• No results found

Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů"

Copied!
49
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů

Bakalářská práce

Studijní program: B6208 – Ekonomika a management

Studijní obor: 6208R175 – Ekonomika a management služeb Autor práce: Dominika Kumstýřová

Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Liberec 2017

(2)
(3)
(4)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto pří- padě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vyna- ložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

(5)

Poděkování

Děkuji vedoucímu mé bakalá ské práce Ing. Zdeňku Brabcovi, Ph. D. za věnovaný čas, odborné rady a p ipomínky, které mi poskytl během zpracování této práce a také vedení podniku Hodiná ství.cz s. r. o. za poskytnuté informace.

(6)

Anotace

Cílem této bakalá ské práce je hodnocení výkonnosti podniku dle vybraných ukazatel . V úvodu práce jsou definovány základní pojmy a metody finanční analýzy, které jsou následně aplikovány na podnik Hodiná ství.cz s. r. o. Na základě výstup z této finanční analýzy je zhodnocena finanční situace podniku a jeho vývoj od začátku podnikání v roce 2011 do roku 2015.

Klíčová slova

výkonnost podniku, finanční analýza, finanční ukazatele, účetnictví, účetní výkazy

(7)

Annotation

The aim of this bachelor thesis is to evaluate business performance by using selected indicators. At the beginning of the thesis the basic concepts and methods of financial analysis are defined. Subsequently selected ratios are applied to the company Hodiná ství.cz s. r. o.

Based on the results of this financial analysis financial situation of the company and its development since the foundation in 2011 to the year 2015 is evaluated.

Key words

business performance, financial analysis, financial ratios, accounting, financial statements

(8)

8

Obsah

Úvod ... 11

1 Výkonnost podniku ... 12

1.1 Shareholder a stakeholder value ... 13

1.2 Význam mě ení výkonnosti ... 14

1.3 Kritéria mě ení výkonnosti ... 14

1.3.1 Hodnotová kritéria ... 15

1.3.2 Koncepce Balanced Scorecard ... 15

2 Finanční analýza ... 17

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu ... 17

2.1.1 Účetnictví ... 18

2.1.2 Ostatní data podnikového informačního systému ... 18

2.1.3 Externí data ... 19

2.2 Metody finanční analýzy ... 19

2.2.1 ůnalýza absolutních ukazatel ... 20

2.2.2 ůnalýza rozdílových ukazatel ... 20

2.2.3 ůnalýza poměrových ukazatel ... 21

2.2.4 ůnalýza soustav ukazatel ... 25

3 Hodiná ství.cz s. r. o. ... 29

3.1 Analýza absolutních ukazatel ... 30

3.1.1 Horizontální analýza absolutních ukazatel ... 30

3.1.2 Vertikální analýza absolutních ukazatel ... 34

3.2 ůnalýza rozdílových ukazatel ... 36

3.2.1 Čistý pracovní kapitál ... 36

3.2.2 Čisté pohotové prost edky ... 36

3.3 ůnalýza poměrových ukazatel ... 37

3.3.1 Ukazatele rentability ... 37

3.3.2 Ukazatele aktivity ... 38

3.3.3 Ukazatele zadluženosti ... 40

3.3.4 Ukazatele likvidity ... 41

Závěr ... 43

(9)

9

Seznam ilustrací

Obrázek 1: Du Pont rozklad ... 26

Obrázek 2: Vývoj obchodní marže ... 32

Obrázek 3: Vývoj osobních nákladů ... 32

Obrázek 4: Vývoj výsledků hospodaření a daně z příjmů ... 33

Obrázek 5: Struktura aktiv ... 34

Obrázek 6: Struktura pasiv ... 34

Obrázek 7: Vývoj čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových prostředků ... 37

Obrázek 8: Vývoj ukazatelů rentability ... 38

Obrázek 9: Vývoj ukazatelů aktivity ... 39

Obrázek 10: Vývoj ukazatelů zadluženosti ... 40

Obrázek 11: Vývoj ukazatelů likvidity ... 41

Seznam tabulek

Tabulka 1: Vývoj aktiv ... 30

Tabulka 2: Vývoj pasiv ... 31

Tabulka 3: Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát ... 35

Tabulka 4: Vývoj čistého pracovního kapitálu ... 36

Tabulka 5: Vývoj čistých pohotových prostředků... 36

Tabulka 6: Ukazatele rentability ... 37

Tabulka 7: Ukazatele aktivity ... 39

Tabulka 8: Ukazatele zadluženosti ... 40

Tabulka 9: Ukazatele likvidity ... 41

Tabulka 10: Rozvahy Hodiná ství.cz s. r. o. v tis. K... 47

Tabulka 11: Výkazy zisk a ztrát Hodiná ství.cz s. r. o. v tis. Kč ... 48

(10)

10

Seznam použitých zkratek

ČPK – čistý pracovní kapitál ČPP – čisté pohotové prost edky

EAT (Earnings after Taxes) – zisk po zdanění

EBIT (Earnings before Interest and Taxes ) – zisk p ed zdaněním a úroky

EVA (Economic Value Added) – ekonomická p idaná hodnota PPF – peněžně pohledávkový fond

ROA (Return on Assets) – rentabilita aktiv

ROCE (Return on Capital Employed) – rentabilita investovaného kapitálu ROE (Return on Equity) – rentabilita vlastního kapitálu

ROI (Return on Investment) – rentabilita investic ROS (Return on Sales) – rentabilita tržeb

(11)

11

Úvod

Tato bakalá ská práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraného podniku. Jelikož v současnosti se ekonomické prost edí neustále mění a globalizuje, tak i na podniky jsou kladeny stále větší nároky. Konkurence mezi podniky roste a udržet si pozici na trhu je pro každý podnik stále obtížnější. Pro je nezbytné, aby se podniky zamě ily na zvyšování vlastní výkonnosti a efektivity využívání zdroj . ů právě k tomu slouží finanční analýza. Pomocí finanční analýzy m že podnik zkoumat, jak si vedl v minulosti, v jaké situaci se nachází nyní, ale také m že prognózovat budoucí vývoj. Díky správnému finančnímu ízení a plánování m že podnik p edejít vážným problém m.

V první části práce jsou popsány základní charakteristiky hodnocení výkonnosti podniku, definice pojmu, význam, kritéria hodnocení a vysvětlení koncepce Balanced Scoredcard.

Další kapitola je již věnována charakteristice jednotlivých metod finanční analýzy. Jsou identifikovány základní skupiny ukazatel a samotná metodika výpočt . Z těchto informací poté vychází praktická část.

Druhá část práce je věnována samotné finanční analýze podniku Hodiná ství.cz s. r. o.

P edmětem podnikání tohoto podniku je prodej hodiná ského sortimentu a poskytování služeb s hodiná stvím a zlatnictvím spojených. Podnik má kamennou prodejnu v Jičíně a také provozuje internetový obchod. Současní jednatelé podnik odkoupili v roce 2011, bude tedy zkoumáno období prvních let p sobení 2011 – 2015.

Nejprve byla provedena horizontální a vertikální analýza základních účetních výkaz – rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ze kterých je možné vyčíst základní informace o hospoda ení podniku a jeho vývoj ve sledovaném období. Následuje rozbor nejužívanějších rozdílových ukazatel , které také poskytují d ležité informace o rozložení aktiv a pasiv podniku. Pro ucelené informace o vývoji podniku však bylo nezbytné provést analýzu poměrových ukazatel . Byly použity základní skupiny ukazatel – rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Další nemohly být, vzhledem k právní formě podniku, použity.

Závěrem byl na základě získaných informací popsán vývoj podniku a zhodnocena jeho aktuální finanční situace.

(12)

12

1 Výkonnost podniku

Úspěch každého podniku závisí na jeho výkonnosti a následné konkurenceschopnosti.

V dnešní době, kdy jsou podnikatelské podmínky ovlivňovány adou technických, ekonomických, sociálních či politických změn, je kladen velký d raz na její neustálé zvyšování a usměrňování tak, aby bylo dosaženo žádoucího stavu. Díky tomuto tlaku se podniky začaly zabývat mě ením a následným ízením výkonnosti (Neumaierová, 2002).

V souvislosti s monitorováním a ízením výkonu a výkonnosti podniku je nejprve nutné tyto dva pojmy odlišit. Výkon lze definovat jako výsledek určité činnosti. M že mít hmotnou i nehmotnou podobu. Tento termín je využíván v adě obor , ať už ve zdravotnictví, biologii, fyzice či sportu. Z ekonomického hlediska lze výkon vnímat nap íklad jako výkon pracovníka, to jak plní svoji pracovní náplň a úkoly. Dále je možné o výkonu uvažovat jako o výkonu podniku. Z tohoto hlediska je výkonem to, co podnik vyrábí či poskytuje (Vodáková, 2016).

Výkon podniku lze dělit na interní a externí. Dosažení externího výkonu je dle Fibírové a spol. (2007) hlavní smysl podnikatelské činnosti. Externí výkon podniku je definován jako výkon, který je p izp soben požadavk m zákazník m a je prodáván za tržní ceny. Peněžním vyjád ením externího výkonu je výnos. Hlavní výnosy podniku tvo í tržby za prodej zboží, výrobk či služeb, tržby za prodej materiálu, atd. Druhy výnos závisí na charakteru podnikatelské činnosti. Výnos se v účetnictví zachycuje jako p ír stek peněžních prost edk či pohledávek za odběrateli a zároveň dochází ke zvýšení vlastního kapitálu díky zvýšení výsledku hospoda ení. Lze tedy íci, že externí výkon podniku zvyšuje jeho hodnotu.

