• No results found

20.6. Bilaga 3. Tjänsteutlåtande från miljö- och byggnadskontoret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "20.6. Bilaga 3. Tjänsteutlåtande från miljö- och byggnadskontoret"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0142 MBN - 1 Diariekod: 115

Miljö - och byggnadsnämnden

Taxor för Miljö - och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt lagstiftning inom miljö - och

hälsoskyddsverksamheten

Förslag till beslut

1. Miljö - och byggnadsnämnden föreslår ko mmunfullmäktige a tt f astställa försla g till taxor att gälla från den 1 januari 2018.

2. taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 § Miljöbalken (1998:808),

3. taxa för offentli g kontroll inom livsmedels - och foderlagstiftningen med stöd av Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,

4. t axa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (2006: 805) med stöd av § 6 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

(2006:1165).

5. Ny timavgift fastställs om 1200 kr för ordinarie tillsyn - och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om

sprängämnesprekursor er, strålskyddslagen samt lag om animaliska biprodukter.

6. taxa för extra offentlig kontroll inom livsmedelskontrollen införs och fastställs till 1100 kr.

Sammanfattning

Miljö - och byggnadskontoret har gjort en översyn av gällande taxor för miljö - och byggnadsnämndens myndighetsuppgifter inom miljö - och hälsoskyddsområdet och livsmedelslagstiftningen. Dessutom föreslås att kommunfullmäktige fastställer en ny taxa enligt la g (2006:805) för foder och animaliska biprodukter och förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006:1165).

De föreslagna i ändringarna av nuvarande taxor har karaktären av en löpande och uppdaterad anpassning t ill lagstiftning, analyser av miljö - och hälsoskyddsenhetens arbetsinsatser samt Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer och kommunallagens principer för taxesättningen.

(2)

En ny beräkning av handläggningskostnader för miljö- och

hälsoskyddsverksamheten har genomförts. Utifrån beräkningarna föreslås att timtaxan för nämndens myndighetsutövning år 2018 ska fastställas till 1200 kr samt att en taxa för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen införs och fastställs till 1100 kr. Kontoret föreslår kommunfullmäktige fortsättningsvis årligen räknar upp taxan med den procentsats för Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som publiceras av SKL.

Taxan för tillsyn enligt miljölagstiftningen har justerats till att i högre grad gå från fasta årliga avgifter för tillsyn till timbaserade avgifter. Det gäller framför allt inom hälsoskyddsområdet.

Taxor i övriga lagstiftningsområden justeras med ny timavgift samt anpassas till gällande bestämmelser.

En möjlighet att ta ut avgifter för administration samt uppdragsverksamhet införs i samtliga taxor.

Bakgrund

Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten sker förändringar i lagstiftning och bestämmelser kontinuerligt. De ekonomiska förutsättningarna förändras också över tid. Det är därför angeläget att regelbundet göra en översyn av de kommunala bestämmelserna så att de överensstämmer med gällande

bestämmelser. Under 2016 reviderades taxorna med avseende på timavgiften i förhållande till personalkonstander samt övergick från prisindexsmodellen KPI (Kommunal Pris Index) till PKV (Pris Index för kommunal Verksamhet). Miljö- och hälsoskyddsenheten har under 2017 gjort en större översyn av bestämmelserna i taxorna inom miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsuppgifter.

Principer för taxor och avgifter

Kommunallagens principer för avgifter

Kommunernas allmänna rätt att ta ut avgifter framgår av 8 kap. 3b §

kommunallagen, som har följande lydelse: ”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”. Lagen ger

kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. När kommunen bestämmer avgiftens storlek hänvisas till kommunallagens regler om att storleken måste avgöras med hänsyn tagen till självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen innebär att

”Kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommuner och landsting tillhandahåller”. Vid beräkning av självkostnader får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Enligt den s.k. likställighetsprincipen i

(3)

kommunallagen måste alla kommunmedlemmar behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Det finns inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer.

Kommunala avgifter behöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskilt fall vilket är praktiskt olämpligt för ansökningsavgifter av olika slag.

