• No results found

Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů Bakalářská práce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů Bakalářská práce"

Copied!
51
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů

Bakalářská práce

Studijní program: B6208 Ekonomika a management

Studijní obor: Ekonomika a management mezinárodního obchodu

Autor práce: Marie Morávková

Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Katedra financí a účetnictví

Liberec 2020

(2)

Zadání bakalářské práce

Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů

Jméno a příjmení: Marie Morávková Osobní číslo: E17000098

Studijní program: B6208 Ekonomika a management

Studijní obor: Ekonomika a management mezinárodního obchodu Zadávající katedra: Katedra financí a účetnictví

Akademický rok: 2019/2020

Zásady pro vypracování:

1. Stanovení cílů a formulace výzkumných otázek.

2. Charakteristika pojmu výkonnost podniku.

3. Charakteristika jednotlivých metod hodnocení výkonnosti podniku.

4. Hodnocení výkonnosti zvoleného podniku.

5. Formulace závěrů a zhodnocení.

(3)

Rozsah grafických prací:

Rozsah pracovní zprávy: 30 normostran Forma zpracování práce: tištěná/elektronická

Jazyk práce: Čeština

Seznam odborné literatury:

• BREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS and Franklin ALLEN. 2012. Principles of Corporate Finance.

10thed. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-1-25-900465-0.

• KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. 2015. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy.

Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-538-1.

• KNÁPKOVÁ, Adriana, aj. 2017. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0563-2.

• RŮČKOVÁ, Petra. 2019. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-2757-3.

• KALOUDA, František. 2017. Finanční analýza a řízení podniku. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-646-0.

• PROQUEST. 2019. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest.

[cit. 2019-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/

Konzultant: Ing. Jiří Zíka – Seco Industries s. r. o., vedoucí ekonomického odboru

Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Katedra financí a účetnictví

Datum zadání práce: 31. října 2019 Předpokládaný termín odevzdání: 31. srpna 2021

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

děkan

L.S.

Ing. Martina Černíková, Ph.D.

vedoucí katedry

V Liberci dne 31. října 2019

(4)

Prohlášení

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s ve- doucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Jsem si vědoma toho, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých au- torských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzi- tu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS/STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.

Beru na vědomí, že má bakalářská práce bude zveřejněna Technickou uni- verzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědoma následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

5. května 2020 Marie Morávková

(5)

Anotace

Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Seco Industries s. r. o.

Hlavním důvodem zvolení tohoto tématu byla možnost poznat práci s účetními výkazy a seznámit se s operacemi, které vedou k dobrému finančnímu řízení. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci podniku pomocí vybraných ukazatelů a poté interpretovat výsledné hodnoty. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy a metody použité k hodnocení výkonnosti. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na vybraný podnik.

V závěru práce jsou zmíněny nejdůležitější poznatky a návrhy opatření, které povedou ke zlepšení výkonnosti a finanční situace podniku.

Klíčová slova

Finanční analýza, poměrové ukazatele, vedení podniku, výkonnost podniku, zisk

(6)

Annotation

The Evaluation of Company's Performance based on the Selected Indicators

The bachelor thesis deals with the evaluation of the performance of the company Seco Industries Ltd. The main reason for choosing this topic was the opportunity to get to know the work with financial statements and get acquainted with operations that lead to successful financial management. The aim of the work is to evaluate the financial situation of the company by using selected indicators and then interpret the results. The theoretical part describes various concepts and methods used to evaluate the performance. In the practical part, these methods are applied to the selected company. In conclusion, the most important findings and proposals of measures that will improve the performance and financial situation of the company are mentioned.

Keywords

Company management, company’s performance, earnings, financial analysis, ratio indicators

(7)

Poděkování

Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucímu bakalářské práce Ing. Zdeňkovi Brabcovi, PhD. za připomínky a rady při psaní práce. Dále bych ráda poděkovala Ing. Jiřímu Zíkovi za poskytnutí informací a podkladů, ze kterých bakalářská práce vychází. Především děkuji mé rodině za veškerou podporu při celém studiu

.

(8)

11

Obsah

Úvod ... 15

1 Charakteristika pojmu výkonnost podniku ... 16

2 Charakteristika jednotlivých metod hodnocení výkonnosti podniku ... 20

2.1 Analýza pomocí absolutních ukazatelů ... 22

Horizontální analýza ... 22

Vertikální analýza ... 22

2.2 Rozdílové ukazatele ... 23

2.2.1 Čistý pracovní kapitál ... 23

2.3 Ukazatele zisku (EAT, EBT, EBIT, EBITDA)... 23

2.4 Poměrové ukazatele ... 25

2.4.1 Ukazatele rentability ... 25

2.4.2 Ukazatele likvidity ... 27

2.4.3 Ukazatele aktivity ... 28

2.4.4 Ukazatele zadluženosti ... 29

3 Hodnocení výkonnosti zvoleného podniku ... 32

3.1 O podniku... 32

3.2 Analýza pomocí absolutních ukazatelů ... 33

3.2.1 Horizontální analýza aktiv a pasiv... 34

3.2.2 Vertikální analýza aktiv a pasiv... 37

3.3 Analýza rozdílovými ukazateli ... 38

3.3.1 Čistý pracovní kapitál ... 38

3.4 Ukazatele zisku ... 39

3.5 Analýza poměrovými ukazateli ... 40

3.5.1 Analýza rentability ... 41

3.5.2 Analýza likvidity ... 42

3.5.3 Analýza aktivity ... 42

3.5.4 Analýza zadluženosti ... 44

Závěr ... 46

Seznam použité literatury ... 48

Seznam příloh ... 49

(9)

12

Seznam ilustrací

Obr. 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření ... 21 Obr. 2: Úrovně zisku ... 24 Obr. 3: Rozdělení tržeb Seco Industries s. r. o. dle zemí za rok 2018 ... 33

(10)

13

Seznam tabulek

Tab. 1: Zkrácená rozvaha aktiv (tis. Kč) ... 34

Tab. 2: Zkrácená rozvaha pasiv (tis. Kč) ... 34

Tab. 3: Horizontální analýza aktiv (tis. Kč) ... 35

Tab. 4: Horizontální analýza pasiv (tis. Kč) ... 36

Tab. 5: Vertikální analýza aktiv (%) ... 37

Tab. 6: Vertikální analýza pasiv (%) ... 38

Tab. 7: Analýza čistého pracovního kapitálu (tis. Kč) ... 38

Tab. 8: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) ... 39

Tab. 9: Úrovně zisku (tis. Kč) ... 40

Tab. 10: Analýza rentability (%) ... 41

Tab. 11: Analýza likvidity ... 42

Tab. 12: Analýza aktivity ... 43

Tab. 13: Analýza zadluženosti... 44

(11)

14

Seznam zkratek

ČPK čistý pracovní kapitál

DM dlouhodobý majetek

EAT (Earnings after Taxes) výsledek hospodaření po zdanění

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) zisk před úroky a zdaněním

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amostisation) výsledek hospodaření před úroky, odpisy a zdaněním

EBT (Earnings before Taxes) – zisk před zdaněním KFM krátkodobý finanční majetek

ROE (Return on Equity) – rentabilita vlastního kapitálu ROA (Return on Assets) – rentabilita aktiv

ROS (Return on Sales) – rentabilita tržeb VH výsledek hospodaření

(12)

15

Úvod

Tématem bakalářské práce je hodnocení výkonnosti zvoleného podniku pomocí vybraných ukazatelů. Zvoleným podnikem je Seco Industries s. r. o. Tento český podnik má dlouholetou tradici a je silným konkurentem na českém trhu. Seco Industries s. r. o. se zabývá výrobou zahradních traktorů pro sečení a sběr trávy. Dále podnik produkuje různé odlitky pro osobní a komerční automobily a železniční dopravu. Výsledné hodnoty a návrhy opatření by mohly podniku dopomoci k lepším výsledkům v dalších obdobích.

Teoretická část se zabývá vysvětlením jednotlivých metod hodnocení. Mezi použité ukazatele patří horizontální a vertikální analýza, rozdílové ukazatele, ukazatele zisku nebo také poměrové ukazatele. Jednotlivé metody byly vybrány tak, aby bylo na výkonnost podniku pohlíženo z více úhlů pohledu a také bylo možné sledovat vývoj položek v čase.

Některé ukazatele se navzájem doplňují.

Praktická část se zabývá představením vybraného podniku a hodnocením finanční výkonnosti. K tomu byla použita především finanční analýza, která sleduje hodnoty za sledované období 2015 - 2019. Data byla čerpána z účetních výkazů, a to z rozvah a výkazů zisku a ztráty. Výsledné hodnoty a jejich interpretace vypovídají o tom, jak si podnik vedl v minulosti. Management podniku se podle nich snaží provést opatření do budoucnosti.

(13)

16

1 Charakteristika pojmu výkonnost podniku

Pojem finanční výkonnost podniku se používá v souvislosti s vytvořením a zajištěním podmínek pro úspěšný rozvoj podniku a jeho budoucnosti. Základním dlouhodobým cílem je pro většinu podniků maximalizace tržní hodnoty podniku. (Hasprová, 2016)

Výkonnost podniku má nezastupitelnou pozici - je silným kritériem pro jeho konkurenční pozici a atraktivitu pro investory. Finanční síla je důležitá při určování silných a slabých stránek podniku. Finanční stabilita a výkonnost hrají hlavní roli při rozhodování v investiční oblasti, ale také v oblasti dividendové politiky, oblasti financování a společenské odpovědnosti. (Kubíčková, 2015)

Proč vůbec hodnotit podnik? Význam hodnocení výkonnosti podniku v posledních letech roste. Hlavním důvodem je, že se společnosti slučují, přeměňují, dostávají se do finanční tísně, krachují, zpřísňují se podmínky pro získání úvěru, investuje se do cenných papírů, manažeři a vlastníci jsou zodpovědnější v oblasti finanční situace jejich podniku.

(Vochozka, 2011)

Důvodů pro měření výkonnosti podniku je několik. Liší se podle toho, jaké informace chtějí znát jednotlivé zájmové skupiny. Např. vlastníky zajímá návratnost kapitálu, manažeři sledují technické vybavení podniku, kvalitu informačního systému, ze kterého získávají informace. Zaměstnanci se zajímají o pracovní podmínky, výši mezd a jistotu zaměstnání. Věřitelé chtějí mít jistotu, že jim budou splaceny závazky. Určité zájmy má i stát, např. dohlíží na řádné placení daní. (Hasprová, 2016)

K hodnocení podniku podnikem samotným, resp. managementem, dochází z důvodu potřeby samotného vedení. Management využívá hodnocení podniku jako zpětnou vazbu své činnosti. Dojde-li ke změně v podniku (prodej, prodej podílu v podniku, fúze, …), kupující i prodávající chce znát jeho hodnotu. Odborníci se přiklánějí k názoru, že hodnotou podniku není jeho cena na trhu, ale souhrn užitků daného účastníka obchodu.

Pokud je podnik určen k prodeji, aniž by byl znám zájemce, nemůže prodávající klást význam subjektivním aspektům a musí se držet spíše tržního ocenění, které je více objektivní. Hodnotit podnik mohou také externí subjekty, např. dodavatelé, odběratelé, banky, pojišťovny atd. Nejvíce se hodnocením zabývají banky a podobné finanční

(14)

17

instituce, protože podniku poskytují finanční prostředky. Každý zájemce o úvěr je důkladně prozkoumán, zda bude schopen závazky splácet. Nespornou výhodu mají banky v tom, že mají přístup k aktuálním informacím poskytnutých přímo hodnoceným podnikem. Zhodnotí tak podnik jako žadatele o úvěr s větší spolehlivostí než ostatní klienty. Pro odběratele je stabilní finanční situace svých dodavatelů důležitá z důvodu zajištění plynulého chodu výroby. (Vochozka, 2011)

Předpokladem úspěšného řízení finanční výkonnosti je měření. Jedná se o sledování efektivity podniku, jak plní své stanovené cíle a požadavky zainteresovaných stran.

V úspěšném plnění požadavků pomáhá měření výkonnosti lepší informovanost a efektivní rozhodování (jak strategické, tak operativní). Měření a následné hodnocení finanční výkonnosti umožňuje řídícím pracovníkům diskutovat a plánovat aktivy pro budoucí období. To vede k motivaci, upevnění vztahů mezi řídícími pracovníky a jejich podřízenými, poskytuje zpětnou vazbu zaměstnancům. Mezi základní důvody, proč měřit finanční výkonnost podniku patří zavedení a následné ověření podnikové strategie, ovlivňování chování zaměstnanců, komunikace a řízení podnikové výkonnosti. (Hasprová, 2016)

Pro úspěšné plnění stanovených cílů je zásadní najít vhodný systém měření. Je tu však několik problémů vyplývajících z měření výkonnosti podniku. Prvním z nich je, že se daný podnik porovnává sám se sebou. Tím se rozumí srovnávání dosaženého výsledku s plánovaným výsledkem nebo rozpočtem, aniž by podnik měl srovnání s konkurencí.

Bohužel srovnání s konkurencí je v reálném čase problematické, a proto se porovnává pouze s plánem nebo rozpočtem. Druhým problémem je, že podnik porovnává současný výsledek s tím minulým. Správné řízení se vztahuje k budoucnosti, je tedy snahou podniku zjistit, jaký přínos bude mít současné rozhodnutí v budoucnosti. Třetím problémem je, že ne všechny porovnávané podniky používají stejné kvantitativní metody. Dalším problémem může být zkreslování čísel. Posledním problémem je to, že systémy měření se nevyvíjejí tak rychle jako samotný podnik. To znamená, jak se podnik postupně vyvíjí, je nutné věnovat pozornost srovnání s konkurencí. Podnik si musí přesně určit, co chce sledovat. Také by si měl vymezit své slabé stránky, příležitosti a možná rizika. Riziko se netýká jen podniku jako celku, ale také jednotlivých lidí uvnitř. (Hasprová, 2016)

(15)

18

Pro úspěšné řízení podniku je také nezbytná analýza ekonomických jevů a procesů v podniku, v ekonomické praxi se využívá rozbor výkonnosti podniku. Společně s podnikovou statistikou, rozpočetnictvím, kalkulacemi a účetnictvím je rozbor výkonnosti podniku součástí informačních ekonomických disciplín. Rozbor využívá výstupů ekonomických disciplín zabývající se sběrem a tříděním dat a mění je na informace pro rozhodování a řízení podniku. (Synek, 2011)

Při rozboru výkonnosti je třeba rozlišovat výkonnost jako produkční sílu a výkonnost pro vlastníky, tedy výnosnost základního kapitálu. Důvodem jsou ukazatele, které ovlivňují výkonnost podniku. Tyto ukazatele ovlivňují také výkonnost podniku pro vlastníky.

Opačně to ale neplatí. Dále je nutné analyzovat ukazatele, které se podílejí na tvorbě produkční síly. Ukazatel produkční síly výsledek hospodaření před úroky a zdaněním (Earnings Before Interest and Taxes EBIT) vyjadřuje, jak management podniku dokáže zhodnotit majetek nezávisle na původu zdrojů krytí majetku. Rozbor má vysvětlit, proč hodnota EBIT není vyšší. Neřeší tedy jen jak velký je EBIT, ale i jakým způsobem bude rozdělen. Dělení záleží na kapitálové struktuře, struktuře cizích zdrojů, výši úroku cizích zdrojů a velikosti daňového zatížení. Též je nutné analyzovat ukazatele zobrazující finanční rovnováhu. Podnik musí být schopen hradit závazky, aby nebyla ohrožena jeho existence. (Synek, 2011)

Existuje několik faktorů, které ovlivňují finanční výkonnost podniku. Mezi hlavní patří lidský kapitál, kvalita a inovace výroby, velikost zakázek, podíl na trhu, ceny výrobků a velikost nákladů. Klíčovým faktorem jsou zaměstnanci, jejich výběr a výchova mohou zvýšit výkonnost. Cílem vedení podniku je zaměstnance správně motivovat k práci a dosáhnout toho, aby byli spokojeni. Dále by vedení mělo přizpůsobit svůj výrobek zákazníkům. Ve velké konkurenci musí podnik nabídnout výrobek, který je výhodnější než ten konkurenční, ale zároveň má kvalitní reklamu, poprodejní služby, poradenství apod.

Podnik musí být pružný a rychlý, aby snížil rizika při vývoji nových výrobků a vývoji poptávky. K tomu podniky využívají informační technologie. (Hasprová, 2016)

V současné době management podniku směřuje k provázání analýzy finanční výkonnosti podniku s hodnotovým řízením. To znamená, že cílem vedení je sjednotit cíle podniku, strategii a způsoby rozhodování managementu. Manažeři v současné době považují tradiční ukazatele za málo flexibilní, protože nejsou propojeny se strategií. Ukazatele

(16)

19

finanční výkonnosti vycházející z účetnictví stále zaujímají důležité místo v hodnocení výkonnosti podniků, i přesto, že v posledních letech se začaly používat ukazatele preferující spíše tržní hodnotu podniku. V současné době vznikají moderní finanční ukazatele, které mají za úkol odstranit vady tradičních ukazatelů a zároveň hodnotí podnik z hlediska kvantity ale i kvality. Všechna měřítka výkonnosti musí být nastavena tak, aby byl systém měření propojený a vyvážený. (Hasprová , 2016)

(17)

20

2 Charakteristika jednotlivých metod hodnocení výkonnosti podniku

Pojem finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných z účetních výkazů, zahrnuje v sobě hodnocení minulosti, současnosti a snaží se předpovědět budoucnost podniku. Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení podniku, protože poskytuje zpětnou vazbu managementu a snaží se odhalit chyby ve finančním hospodaření.

(Růčková, 2019)

Podle Breayleho (2012) dobří finanční manažeři plánují do budoucna. Snaží se zajistit, aby podnik měl dostatek peněz na splacení svých závazků, např. na placení daní nebo výplatu dividend. Také plánují, jaké investice bude podnik potřebovat a jak je bude financovat.

Aby byla finanční analýza provedena správně a daly se vytvořit plány do budoucna, k tomu je potřeba identifikovat, jací jsou zákazníci, dodavatelé, konkurenti, kvalita služeb apod. Dále je třeba zjistit míra finančních pochybností, které je třeba vyřešit. Mezi další faktory patří optimalizace stavu majetku, dluhů, výše nákladů a výnosů, ale také příjmů a výdajů. (Telecký, 2017)

Smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro rozhodování o fungování podniku.

Z výsledků lze vyvodit, zda je podnik finančně zdravý nebo je ve finanční tísni. Finanční zdraví vyjadřuje dobrou finanční situaci, podnik je schopen trvale dosahovat míry zhodnocení vloženého kapitálu, kterou investoři požadují. Opačnou situací je finanční tíseň, kdy má podnik problémy s likviditou. Finanční analýza nespadá pouze do finančního řízení, ale je také součástí marketingové SWOT analýzy, která má vliv na řadu rozhodovacích procesů. (Růčková, 2019)

Mezi základní cíle finančního řízení podniku patří finanční stabilita, ta má dvě základní kritéria. Prvním je schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený kapitál, tedy to, co je podstatou podnikání. Druhým kritériem je zajištění platební schopnosti podniku. Bez platební schopnosti nelze fungovat a předznamenává konec podnikatelské činnosti. (Růčková, 2019)

(18)

21

Finanční řízení má 3 základní funkce. První funkcí je získávání peněz a kapitálu, druhou je investování peněz a kapitálu a poslední funkcí je rozdělování zisku. (Kalouda, 2017)

Finanční analýza má význam uvnitř podniku, ukazuje zaměstnancům, kam směřovat hodnocení aktivity podniku nebo možné zaměření výroby. Vnější analýza může podmiňovat úvěrový nebo investiční potenciál firmy. Bez ohledu na původ analýz jsou nástroje téměř vždy stejné. Informace popisující finanční situaci podniku zajímají mnoho subjektů, které s ním přichází do styku. Především se jedná o investory, manažery, zaměstnance, banky a jiné věřitele, obchodní partnery, konkurenční podniky, auditory, daňové poradce, burzovní makléře, ale také státní orgány. (Růčková, 2019)

Na obrázku 1 lze vidět uživatele finanční analýzy a její zaměření. Např. věřitele zajímá především likvidita a zadluženost podniku.

Obr. 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková (2019).

Aby byla finanční analýza provedena úspěšně, je třeba používat kvalitní a komplexní vstupní data. Je však také nutné přihlédnout k postavení společnosti v rámci odvětví

uživatelé finanční analýzy formulace cílů

zaměření analýzy a výběr metod

ukazatele a jiné nástroje

management

provozní analýza

řízení zdrojů

ziskovost

vlastník

ziskovost

kapitálové výnosy

tržní ukazatele

věřitel

likvidita

zadluženost

(19)

22

a národního hospodářství. Data lze rozdělit na interní a externí. Za interní se považují ta data, která se bezprostředně dotýkají daného podniku. Ne vždy jsou tato data veřejná.

Základním zdrojem dat je účetní závěrka, především rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow. Dále lze data čerpat z vnitropodnikového účetnictví, podnikové statistiky, podkladů z úseku práce a mezd nebo vnitřní směrnice podniku. Za externí data se považují ta, která souvisí s podnikem, ale také jeho domácím i zahraničním okolím. Do této skupiny patří data plynoucí z mezinárodních a odvětvových analýz, analýz národního hospodářství, oficiálních statistik či burzovní informace z odborného tisku. (Růčková, 2019)

2.1 Analýza pomocí absolutních ukazatelů

Absolutními ukazateli se rozumí údaje zjištěné z účetních výkazů. Údaje z rozvahy vyjadřují stav k určitému časovému okamžiku, jsou to tedy stavové veličiny. Údaje vyjadřující vývoj v čase se nazývají tokové veličiny, jsou součástí cash flow a výkazu zisku a ztráty. Absolutní ukazatele se používají především k analýze vývojových trendů jednotlivých položek účetních výkazů (horizontální analýza) a k analýze struktury účetních výkazů (vertikální analýza). (Hrdý, 2016)

Horizontální analýza

Pomocí horizontální analýzy lze zjistit, o kolik se jednotlivé položky změnily oproti předešlému období. Postupy horizontální analýzy jsou založeny na metodách popisné statistiky. Horizontální se nazývá proto, že srovnává stejný absolutní ukazatel v rámci jednoho řádku rozvahy nebo výsledovky. Lze využít absolutní ukazatele, procentní ukazatele nebo indexy. Cílem analýzy je tedy změřit a zjistit intenzitu pohybů jednotlivých veličin, proto je nutné použít údaje za několik po sobě jdoucích období. (Kubíčková, 2015)

Vertikální analýza

Vertikální analýza vyjadřuje objem jednotlivých položek účetních výkazů jako procentní podíl na celkovém objemu. Prostřednictvím ukazatelů vertikální analýzy lze vyjádřit i vývoj zkoumaných veličin v čase. To dovoluje doplnit údaje a závěry horizontální analýzy. Zobrazení struktury umožňuje další srovnání v různých obdobích ale i mezi podniky. (Kubíčková, 2015)

(20)

23

2.2 Rozdílové ukazatele

Rozdílové ukazatele představují rozdíl dvou absolutních ukazatelů, slouží k analýze a řízení finanční situace podniku se zaměřením na jeho likviditu. Tyto ukazatele jsou někdy označovány jako fondy finančních prostředků. Mezi nejvýznamnější patří čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky. (Knápková, 2017)

2.2.1 Čistý pracovní kapitál

Hrubým pracovním kapitálem se rozumí oběžná krátkodobá aktiva. Čistý pracovní kapitál (dále jen ČPK) je objem oběžných aktiv snížený o objem krátkodobých závazků. Tedy o tu část oběžných aktiv, která je vázána na úhradu krátkodobých závazků. Pojem „čistý“

znamená, že je z finančního hlediska očištěn od nutnosti vystoupení z procesů podniku a je k dispozici pro další užití. Pojem „pracovní“ vyjadřuje jeho pohyblivost a různorodost, dá se tedy použít pro mnoho účelů. Úkolem finančního řízení je optimalizovat výši jednotlivých složek a zajistit plynulý průtok mezi jednotlivými formami, ale také zjišťovat potřeby a pružně doplňovat zdroje financování těchto aktiv. Kladný čistý pracovní kapitál bude tehdy, je-li objemoběžných aktiv vyšší než krátkodobé závazky, tzn. že část aktiv podnik nebude muset vydat na úhradu závazků splatných do jednoho roku. Často je interpretován jako „ochranný polštář“ pro případ neočekávané potřeby likvidních prostředků. Čistý pracovní kapitál v záporné výši je tehdy, je-li objem oběžných aktiv nižší než krátkodobé závazky, tzn. že bude třeba použít i část stálých aktiv v případě potřeby uhradit krátkodobé závazky. Výpočet čistého pracovního kapitálu je znázorněn v rovnici 1.

(Kubíčková, 2015)

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏𝑒ž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (1)

2.3 Ukazatele zisku (EAT, EBT, EBIT, EBITDA)

Údaj o výsledku hospodaření je jedním z nejdůležitějších údajů účetních výkazů. V jeho výši se odráží kvalita a efektivnost všech procesů podniku za dané období. Je zjišťován jako rozdíl mezi výnosy a náklady, výsledkem je zisk nebo ztráta. Zisk je ve výkazu zisku a ztráty uváděn ve dvou složkách, a to provozní a finanční. Na tvorbě zisku by se měla podílet především provozní činnost. Pro účely zdanění se provozní a finanční výsledek slučuje do výsledku hospodaření (dále jen VH), který je základem pro stanovení daně

(21)

24

z příjmu. Pro výpočet poměrových ukazatelů se nejčastěji používá zisk před zdaněním (Earnings before Taxes EBT) a zisk před zdaněním včetně úroků (Earnings before Interest and Taxes EBIT). (Kubíčková, 2015)

Zisk je ve finanční analýze považován za charakteristiku finančního zdraví. Dále je měřítkem úspěšnosti podniku, motivací podnikatelské činnosti, odměnou za podnikání a rizika s ním spojených. Z pohledu manažerů je zisk výnosem vlastníků. Z pohledu vlastníků je formou zhodnocení vložených prostředků a zdrojem výplaty dividend.

Nedostatkem zisku je jeho vypovídací schopnost, protože nezobrazuje toky peněžních prostředků, které jsou pro zajištění existence podniku nejdůležitější. (Kubíčková, 2015)

Na obrázku 2 lze vidět jednotlivé úrovně zisku a položky, které zisk zmenšují – očišťují.

Obr. 2: Úrovně zisku

Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková (2019).

Čistý zisk (Earnings after Taxes - EAT)

Čistý zisk představuje konečný výsledek činnosti pro vlastníky, který je využívám při posuzování rentability vlastního kapitálu. Jedná se o zisk po splnění daňové povinnosti, který podnik rozdělí mezi vlastníky a podnik. (Kubíčková, 2015)

výsledek hospodaření před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA)

- odpisy dlouhodobého majetku

výsledek hospodaření před úroky a zdaněním (EBIT)

- nákladové úroky

výsledek hospodaření před zdaněním (EBT)

- daň z příjmu

výsledek hospodaření po zdanění (EAT)

(22)

25

Čistý zisk před zdaněním (Earnings before Taxes - EBT)

Představuje výkon podniku za účetní období před stanovením daňové povinnosti. Je důležitou veličinou při srovnávání mezi podniky. Je důležitý také při srovnání výkonů podniku v čase, protože daňové zatížení může být rozdílné v různých časových obdobích.

(Kubíčková, 2015)

Zisk před zdaněním a úroky (Earnings before Interest and Taxes - EBIT)

Měří efekt podnikatelské činnosti bez ohledu na strukturu financování a na míru zdanění.

Je považován za komplexní ukazatel výkonu, používá se především při měření rentability celkového kapitálu. (Kubíčková, 2015)

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amostisation - EBITDA)

Tato úroveň zisku se používá pro odhad objemu peněžních prostředků, které jsou výsledkem ve sledovaném období. Přesto, že jde o odhad nepřesný, používá se při hodnocení investičních projektů. (Kubíčková, 2015)

2.4 Poměrové ukazatele

Analýza poměrovými ukazateli je nejčastěji používaná metoda pro hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku. Nejpoužívanější je zřejmě proto, že vychází z účetních výkazů, které jsou veřejně dostupné. Tato analýza používá pro hodnocení vzájemný poměr dvou nebo více položek účetních výkazů. Poměrové ukazatele lze rozdělit do dvou skupin:

provozní a finanční. Provozní ukazatele vyjadřují a měří výkonnost podniku vzhledem k úrovni využívání disponibilních prostředků. Finanční ukazatele vyjadřují a měří finanční podmínky hospodaření podniku, např. závislost na cizích zdrojích, schopnost hradit závazky, schopnost zhodnocovat vložené prostředky. (Kubíčková, 2015)

2.4.1 Ukazatele rentability

Rentabilita je jedním z nejdůležitějších ukazatelů finančního zdraví podniku, označuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Obecně je rentabilita vyjadřována poměrem zisku k vloženému kapitálu. Při výpočtu je nutné uvažovat zisk na různých úrovních (EAT, EBT, EBIT) a vynaložené

(23)

26

prostředky (vlastní kapitál, celkový kapitál). Tato omezení je třeba brát v úvahu při výpočtu a interpretaci ukazatele rentability a jeho srovnání v čase i mezi podniky. Tyto ukazatele budou nejvíce zajímat akcionáře a potenciální investory. (Růčková, 2019)

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity - ROE)

Tento ukazatel slouží investorům nebo vlastníkům ke zjištění, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos odpovídající riziku investice. Se ziskem se porovnává pouze vlastní kapitál, zisk je zde uvažován na úrovni po zdanění, protože představuje konečný efekt, který přináší kapitál jeho vlastníkům. Hodnocení rentability vlastního kapitálu je pouze přibližné, protože v podmínkách využívání cizího kapitálu je těžké odlišit efekt vlastního a cizího kapitálu. Růst ukazatele může znamenat zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu nebo pokles úročení cizího kapitálu. Výpočet ROE je znázorněn rovnicí 2. (Kubíčková, 2015)

𝑅𝑂𝐸 = 𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 (2)

Ukazatel celkového kapitálu (Return on Assets - ROA)

Tento ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. Poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly pořízeny. Celkovým kapitálem se rozumí veškerý vložený kapitál (krátkodobé a dlouhodobé závazky, vlastní kapitál). Pokud ukazatel vychází z čistého zisku, představuje schopnost managementu využít celková aktiva ve prospěch vlastníků. Způsob výpočtu je zobrazen v rovnici 3. (Hrdý, 2016)

𝑅𝑂𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (3)

Rentabilita tržeb (Return on Sales - ROS)

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Vyjadřuje, kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. Tržby představují tržní ohodnocení výkonů podniku za určité časové období. Platí, čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe. Na druhou stranu, nízká hodnota ukazatele doprovázená rychlým obratem zásob a vysokým objemem tržeb může být příznivější než opačná situace. Jak lze vidět v rovnici 4, ROS lze vypočítat jako podíl zisku po zdanění k tržbám.

(Hrdý, 2016)

(24)

27 𝑅𝑂𝑆 = 𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 (4)

2.4.2 Ukazatele likvidity

Likvidita je schopnost podniku uhrazovat závazky. Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku. Likvidita a solventnost spolu úzce souvisí, obě jsou podmíněny likvidností aktiv. Likvidnost aktiv je schopnost transformovat aktiva na peněžní formu. Může být vysoká i nízká, záleží na době a obtížnosti přeměny aktiv a finanční ztrátě při této přeměně – čím kratší je doba zpeněžení tím je likvidnost větší. V praxi se ustálily tři stupně likvidity: běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. (Hrdý, 2016) (Mařík, 2018)

Ukazatel okamžité likvidity

Okamžitá likvidita (1. stupně) je nejpřísnější ukazatel likvidity, protože poměřuje nejlikvidnější složky oběžných aktiv s krátkodobými závazky. Ukazatel vyjadřuje okamžitou schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky. Výpočet je znázorněn v rovnici 5. (Kubíčková, 2015)

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (5)

Ukazatel pohotové likvidity

Ukazatel pohotové likvidity (2. stupně) vyjadřuje schopnost hradit závazky bez prodeje zásob, které jsou považovány za nejméně likvidní zdroj. Ukazatel by měl nabývat hodnoty v rozmezí 1 - 1,5. Pokud je výsledek menší než 1, podnik musí spoléhat na případný prodej zásob. Tento stupeň likvidity lze vypočítat dle rovnice 6, a to jako podíl oběžných aktiv (snížený o zásoby) a krátkodobých závazků. (Knápková, 2017)

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 (2. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě) =𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (6)

Ukazatel běžné likvidity

Běžnou likviditou (3. stupně) se rozumí schopnost podniku uhradit do jednoho roku splatné závazky. Hodnota tohoto ukazatele vypovídá, kolikrát převyšují oběžná aktiva objem krátkodobých závazků. Čím vyšší výsledná hodnota, tím vyšší schopnost zachování

(25)

28

likvidity. Likvidita 3. stupně představuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků.

Způsob výpočtu je zobrazen v rovnici 7. (Kubíčková, 2015) 𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 (3. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě) = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (7)

2.4.3 Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované prostředky. Nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů a aktiv nebo dobu obratu. Rozbor těchto jednotek slouží především k hledání odpovědi na otázku, jak hospodařit s aktivy a jaký vliv má finanční hospodaření na výnosnost a likviditu podniku. (Růčková, 2019)

Obrat aktiv

Obecně platí, že čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Minimální hodnota je 1, pokud je nižší, značí to neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití.

Obrat aktiv je výsledkem podílu tržeb a celkových aktiv, jak lze vidět v rovnici 8.

(Knápková, 2017) 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (8)

Obrat dlouhodobého majetku

Hodnota tohoto ukazatele posuzuje využití dlouhodobého majetku (dále jen DM), může však být ovlivněna mírou odepsaností majetku, to znamená, že výsledek je při stejné výši tržeb lepší v případě odepsanosti majetku. Pokud podnik využívá ve velké míře leasingové financování, je hodnota značně nadhodnocena. Obrat dlouhodobého majetku se počítá dle rovnice 9 jako podíl tržeb a dlouhodobého majetku. (Knápková, 2017)

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑀 (9)

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob udává dobu nutnou k tomu, aby peněžní fondy přeměnily přes výrobky a zboží zpět do peněžní formy. Pro posouzení ukazatele je důležitý vývoj v čase. Výpočet je znázorněn v rovnici 10. Pro zjištění doby obratu zásob se vydělí průměrný stav zásob náklady, to celé krát 360 dnů v roce. (Knápková, 2017)

(26)

29 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 360 (10)

Doba obratu pohledávek

Doba obratu pohledávek je doba, kdy je kapitál ve formě pohledávek. Vyjadřuje období mezi okamžikem prodeje na obchodní úvěr a okamžikem obdržení platby od odběratele.

Dle rovnice 11, výsledek získáme podílem mezi průměrným stavem zásob a tržbami, to celé se vynásobí 360, aby výsledek vyšel ve dnech. (Knápková, 2017)

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 360 (11)

Doba obratu závazků

Tímto ukazatelem se měří doba, za kterou jsou průměrně krátkodobé závazky hrazeny nebo také kolikrát je možné z dosažených tržeb uhradit krátkodobé závazky. Dobu obratu závazků lze vypočítat podle rovnice 12 jako podíl mezi krátkodobými závazky a tržbami, celý zlomek se vynásobí 360, aby byl výsledek počet dnů. (Kubíčková, 2015)

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 360 (12)

2.4.4 Ukazatele zadluženosti

Pojem zadluženost představuje situaci, kdy podnik používá k financování aktiv cizí zdroje, má tedy dluh. V ekonomické realitě není možné, aby velké podniky financovaly veškerá svá aktiva jen z vlastního nebo naopak jen z cizího kapitálu. Použití výhradně vlastního kapitálu s sebou přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak při financování výhradně z cizích zdrojů by bylo obtížné prostředky získat, dále to také neumožňuje zákon. Účelem této analýzy je tedy hledání optimální kapitálové struktury.

Existují různé pohledy na kapitálovou strukturu dle zájmu, nejpodstatnější jsou pohledy akcionářů a věřitelů. Akcionáři nesou riziko v závislosti na rozsahu dluhového financování. Čím větší je podíl dluhového financování, tím rizikovější je investování do akcií. Riziko věřitele je tím vyšší, čím vyšší je podíl cizího kapitálu na kapitálu celkovém.

Pokud si podnik znovu a znovu půjčuje, roste riziko neplnění závazků a věřitelé by od takového podniku měli požadovat vyšší úrokové sazby. (Růčková, 2019)

(27)

30 Ukazatel věřitelského rizika

Tento ukazatel je považován za základní, vyjadřuje se jím celková zadluženost podniku.

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Ukazatel je nutné posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností a také strukturou cizího kapitálu. Jak je zobrazeno v rovnici 13, celkovou zadluženost lze získat výpočtem podílu cizího kapitálu z celkových aktiv. (Růčková, 2019)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (13)

Koeficient samofinancování

Tento ukazatel je doplňkovým k ukazateli věřitelského rizika, je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů. Koeficient samofinancování vyjadřuje, jakým podílem jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Koeficient samofinancování se vypočítá jako podíl vlastního kapitálu z celkových aktiv. Tento výpočet je zobrazen v rovnici 14. (Růčková, 2019)

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í = 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (14)

Ukazatel finanční páky

Ukazatel finanční páky je převrácená hodnota koeficientu samofinancování. Výsledná hodnota vypovídá o tom, kolikrát celkové zdroje převyšují vlastní. Čím vyšší je hodnota, tím nižší je podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích a vyšší je míra zadlužení. Tím větší silou působí finanční páka na výnosnost vlastního kapitálu. Způsob výpočtu je znázorněn v rovnici 15. (Kubíčková, 2015)

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑦 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 (15)

Ukazatel úrokového krytí

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost vytvářet zdroje na úhradu úroků. Poskytuje informace akcionářům o tom, zda je podnik schopen splácet úroky. Také poskytuje informace věřitelům, jak jsou zajištěny závazky z přijatých úvěrů a půjček. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím má podnik větší schopnost splácet úvěry a úroky. Podnik tak označujeme za

(28)

31

důvěryhodný. Jak lze vidět v rovnici 16, úrokové krytí představuje podíl mezi ziskem před úroky a zdaněním a nákladovými úroky. (Kubíčková, 2015)

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í = 𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 (16)

(29)

32

3 Hodnocení výkonnosti zvoleného podniku

Tato kapitola se zabývá samotným hodnocením výkonnosti podniku Seco Industries s. r. o.

pomocí vybraných ukazatelů jako jsou např. ukazatele zisku, rentability, zadluženosti apod. Také je zde zmíněna právní forma podniku, historie, činnost, odběratelé nebo jednotlivé země, kam podnik exportuje.

3.1 O podniku

Seco Industries s. r. o. je česká firma s výrobním závodem v Jičíně, zaměstnává zhruba 600 zaměstnanců ve třech samostatných provozech. (Seco Industries, 2020)

Historie firmy sahá až do roku 1888, kdy pan František Knotek založil v Jičíně továrnu na výrobu hospodářských strojů a nářadí Knotek a spol. V roce 1945 byl podnik znárodněn a začleněn do národního podniku Agrostroj. O pět let později, v té době už s názvem Agrostroj Jičín, se podnik začal specializovat na stroje pro sklizeň obilovin, pícnin a okopanin. V roce 1967 byla zahájena výroba vložených válců pro spalovací motory, o pár let později byl podnik přejmenován na Agrozet Jičín k. p. Poté byl podnik zprivatizován a zařazen do 2. vlny kupónové privatizace. S rokem 2002 přišel opět nový název, tentokrát Seco GROUP a. s. Postupně se produkce začala soustředit slévárenskou a strojírenskou výrobu, výrobu nástrojů a modelů. Podnik dodává zahradní traktory společnosti EMAK a vložené válce společnosti Scania. Na začátku roku 2017 proběhla fúze společností Vinohradská servisní s. r. o. a Seco GROUP a. s. Vznikla tak současná společnost Seco Industries s. r. o. Dlouhá historie a s ní spojená tradiční jakost výrobků podniku zajišťuje pozici na trhu. Prioritou je vlastní technický vývoj strojů založený na jejich vysoké kvalitě, spolehlivosti a robustnosti, kterými se snaží převýšit konkurenci.

(Seco Industries, 2020)

Seco Industries s. r. o. vyrábí zahradní traktory pro sečení a sběr trávy. Ve slévárně podnik produkuje přesné odlitky z tvárné litiny pro osobní a komerční automobily a železniční dopravu. Dále se zde odlévají a obrábí vložené válce pro naftové motory významných světových značek v oblasti nákladních automobilů, autobusů a velké zemědělské techniky.

V nástrojárně vyrábí modelová zařízení, jaderníky, raznice, zápustky, ohýbačky, postupové nástroje, přípravky kontrolní, obráběcí, svařovací, nízkotlaké a tlakové formy na odlévání slitin hliníku. (Seco Industries, 2020)

(30)

33

Podnik dosahuje ročních tržeb přes 1,2 mld korun ročně. Významnou část produkce exportuje do zahraničí. Mezi dlouhodobé odběratele patří podniky Scania, Zetor, AGCO, Valeo, Gnutti, Neapco, Forez, Jopp, Pentas nebo také Škoda Auto. (Seco Industries, 2020)

Na obrázku 2 lze vidět rozdělení tržeb podle zemí za rok 2018. Větší část produkce putuje do zahraničí, pouhých 24 % produkce zůstává v České republice. Mezi největší odběratele patří Švédsko, Francie, Německo, Finsko, dále také Maďarsko, Polsko a Itálie.

(Seco Industries, 2020)

Obr. 3: Rozdělení tržeb Seco Industries s. r. o. dle zemí za rok 2018 Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od Seco Industries s. r. o.

3.2 Analýza pomocí absolutních ukazatelů

K výpočtu zmíněných ukazatelů slouží údaje v níže uvedené tabulce 1 a tabulce 2.

Zdrojem dat jsou účetní výkazy podniku Seco Industries s. r. o. Pro účely výpočtu ukazatelů byly vytvořeny zkrácené formy účetních výkazů. Rozvahu v plném rozsahu lze najít v příloze A. V roce 2015 byly peněžní prostředky zařazeny v krátkodobém finančním majetku (dále jen KFM), ne jako samostatná položka rozvahy, jako tomu bylo v dalších letech.

24

14

9,5 11,1 7,2

6,3 5,6

5,3

17

Rozdělení tržeb podle zemí

ČR Švédsko Francie Německo Finsko Maďarsko Polsko Itálie ostatní

(31)

34 Tab. 1: Hodnota vybraných aktiv (tis. Kč)

Aktiva 2015 2016 2017 2018 2019

Dlouhodobý majetek 326 828 333 954 370 329 360 979 462 124

Nehmotný 2 778 1 322 3 484 4 151 3 724

Hmotný 324 050 332 632 366 845 356 828 458 400

Oběžná aktiva 441 168 433 311 489 431 439 450 418 004

Zásoby 220 401 203 307 244 175 242 345 259 448

Krátkodobé pohledávky 171 121 170 209 188 858 187 948 151 645

KFM 36 848 20 223 21 241 0 0

Peněžní prostředky - 39 563 35 157 9 157 6 911

Časové rozlišení 4 954 4 168 4 750 3 282 5 768

Aktiva celkem 772 950 771 433 864 510 803 711 885 896

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů Seco Industries s. r. o.

Tab. 2: Hodnota vybraných pasiv (tis. Kč)

Pasiva 2015 2016 2017 2018 2019

Vlastní kapitál 437 487 443 313 302 895 304 788 342 607 Základní kapitál 314 649 314 649 200 000 200 000 200 000

Kapitálové fondy 2 372 2 372 19 389 0 0

VH minulých let 49 450 119 845 20 232 77 075 110 378

VH běžného období 41 016 6 447 63 274 27 713 32 229

Cizí zdroje 335 463 326 095 557 954 490 417 534 957

Dlouhodobé závazky 15 145 16 959 209 068 159 463 193 989 Krátkodobé závazky 215 658 309 136 348 886 330 954 340 968

Časové rozlišení 0 2 025 3 661 8 506 8 332

Pasiva celkem 772 950 771 433 864 510 803 711 885 896

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů Seco Industries s. r. o.

3.2.1 Horizontální analýza aktiv a pasiv

Horizontální analýza je v tomto případě provedena v absolutních změnách. Touto metodou bude sledován vývoj položek rozvahy v časové řadě od roku 2015 do roku 2019.

(32)

35 Tab. 3: Horizontální analýza aktiv (tis. Kč)

Aktiva 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

DM 7 126 36 375 -9 350 101 145

Nehmotný -1 456 2 162 667 -427

Hmotný 8 582 34 213 -10 017 101 172

Oběžná aktiva -7 857 56 120 -49 981 -21 446

Zásoby -17 094 40 868 -1 830 17 103

Kr. pohledávky -912 18 649 -910 -36 303

KFM -16 625 1 018 -21 241 0

Peněžní prostředky 39 563 -4 406 -26 000 -2 246

Časové rozlišení -786 582 -1 468 2 486

Aktiva celkem -1 517 93 077 -60 799 82 185

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů Seco Industries s. r. o.

Horizontální analýza aktiv je zobrazena v tabulce 3, vyjadřuje změny jednotlivých položek oproti předchozímu období. Celková aktiva mají ve sledovaném období kolísavou tendenci. Největší změna proběhla mezi lety 2016/2017, kdy byla velikost změny celkových aktiv 93 077 000 Kč, a to především díky vysoké hodnotě zásob a dlouhodobého hmotného majetku.

Největší změna u dlouhodobého majetku nastala v letech 2018/2019, kdy oproti předchozímu období hodnota vzrostla o 101 145 000 Kč. Velký podíl na změně měl dlouhodobý hmotný majetek s celkovou změnou 101 172 000 Kč, oproti tomu hodnota nehmotného majetku se snížila o 427 000 Kč. Důvodem změny je výstavba nové haly a nákup příslušného vybavení. Dlouhodobý majetek podniku je tvořen z převážné části hmotným majetek, který zahrnuje stavby a stroje, což je u tohoto odvětví běžné.

U oběžných aktiv proběhla největší změna v letech 2016/2017 ve výši 56 120 000 Kč, podíl na tom měla především změna stavu zásob a krátkodobých pohledávek. Navýšení pohledávek souvisí se situací v roce 2016. Každý rok je odlišný a různí zákazníci mají různé doby splatnosti a různé požadavky. Navýšení zásob je dáno předvýrobou žacích traktůrků pro tuzemský prodej na následující rok. V prvních měsících roku 2017 měl

(33)

36

podnik velký požadavek na zahraniční prodej, tuzemsko by nestačili pokrýt. Zároveň byl také požadavek z Francie na velké dodávky mulčerů. Tyto stroje byly vyrobeny na konci roku 2016. Do roku 2017 stav oběžných aktiv roste, je to zapříčiněno i tím, že se prodlužuje doba obratu pohledávek.

Velký nárůst zaznamenalo časové rozlišení v letech 2018/2019, a to o 2 486 000 Kč.

Důvod byl stejný jako u dlouhodobého majetku, a to výstavba nové haly. Podnik zaplatil stavební firmě v roce 2018, hala se dostavěla na začátku roku 2019. Teprve v tomto roce ji podnik začne odepisovat.

Tab. 4: Horizontální analýza pasiv (tis. Kč)

Pasiva 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Vlastní kapitál 5 826 -140 418 1 893 37 819

Základní kapitál 0 -114 649 0 0

Kapitálové fondy 0 17 017 -19 389 0

VH minulých let 70 395 -99 613 56 843 33 303

VH běžného období -34 569 56 827 -35 561 4 516

Cizí zdroje -9 368 231 859 -67 537 44 540

Dlouhodobé závazky 1 814 192 109 -49 605 34 526

Krátkodobé závazky 93 478 39 750 -17 932 10 014

Časové rozlišení 2 025 1 636 4 845 -174

Pasiva celkem -1 517 93 077 -60 799 82 185

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů Seco Industries s. r. o.

Horizontální analýza pasiv je zobrazena v tabulce 4. Celková pasiva mají ve sledovaném období kolísavou tendenci. Největší nárůst zaznamenal v letech 2016/2017 hodnotu 93 077 000 Kč.

U vlastního kapitálu proběhla největší změna v letech 2016/2017, kdy se jeho hodnota snížila o 140 418 000 Kč. Od té doby má ukazatel rostoucí tendenci. Největší podíl na hodnotě vlastních zdrojů má základní kapitál, který se v tomto období snížil o 114 649 000 Kč. Důvodem byla změna společníků a výše uvedená změna názvu společnosti. Dalším faktorem, který ovlivnil výši vlastního kapitálu, je výsledek hospodaření běžného období,

(34)

37

který byl v roce 2017 nejvyšší, a to v hodnotě 63 274 000 Kč. Meziročně tak vzrostl o 56 827 000 Kč.

Co se týče cizích zdrojů, největší změny podnik dosáhl v letech 2016/2017 se změnou 231 859 000 Kč. Velký podíl na dosažené hodnotě mají dlouhodobé závazky, které se zvýšily o 192 109 000 Kč. Jedním z důvodů tohoto zvýšení je fúze společností Vinohradská servisní s. r. o. a Seco GROUP a. s., kdy k 1.1.2017 vznikla společnost Seco Industries s. r. o. Navýšení dlouhodobých závazků představuje úvěr, který měla společnost Vinohradská servisní s. r. o. Podíl na tom také mají krátkodobé závazky, jejichž hodnota se ustáleně drží zhruba okolo 300 mil. Kč. Je to zapříčiněno dlouhou dobou splatnosti závazků u některých zákazníků.

Časové rozlišení zaznamenalo největší změnu v letech 2017/2018, kdy meziročně vzrostl o 4 845 Kč.

3.2.2 Vertikální analýza aktiv a pasiv

Vertikální analýza aktiv a pasiv je zobrazena v tabulkách 5 a 6, vyjadřuje podíl hodnoty jednotlivých položek k hodnotě celkových aktiv. Výsledky analýzy jsou vyjádřeny v procentech.

Tab. 5: Vertikální analýza aktiv (%)

Aktiva 2015 2016 2017 2018 2019

DM 42,28 43,29 42,84 44,91 52,16

Oběžná aktiva 57,08 56,17 56,61 54,68 47,19

Časové rozlišení 0,64 0,54 0,55 0,41 0,65

Aktiva celkem 100 100 100 100 100

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů Seco Industries s. r. o.

V tabulce 5 lze vidět procentuální podíl jednotlivých položek na hodnotě celkových aktiv.

Dlouhodobý majetek tvoří více než polovinu aktiv. Vzhledem k odvětví je tato hodnota v pořádku, podnik ke své produkci potřebuje nejen haly, ale také příslušné stroje a zařízení.

Kromě roku 2019 byl podíl oběžných aktiv nadpoloviční, v roce 2015 byla oběžná aktiva

(35)

38

nejvyšší hodnoty, a to 57,08 %. Od roku 2017 se tato hodnota snižuje. Časové rozlišení je ve všech letech téměř nevýznamnou položkou na hodnotě celkových aktiv.

Tab. 6: Vertikální analýza pasiv (%)

Pasiva 2015 2016 2017 2018 2019

Vlastní kapitál 56,60 57,47 35,04 37,92 38,67

Cizí zdroje 43,40 42,27 64,54 61,02 60,39

Časové rozlišení 0 0,26 0,42 1,06 0,94

Pasiva celkem 100 100 100 100 100

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů Seco Industries s. r. o.

V tabulce 6 lze vidět složení pasiv. Od roku 2015 do roku 2016 byla hodnota vlastního kapitálu větší než hodnota cizích zdrojů. Důvodem byla vyšší hodnota základního kapitálu.

Jak již bylo zmíněno, v roce 2017 proběhla změna vlastníků a tím se změnil i základní kapitál. Ten se změnil výrazně, z 314 649 000 Kč na 200 mil. Kč. Od roku 2017 jsou naopak cizí zdroje vyšší než zdroje vlastní. Časové rozlišení tvoří téměř nevýznamnou položku na hodnotě celkových pasiv, stejně tak, jako tomu bylo u aktiv.

3.3 Analýza rozdílovými ukazateli

Rozdílové ukazatele se vypočítají jako rozdíl určité položky aktiv a určité položky pasiv.

Tato analýza se používá především k řízení likvidity podniku.

3.3.1 Čistý pracovní kapitál

V tabulce 7 jsou zaznamenány výsledky výpočtu čistého pracovního kapitálu. U výsledků čistého pracovního kapitálu platí, že čím vyšší je výsledná hodnota, tím vyšší je platební schopnost podniku.

Tab. 7: Analýza čistého pracovního kapitálu (tis. Kč)

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019

ČPK 225 510 124 175 140 545 108 496 77 036

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů Seco Industries s. r. o.

(36)

39

Ve sledovaném období je výsledek ČPK kladný, podnik má tedy tzv. ochranný polštář.

Největší „polštář“ měl podnik v roce 2015 v hodnotě 225 510 000 Kč. Pozitivní je, že za sledované období je tato hodnota vždy kladná. Pokud by byla hodnota v následujících letech záporná, podnik bude nucen prodat část stálých aktiv, aby byl schopen uhradit své závazky.

3.4 Ukazatele zisku

Ukazatele zisku jsou jedním ze základních ukazatelů, jsou zde vyjádřeny jednotlivé úrovně zisku. Ty poté slouží k výpočtu dalších ukazatelů. Pro účel výpočtu byla vytvořena zkrácená forma účetního výkazu. Výkazy zisku a ztráty v plném rozsahu lze najít v přílohách B a C. Tabulka 8 slouží k výpočtu ukazatelů zisku.

Tab. 8: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (tis. Kč)

Položky 2015 2016 2017 2018 2019

Tržby 1 250 983 1 222 059 1 292 301 1 220 076 1 050 030

Odpisy 38 790 41 694 35 685 37 768 37 171

Nákladové úroky 3 400 3 416 5 205 6 917 4 832

EBT 49 905 11 659 77 214 29 352 38 794

Daň z příjmů 8 889 5 212 13 940 1 639 6 565

EAT 41 016 6 447 63 274 27 713 32 229

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů Seco Industries s. r. o.

Jak lze vidět v tabulce 9, vývoj ukazatele zisku je ve sledovaném období proměnlivý.

Od roku 2018 má rostoucí tendenci.

References

Related documents

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení výkonnosti vybraného podniku pomocí finanční a strategické analýzy, které byly základem pro vytvo ení konceptu Balanced

Půjčky od mateřské společnosti jsou sice vysoké z důvodu povodní a následném stěhování podniku, kdy v daném období výrazně narostly, ale jejich hodnota se

Pro hodnocení finanční situace podniku byly využity elementární metody – analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatel rentability, aktivity,

V případě nákladů s dlouhodobými účinky, které představují zhodnocení podniku a investici do budoucna, přestože jsou vykázány jako náklady běžného období,

Toto zhodnocení je v práci provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou následně doplněné o moderní komplexní metody hodnocení

Tato dimenze je měřitelná pomocí poměrových nebo relativních ukazatelů (Kocmanová, 2013). 1) definuje „výkonnost podniku jako systém měření souboru ukazatelů

V této části je provedena nejprve horizontální a vertikální analýza rozvahy, následuje analýza výkazu zisku a ztráty. Analýza cash flow není provedena z

Lze využít také ukazatel ekonomické přidané hodnoty vyjadřující výkonnost podniku z pohledu hodnocení dle hlediska činnosti managementu při využití