ 2

Hans Karlander valdes att som ordförande leda årsstämman.

§ 3

Stämman fastställde ovanstående förteckning över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Jenny Klefström valdes till protokollförare.

Svenska rymdaktiebolaget Solna strandväg 86, 171 04 Sona Faktureringsadress: Box 4207, 171 04 Solna

(2)

2

§ 5

Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll utsågs Erik Tranaeus.

§ 6

Föreslagen dagordning för stämman godkändes.

§ 7

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående vid årsstämman.

§ 8

Kallelse till årsstämman hade sänts per brev till ägaren den 26 mars 2014. Samtidigt hade information om stämman tillställts riksdagens centralkansli. Annonsering om stämman hade skett i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar, samt på bolagets hemsida. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9a

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2013 framlades. 2013 års resultat var för moderbolaget -26 MSEK.

§ 9b

Bolagsstyrningsrapporten för 2013 framlades.

§ 9c

Hållbarhetsredovisningen för 2013 framlades.

§ 9d

Koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013 framlades. 2013 års resultat var för koncernen 10,7 MSEK.

§ 9e

Granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m framlades.

§ 10a

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det gångna året.

(3)

3

§ 10b

Verkställande direktören redogjorde kortfattat för bolagets verksamhet under 2013.

§ 10c

Birgitta Johansson Vognsen redogjorde för revisorernas arbete och konstaterade att det föreligger ren revisionsberättelse.

§ 11a

Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§ 11b

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med det förslag till disposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisorer. Det innebär att de till stämmans förfogande stående vinstmedel och fria fonder om 321 010 589 kronor disponeras enligt följande:

- Till aktieägaren utdelas 3 250 000 kronor - Överförs i ny räkning 317 760 589 kronor

§ 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2013 och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen, not 7.

§ 12b

Styrelsens ordförande redovisade att det är styrelsens uppfattning att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare följts.

§ 12c

Birgitta Johansson Vognsen redogjorde för revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551). Av yttrandet framgår att revisorn anser att styrelsen och verkställande direktören i Svenska rymdaktiebolaget har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

(4)

4

§ 13

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare, Bilaga 1.

§ 14

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ändring av § 1 och § 6 i bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 2.

§ 15

Erik Tranaeus redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisorer och arvodering.

§ 16 Stämman beslöt

dels att följande styrelsearvoden skall utgå för tiden intill nästa årsstämma:

till styrelsens ordförande med 230 000 kr

till envar övrig stämmovald styrelseledamot med 115 000 kr dels att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet för samma tid skall utgå

till utskottets ordförande med 30000 kr

till utskottets övriga stämmovalda ledamöter med 20 000 kr dels att ersättning till ledamöter i säkerhetsutskottet för samma tid skall utgå

till utskottets ordförande med 30000 kr

till utskottets övriga stämmovalda ledamöter med 20000 kr

Ingen ersättning skall utgå till styrelseledamot som är anställd i regeringskansliet. Arvode utgår inte heller till arbetstagarledamöterna.

Ägaren informerade stämman om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Svenska rymdaktiebolaget därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Svenska

rymdaktiebolaget.

(5)

5 Stämman beslöt vidare att ersättning till revisorn skall utgå mot godkänd räkning.

§ 17

Antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestämdes till åtta (8).

§ 18

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Fredrik Brunell

Asa Hedin Hans Karlander Hanna Lagercrantz Lars Leijonborg John Stuart Håkan Syrén Fredrik Wilhelmsson

Hans Karlander utsågs till styrelsens ordförande.

Det noterades att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentantema Ylva Houltz och Lennart Jonasson som ordinarie ledamöter och Anders Andersson och Britt-Marie Åslund som suppleanter.

§ 19

Stämman beslöt välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Stefan Holmström är huvudansvarig revisor.

§ 20

Stämma beslutade i enlighet med ägarens förslag till nya/förändrade ekonomiska mål för bolaget enligt följande:

Kapitalstruktur

Nettoskuldsättningsgrad ska uppgå till minst 0,3x och högst 0,5x. Målet är långsiktigt och förutsätter att bolaget uppnått en stabil intjäning. Nettoskuldsättningsgrad definieras som räntebärande skulder netto (med avdrag för kassa samt eventuella kort och långfristiga placeringar) dividerat med eget kapital.

Lönsamhet

Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 6%. Avkastningen på operativt kapital definieras som rörelseresultatet dividerat med periodens genomsnittliga operativa kapital.

Operativt kapital definieras som räntebärande skulder netto (med avdrag för kassa samt kort och långfristiga placeringar) plus eget kapital.

(6)

6 utdelning hamnar inom målintervallet uppgå till lägst 30 % av vinst efter skatt. Vid beslut om utdelning ska även särskild hansyn tas till bolagets uppdrag och dess möjliggörande.

§ 21

Stämman beslutade i enlighet med ägarens förslag till ny ägaranvisning för bolaget, enligt Bilaga 3.

§ 22

Styrelsens ordförande tackade styrelsen samt ledningen för väl utfört arbete under

verksamhetsåret, samt tackade Hanna Lagercrantz för gott samarbete med ägaren. Han riktade också tack till bolagets revisorer.

Erik Tranaeus överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning, samt framförde ägarens tack till styrelsen,

företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet : Justeras: :

Jenny Klefström Hans Karlander Erik Tranaeus

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :