Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-06-01

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Måndag den 1 juni kl 08:30

Plats Kommunhuset, Hyltenäs Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

08:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare Ordförande

Leif Sternfeldt

3. Anmälan och prövning av jäv Ordförande

Leif Sternfeldt

4. Fastställande av dagordning Ordförande

Leif Sternfeldt 5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll Ordförande

Leif Sternfeldt

08:35 6. Ekonomisk uppföljning och anpassningsplaner (I)

Verksamhetschefer Caroline Billing Caroline Ekberg Sara Dahlin Marie Tell

Cecilia Ragnarsson Ekonomer

Johan Höglund Marie Wank

Verksamhetsutvecklare Stefan Jönsson 09:30 Paus

09:40 7. Dialog kring Flexenheter (I) Verksamhetschef

Cecilia Ragnarsson 10:00 8. Arbetsgrupp för nämndplan 2021-2022 (FB) Nämndsekreterare

Anna Brogren 10:10 9. Val av livsmedel i måltider vid förskolor och skolor i Marks

kommun (FB) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

10:25 10. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :