Leif Sternfeldt Ordförande

Download (0)

Full text

(1)

Sida 1(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA 2021-12-09

Instans: Barn- och utbildningsnämnden Tidpunkt för möte: 08:30

Plats: Öresten, Kommunhuset

Tid: (ca) Ärende: Föredragande:

08:30 Sammanträdets öppnande och upprop Val av justerare

Anmälan och prövning av jäv Fastställande av dagordning

Uppföljning av föregående protokoll

Leif Sternfeldt Ordförande -”-

-”- -”- -”-

08:40 Aktuell information från förvaltningen Mari Sandell Molander Förvaltningschef 08:55 Information och diskussion om uppstart

av nya Lyckeskolan Caroline Billing Verksamhetschef Morgan Andersson Laila Grönesjö Rektorer 09:15 Ekonomisk månadsrapport Johan Höglund

Marie Wank Hanna Grunditz- Svensson Ekonomer 09:20 Beslut om 2:a yttrande till

förvaltningsrätten i mål nr 5287-21 BUN 2021-19 6101

Marie Tell

Verksamhetschef

09:25 Val av dataskyddsombud BUN 2018-133 003

Anna Brogren Nämndsekreterare 09:30 Möjligheter och konsekvenser av att

tillhandahålla fria mensskydd för flickor i grundskolan och gymnasiet

Leif Sternfeldt Ordförande

09:40 Rörelse för lärande - återrapport

BUN 2021-187 Maria Fransson

Tf Verksamhetschef (mfl)

10:00 Paus

(2)

Sida 2(2)

10:10 Prislista interkommunalt och fristående förskola, grundskola och gymnasieskola 2022

BUN 2021-211

Johan Höglund Marie Wank Ekonomer

10:15 Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2022-2023

BUN 2021-91

Mari Sandell Molander Förvaltningschef Caroline Billing Caroline Ekberg Marie Tell Maria Fransson Sara Dahlin

Verksamhetschefer Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare Johan Höglund Marie Wank Hanna Grunditz- Svensson Ekonomer

11:45 Rapport från kontaktpolitiker 11:50 Redovisning av delegationsbeslut 11:55 Redovisning av meddelanden

Om du som ledamot inte kan närvara vid sammanträdet ska du själv kalla din ersättare.

På detta sammanträde får personalföreträdare närvara vid följande ärenden:

Samtliga, dock ej ”Redovisning av delegationsbeslut” och därefter.

Leif Sternfeldt Ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :