PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem

Full text

(1)

AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4–5,0 kW

Serverrumssystem

med

dubbla luftkylda serverrumsaggregat*

med

inbyggd effektreserv och redundans

* Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregaten är reversibla med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I ett serverrum eller motsvarande med enbart kylbehov, skall endast kylfunktionen användas.

Produ kt- fo rm at ion

rk ortad n

(2)

Beteckningsnyckel

2 Beteckningsnyckel/serverrumssystemet

Beteckningsnyckel/serverrumsaggregaten

Beteckningsnyckel/inne- och utedelar PAW/E9-PKEA

PAW = Serverrumssystem

E9-PKEA = Serverrumsaggregat, som ingår i systemet (se “Funktionsbeskrivning/systemet” samt “Beteckningsnyckel / aggregatet” nedan)

E9-PKEA

E9 = Storlek (E9–E18) PKEA = Typ av aggregat

CS-E9PKEA

CS = Innedel CU = Utedel

E9 = Storlek (E9–E18) PKEA = Typ av aggregat

(3)

Funktion

Funktionsbeskrivning/systemet

Driftrotation

PAW/PKEA serverrumssystem består av två kompletta luftkylda server- rumsaggregat typ PKEA i splitutförande med inne- och utedelar, 1 st. sty- renhet typ PAW-SERVER-PKEA för driftrotation, 1 st. trådansluten fjärrkon- troll och 2 st. förbindelsekablar typ CAB-SERV.

Styrenheten styr splitaggregaten så att det ena aggregatet är i drift och det andra fungerar som reservaggregat. Var 12:e timma växlar aggre- gaten, så att det av aggregaten som varit i drift stoppas och reservag- gregatet startas. Genom driftrotationen får aggregaten betydligt kortare drifttid jämfört med om det bara finns ett aggregat som är i drift hela tiden, och därmed motsvarande längre livslängd.

Styrenheten är dessutom utrustad med plintar för extern drift- och felindi- kering för respektive aggregat samt för extern start/stopp av anlägg- ningen med aktiv eller inaktiv fjärrkontroll.

Effektreserv

Om temperaturen i rummet stiger mer än 2°C över inställt börvärde star- tas även reservaggregatet, samtidigt som temperaturlarmet aktiveras.

Aggregaten arbetar sedan parallellt så länge behovet kvarstår.

Redundans (driftreserv)

Vid fel i det aggregat som är i drift, skall reservaggregatet startas samti- digt som fellarmet aktiveras.

(4)

Funktion

Funktionsbeskrivning/aggregatet

4 Innedelens fläkt/-ar (F1) suger inneluft genom innevärmeväxlaren (EV/

KD1). I innevärmeväxlaren tas värme upp från inneluften genom att köld- mediet förångas. Köldmediet, som efter förångningen är i gasform, strömmar via omkastningsventilen (OV) till kompressorn (KK), där köldme- diegasen komprimeras. Den komprimerade gasen strömmar därefter vidare, återigen via omkastningsventilen (OV), till utevärmeväxlaren (EV/KD2), där den kondenseras (blir vätska igen), varvid den värme som togs upp i inneluften tillförs till uteluften i stället. Från utevärmeväxla- ren strömmar sedan köldmedievätskan genom expansionsventilen till- baka till innevärmeväxlaren (EV/KD1), där processen startar om igen.

Då värme tas upp från inneluften i innevärmeväxlaren (EV/KD1) händer två saker: luftens temperatur sänks och fukt kondenserar på innevärme- växlarens (EV/KD1) yta (luften avfuktas). Till båda dessa saker åtgår kyleffekt. Den effekt som åtgår till att sänka temperaturen kallas för tem- peratursänkningseffekt och den effekt som åtgår till att avfukta luften för avfuktningseffekt.

Den fukt som kondenserar på innevärmeväxlarens (EV/KD1) yta leds bort från innedelen genom kondensavloppet.

EV/KD2

EV/KD1 F2

F1 Utedel

Innedel

VH/MU VH

KK OV

M TCE LD

LD FT

Aggregatflödesscheman

EV/KD2

EV/KD1 F2

F1 Utedel

Innedel

VH/MU VH

KK OV

M TCE LD

LD FT

EV/KD2

EV/KD1 F2

F1 Utedel

Innedel

VH OV

FT

KK

M TCE

VH/MU

E9-PKEA–E12-PKEA E15-PKEA–E18-PKEA

EV/KD1 = Innevärmeväxlare EV/KD2 = Utevärmeväxlare

F1 = Fläkt innedel F2 = Fläkt utedel

FT = Torkfilter KK = Kompressor

LD = Ljuddämpare OV = Omkastningsventil TCE = Elektronisk expansionsventil

VH = Avstängningsventil

VH/MU = Avstängningsventil med tryckmätningsuttag

(5)

Uppbyggnad

Innedelar

Trådansluten fjärrkontroll

Utedelar

TIMER POWER (Grön) (Orange)

Indikeringspanel Batteri Frontpanel

Manuella luftriktare för luftspridning åt sidan

Motormanövrerade luftriktare för luftspridning upp och ner

Luftfilter

Tryckknapp ON/OFF/AUTO för användning vid fel i fjärrkontrollen

OFF / ON

TEMP TIMER/CLOCK

MODE QUIET/

POWERFUL FAN SPEED MODE

CHECK RESET

AIR SWING OFF/ON

CANCEL CLOCK

SET SELECT UP DOWN

AC RC

Display

FRÅN/TILL

Inställning av timer och klocka

Val av fläkthastighet Val av driftsätt

Inställning av temperaturer Tyst/forcerad drift Inställning av de motor- manövrerade luftriktarna

Bakre luftintag

Luftintag på sidan

Luftutblåsning

(6)

Utrustningsspecifikation

Innedelar

6 Hölje

– Hölje i plast med manuella luftriktare för luftspridning år sidorna och motormanövrerade luftriktare för luftspridning framåt/neråt.

Fläkt

– Direktdriven femhastighets tangentialfläkt.

Filter

– Lätt demonterbart rengöringsbart filter.

Kylutrustning

– Innevärmeväxlarbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med droppfat i plast.

– Interna köldmedieledningar avslutade med flarekopplingar.

– Tryckfyllning med köldmedium HFC410A.

Elutrustning

– Plintar för anslutning av kraft och för matning av kraft och styrsignal till utedelen samt erforderlig intern elektrisk ledningsdragning.

Fjärrkontroll

– Trådansluten fjärrkontroll för manövrering, styrning, indikering och larm.

Hölje

– Hölje i elektrostatiskt lackerad förzinkad stålplåt.

Kylutrustning

– Hermetisk rotationskompressor monterad på vibrationsdämpare med inverter.

– Kondensor-/förångarbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller samt direktdriven axialfläkt.

– Utrustning för kyldrift vintertid ner till -22°C.

– Interna köldmedieledningar med fyrvägs omkastningsventil i sug-/hetgasledningen, torkfilter och elektronisk expansionsventil i vätskeledningen och avslutade med avstängningsventiler. Avstängningsventilen i sug-/hetgasledningen är utrustad med tryckmätningsuttag. Sug-/hetgasledningen är isolerad.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A för upp till 7,5 m ledningsdragning enkel väg.

Elutrustning

– Plintar för anslutning av kraft och styrsignal från innedelen, erforderliga drift- och säkerhetsfunktioner samt erforderlig intern elektrisk ledningsdrag- ning.

– Styrenhet för driftrotation av systemets aggregat, för utökning av kyleffekten genom start av reservaggregatet vid temperaturlarm och byte till reser- vaggregatet vid fellarm. Styrenheten är dessutom utrustad med plintar för extern drift- och felindikering för respektive aggregat samt för extern start/stopp av anläggningen med aktiv eller inaktiv fjärrkontroll.

Utedelar

Styrenhet

(7)

Tekniska data/allmänt

Aggregat typ PAW/E9-PKEA PAW/E12-PKEA PAW/E15-PKEA PAW/E18-PKEA

KYLEFFEKTDATA/NOMINELLA 1)

Kyleffekt kW 0,9 – 3,0 0,9 – 4,0 1,0 – 5,0 1,0 – 6,0

Effektbehov kW 0,2 – 0,7 0,2 – 1,1 0,3 – 1,6 0,3 – 2,0

Pdesign kW 2,5 3,5 4,2 5,0

SEER 2) W/W 7,1 6,7 6,3 6,9

Energiklass 3) A–G A++ A++ A++ A++

Arbetsområde/innetemperatur °C 32 – 16

Arbetsområde/utetemperatur °C 43 – -15/-22 5)

KYLEFFEKTDATA/SVENSKA KOMFORTFÖRHÅLLANDEN

Kyleffekt 4) kW 0,7 – 2,4 0,9 – 3,4 1,0 – 4,2 1,0 – 5,0

varav temperatursänkningseffekt 4) kW 2,2 3,0 3,6 4,2

Temperatursänkningsfaktor 0,9 0,9 0,9 0,9

Effektbehov 4) kW 0,4 0,7 1,1 1,3

KYLEFFEKTDATA/SVENSKA PROCESSFÖRHÅLLANDEN

Kyleffekt 6) kW 0,9 – 2,3 0,9 – 3,2 1,0 – 4,0 1,0 – 4,7

varav temperatursänkningseffekt 6) kW 2,1 3,0 3,5 4,1

Temperatursänkningsfaktor 0,9 0,9 0,9 0,9

Effektbehov 6) kW 0,5 0,8 1,2 1,4

DATA/INNEDELEN

Luftflöde 7) m³/s 0,124 – 0,248 0,133 – 0,245 0,142 – 0,254 0,234 – 0,317

Antal fläkthastigheter 5 5 5 5

Ljudtrycksnivå 8) dB(A) 23/26/39 26/29/42 29/32/43 34/37/44

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Märkström A 7,5 8,4 9,6 11,3

Rekommenderad avsäkring At 10 10 13 13

Bredd mm 870 870 870 1070

Djup mm 255 255 255 255

Höjd mm 295 295 295 295

Vikt kg 10 10 10 13

DATA/UTEDELEN

Köldmedietyp HFC410A

Driftfyllning 9) kg 1,1 1,1 1,05 1,1

Ljudtrycksnivå 10) dB(A) 29 31 29 30

Anslutningsspänning 11) V 230/1+N+PE/50

Bredd mm 824 824 875 875

Djup mm 299 299 320 320

Höjd mm 622 622 695 695

Vikt kg 36 36 45 46

1) Nominella data är angivna enligt EU:s energiklassningsdirektiv vid ingående lufttillstånd till innedelen 27°C/46,5 % RF och ingående lufttem- peratur till utedelen 35°C samt vid 7,5 m rörlängd enkel väg och inne- och utedelarna på samma nivå. 2) SEER är en EU-standard för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet vid kyldrift (kyleffekten/effektbehovet) under en hel säsong. 3) Energiklass vid kyldrift är en EU-standard för en- ergieffektivitetsmärkning av aggregatets energieffektivitet baserad på aggregatets SEER-värde. 4) Angivna data gäller vid svenska komfortförhål- landen, d.v.s. vid ingående lufttillstånd till innedelen 23°C/50 % RF och ingående lufttemperatur till utedelen 27°C samt vid 7,5 m rörlängd enkel väg och inne- och utedelarna på samma nivå. Angiven temperatursänkningseffekt och angivet effektbehov gäller vid den högsta angivna totala kyleffekten. 5) Gäller om utedelen är placerad i vindskyddat läge. 6) Angivna data gäller vid svenska processförhållanden, d.v.s. ingående luft- tillstånd till innedelen 23°C/50 % RF och ingående lufttemperatur till utedelen 32°C samt vid 7,5 m rörlängd enkel väg och inne- och utedelarna på samma nivå. 7) Angivna data gäller vid extra låg – hög fläkthastighet. 8) Angivna data gäller vid låg/medel/hög fläkthastighet och avstånd 1 m. 9) Fyllning vid 3–7,5 m rörlängd enkel väg. Vid längre rörlängder erfordras kompletteringsfyllning med 20 gram per extra meter rörlängd enkel väg. 10) Angivna data gäller vid hög fläkthastighet enligt Eurovent 6/C/006-97. 11) Matas från innedelen.

(8)

8 Hulda Mellgrens gata 3

421 32 Västra Frölunda Telefon: 031-746 40 00 Telefax: 031-746 40 01 E-mail: info@aqsprodukter.se www.aqsprodukter.se www.aqsprodukter.se

Distributör: Installation, underhåll och service:

Rätt till ändringar förbehålles.

Copyright © 161117 AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :