Styrelsen för RF-SISU Västra Götaland avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

48  Download (0)

Full text

(1)

FINANSIELLA RAPPORTER

2020

(2)

Ungdomsturnering. Foto: Bildbyrån

(3)

3 Finansiella rapporter RF-SISU Västra Götaland 2020

FINANSIELLA RAPPORTER 2020

Styrelsen för RF-SISU Västra Götaland avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

(4)

1 (37) RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

RF-SISU Västra Götaland utgör tillsammans och var för sig Riksidrottsförbundets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja

Specialidrottsförbunden (SF) regionalt och lokalt.

SF:s sektoriella ansvar för sin idrott kompletteras med distriktens uppgift att stödja, företräda, utveckla, leda, bilda och utbilda idrottsföreningar utifrån ett geografiskt perspektiv. Distrikten har kunskap om idrotten regionalt och kommunalt. De kan därmed stödja utvecklingen och påverka förutsättningar för idrotten oavsett SF- tillhörighet. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist.

Distriktet ska nå ut till och utveckla en samverkan med merparten av de föreningarna och SDF som finns verksamma i distriktet. Årligen genomföra dialoger med samtliga kommuner och landsting/region.

Synliggöra idrottens samhällsnytta genom väl upparbetade kontakter med media och genom spridning via egna kanaler.

Distriktet ska värna om och säkerställa den lokala närvaron där det personliga mötet med föreningen är centralt. Distriktet har det geografiska ansvaret att vara ett stöd för idrotten i hela distriktet utifrån de lokala förutsättningar som ges. Distriktet står för kontinuitet vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete där nätverk byggs och utvecklas över tid. Medarbetarna är en av distriktens viktigaste resurs. Det är av vikt att säkerställa att distrikten har kompetens inom idrottens olika verksamhetsområden. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. Distrikten har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Den kommersiella delen innefattar försäljning och utveckling av spelprodukter i första hand bingo;

avancerad tryckeriverksamhet av lotter, bingobrickor och andra produkter, efterbehandling och distribution av tryckt media.

Medlemmar

Förbundet har 114 specialidrottsförbund det finns 70 idrotter och cirka 3 100 föreningar i distriktet.

Säte

Föreningens säte finns i Göteborg.

Digitally signed by Verified Date: 2021.03.26 15:40:35 GMT Reason: Signed by Verified Location:

(5)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 2 (37)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

RF-SISU Västra Götaland har under verksamhetsåret 2020 jobbat med två verksamhetslogiker dels distriktsarbetet och den helt fristående folkbildningen allt i en juridisk person. De monetära strömmar som är ämnade till de olika verksamheterna särredovisas till RF och SISU-riks men också till region,

kommuner och andra intressenter på ett strukturerat sätt.

Covid-19 har påverkat verksamheten på ett negativt sätt under 2020. När den första vågen kom under våren så stannade verksamheten av i nästan alla verksamhetsdelar. En viss återhämning och framtidstro kom tillbaka i början av hösten. När den andra vågen bredde ut sig senare under hösten och nya

restriktioner påverkade samhället så blev det återigen en kraftig nedbromsing totalt sett i distriktets verksamhet.

Styrelsen har under 2020 försökt att parera och ställa om till en mera digitaliserad tillvaro bland annat har stora satsningar gjorts för att hitta framtida mötesplatser för att komplettera det fysiska mötet.

Med anledning av den pågående pandemin så har stora verksamhetsnära medel inte kommit ut på det sätt som varit planerat. Styrelsen för RF-SISU Västra Götaland har därför flyttat med ekonomiska medel från 2020 till 2021. Medlen ska utnyttjas enligt bidragens syfte och inte användas till annat (se not 36).

Från den 1 januari 2020 har sammanläggning mellan de båda distriktsorganisationerna Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland genomförts. Detta syns tydligt i

moderföreningens balans- och resultaträkning så förändringen mellan åren kan te sig stor på vissa rader. I not 24 finns tabell över det som kommit till under i Idrottsförbundets org.nummer från SISU.

Inför stämman 2020 så uppmärksammade styrelsen för RF-SISU Västra Götaland sina medlemmar om att man eventuellt hade gjort sig skyldig till ett stadgebrott i och med beslutet om avvecklingen av Idrottens Spel i Göteborg AB inte hemställds medlemmarna att ta beslut i frågan. Med anledning av styrelsens beslut angående avvecklingen så aktualiseras frågan än en gång då frågor av denna art ska hänskjutas till stämman att ta beslut i frågan ytterligare en gång. Styrelsen har ändock valt att fullfölja hanteringen för att lindra konsekvenserna för verksamheten i sig och för den samlade idrotten i Västra Götaland.

Under den pågående pandemin föregående år genomförde RF-SISU Västra Götaland sin stämma med tillhörande årsredovisning och koncernredovisning senare än det som stadgarna uttrycker att den ska äga rum. Styrelsen är fullt medveten om det inträffande men vill ändå uppmärksamma medlemmarna på den inträffade situationen och skyldigheten till det eventuella stadgebrottet 2 kap 1 §. Styrelsen sköt upp stämman två gånger föregående år och genomförde stämman först i augusti 2020. Med de restriktioner som då rådde för folksamlingar av detta slag under våren och sommaren 2020 så var styrelsen för RF- SISU Västra Götaland helt enig i att man genomförde stämman vid rätt tidpunkt under de omständigheter som då rådde.

Idrottens Spel

Under 2020 togs beslutet att avveckla Idrottens Spel AB. Avvecklingen har gått trögt med anledning av framför allt covid-19. Under december månad 2020 beslutade styrelsen för RF-SISU Västra Götaland att tillföra ett villkorat aktieägartillskott till Idrottens Spel i Göteborg AB med beloppet 1 500 000 SEK. Med ett löpande driftsunderskott så betyder tillskottet att det egna kapitalet stärks upp och att avvecklingen kan fortsätta under förhoppningsvis ordnade former. Tillskottet har skrivits ned med 100% per den 31/12 2020.

Efter det att beslut togs om att avveckla verksamheterna i Idrottens Spel i Göteborg AB genom ett antal nedläggningar samt försäljning av Idrottens Bingo AB så har styrelserna för Idrottens Spel i Göteborg AB och RF-SISU Västra Götaland arbetat för att själv få lägga ned koncernen på ett kontrollerat sätt.

Motgångarna har varit många under själva slutfasen av processen och många tilltänkta lösningar har gått i stöpet med anledning av framför allt Covid-19 och dess följdverkningar.

(6)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 3 (37)

Med bakgrund av ovanstående blir värderingen av IDP Prints kvarvarande maskinpark svår att göra.

Maskinparken är i balansräkningen upptagen till 16 673 tkr. Innan Coronakrisen genomfördes ett flertal diskussioner med potentiella köpare av tryckpressen och övriga inventarier. Vid dessa diskussioner stod det klart att det var rimligt att anta att de försäljningspris som var realistiska väl skulle täcka det bokförda värdet på maskinparken. Samtliga dessa diskussioner avstannade som en effekt av Coronakrisen. Under räkenskapsåret har trots detta stora delar av maskiner och inventarier avyttrats, dock kvarstår tre större produktionsmaskiner. Det finns fortsatt ett intresse för att förvärva tryckpressen och övriga kvarvarande maskiner men man vill avvakta, av skäl angivna ovan. Det finns en osäkerhet kring värdet, i första hand avseende tryckpressen. Ingen kan idag säga vad värdet på tryckpressen är i rådande pandemi, i princip vilket värde som än åsätts kommer det att vara felaktigt. Styrelsen har valt att redovisa det planenliga restvärdet för samtliga maskiner. Bakgrunden till beslutet är att styrelsen bedömer att det finns ett intresse för maskinparken.

Framtida utveckling

RF-SISU Västra Götalands verksamhet kommer att påverkas av Covid-19 på ett mycket negativt sätt under den första delen av 2021. Den verksamhet som går mot strömmen är idrottens utbildningar, här har distriktet märkt av en ökad efterfrågan av digitala utbildningar vilket gör att volymen ökar och därmed omsättningen.

Kontakten mellan konsulent och förening var innan Covid-19 organisationen viktigaste dialog för att nå ut med vårt arbete. Dialogen kommer att fortsätta under året på ett oförminskat sätt. Styrelsen för RF- SISU Västra Götaland kommer att följa samhällsutvecklingen på ett noggrant sätt under året för att kunna styra om verksamheten och hjälpa föreningar och förbund på bästa sätt.

Under 2020 så tog Riksidrottsförbundet ett beslut om att tillsätta en distriktsutredning för att se över den samlade idrottens behov ute i distrikten. RF-SISU Västra Götaland är välrepresenterad i arbetet och styrelsen jobbar med utredningen på brett sätt där både förtroendevalda och professionen är involverad.

Informationen kommer att lämnas kontinuerligt under verksamhetsåret 2021.

RF-SISU Västra Götalands kommer att fortsätt jobba med avvecklingen av Idrottens Spel Göteborg AB målet är att avvecklingen ska vara klar innan halvårsskiftet 2021.

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning inkl erhållna

bidrag 108 142 125 534 129 313 127 772 115 345

Resultat efter fin poster -11 722 -13 319 -12 451 -13 021 -22 456

Balansomslutning 72 915 97 862 118 380 144 857 153 814

Soliditet (%) 31,4 21,0 29,2 32,2 35,0

Medelantal anställda 183 272 280 270 281

Moderföreningen 2020 2019 2018 2017 2016

Totala intäkter 84 877 58 983 53 877 53 286 29 105

Resultat efter finansiella poster -1 7 11 -3 864 -2 916 308 -5 286

Balansomslutning 50 085 23 781 32 074 36 410 27 187

Medelantal anställda 83 66 55 42 17

Soliditet (%) 60,6 40,3 41,9 44,9 38,8

(7)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 4 (37)

Förändring av eget kapital (tkr)

Annat eget kapital

Tillkommer balanserat resultat SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland samt borgenärstillskott från Folkspel.

Balanserat Årets

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 18 568 619

disponeras så att

i ny räkning överföres 18 568 619

Koncernens och Moderföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Koncernen

Belopp vid årets ingång

inkl. årets resultat

18 531

Årets resultat -12 751

Borgenärstillskott 6 000

Finansiell leasingeffekt, historisk 399

Tillskott via sammanläggning SISU 10 703

Belopp vid årets utgång 22 882

Moderföreningen (tkr)

resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 13 441 -3 864 9 576

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -3 864 3 864 0

Övertaget eget kapital sammanläggning

SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland 10 703 10 703

Årets resultat -1 710 -1 710

Belopp vid årets utgång 20 279 -1 710 18 569

(8)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 5 (37)

Koncernens Resultaträkning

Nettoomsättning 3, 4 27 599 482 72 067 624

Erhållna bidrag 5 80 542 482 53 465 888

Aktiverat arbete för egen räkning 0 174 525

Bingoomsättning 204 407 668 475 760 838

Övriga rörelseintäkter 6 4 113 589 12 785 068

316 663 624 614 253 943 Rörelsens kostnader

Kostnader för Bingo 7 -204 407 668 -475 760 838

Råvaror och förnödenheter -3 851 653 -9 197 990

Lämnade bidrag 8 -13 633 660 -14 198 587

Förbundskostnader 9 -8 888 884 -6 709 006

Handelsvaror -425 814 -4 316 270

Övriga externa kostnader 9 -25 815 737 -40 190 337

Personalkostnader 10 -69 539568 -63 580 512

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 11 -3 050 976 -9 186 333

Övriga rörelsekostnader 0 -3 149 717

-329 613 960 -626 289 591

Rörelseresultat -12 950 336 -12 035 648

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 12, 13 1 616 440 -150 000

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 0 -599 885

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 134 047 111 350

Räntekostnader och liknande resultatposter 15 -521 944 -644 495

1 228 543 -1 283 030

Resultat efter finansiella poster -11 721 793 -13 318 677

Resultat före skatt -11 721 793 -13 318 677

Skatt på årets resultat -1 029 360 230 530

Årets resultat -12 751 153 -13 088 147

Not

2020-01-01 2019-01-01 1, 2 -2020-12-31 -2019-12-31

(9)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 6 (37)

Koncernens Not

2020-12-31 2019-12-31

Balansräkning

1, 2

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

och liknande arbeten 16 0 1 514 816

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande

rättigheter 17 0 0

Hyresrätter och liknande fastigheter 18 0 0

Goodwill 19 0 926 602

0 2 441 418 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 20, 21 162 185 165 712

Maskiner och inventiarier Bingohallar 0 2 338 988

Maskiner och inventarier övriga 22, 23 16 763 210 21 172 837

16 925 395 23 677 537 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 24 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 1 2 406 327

Uppskjuten skattefordran 0 170

Andra långfristiga fordringar 26 2 000 000 0

2 000 001 2 406 497

Summa anläggningstillgångar 18 925 396 28 525 452

Omsättningstillgångar Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 0 494 455

Varor under tillverkning 0 1 575 542

Färdiga varor och handelsvaror 0 709 371

0 2 779 368 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 567 335 18 313 333

Aktuella skattefordringar 717 970 939 667

Övriga fordringar 2 968 794 2 370 731

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 2 062 969 9 633 491 17 317 069 31 257 222

Kassa och bank 28 36 672 351 28 760 777

Summa omsättningstillgångar 53 989 420 62 797 367

SUMMA TILLGÅNGAR

72 914 815 91 322 819

(10)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 7 (37)

Koncernens Not

2020-12-31 2019-12-31

Balansräkning

1, 2

EGET KAPITAL OCH SKULDER Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital 6 450 000 450 000

Annat eget kapital inkl årets resultat 16 432 449 18 081 392

Summa fritt eget kapital 22 882 449 18 531 392

Eget kapital hänförligt till Moderföreningens aktieägare 22 882 449 18 531 392

Summa eget kapital 22 882 449 18 531 392

Avsättningar

Avvecklingsreserv 29 4 880 632 1 909 058

Tilläggsköpeskilling 0 750 000

Uppskjuten skatteskuld 30 0 126 288

4 880 632 2 785 346 Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 31 9 954 089 12 737 134

Skulder leasegivare 0 1 121 404

9 954 089 13 858 538 Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 32 0 2 104 421

Skulder till kreditinstitut 2 059 471 2 436 967

Leverantörsskulder 1 802 602 11 172 979

Aktuella skatteskulder 0 252 595

Övriga skulder 25 900 819 19 198 124

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 5 434 753 20 982 457 35 197 645 56 147 543

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

72 914 815 91 322 819

(11)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 8 (37)

Koncernens

Kassaflödesanalys (tkr)

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -12 950 -12 035

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 38 5 256 11 095

Realisationsvinst 0 -629

Erhållen ränta m.m. 134 111

Erlagd ränta -522 -644

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-1 508 -9 590

964 -1 138 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten 2 160 1 040

Förändring av kortfristiga kundfordringar 3 088 4 401

Förändring av övriga kortfristiga fordringar 3 417

Förändring av kortfristiga leverantörsskulder -4 299 -6 919

Förändring av övriga kortfristiga skulder 5 381

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 747 -2 616

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 062 -2 410

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 445 6 851

Förvärv av materialla anläggningstillgångar -274 -2 416

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -424

Försäljning av andelar -12 486 1 300

Amortering av långa fordringar 0 1 761

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 377 4 662

Finansieringsverksamheten

Borgenärstillskott 6 000 0

Amortering av lån -2 310 -4 088

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 690 -4 088

Årets kassaflöde -7 530 -2 042

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 28 761 30 803

Erhållna likvida medel vid sammanläggning 15 441 0

Likvida medel vid årets slut 36 672 28 761

Not

2020-01-01 2019-01-01 1 -2020-12-31 -2019-12-31

(12)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 9 (37)

Moderföreningens Resultaträkning

Rörelsens intäkter

Offentligrättsliga bidrag 5 80 542 885 53 465 888

Nettoomsättning 3, 4 4 333 963 4 375 866

Övriga rörelseintäkter 6 300 310 1 141 813

85 177 158 58 983 567 Rörelsens kostnader

Lämnade bidrag 8 -13 633 660 -14 198 587

Verksamhetsnära kostnader -8 888 884 -6 709 006

Administrativa kostnader 9 -10 237 576 -10 267 922

Personalkostnader 10 -52 675 349 -28 101 882

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 11 -31 723 -75 412

Summa rörelsens kostnader -85 467 192 -59 352 809

Rörelseresultat -290 034 -369 242

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 12, 13 -1 500 000 -3 556 500 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 84 376 62 174

Räntekostnader och liknande resultatposter 15 -5 172 -906

-1 420 796 -3 495 232

Resultat efter finansiella poster -1 710 830 -3 864 474

Årets resultat -1 710 830 -3 864 474

Not

2020-01-01 2019-01-01 1 -2020-12-31 -2019-12-31

(13)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 10 (37)

Moderföreningens Not

2020-12-31 2019-12-31

Balansräkning

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 20 162 185 165 712

Maskiner och andra tekniska anläggningar 22 90 016 40 043

252 201 205 755 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 24 50 000 50 000

Fordringar hos koncernföretag 34 0 2 400 000

Andra långfristiga fordringar 26 2 000 000 0

2 050 000 2 450 000

Summa anläggningstillgångar 2 302 201 2 655 755

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 372 923 13 771 638

Fordringar hos koncernföretag 0 600 000

Övriga fordringar 2 620 113 673 051

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 735 858 1 218 343 14 728 894 16 263 032

Kassa och bank 33 054 401 4 862 235

Summa omsättningstillgångar 47 783 295 21 125 267

SUMMA TILLGÅNGAR

50 085 496 23 781 022

(14)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 11 (37)

Moderföreningens Not

2020-12-31 2019-12-31

Balansräkning

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat Eget Kapital 20 279 449 13 440 858

Årets resultat -1 710 830 -3 864 474

18 568 619 9 576 384

Summa eget kapital 18 568 619 9 576 384

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 966 937 1 624 537

Skulder till koncernföretag 35 1 500 000 0

Aktuella skatteskulder 237 162 252 595

Övriga skulder 36 24 804 345 10 048 013

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 4 008 433 2 279 493

Summa kortfristiga skulder 31 516 877 14 204 638

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

50 085 496 23 781 022

(15)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 12 (37)

Moderföreningens

Kassaflödesanalys (tkr)

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -290 -369

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 38 32 75

Realisationsvinst 0 -703

Nedskrivna fordringar 0 -3 000

Erhållen ränta m.m. 84 62

Erlagd ränta -5 -1

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-353 -532

-196 -4 132 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar 3 088 2 795

Förändring av övriga kortfristiga fordringar 552

Förändring av kortfristiga leverantörsskulder -4 230 -4 218

Förändring av övriga kortfristiga skulder 14 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 811 -5 555

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -60 2 650

Kassaflöde från investeringsverksamheten -60 2 650

Förändring av likvida medel 12 751 -2 905

Likvida medel vid årets början 4 862 7 767

Erhållna likvida medel vid sammanläggning 15 441 0

Likvida medel vid årets slut 33 054 4 862

Not

2020-01-01 2019-01-01 1 -2020-12-31 -2019-12-31

(16)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 13 (37)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de fall Moderföreningen tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföreningen nedan.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen konsolideras Moderföreningen och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med den 31 december 2020. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Alla dotterföretag har balansdag den 31 december och tillämpar Moderföreningens värderingsprinciper.

Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK som också är Moderföreningens redovisningsvaluta.

Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det datum avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt.

Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotterföretag har justerats, där så krävs, för att säkerställa överensstämmelse med Koncernens redovisningsprinciper.

Konsolideringsmetod

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade värde av Moderföreningens andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot dotterföretagets egna kapital vid förvärvet.

Moderföreningen upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Koncernens anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder.

Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten.

Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs.

* verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument

* utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet

* tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet på förvärv gjorda efter övergång till BFNAR 2012:1.

Vid de tillfällen förvärv av dotterbolag sker från annat bolag i huvudkoncernen sker detta till bokförda

(17)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 14 (37)

värden och koncernmässigt resultat beaktas ej då det är en s.k. common control transaktion.

Koncernen redovisar identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i rörelseförvärv oavsett om de har redovisats tidigare i det förvärvade företagets finansiella rapporter före förvärvet eller de avser minoritetens andel. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas vanligen till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten.

Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas som det överskjutande beloppet av summan av a) verkligt värde för överförd ersättning, b) redovisat belopp för eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget och c) verkligt värde per förvärvstidpunkten för eventuell befintlig ägarandel i det förvärvade företaget, och de verkliga värden per förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångar.

Om de verkliga värdena för identifierbara nettotillgångar överstiger den beräknade summan enligt ovan uppstår en negativ goodwill.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen. I de fall orealiserade förluster på koncerninterna tillgångar återförs vid konsolidering, prövas även den underliggande tillgångens nedskrivningsbehov utifrån ett koncernperspektiv.

Värderingsprinciper resultaträkningen

Intäkter

Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten Nettoomsättning. Bingoomsättning avser samtlig försäljning av spelprodukter i koncernens bingohallar.

Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats och tjänster som utförts, dvs. till försäljningspris exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt. Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i Koncernens intäkter.

Bingokostnader

Koncernen drev 22 stycken Bingohallar. Dessa hallars överskott tillfaller de föreningar som är knutna till hallen genom en allians. Koncernen har ingen del av bingohallarnas överskott utan detta tillfaller i sin helhet föreningslivet. Eventuella underskott belastar koncernens resultat.

Försäljning

av varor

Försäljningen av varor redovisas när Koncernen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till kunden, varorna har levererats till kunden och de utgifter som uppkommer till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter från försäljningen av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans.

Tjänsteuppdrag

till fastpris

Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning innebärande att intäktsredovisning sker enligt uppdragens respektive färdigställandegrad.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitlig sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna i

(18)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 15 (37)

avtalet på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.

När Koncernen inte kan beräkna utfallet av ett uppdrag på ett tillförlitlig sätt redovisas uppdragsintäkter med ett belopp som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolika kommer att ersättas av beställaren.

Vid alla tillfällen när det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultaträkningen.

När det inte längre är sannolikt att betalning kommer att erhålla för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som kostnad.

Det bruttobelopp som ska betalas av kunder för uppdrag redovisas i posten Upparbetat ej fakturerat avseende alla pågående uppdrag där uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp. Det bruttobelopp som ska betalas till kunder för uppdrag

redovisas i posten Övriga skulder avseende alla pågående uppdrag för vilka fakturerade belopp överstiger uppdragsutgifter plus redovisade vinster (minskat med redovisade förluster).

Tjänsteuppdrag på löpande räkning

Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.

När det inte längre är sannolikt att betalning kommer att erhålla för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som kostnad.

Det bruttobelopp som ska betalas av kunder för uppdrag redovisas i posten Upparbetat ej fakturerat avseende alla pågående uppdrag där uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp. Det bruttobelopp som ska betalas till kunder för uppdrag

redovisas i posten Övriga skulder avseende alla pågående uppdrag för vilka fakturerade belopp överstiger uppdragsutgifter plus redovisade vinster (minskat med redovisade förluster).

Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation intäktsredovisas när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation

intäktsredovisas när prestationen utförts. Erhållna bidrag där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas i posten Övriga skulder.

Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Låneutgifter

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång aktiveras under den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess användning eller

försäljning. Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Värderingsprinciper balansräkningen Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet inkluderar inte låneutgifter.

Balanserade utvecklingsutgifter

Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts utvecklingsfas redovisas som immateriell

(19)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 16 (37)

anläggningstillgång förutsatt att de uppfyller följande krav:* Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas* Koncernen har för avsikt att färdigställa tillgången och att använda eller sälja den.* Koncernen har förutsättningar att använda eller sälja tillgången.* Det är

sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar. * Det finns tillräckliga resurser att färdigställa tillgången och för att använda eller sälja den.* Utvecklingsutgiften kan mätas på ett tillförlitligt sättUtvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier för aktivering kostnadsförs när de uppkommer. Anskaffningsvärdet för balanserade utgifter inkluderar utgifterna för tillgångens

framtagande. Direkt hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingen tillsammans med en lämplig andel av indirekta kostnader.

Goodwill

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser.

Avskrivningar

Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Licenser skrivs av över avtalstiden. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder används:

* Varumärken: 6 år

* Balanserade utvecklingsutgifter: 5 år

* Hyresrätt: 5 år

* Goodwill: 5 år

Borttagande från balansräkningen

Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan

försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. I anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgång ingår även indirekta tillverkningskostnader.Vid förvärv av materiell anläggningstillgång där betalning senareläggs utgörs anskaffningsvärdet av nuvärdet av framtida betalningar.

Anskaffningsvärdet inkluderar inte låneutgifter.

Materiella anläggningstillgångar inkluderar också maskiner som innehas enligt finansiella leasingavtal.

Anskaffningsvärdet på Koncernens byggnader/maskiner har fördelats på komponenter.Materiella anläggningstillgångar värderas därefter till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Mark värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning.

(20)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 17 (37)

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/komponenten tas i bruk. Avskrivning görs linjärt. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

* Nedlagda utgifter på annans fastighet: 20 år

* Maskiner och inventarier i Bingohallar: 3 - 5 år

* Maskiner och Inventarier: 3 - 20 år Tillkommande utgifter

Utbyte av komponenter och nya komponenter räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. Andra tillkommande utgifter räknas in i tillgångens anskaffningsvärde om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla Koncernen och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om inte kostnadsförs utgifterna.

Borttagande från balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar eller komponenter tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången eller komponenten.När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms

realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Leasing

Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående antingen som finansiell eller operationell leasing.

Finansiell leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska riskerna och fördelar som finns förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. När Koncernen är leasetagare i den här typen av avtal redovisas rättigheter och skyldigheteter som tillgång och skuld i koncernredovisingen. Tillgången och skulden redovisas vid leasingsavtalets början till det lägsta av den leasade tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna.

Minimileaseavgifter fördelas mellan ränta och amortering.Avskrivning av leasade tillgångar enligt finansiella leasingavtal görs över den beräknade nyttjandeperioden. Variabla avgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer.

Operationell leasing

Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operationella leasingavtal. När Koncernen är

leasetagare kostnadsförs leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över leasingperioden.

Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer.

Sale- and leaseback transaktioner

Vid en sale- and leaseback transaktion som ger upphov till ett operationellt leasingavtal och där försäljningspriset understiger verkligt värde periodiseras vinsten över den leasade tillgångens nyttjandeperiod.

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.En internt

upparbetad immateriell anläggningstillgång som ännu inte är färdig att användas eller säljas per balansdagen nedskrivningsprövas alltid.Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det pris som Koncernen/Moderföreningen beräknar

(21)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 18 (37)

kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs. Avdrag gör för sådana kostnader som är direkt hänförliga till

försäljningen.Nyttjandevärdet utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till.Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp med i allt väsentligt oberoende inbetalningar. Följden är att vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa prövas på nivån kassagenererande enhet. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas dra fördel av synergieffekterna i de hänförliga rörelseförvärven och representerar den lägsta nivå i Koncernen där goodwill bevakas. Nedskrivningar avseende kassagenererande enheter minskar först det redovisade värdet för den goodwill som är fördelad på den kassagenererande enheten.

Eventuell återstående nedskrivning minskar proportionellt de övriga tillgångarna i de kassagenererade enheterna. Med undantag av goodwill görs en ny bedömning av alla tillgångar för tecken på att en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad. En nedskrivning återförs om tillgångens eller den

kassagenererande enhetens återvinningsbara värde överstiger det redovisade värdet och fördelas proportionellt över samtliga tillgångar förutom goodwill.

Finansiella instrument

Redovisning och värderingFinansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när Koncernen blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.Finansiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage. Finansiella tillgångar som klassificerats som omsättningstillgång samt kortfristiga skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i

efterföljande värdering till anskaffningsvärde. Tillägg görs av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.

Upplupet anskaffningsvärde och effektivränta

Upplupet anskaffningsvärde utgörs av det finansiella instrumentets förväntade kassaflöden diskonterade med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Effektivränta är den räntesats som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under instrumentets förväntade löptid till dess redovisade värde enligt en effektivräntemetod.

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång

Per varje balansdag bedömer Koncernen om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post. Koncernens värdepappersportfölj utgör en post då Koncernen utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara.

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde görs nedskrivning av redovisat värde till nuvärdet av den bästa uppskattningen av framtida kassaflöden diskonterat med tillgångens ursprungliga effektivränta eller aktuell ränta på balansdagen för tillgångar med rörlig förräntning. Tillgångar med rörlig ränta diskonteras med aktuell ränta på balansdagen. För finansiella anläggningstillgångar som handlas på en aktiv marknad har Koncernen valt att göra nedskrivningar till verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader.

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde görs nedskrivning av redovisat värde till det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av det bästa uppskattningen av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge. Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

(22)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 19 (37)

Borttagande från balansräkning

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

Varulager

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet inkluderar alla utgifter som är hänförliga till

tillverkningsprocessen samt lämplig andel av tillhörande tillverkningsomkostnader, baserat på normal kapacitet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in, först ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i verksamheten minskat med eventuella tillämpliga försäljningskostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.

Inkomstskatter

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och

nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott.Ingen avsättning görs för uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför sig till innehav i dotterföretag eftersom Koncernen kan styra tidpunkt för återföring av de temporära skillnader och en sådan återföring inte kommer ske inom en överskådlig framtid.Ingen avsättning görs dock för uppskjuten skatt vid den första redovisningen av

goodwill.Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen.Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda outnyttjade förlustavdrag. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder värderas baserat på hur Koncernen förväntar sig att återvinna/reglera det redovisade värdet på motsvarande tillgång/skuld.

Värdering görs utan diskontering och enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade på balansdagen. En uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket omprövas per varje balansdag.

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Eget kapital

Eget kapital i koncernen består av följande poster:Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier.Övrigt tillskjutet kapital som innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av

(23)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 20 (37)

aktier dras från överkursen, med hänsyn tagen till eventuella inkomstskatteeffekter. Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar följande:* Reservfonder* Eget kapitalandel i obeskattade reserver.* Balanserat resultat, dvs. alla balanserade vinster och aktierelaterade ersättningar för

innevarande och tidigare perioder. Alla transaktioner med Moderföreningens ägare redovisas separat i eget kapital.Utdelningar som ska betalas ingår i posten Övriga skulder när utdelningarna har godkänts på en bolagsstämma före balansdagen.

Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in

ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som Koncernen förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

Ersättningar efter avslutad anställning

Koncernen tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form av pensioner genom olika förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer.

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Koncernen betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda anställda. Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs.

Förmånsbestämda pensionsplaner

Andra pensionsplaner än avgiftsbestämda planer utgör förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen behåller här den legala förpliktelsen för eventuella förmåner, även om förvaltningstillgångar har

reserverats för finansiering av den förmånsbestämda planen. Förvaltningstillgångar kan innefatta särskilt identifierade tillgångar i en pensionsstiftelse och försäkringsbrev som är förvaltningstillgångar.

Koncernen deltar i en plan som omfattar flera arbetsgivare som klassificeras som förmånsbestämd pensionsplan men som redovisas som en avgiftsbestämd plan eftersom det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad anställning. Eftersom Koncernen inte har några förpliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller ytterligare belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida ersättningar till anställda redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.

Ersättning vid uppsägning

Avsättning för avgångsvederlag redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse att avsluta anställning före dess upphörande eller att lämna ersättning vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt med tillägg för sociala avgifter vilket representerar den bästa uppskattningen av den ersättning som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.

Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar Avsättningar

Avsättningar för produktgarantier, legala processer, förlustkontrakt eller andra krav redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara oviss. Avsättningar värderas initialt till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen, baserat på de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga på balansdagen. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som

(24)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 21 (37)

avsättningen ursprungligen var avsedd för.Avsättningen omprövas varje balansdag. Justeringar redovisas i resultaträkningen.

Ansvarsförbindelser

Som ansvarsförbindelse redovisas

* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom Koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller

* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Redovisningsprinciper - alternativa regler i juridisk person

Moderföreningens värderingsprinciper

Moderföreningen tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen förutom enligt följande:

Leasing

Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över över leasingperioden.

Utdelningar från dotterbolag

Utdelningar från dotterbolag intäktsredovisas när Moderföreningens rätt till utdelning bedöms som säker och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar.

Utdelningar från dotterföretag redovisas som intäkt.

Materiella anläggningstillgångar

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Avsättningar

Förbundets avsättningar utgörs av kommande förpliktelser avseende projekt som beslutats gemensamt med Riksidrottsförbundet.

Värderingen har skett till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelserna.

Intäkter

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation intäktsredovisas när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Offentliga bidrag som är förenade med krav om framtida prestationer

intäktsredovisas när prestationen utförts. Erhållna bidrag där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Offentliga bidrag redovisas i posten Erhållna bidrag.

Verksamhetsintäkter och övriga intäkter

Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer erhållas för varor som levererats och tjänster som utförts.

(25)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 22 (37)

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar Koncernen

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för Koncernen, och som därmed kan påverka resultat- och balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan.

Betydande bedömningar

Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpning av de av Koncernens redovisningsprinciper som har den mest betydande effekten på de finansiella rapporterna.

Aktivering av immateriella tillgångar

Koncernen innehar balanserade immateriella tillgångar som ännu inte färdigställts. Sådana ska

nedskrivningsprövas åtminstone årligen. För att kunna göra detta måste uppskattning göras av framtida kassaflöden hänförliga till tillgången eller den kassagenererande enhet som tillgången ska hänföras till när den är färdigställd. En lämplig diskonteringsränta ska också bestämma för att kunna diskontera dessa beräknade kassaflöden.

Redovisning av uppskjutna skattefordringar

Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas baseras på en bedömning av sannolikheten av Koncernens framtida skattepliktiga intäkter mot vilka uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas. Dessutom krävs väsentliga överväganden vid bedömning av effekten av vissa rättsliga och ekonomiska begränsningar eller osäkerheter i olika jurisdiktioner.

Bedömning av osäkra fordringar

Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget. Därmed görs en detaljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen.

Osäkerhet i uppskattningen

Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest betydande effekten på redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa kan avvika väsentligt.

Nedskrivningar

För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller

kassagenererande enhet baserat på förväntade framtida kassaflöde och med användning av en lämplig ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig diskonteringsränta.

(26)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 23 (37)

Nyttjandeperidoser för avskrivningsbara tillgångar

Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar av nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar.

Not 3 Nettoomsättning Koncernen

Nettoomsättningen fördelas på följande verksamhetsgrenar

2020-12-31 2019-12-31

Varor 8 826 228 33 569 984

Tjänster 11 441 740 24 081 862

Café & restaurang 2 997 551 7 524 000

Administrativa ersättningar 3 592 054 3 160 695

Övrigt 741 909 913 080

Konsultationer 0 2 818 003

27 599 482 72 067 624

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderföreningen

2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i

koncernen 0,00 % 1,10 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i

koncernen 0,80 % 0,90 %

Not 5 Erhållna bidrag Moderföreningen

2020 2019

Riksidrottsförbundet 42 262 891 23 672 183

Kommunbidrag 11 207 392 6 767 753

Övriga projektbidrag 4 780 306 1 195 665

Västra Götalandsregionen 20 391 353 19 671 528

Lönebidrag 1 454 151 2 158 759

Övriga bidrag 446 792 0

80 542 885 53 465 888

(27)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 24 (37)

Not 6 Övriga rörelseintäkter Koncernen

I posten övriga rörelseintäkter i koncernen ingår offentliga bidrag avseende lönebidrag på 1 887 tkr (3 560 tkr) samt 953 tkr avseende permitteringslönestöd.

Not 7 Bingokostnader Koncernen

2020 2019

Vinster 130 772 323 791

Personalkostnader* 35 111 67 529

Övriga externa kostnader 38 936 67 429

Avskrivningar 569 848

Nettoöverskott till allianser -980 16 164

204 408 475 761

*För spec av personalkostnader se not 10

Not 8 Lämnade bidrag

Moderföreningen

2020 2019

Administrationsbidrag SDF 12 802 013 12 484 087

Integrationsbidrag föreningar 109 997 1 489 500

Övriga bidrag 721 649 225 000

13 633 659 14 198 587

Not 9 Operationella leasingavtal

Koncernen

Koncernen leasar kontor enligt operationella leasingavtal. Hyreskontrakten har en icke uppsägningsbar löptid på 1-3 år.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2020-12-31 2019-12-31

Inom ett år 3 160 000 22 201 226

Senare än ett år men inom fem år 2 875 000 24 846 352

Senare än fem år 0 4 742 707

6 035 000 51 790 285 Några framtida kostnader för koncernbolagen kommer inte att uppstå då posten enbart inbegriper lokalhyror vilka ingår i avvecklingsreserven. Enbart Moderföreningens framtida kostnader redovisas i not.

(28)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 25 (37)

Moderföreningen

Moderföreningen innehar operationella leasingavtal avseende lokalhyra som i juridisk person redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal och därmed kostnadsförs linjärt.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2020 2019

Inom ett år 3 160 000 2 500 000

Senare än ett år men inom fem år 2 875 000 1 625 000

Senare än fem år 0 0

6 035 000 4 125 000

Not 10 Anställda och personalkostnader (tkr) Koncernen

2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor 110 107

Män 73 165

183 272

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 830 3 336

Övriga anställda 48 728 39 918

50 558 43 254

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 523 758

Pensionskostnader för övriga anställda 4 054 2 928

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 14 003 25 420

18 580 29 106

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader 69 138 72 360

Moderföreningen

2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor 43 28

Män 40 38

83 66

Löner och andra ersättningar (tkr)

Styrelse och verkställande direktör 448 717

Övriga anställda 38 044 20 490

38 492 21 207

(29)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 26 (37)

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0

Pensionskostnader för övriga anställda 3 043 1 620

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11 067 5 992

14 110 7 612

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader 52 602 28 819

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 45 %

Andel män i styrelsen 50 % 55 %

Not 11 Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Koncernen

2020 2019

Årets avskrivningar 2 952 890 6 071 227

Årets nedskrivningar 98 068 3 115 106

3 050 958 9 186 333

Moderföreningen

2020 2019

Årets avskrivningar 31 723 75 412

31 723 75 412

Not 12 Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar Moderföreningen

2020 2019

Nedskrivning av villkorat aktieägartillskott -1 500 000 0

Nedskrivna och efterskänkta fordringar dotterföretag -6 556 000

-1 500 000 -6 556 000

Not 13 Resultat från andelar i koncernföretag Moderföreningen

2020 2019

Försäljning av varumärke till Idrottens Bingo 0 3 000 000

0 3 000 000

(30)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 27 (37)

Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen

2020 2019

Övriga ränteintäkter 134 047 111 350

134 047 111 350

Moderföreningen

2020 2019

Ränteintäkter från koncernföretag 61 875

Övriga ränteintäkter 84 376 299

84 376 62 174

Not 15 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen

2020 2019

Övriga räntekostnader 521 944 644 495

521 944 644 495

Moderföreningen

2020 2019

Övriga räntekostnader 5 172 906

5 172 906

Not 16 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 558 076 6 148 332

Inköp

Avyttring dotterföretag -6 906 073 2 409 744

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 652 003 8 558 076

Ingående avskrivningar -2 554 897 -1 459 352

Årets avskrivningar 0 -1 095 545

Avyttring dotterföretag 2 554 897 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -2 554 897

Ingående nedskrivningar -4 488 363 -1 652 003

Årets nedskrivningar

Avyttring dotterföretag 2 836 360 -2 836 360

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 652 003 -4 488 363

Utgående redovisat värde

0 1 514 816

(31)

RF-SISU Västra Götaland

Org.nr 857200-7774 28 (37)

Not 17 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 250 000 6 250 000

Inköp

Avyttring av dotterföretag -9 000 000 3 000 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 250 000 9 250 000

Ingående nedskrivningar -6 250 000 -6 100 000

Årets nedskrivningar

Avyttring av dotterföretag 6 000 000 -150 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar -250 000 -6 250 000

Utgående redovisat värde

0 3 000 000

Not 18 Hyresrätter och liknande rättigheter Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 250 000 4 250 000

Avyttring av dotterföretag -4 250 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 4 250 000

Ingående avskrivningar -4 250 000 -4 250 000

Avyttring av dotterföretag 4 250 000

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -4 250 000

Utgående redovisat värde

0 0

Figure

Updating...

References

Related subjects :