• No results found

Alkohol Riskbruk, skadligt bruk och beroende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Alkohol Riskbruk, skadligt bruk och beroende"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Alkohol

Riskbruk, skadligt bruk och beroende LATHUND

• Diagnostik

• Läkemedelsbehandling

Hjälpmedel

www.viss.nu: Alkoholberoende, WHO’s Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

Referenser

1. Behandling av alkohol- och narkotikaproblem.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Volym I Augusti 2001

2. En evidensbaserad kunskapssammanställning Läkemedelsbehandling av alkoholberoende.

Behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 1:2007, reviderad 2013 3. Nationella Riktlinjer för missbruk- och beroende-

vård. Socialstyrelsen, 2015

Johan Franck Professor/Verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm

Mussie Msghina Ordförande Expertrådet för psykiat­

riska sjukdomar, Stockholms läns läkemedelskommitté Jan Hasselström Ordförande Expertrådet för allmän­

medicin, Stockholms läns läkemedelskommitté

Januari 2016

Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 175 33

118 91 Stockholm

Detta är ett informationsmaterial från Stockholms läns läkemedelskommitté.

Beställs via e-post: medicinsk.fortbildning@sll.se Säkerhet

• Såväl akamprosat som naltrexon har god säkerhets - profil, saknar beroendepotential, och har begränsade biverkningar.

• Akamprosat är kontraindicerat vid nedsatt njurfunktion.

• Naltrexon ska inte ges till patienter med akut hepatit, gravt nedsatt njur- eller leverfunktion, pågående använd- ning av opioidanalgetika, heroin eller andra opioider.

• Disulfiram ska inte ges till patienter med hjärtsvikt eller svår leversjukdom. Kognitiv svikt utgör också kontra- indikation.

Kombinationsbehandling

Dokumentationen för kombination av läkemedel mot alkoholberoende är begränsad.

Dosering

Tablett akamprosat Campral 333 mg:

> 60 kg: 2 tabletter 3 gånger dagligen.

< 60 kg: 1 tablett på morgonen och eftermiddagen och 2 tabletter på kvällen.

Det finns beprövad erfarenhet av att fördela dygnsdosen på två doseringstillfällen, oavsett patientens vikt.

Tablett naltrexon Naltrexon Vitaflo 50 mg:

En tablett en gång dagligen.

Brustablett disulfiram Antabus (200 mg eller 400 mg):

En brustablett à 400 mg tre gånger per vecka alternativt

Två brustabletter à 400 mg två gånger per vecka.

Behandlingsduration

• Regelbunden uppföljning, råd och stöd cirka en gång per månad tills klinisk effekt har uppnåtts.

• Vid utebliven effekt efter 2 – 3 månader bör behandlingen omprövas och byte till annat preparat övervägas.

• Vid god effekt skall behandling pågå minst 6 –12 månader.

(2)

Riskbruk

Män

Mer än 14 standardglas per vecka.

Kvinnor

Mer än 9 standardglas per vecka.

Ett standardglas (12 g ren alkohol) motsvarar:

= 15 cl vin = 33 cl starköl = 50 cl folköl = 4 cl sprit Riskbruk kan medföra risk för organskador och/eller negativa psykiska effekter.

Markörer för överkonsumtion Gamma-GT, CDT, PEth

Alkoholmarkörer i blod kan ge ytterligare stöd för förekomsten av riskbruk.

Diagnos

Diagnostiken baseras i första hand på anamnes.

För att ställa diagnosen alkoholberoende krävs att patienten det senaste året uppfyllt tre eller fler av följande kriterier:

1. Ett starkt sug att dricka alkohol

2. Kontrollförlust (dricker oftare eller mer än man tänkt sig)

3. Toleransökning 4. Abstinenssymtom

5. Tilltagande ointresse för andra saker på grund av alkohol

6. Fortsatt konsumtion trots kännedom om kroppsliga eller psykiska skador

Läkemedelsbehandling

Vilket läkemedel bör du välja?

I första hand akamprosat Campral

naltrexon Naltrexon Vitaflo, Naltrexon POA Pharma I andra hand

disulfiram Antabus

• Kunskapen är begränsad om vilket läkemedel som är effektivast.

• Valet bör därför baseras på patientens önskemål och läkarens bedömning.

• Visst stöd finns för att patienter med hereditet för alkoholberoende och starkt sug har bäst effekt av naltrexon. Dessutom kan naltrexon vara ett lämpligt medel då målet är färre högkonsumtionstillfällen snarare än alkoholfrihet.

• För akamprosat är alkoholfrihet den effektvariabel som påverkas mest positivt.

• Farmakologisk behandling med akamprosat eller naltrexon kan genomföras utan tillägg av kognitiv beteendeterapi eller annan psykologisk behandling.

• Disulfiram används främst inom beroendevården men även av primärvården. Disulfiram har bäst evidens om det ges under överinseende av en behandlare och för utsätter kontroll av vissa laboratorieprover före och under behandling. För behandling med disulfiram krävs att man enats med patienten om att ha total alkohol­

frihet som mål, eftersom läkemedlet orsakar en obe- haglig reaktion även vid intag av små mängder alkohol.

Läkemedel Mål vid bra effekt Behandlingstid akamprosat (Campral) Alkoholfrihet Minst 6 –12 månader naltrexon (Naltrexon Vitaflo, Minskad alkohol- Minst 6 –12 månader Naltrexon POA Pharma) konsumtion

disulfiram Alkoholfrihet Minst 6 –12 månader (Antabus)

När bör remiss till

specialiserad beroendevård övervägas?

1. Psykiatrisk samsjuklighet där antingen alkohol- beroendet och/eller samsjukligheten (t ex depression, ångest) ej förbättras i förväntad utsträckning.

2. Gravida kvinnor.

3. Komplicerade fall, till exempel blandmissbruk, misstänkt Wernicke-Korsakoff.

4. Risk för komplicerad alkoholabstinens (=risk för delirium och/eller krampanfall).

Ångest, depression, sömnlöshet, våldsamhet Cancer i hals och mun Ökad känslighet för infektioner

Leverskador Magbesvär, magsår Tremor och domningar i händer Svaghet i benen som leder till frekventa fall

Tremor och domningar i fötterna

Minnesluckor, krämpor

Tidigt åldrande Hjärtkärlsjukdom, trombocytopeni, anemi Bröstcancer Näringsbrist, blödningsbenägenhet Pankreatit Impotens, ökad risk för fosterskador

Effekter vid

överkonsumtion av alkohol

References

Related documents

Kardiella blåsljud; hjärtanamnes och förekomst av kardiella symtom, blåsljudet ofta karaktäristiskt, strävt och grovt till karaktären, över hjärtat-diastoliska blåsljud är

 Ha kännedom om och följa Borlänge kommuns riktlinjer och rutiner gällande riskbruk, skadligt bruk och beroende (din chef är skyldig att ge dig den informationen). 

AFFÄRSOMRÅDE: SMARTA GLASÖGON LC-Tecs PolarView ® -teknik erbjuder också högre ljusgenomsläpp vilken också gör den lämplig för användning i olika Smarta glasögon.. Filtren

Hanvalp 5 månader, rejäl hane, väl ihopkommen för sin ålder, väl proportionerligt huvud, mörka vackra ögon, vacker nos, korrekt bett, mkt vacker hals, lång vacker

7.6.2 Krav på sammanhängande arbe- te om en månad respektive tre måna- der, enligt punkt 7.6.1 ovan, mellan två perioder av arbetsoförmåga gäller även om du inte fått

Omsorgsnämnden föreslås att ge omsorgskontoret i uppdrag att teckna ett tilläggsuppdrag, avseende förstärkning och metodutveckling av arbetsinriktat stöd, till Leanlink Råd

Kapitalet ger oss en bra bas för anpass- ningen av vår redan CE-märkta kliniskt utvärderade produkt till en kommersiellt uppdaterad framtids- säkrad produkt som tillgodoser de

Bröstmjölk eller tillskottsnäring ger fortfarande mycket av den näring barnet behöver och det är därför ingen brådska att gå över till vanlig mat vid alla måltider.. När