• No results found

4. Årlig redovisning av bisysslor på miljö- och byggnadskontoret 2018, Tjänsteutlåtande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "4. Årlig redovisning av bisysslor på miljö- och byggnadskontoret 2018, Tjänsteutlåtande"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Miljö- och byggnadskontoret

2018-11-26

Elisabeth Thelin Sidan 1 av 1

Förvaltningschef +46 08-57921485

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0127 MBN-1

Diariekod: 149 Miljö- och byggnadsnämnden

Årlig redovisning av bisysslor på miljö- och byggnadskontoret 2018

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av bisysslor enligt sammanfattning, och överlämnar den till KLK och kommunens revisorer.

Sammanfattning

Respektive förvaltning ska årligen följa upp och redogöra för

förekommande bisysslor inom förvaltningen vilka ha föranlett utredning eller förbud m.m.

Utöver den kommunövergripande rutinen att ställa frågan om eventuell bisyssla i samband med rekrytering och vid årliga medarbetarsamtal, gör miljö- och byggnadskontoret det vid en samlad tidpunkt till samtliga chefer och medarbetare i november. Då kan bisysslorna säkerställas vid ett givet tillfälle inför rapportering till kommunledningskontoret och revisorer.

Enheterna håller medarbetarsamtal vid olika tidpunkter på året vilket ger en osäkrare rapportering.

Hos miljö - och byggnadskontoret har tretton av medarbetarna anmält bisyssla. Alla bisysslor har bedömts vara godkända i den utsträckning som redovisats.

Sex stycken personer har bisysslor med anknytning till nämndens arbetsområde och dessa har utretts vidare. Dessa sex bisysslor godkänns utifrån att de, som medarbetarna redovisat, utförs i begränsad omfattning utanför arbetstid. Tre av dessa bisysslor får inte utövas i Sollentuna kommun då de kan vara förtroendeskadliga eller konkurrerande med de ordinarie uppgifterna. I två fall rör det sig om en bisyssla som

kvalitetsansvarig (KA) för byggkontroll och i det tredje fallet att vara konsult för sökande av alkoholtillstånd i andra kommuner.

Exempel på övriga bisysslor som godkänts är styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar, föreningsliv och mindre bolag. m.m.

Elisabeth Thelin Förvaltningschef

beslutsexpediering

References

Related documents

Inga avvikelser i dricksvattenkvaliteten kunde rapporteras från Norrvatten, inte heller några samband med insjuknade i andra kommuner som Norrvatten levererar dricksvatten till..

Miljö- och byggnadsnämnden antar förstärkt månadsrapport april 2016 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner bilaga till tjänsteutlåtande 2016-08-29 om inventering av lokalbehov år 2018-2022 för miljö- och byggnadskontoret och överlämnar den

Tillämpningsanvisningar för hantering av bisysslor i Sollentuna kommun ger vägledning för chefer och anställda om hur de ska agera när det gäller bisysslor. Samtliga medarbetare

Tillämpningsanvisningar för hantering av bisysslor i Sollentuna kommun ger vägledning för chefer och anställda o m hur de ska agera när det gäller bisysslor. Samtliga medarbetare

Samtliga medarbetare på trafik- och fastighetskontoret har redovisat till sin närmsta chef om bisyssla förekommer eller inte.. På trafik- och fastighetskontoret har en

Vid nämndens sista årliga möte ska förvaltningen redovisa att uppföljningen av bisysslor har skett samt redogöra för förekommande bisysslor inom förvaltningen vilka har

Vid nämndens sista årliga möte ska förvaltningen redovisa att uppföljning av bisysslor har skett samt redogöra för förekommande bisysslor inom förvaltningen vilka har