• No results found

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad."

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Protokoll fört vid årsstämma med aktie- ägarna i Cherryföretagen AB (publ), org.

nr. 556210-9909, den 22 maj 2007 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

På styrelsens uppdrag öppnade Rolf Åkerlind bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Fredrik Burvall att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rolf Blom.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 20 april 2007.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2006. Det antecknades att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2006 även fanns intagen i den tryckta årsredovisningen.

(2)

Den verkställande direktören Gunnar Lind höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2006 samt utvecklingen under första kvartalet 2007, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2006 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

§ 8 b

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Balanserade vinstmedel 44 787 162 kronor

Nettovinst för räkenskapsåret 2006 -3 973 470 kronor

TOTALT 40 813 692 kronor

skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 2006.

§ 8 c

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

§ 9

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Aktieägarna informerades om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Hamberg, Emil Sunvisson, Rolf Blom och Rolf Åkerlind.

Det antecknades att Jörgen Olsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen.

(3)

Det beslutades att Rolf Åkerlind skulle vara styrelsens ordförande.

§ 12

Det beslutades att för tiden intill slutet av årsstämman 2011 välja auktoriserade revisorn Torsten Lyth, Ernst & Young, till revisor och auktoriserade revisorn Åsa Dahlgren, Ernst & Young, till revisorssuppleant.

§ 13

Det beslutades att godkänna ordning för valberedning och styrelseval i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2007. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall inför årsstämman 2008 arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, arvode för bolagets revisor samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2009.

§ 14

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Med ledande befattningshavare avses VD och CFO i moderbolaget samt övriga medlemmar av ledningsgruppen i Cherryföretagen AB (publ).

Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen skall bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom i vissa fall tjänstebil.

Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare skall bestämmas utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda koncernmässiga och individuella mål avseende förvaltningsresultat och bolagets ekonomiska utveckling samt med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen.

(4)

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionspremien är maximerad till 35 procent av årslönen inklusive bonus.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget samt sex månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

§ 15

Styrelsens ordförande Rolf Åkerlind meddelade att styrelsen inte längre stod bakom det förslag till incitamentsprogram som tidigare presenterats inför stämman. Skälet till detta var att bolagets aktie den senaste tiden varit väldigt volatil, vilket kommit att påverka optionspriset på sådant sätt att förutsättningarna för programmet väsentligen hade förändrats.

Det beslutades enhälligt att inte genomföra omröstning angående det tidigare framlagda förslaget till incitamentsprogram.

§ 16

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 396 000 aktier av serie B i samband med företagsförvärv. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier.

Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker med egna aktier.

§ 17

Det antecknades att inga övriga ärenden fanns anmälda till stämman.

§ 18

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan

___________________________

Fredrik Burvall

(5)

Justeras:

___________________________

Jörgen S. Axelsson

___________________________

Rolf Blom

(6)

Bilaga 1 - Röstlängd

Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd Årsstämma 2007-05-22

Namn / Personnr / Fullmakt / Bisittare Antal Röst-

Företagsnamn organisat.nr företrädare A-aktier B-akter röster andel

Ulf Bergström 660715-1435 3 230 3 230 0,08%

CNTXT Development Group AB 556550-7273 25 100 25 100 0,60%

E-capital AB 556584-0328 Rolf Blom 7 000 7 000 0,17%

Falk, Ulf 340821-0015 2 000 2 000 0,05%

Hamberg, Per 431109-8315 149 700 173 707 1 670 707 40,26%

Knutsson, Bertil 320301-5411 8 000 8 000 0,19%

Knutsson Holdings AB 556093-5453 Bertil Knutsson 35 750 35 750 0,86%

Persson, Per-Anders 590503-6678 3 150 3 150 0,08%

Rydgren, Bo 590703-7674 9 785 9 785 0,24%

SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 857202-1593 Anders Larsson 5 5 0,00%

Straumur-Burdarás Investment Bank 004363-6794 Emil Sunvisson 140 250 975 224 2 377 724 57,30%

Wik, Björn 370817-7930 802 802 0,02%

Wik, Emy-Ann 380314-1245 1 000 1 000 0,02%

Lindwall, Bill - Dödsbo 310824-1930 Pontus Lindwall 56 100 561 000 13,52%

Lindwall, Berit, Anita 380407-0666 10 259 10 259 0,02%

Summa företrädda på bolagsstämma 289 950 1 250 253 4 149 753 100,0%

Andel (procent) av bolagstotal 51,7% 36,8% 46,1%

Totalt antal i bolaget 561 000 3 394 372 9 004 372

Aktieinnehav

References

Related documents

Det är bra med förtroendevalda som kan branschen och näringen, men kanske är det inte den viktigaste egenskapen som behövs för att leda er lokalavdelning.. Att byta ut någon som

Utöver de nominerade har Simon Wijk uttryckt intresse för en Övrigt-post men valberedningen är överens att den nominerade konstellationen kommer att fungera

Medicon Valley Alliance till årsstämman 2017 (opolitisk tillsättning).

Ja, stämmer helt och hållet Stämmer till stor del Stämmer till viss del Stämmer inte alls Frågan är obligatorisk.. 5 Jag förväntar mig att elevdatorer kommer att öka

Jag har för avsikt att redogöra för hur läraren upplever införandet av elevdatorer, hur datorerna används i ett pedagogiskt syfte och vad läraren anser om sin digitala

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före

Styrgruppen för arbetsmarknad har i sin budget och viljeinriktning för 2014 föreslagit att GR med sina medlemmar ska fortsätta det gemensamma arbetet kring nyanlända,

Det är bland annat svårt att ur andra länders statistik konstruera data över något som motsvarar det svenska begreppet småhus Vi har dock lyckats kon- struera

Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till utbildningsnämnden Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut

Det beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits genom nyval utse Gunilla Berg och

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen

Optionerna kommer endast att kunna utnyttjas om den verkställande direktören vid tidpunkten för när han eller hon utnyttjar optionerna fortfarande är och kontinuerligt

Lars-Ingvar Ljungman, Höllviken (M) Carina Zachau, Örkelljunga (M) Gilbert Tribo, Kristianstad (Lib) Cristina Glad, Malmö (Lib) Birte Sandberg, Tomelilla (C) Patrik

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige besluta att välja Péter Kovács (M) till ordinarie ledamot i Sydvatten AB:s valberedning och Ulf

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A

5 Mars 2014 Planerat styrelsemöte (Ej genomfört vid Verksamhetsberättelsens sammanställning.).. Föreningen förvaltar Gemensamhetsanläggningen

[r]

ledamöter 2 år Patrick Fästh Val 2021 Delsbo Candle I-avtalet Delsbo Helena Holm Val 2021 SMT/rörgruppen Stål och Metall Sandviken Petra Elfström Val 2021 Berendsen

Sladjana Gustafsson Förtroendevald, Kommunal Väst, sammankallande Christer Andersson Förtroendevald, Kommunal Stockholms län Maria Burlin Förtroendevald, Kommunal Norrbotten

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor

Ordföranden framställer till sist proposition om bifall eller ej till valberedningens förslag att utse Caroline Schmidt (C) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, och finner att