En uträkning av den exakta kostnaden i varje sådant ärende kan till och med medföra en fördyring av hela verksamheten. Det är de totala

avgiftsintäkterna som ska balansera med kommunens kostnader, vilket dock inte tillåter orimliga skillnader i avgiftsuttaget. Kommunallagen innefattar ett retroaktivitetsförbud vilket innebär att taxorna måste fastställas innan de ska gälla.

Miljöbalkens principer

Huvudprincipen inom miljöområdet är att förorenaren betalar. Det innebär att den som riskerar att orsaka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön ska bära kostnaderna för att sådan förebyggs, begränsas eller avhjälps. Miljötillsynsutredningen (SOU 2017: 63) presenterade sin

utredning den 28 juni 2017. Utredningen betonar liksom regeringen tidigare gjort i förarbeten till miljöbalken, att principen om att förorenaren betalar bör följas och att förorenaren i än högre grad bör finansiera de

tillsynskostnader som verksamheter och åtgärder föranleder.

Även principen om att en avgift ska följas av en motprestation behöver respekteras. Enligt utredningen finansieras tillsynen enligt miljöbalken både med avgifter och med skattemedel. Hur stor del av tillsynen som är

avgiftsfinansierad skiljer sig åt mellan olika tillsynsområdena och mellan kommunerna. Utredningen menar att om skador och olägenheter på människors hälsa och miljön inte förebyggs eller begränsas leder det till stora kostnader för samhället och den enskilde. Vissa kostnader anser utredningen bör hänföras till myndigheternas allmänna skyldighet att ha förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag finansieras med skattemedel även om det är av betydelse för myndighetens möjlighet att genomföra

tillsynsuppdraget.

Livsmedelskontrollens principer

Inom livsmedelskontrollen finns bestämmelser om avgifter i Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Den reglerar hur kontrollmyndigheterna ska ta ut avgifter från verksamhetsutövare. Enligt förordningen ska kommunerna och Livsmedelsverket ta ut en årlig avgift av verksamhetsutövare för att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen.

(4)

Övriga lagstiftningsområden

Miljö-och hälsoskyddsverksamheten har även andra tillsyns-och kontrollområden som medger att tillsynsavgift tas ut bl.a. Lagen om sprängämnesprekursorer, Strålskyddslagen samt nya bestämmelser om animaliska biprodukter. För dessa lagstiftningar används samma principer för att beräkna timavgiftens storlek som för miljöbalkstillsynen och

livsmedelskontrollen. Inom vissa lagstiftningsområden ges inte möjlighet att ta ut avgifter t.ex. Tobakslagen som är skattefinansierad.

Självkostnadsprincipen

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten i Sollentuna har för närvarande förhållandevis hög skattefinansierad tillsyn i jämförelse med Stockholms läns övriga kommuner. Miljö- och hälsoskyddsenheten har därför bedömt att det finns anledning att se över avgifterna så att de i större utsträckning täcker tillsynsverksamhetens kostnader. Självkostnadsprincipen mäts genom nyckeltalet självfinansieringsgrad som ingår i Miljösamverkan Stockholms läns nyckeltal. I tabellen nedan framgår skillnaderna mellan kommunerna.

Tabell: Jämförelse av självfinansieringsgrad (MSL)

Beräkning av handläggningskostnad

Vid beräkning av handläggningskostnaden för miljö- och

hälsoskyddsverksamheten ska både direkta och indirekta kostnader tas med.

Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, material och utrustning.

Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader och administration, även kommunens centrala service- och administrationskostnader. Detta ger underlag till att beräkna en timavgift. Beräkningen har genomförts med SKL:s beräkningsmodell för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. I

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

Medel Median Botkyrka Danderyd Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje Nykvarn Sigtuna Sollentuna Stockholm Sundbyberg Södertälje Södertörn Södra Roslagen Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Österåker

Procent

Självfinansieringsgrad

(5)

beräkningsunderlaget som framgår av bilaga 1 och 2 framgår hur timaviftens storlek är beräknad. Beräkningarna visar att

handläggningskostnaden (timavgiften) är ungefär samma inom verksamhetens alla lagstiftningsområden.

Timavgiften justeras årligen genom PKV (Prisindex för Kommunal

Verksamhet). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns

kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV

uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Kontoret föreslår att kommunfullmäktige årligen beslutar om timavgiften enligt beräkning av handläggningskostnad och PKV.

Tabell: PKV förändring, Sveriges kommuner och landsting

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 2016 2017 2018 2019 2020

Personalkostnad 3,1 3,5 3,4 3,5 3,3

Övrig förbrukning 1,8 2,3 2,4 2,6 2,6

Prisindex kommunal verksamhet 2,7 % 3,1 % 3,1 % 3,2 % 3,1 %

Förändringar i taxorna

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område (1998:808) antogs av kommunfullmäktige 2009-12-16,§116, reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-08,§129(§§6,8), Dnr 2016/0109 MBN-1.

Höjd timavgift

Med utgångspunkt från beräkningarna i bilaga 1 och nuvarande direkta och indirekta kostnader föreslår miljö- och hälsoskyddsenheten att timavgiften höjs från 1050 kr till 1200 kr.

I tabellen nedan framgår timavgiften för miljöbalkstillsyn för kommunerna i Stockholms län för år 2017 (nyckeltal inom Miljösamverkan Stockholms län). Inför år 2018 kommer dessa sannolikt att räknas upp med PKV (3,1

%). Med föreslagen timtaxa skulle Sollentuna kommuns taxa hamna strax under medel förutsatt att övriga kommuner höjer med PKV.

(6)

Tabell: Timtaxa för miljötillsyn i Stockholms län 2017 (MSL)

Reviderade bestämmelser som påverkar taxan

En ny Miljöprövningsförordning (2013:251) trädde i kraft den 18 juni 2013, den ersätter bilagan till Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöprövningsförordningen reglerar vilka verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga och vilka verksamhetskoder och beskrivningar verksamheterna har. Under 2017 har

miljöprövningsförordningen (2013:251) reviderats och anpassats framför allt till industriutsläppsdirektivet. Verksamheters prövningsnivå har

förändrats och därmed avgiftsklasserna. Taxebilagan med avgiftsklasser för miljöfarliga verksamheter har därför uppdaterats. Som underlag för

avgiftsklassning har Sveriges kommuner och landstings vägledning använts.

För Sollentunas del påverkar revideringen av miljöprövningsförordningen inte avgiftena i någon större omfattning.

Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger årligen ett stort antal ärenden t.ex. anmälningar och rapporter av olika slag. För hantering av dessa ärenden tas en avgift ut som ska motsvara den tid som går åt för att

handlägga ärendet. Ärendets handläggningstid räknas från när, till exempel, en ansökan inkommer till kommunen, registreras, handläggs, kompletteras, medför telefonsamtal, inspektion, beslut och expediering.

Handläggningsavgifterna har i förslaget justerats för att motsvara den tid som i genomsnitt faktiskt läggs ned på respektive ärendetyp. Tiderna har också jämförts med de tider för debitering som SKL föreslagit i sitt vägledningsunderlag.

En större förändring i taxan är att tillsynen för hälsoskyddsobjekten överförs från fasta årliga avgifter till timbaserade avgifter. Därmed finns inte behov av risk- och erfarenhetsklassningen, vilken föreslås utgå.

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00 1400,00

Järfälla Nykvarn Vallentuna Sigtuna Sollentuna Botkyrka Södertälje Median Lidin Nacka Värmdö Sundbyberg Österåker Stockholm Upplands Väsby Huddinge Danderyd Södertörn Solna Upplands-Bro Norrtälje Södra Roslagen

Timtaxa miljöbalken

(7)

För miljöskyddsdelen är en förändring att kommunala väghållare,

kommunalt spillvattennät inklusive pumpstationer och dagvattennät får fast årlig avgift.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Gällande taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antogs av kommunfullmäktige 2009-12-16, § 117, reviderad av miljö- och byggnadsnämnden (4,6§§) 2106-12-08§128.

Höjd timavgift

Med utgångspunkt från beräkningarna i bilaga 2 med nuvarande direkta och indirekta kostnader föreslår miljö- och hälsoskyddsenheten att timavgiften för ordinarie livsmedelskontroll höjs från 1050 kr till 1200 kr.

Beräkningarna utgår från SKL:s underlag för beräkning av timtaxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. För den offentliga kontrollen ska reskostnader tas ut som en schablonkostnad vid ordinarie planerad kontroll varför resekostnaderna är inräknade i timavgiften.

Miljö- och hälsoskyddsenheten föreslår dessutom att en avgift för den extra offentliga kontrollen införs och fastställs till 1100 kr. I denna avgift är de faktiska kostnaderna dvs. resor och provtagning inte inkluderade. I den nuvarande taxan för livsmedelskontrollen debiteras denna extra offentlig kontroll med ordinarie timavgift.

I tabellen nedan framgår timavgift för ordinarie livsmedelskontroll för kommunerna i Stockholms län för 2017. Inför 2018 kommer sannolikt dessa att räknas upp med PKV (3,1 %). Taxan för Sollentunas livsmedelskontroll kommer fortsättningsvisa att ligga inom medelvärdet för kommunerna i Stockholms län.

(8)

Tabell: Timtaxa för livsmedelskontroll i kommunerna i Stockholms län (MSL)

Reviderade bestämmelser i taxan

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter innefattar skyldighet för en kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.

Förändringarna i taxa innebär främst att handläggningskostnaderna beräknats enligt SKL:s modell samt att en taxa för extra offentlig kontroll införs. Taxetexten har förnyats och tydliggjort att även dricksvatten ingår i livsmedelskontrollen.

Taxa för offentlig kontroll om foder och animaliska biprodukter År 2006 infördes lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter i svensk lagstiftning. Kontrollområdet ligger inom miljö- och

byggnadsnämndens ansvarsområde. I förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (2016:1165) § 6 får avgift för tas ut för kontrollen. Miljö- och byggnadskontoret föreslår att

kommunfullmäktige beslutar om en taxa med avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Timavgiften beräknas i enlighet med livsmedelskontrollens beräkningar av avgiften. Timavgiften för 2018 blir 1200 kr. Förslag till taxa finns i bilaga 7.

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen Gällande taxa för kommunens verksamhet inom strålskyddslagens

(1988:220) område antogs av kommunfullmäktige och reviderades av miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-16, Dnr 2014/0094 MBN- 1. Av 16 a § Strålskyddsförordningen framgår att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet som utövas

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00 1400,00 1600,00

Botkyrka Danderyd Huddinge Järfälla Norrtälje Nykvarn Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Södertörn Södra Roslagen Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Värmdö Österåker

Timtaxa livsmedelskontroll

(9)

av en kommunal nämnd. Kontoret föreslår ingen förändring av denna taxa eftersom den är relaterad till miljöbalkstaxan genom att timavgiften följer miljöbalkens timavgift. En ny strålskyddslag kommer att träda i kraft 1 januari 2018, vilket komma att medföra behov av revidering.

Ekonomiska konsekvenser av reviderade taxor

De föreslagna justeringarna i taxorna avspeglar bättre hur miljö- och hälsoskyddsverksamhetens tid faktiskt används samt att kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen och att likställighetsprincipen följs.

Med de reviderade taxorna kommer sannolikt självkostnadsgraden att öka.

Det beror huvudsakligen på den nya beräkningen av handläggningskostnad per timme som anger den faktiska kostnaden för tillsyn och kontroll samt att den reella tiden för utövad arbetsinsats har justerats. På så sätt täcker

avgifterna i större utsträckning kostnaderna för tillsynsverksamheten.

Den ekonomiska analys som i dagsläget kan göras är att beräkna den totala skillnaden i intäkter med ny timtaxan år 2018 baserade på antal debiterade timmar i jämförelse med intäkterna år 2016. Intäkterna skulle då

sammantaget öka med 572 879 kr jämfört med 2016.

Utöver skillnader i intäkter baserade på antal debiterade timmar och höjd timavgift så kommer även den debiterbara tiden att förändras. Det beror bl.a. på övergången från fasta årliga avgifter till mer tim- och behovsbaserad tillsyn samt intäkter från timbaserade intäkter från övriga lagstiftningar.

Genom att övergå till mer timbaserade avgifter inom miljöbalkstillsynen kommer risken för att en kontrollskuld uppstår att minska dvs. avgiften följs av en prestation samt att tillsynen blir mer riskbaserad.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten får ofta förfrågningar om att göra vissa utredningar samt att sammanställa och bearbeta uppgifter från olika register. I taxorna införs därför en möjlighet att ta ut avgifter för

administration samt uppdragsverksamhet för dessa förfrågningar.

En osäkerhet som kan uppkomma är att intäkterna för verksamheten inte längre blir förutsägbara på samma sätt som med årliga fasta avgifter som debiteras i förskott.

Intäkter från övrig lagstiftnings tillsyn är svårprognostiserade eftersom de ännu inte är synliggjorda i ärendehaneringssystem och den ekonomiska redovisningen.

(10)

Tabell: Intäkter med ny timavgift 2018 i förhållande till intäkter 2016

För att de nya taxorna ska gälla från den 1 januari 2018 behöver de fastställas av kommunfullmäktige före årsskiftet. Om beslutet fattas efter årsskiftet innebär det större administrativa konsekvenser eftersom flera verksamhetsutövare även fortsättningsvis kommer att ha fasta årliga avgifter som gäller från 1 januari.

Elisabeth Thelin Pirjo Körsén Anders Nyberg Förvaltningschef Miljö- och hälsoskyddschef Controller

Tillsyns- område

Tim avg.

2016

Intäkter (kr.) 2016

Tim avg.

2018

Intäkter (kr.) 2018

Skillnad intäkter

Miljöbalken 975 1 805 253 1852 deb.

timmar

1 200 2 113 132 307 879

Lagen om sprängämnes- prekursorer

Ingen avgift

0 0 deb.

timmar

1200 Ökar

Strålskyddslagen 975 Redovisas som MB- tillsyn

1200 Ökar

Livsmedelskontroll 1050 1 821 750 1735 deb.

timmar

1200 1735 deb.

timmar

2 082000 260 250

Livsmedel extra

offentlig kontroll 1050 99 750 95 deb.

timmar

1100 95 deb.

Timmar

104 500 4 750

Lag in foder och

animaliska biprodukter 0 0 1200 Ökar

Intäkter 3 726 753 4 299 632 572 879

(11)

Bilagor:

Bilaga 1 Handläggningskostnad, miljöbalken (SKL) Bilaga 2 Handläggningskostnad livsmedelskontroll (SKL)

Bilaga 3 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Bilaga 4 Miljöbalken taxebilaga 1

Bilaga 5 Miljöbalken taxebilaga 2

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

References

Related documents

12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig

För fortsatt arbete med översiktsplanen behöver vi titta ytterligare på resmönster och behöver nya underlag gällande statistik för hur vi reser inom samt till och från

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljungby kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de förordningar eller föreskrifter som

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

c) taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) med stöd av § 6 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska

Fullmäktige antar taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets

Miljö - och byggnadsnämnden har i beslut 2017 - 09 - 21, § 154, föreslagit att fullmäktige antar en taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och

Denna taxa gäller avgifter för Sollentuna kommuns offentliga kontroll av lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

1 § Denna taxa gäller för avgifter för Staffanstorps kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska

verksamhet som hänger samman med kontrollen efterhandsdebiteras enligt förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, ska

13 § 5 Livsmedelsverket, försvarsinspektören för hälsa och miljö eller den kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av en

20 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för foderföretagare och för den som befattar sig

Om över- trädelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung när det

13 a § Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en avgift i det

för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

Kontrollen har utförts som ett led i Länsstyrelsens roll som kontrollmyndighet över foder i primärproduktionen enligt 12 b förordning (2006:814) om foder och animaliska

Denna taxa gäller avgifter för Sollentuna kommuns offentliga kontroll av lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt