• No results found

Program för Haninge kommuns ANDTSarbete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Program för Haninge kommuns ANDTSarbete"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se

Program för Haninge kommuns ANDTS- arbete

(ANDTS - Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)

(2)

Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från datum

Styrdokumen t

Program för Haninge kommuns ANDTS-arbete ÅÅÅÅ-MM- DD.

ÅÅÅÅ- MM-DD.

Beslutat av Ansvarig förvaltning och avdelning Diarienummer

Kommunfullmäktige Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

KS 2019/403

Ämnesord Ersätter tidigare beslut

ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel. ANDT-strategi, handlingsplanför ANDT-arbetet i Stockholms län,

-

Dokumentinformation

Varje kommun förväntas anta styrdokument som inkluderar ANDT-arbetet och som utgår från den nationella ANDT-strategin och där den regionala strategin och handlingsplanen för ANDT- arbetet i Stockholms län kan fungera som en vägledning. Haninge kommun har tagit fram ett kommunövergripande program mot bakgrund av detta.

(3)

Innehållsförteckning

Bakgrund ...5

Inriktning för kommunens ANDTS-arbete...5

Övergripande mål ...6

Långsiktiga mål ...6

Perspektiv att beakta...6

Implementering av ANDTS-program ...7

(4)
(5)

Diarienummer Sida KS 2019/403 5 (9)

Program för Haninge kommuns ANDTS-arbete Bakgrund

2011 antog regeringen den första nationella strategin som samlade alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT). Under 2016 antog regering en förnyad ANDT-strategi för åren 2016–20201. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser och omfattar allt ifrån

tillgänglighetsbegränsande och förebyggande insatser till stöd och vård. Det övergripande målet innebär att alla ska kunna växa upp och leva utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras bruk utgör grunden för ANDT-arbetet. I den förnyade strategin lyfts tre prioriterade

perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas.

Utifrån den nationella strategin har det tagits fram en regional strategi och

handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017-20202. Här beskrivs bland annat att kommunerna har en central roll i ANDT-arbetet då det förebyggande arbetet främst bedrivs där människor lever och verkar. Flera av de insatser som görs för att minska tillgänglighet, främja och förebygga samt erbjuda stöd och vård

1 Regeringens skrivelse 2015/16:86. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020

2 Länsstyrelsen i Stockholms län. Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017-2020

(6)

Sida 6 (9)

är kommunens ansvar. Många verksamheter spelar en viktig roll i det lokala ANDT-arbetet, bland annat förskola, skola och elevhälsa, fritidsverksamhet och föreningsliv och socialtjänst.

Varje kommun förväntas anta styrdokument som inkluderar ANDT-arbetet och som utgår från den nationella ANDT-strategin och där den regionala strategin och handlingsplanen för ANDT-arbetet i Stockholms län kan fungera som en

vägledning. Det är mot bakgrund av detta som Haninge kommun tagit fram detta kommunövergripande program för ANDTS-frågorna. Kommunen har valt att inkludera riskområdet missbruk eller beroende av spel om pengar då det från och med den 1 januari 2018 omfattas av socialtjänstlagen och innebär att kommunen är ålagd att förebygga spelproblem samt erbjuda stöd och behandling - därav förkortningen ANDTS.

Inriktning för kommunens ANDTS-arbete

Kommunens program för ANDTS-arbetet omfattar alla kommuninvånare och bygger på den nationella ANDT-strategin med ett övergripande mål och sex långsiktiga mål. De långsiktiga målen för kommunens arbete är formulerade helt i enlighet med målen i regeringens ANDT-strategi med undantag för målområde 6.

Regeringens sjätte målområde handlar om hur Sverige vill arbeta med ANDT- frågorna internationellt och detta har tagits bort ur den regionala strategin för Stockholms län och även ur kommunens program för arbetet. Kommunen har i stället valt att lägga till ett sjätte målområde om missbruk eller beroende av spel om pengar, vilket inte finns med i den nationella eller regionala strategin för ANDT-arbetet.

Övergripande mål

Det övergripande målet för programmet är:

Ett Haninge fritt från narkotika och dopning, med medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Långsiktiga mål

Långsiktiga mål för kommunens arbete:

(7)

Sida 7 (9)

Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska

Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska

Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet

Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

Mål 6: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende av spel om pengar ska successivt minska och de som behöver ska erbjudas vård och stöd av god kvalitet

Perspektiv att beakta

I arbetet med ANDTS-frågor är det viktigt att vara medveten om att olika maktordningar och diskrimineringsgrunder så som kön, etnicitet, klass, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och könsöverskridande identitet samspelar med och kan förstärka varandra. Därför ska ANDTS-arbetet i Haninge

genomsyras av nedanstående perspektiv, vilka gäller för alla mål i programmet:

- Jämlikhetsperspektiv - HBTQ perspektiv - Barnrättsperspektiv - Jämställdhetsperspektiv - Funktionshindersperspektiv

(8)

Sida 8 (9)

Implementering av ANDTS-program

Varje berörd nämnd ansvarar för att göra programmets innehåll känt. I detta ansvar ingår att upprätta handlingsplaner samt att följa upp arbetet.

Arbetet med programmet bygger på samverkan inom kommunens samtliga verksamheter och med andra aktörer i samhället så som polisen, regionen, civilsamhället och boende i Haninge kommun.

(9)
(10)

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se

References

Related documents

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska..

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.. En

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska..

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

 Polisen redovisar antalet samt arbetet med ungdomar och unga vuxna mellan 13-25 år som delgivits misstanke om ringa narkotikabrott för 2013 respektive 2014... 3

• Gävle kommun skall ha ett strategiskt och tydligt samarbete med polisen och andra organisationer som arbetar med bekämpning av narkotika, illegal alkohol och tobak samt

Ett förslag till plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för Eskilstuna kommunkoncern har arbetats fram för åren 2019-2022.. Det är en revidering av

Mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska Tidig upptäck är det mest effektiva för att

Mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. Tidig upptäck är det mest effektiva för att

Att minska antalet personer som skadas eller dör till följd av skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar

Läkemedel Mål vid bra effekt Behandlingstid akamprosat (Campral) Alkoholfrihet Minst 6 –12 månader naltrexon (Naltrexon Vitaflo, Minskad alkohol- Minst 6 –12 månader

Antalet kvinnor och män samt pojkar och flickor som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska..

anta Riktlinje för missbruk och beroende av alkohol och/eller narkotika, daterad 2021-06-23, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med

 Målområde 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak

Även riskpreferenser bör spela en viktig roll för hur individer uppfattar en sådan situation, då ett konkret tävlingsmoment leder till att utfallet inte bara baseras på

Under 1990-talet var MDMA på andra plats i Europa efter cannabis, i flera länder ”inkörsport” för andra droger Sedan början av 2000-talet minskning av MDMA.. Hur ser

Inom detta mål samlas insatser som syftar till att skydda barn mot eget och andras skadliga bruk av alkohol och tobak eller missbruk av narkotika och dopningsmedel. Här finns också

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. Kvinnor och män samt flickor

Kommunfullmäktige antog 2013-05-29 § 63 Policy för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Sollentuna kommun. Av policyn framgår att socialnämnden har ett

• Fullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av uppdraget att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.. •

 Ha kännedom om och följa Borlänge kommuns riktlinjer och rutiner gällande riskbruk, skadligt bruk och beroende (din chef är skyldig att ge dig den informationen). 

 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om pengar ska