• No results found

Ansökan om lov. Skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret Västervik. E-post: Miljö- och byggnadskontoret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om lov. Skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret Västervik. E-post: Miljö- och byggnadskontoret"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Skickas till:

Västerviks kommun

Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik

E-post: mbn@vastervik.se

Ansökan om lov

Ansökan avser

☐ Bygglov

☐ Marklov

Rivningslov Villkorsbesked Frivilligt lov

Tidsbegränsat bygglov till och med datum

☐ Tidsbegränsat säsongslov till och med datum Fastighet

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökande) Fastighetsägarens e-post (om annan än sökande)

Sökande

☐ Företag ☐ Privatperson Företagsnamn/För- och efternamn Organisations-/personnummer Adress

Postnummer och ort Telefonnummer E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Medsökande privatperson För- och efternamn

Personnummer Adress

Postnummer och ort Telefonnummer E-post

(2)

Kontaktperson vid företag som sökande För- och efternamn

Telefon E-post

Kontaktperson vid privatperson som sökande (ska kontaktpersonen representera sökande ska fullmakt bifogas) För- och efternamn

Telefon E-post

Ärendetyp

Nybyggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

Rivning

Fasadändring

Inredande av ytterligare bostad/lokal Marklov avseende:

Ändrad användning. Till: Från:

Annat:

Planerad byggstart

Datum:

Byggnadstyp

En-/tvåbostadshus Rad-, par- eller kedjehus Ombyggnad

Fritidshus

Flerbostadshus Industri och lager

Garage och förråd

Studentbostadshus

Annan specialbostad

Byggnad för äldre eller funktionsvarierade

Transformatorstation

Annan byggnad eller anläggning Areauppgifter

Befintlig byggnadsarea (antal kvadratmeter) Tillkommande byggnadsarea (antal kvadratmeter) Befintlig bruttoarea (antal kvadratmeter)

Tillkommande bruttoarea (antal kvadratmeter)

(3)

Material och kulörer

Fylls i vid ansökan om nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och fasadändring

Fasadbeklädnad

Tegel

Betong

Plåt

Trä

Puts

Annat:

Kulör (NCS/RAL):

Färg:

Oljefärg

Limfärg

☐ ☐

Alkydfärg Flerkomponentfärg Annat:

Takbeläggning

Lertegel

Betongtegel

Papp

Skiffer

Koppar

Annat:

Kulör (NCS/RAL):

Fönsterbågar

Tegel

Plast

Lättmetall

Plåtbeklädd trä

Annat:

Kulör (NCS/RAL):

Färg:

Oljefärg

Limfärg

Alkydfärg

Flerkomponentfärg

Annat:

Beskrivning av ärendet

Beskriv ärendet kortfattat och gör de förtydliganden som behövs för ärendet

Vatten och avlopp Befintlig VA-lösning

Vatten ☐ Kommunalt ☐ Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning Avlopp ☐ Kommunalt ☐ Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning Dagvatten ☐ Kommunalt ☐ Gemensamhetsanläggning

☐ Enskild anläggning Inget vatten och avlopp

Ansökt åtgärd innebär anslutning till:

Vatten ☐ Kommunalt ☐ Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning Avlopp ☐ Kommunalt ☐ Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning

Dagvatten ☐ ☐

Kommunalt Gemensamhetsanläggning ☐ Enskild anläggning Inget vatten och avlopp

Är anmälan/ansökan om enskilt vatten och avlopp gjord? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Krävs ej Beskrivning av enskild anläggning (färskvattenbrunn/avlopp)

Uppvärmningssätt

(4)

Strandskydd

Är strandskyddsdispens sökt för åtgärden? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Krävs ej

Bilagor till ansökan

Situationsplan

Planritningar

Fasadritningar

Sektionsritningar

Konstruktionsritningar

Fasadritningar

Uppmätningsritningar

Kontrollplan

Teknisk beskrivning

Anmälan om kontrollansvarig

Rivningsplan

Bevis om färdigställandeskydd

Anmälan om sakkunnig

Fullmakt

Brandskyddsbeskrivning

Annat

Sakkunnigutlåtande gällande:

Kommunikation

Jag godkänner kommunikation via e-post ☐ Ja ☐ Nej Underskrift

Namnteckning sökande ……….………...

Namnförtydligande sökande

Namnteckning medsökande ……….………...

Namnförtydligande medsökande Datum

Information

När ansökan inkommit till Miljö- och byggnadskontoret så skickas en bekräftelse att ansökan är mottagen. Efter det genomförs en första genomgång av ert ärende. Om kontoret bedömer att inlämnade handlingar behöver kompletteras för att ett beslut ska kunna fattas skickas ett kompletteringsföreläggande ut med information om vad som behöver kompletteras i er ansökan. Byggnadsarbeten får inte påbörjas innan Miljö- och

byggnadsnämnden har meddelat ett startbesked.

Avgift för hantering av ansökan tas ut enligt fastställd taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, antagen av Kommunfullmäktige 2020‐02‐24‐Kf § 40.

Eventuell planavgift kan debiteras. Vid frågor, kontakta Samhällbyggnadsenheten, tel: 0490-25 40 00.

(5)

Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Bruttoarea är den area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida.

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården.

För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området krävs en dispens.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens finns på Västerviks kommuns hemsida.

Om din ansökan innebär anläggning av nytt eller ändring av befintligt avlopp krävs en ansökan eller anmälan till Miljö- och byggnadskontoret. Blankett för ansökan/anmälan av enskild avloppsanläggning finns på Västerviks kommuns hemsida.

Ritningsexempel och mer information finns på Västerviks kommuns hemsida, www.vastervik.se/bygga-bo-och- miljo

Information om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter

När du fyller i den här blanketten kommer miljö- och byggnadskontoret att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med

dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens växel på 0490-25 40 00.

References

Related documents

Om din ansökan innebär anläggning av nytt eller ändring av befintligt avlopp krävs en ansökan eller anmälan till Miljö- och byggnadskontoret. Blankett för ansökan/anmälan

Inom eller i närheten av tätbebyggt område bör samtidigt större hänsyn tas till omgivande bebyggelse (se lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Det krävs tillstånd från Miljö- & Bygglovkontoret för att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas. Övriga avloppsanordningar skall anmälas innan

- 30 meter mellan energibrunn och borrad vattentäkt - 20 meter mellan energibrunn och grävd vattentäkt - 30 meter mellan energibrunn och enskilt avlopp - 20 meter

Avståndet mellan slamavskiljare/tank och farbar väg för slamsugningsfordon bör vara så kort som möjligt för att underlätta slamtömning. Rekommendation är ca 10

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom

Arbetsutskottet har tidigare beslutat § 34/2012-02-14 ge uppdrag att nytt förslag ska utarbetas på förtydliganden i ägardirektiven till Hultsfreds Bostäder där det klart framgår

Den beräknade ekvivalenta ljudnivån 2035 (efter vägåtgärd) för bostadshus på fastigheterna Överby 10:12, Överby 10:10 och Rotebro 2:9 överskrider i samtliga fall riktvärdet

Utöver den kommunövergripande rutinen att ställa frågan om eventuell bisyssla i samband med rekrytering och vid årliga medarbetarsamtal, gör miljö- och byggnadskontoret det vid

Miljö - och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av miljö - och byggnadskontorets bisysslor enligt sammanfattning och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens

Inga avvikelser i dricksvattenkvaliteten kunde rapporteras från Norrvatten, inte heller några samband med insjuknade i andra kommuner som Norrvatten levererar dricksvatten till..

Miljö- och byggnadsnämnden antar förstärkt månadsrapport april 2016 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,

Den egna dricksvattenbrunnen: ☐ Gemensam brunn ☐ Borrad ☐ Grävd, djup: …..…..m ☐ Kommunalt vatten Avstånd mellan den egna dricksvattenbrunnen och

Grundvattenyta, meter under markytan Sjö eller vattendrag, meter (om avståndet är mindre än 100 meter). Tillgänglighet

Saknas brunn- nar på omgivande fastigheter bör det eftersträvas att placera brunnen 10 m (energibrunn) eller 15 m (vattenbrunn) innanför tomtgräns för att inte för- hindra

 Nyinrättande av avloppsanläggning för endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten), eller ändring av befintlig BDT-anläggning.  Mindre förändring av avloppsanläggning för WC

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Enskilt vatten Enskilt avlopp Avstånd till vattentäkt, m. Egen: Annan: Grävd

Grannintyg (skriftligt yttrande från grannar inom 100 meter om att de informerats om din ansökan) Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren eller hänvisning

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har samordningsansvar enligt 10 kap 9

Dessutom föreslås att kommunfullmäktige fastställer en ny taxa enligt la g (2006:805) för foder och animaliska biprodukter och förordningen om avgifter för offentlig kontroll

Utifrån Trafikverkets svar så behövs särskilt tillstånd enligt väglagen (som Trafikverket ger) för önskad placering, vilket de skriver att de ställer sig negativa till..

Ta gärna hjälp av en entreprenör eller tillverkaren för att välja reningsteknik eller få fram den informationen som du behöver lämna in med ansökan.. Kartor kan du få av