Informace o výnosech podniku mohou uživatelé účetních dat nalézt ve výkazu zisku a ztráty (Vodáková, 2016).

Zatímco výkon lze popsat jako výsledek činnosti, výkonnost je celý proces k dosažení stanovených cíl . Pro ízení podniku je lepší sledovat výkonnost než pouhé finální výkony.

V souvislosti s podnikem definuje Kislingerová (2009, s. 15) výkonnost jako: „schopnost jednotky v ekonomickém či průmyslovém prostředí dosahovat určitých výsledků po určitou dobu. Tyto výsledky by měly být na základě určitých kritérií srovnatelné s výsledky jiných podniků“. Mě ení výkonnosti podniku závisí také na tom, podle koho bude výkonnost posuzována, podle jakých kritérií bude výkonnost posuzována a jaká bude zvolena strategie k dosažení vybraného cíle (Vodáková, 2016).

(13)

13

1.1 Shareholder a stakeholder value

Každý podnik je spjat s množstvím r zných stran a každá z nich má jiný zájem. Shareholder a stakeholder value eší, čí zájmy postavit na první místo p i ízení podniku. Stakeholders jsou všechny zainteresované strany, mezi které pat í shareholders neboli akcioná i, potenciální investo i, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, vě itelé, atd. Neznamená však, že určitá strana bude mít prospěch na úkor jiné, protože jedinou cestou, jak zvýšit stakeholder value je maximalizace shareholder value. Pro efektivní fungování podniku je nutná spokojenost všech stran (Neumaierová, 2002).

Je samoz ejmé, že hodnota podniku je pro jednotlivé shareholdery r zná. Každý shareholder tuto hodnotu posuzuje podle toho, co do podniku vložil a jak se jeho investice zhodnotila.

Zvláštním investorem je majitel podniku, který do podnikání vkládá mimo jiné i sv j podnikatelský záměr a strategii, bez kterých by podnik v bec nemohl vzniknout. Svým záměrem vlastník p edpovídá budoucí velikost hodnoty vytvo ené podnikem. Cenu zdroj pro jednotlivé shareholdery určuje trh. Spot ebu a množství zdroj určuje vlastník (Neumaierová, 2002).

Stakeholde i jsou odměňováni jako první a teprve to, co zbude, náleží vlastník m. M že to být zisk, ale také ztráta. Jelikož shareholde i nesou největší riziko spojené s podnikáním, tak požadují i odpovídající výnos. Podle toho, jak je podnik úspěšný, získá podnikatel vyšší či nižší výnos. Pokud jsou výnosy nízké a neexistuje možnost na jeho zvýšení, měl by shareholder podnikání opustit a své peníze investovat jinde (Neumaierová, 2002).

Zákazníci jako jediní ze stakeholder p ímo vytvá ejí tržby. Proto je nezbytné, aby podnik uspokojoval jejich požadavky a zájmy. Musí také dbát na kvalitu nabízených produkt či služeb, ceny, dodací lh ty, atd. (Neumaierová, 2002).

Zaměstnance zajímá p edevším výše jejich mezd a schopnost zaměstnavatele ocenit a odměnit jejich p ínosy do podnikání. Dále také posuzují, jestli pracují ve vyhovujících podmínkách, zda mají určitou pravomoc, atd. (Neumaierová, 2002).

Vě itelé nesou také určité riziko. Pokud se podnik stane p edlužený a nebude moci dostát svým závazk m i p esto, že jsou vě itelé odměňování p ednostně p ed vlastníky, znamená to pro ně komplikace a mohou poté chtít opustit koalici stakeholder (Neumaierová, 2002).

(14)

14

1.2 Význam měření výkonnosti

Zkoumání výkonnosti a její mě ení je velmi d ležité pro chod každého podniku.

Monitorování výkonnosti má nap íklad velký vliv na ízení zaměstnanc , neboť jeho výstupy se dají využít pro usměrňování chování lidí pot ebným směrem (Vodáková, 2016). Většina velkých podnik má v současnosti vymezené zvláštní oddělení zabývající se controllingem, které pomáhá udržet podnik ve správném směru. Stará se o to, aby byly dosaženy stanovené cíle (Ž rková, 2007). D vod proč provádět mě ení výkonnosti je ale celá ada.

Mezi hlavní d vody a význam mě ení výkonnosti pat í uchovávání údaj . Mě ení výkonnosti umožňuje úschovu informací a charakteristik o podniku k určitému okamžiku nebo za určité období vývoje. Tyto informace se dají v budoucnosti jednoduše dohledat a mohou být využity pro další analýzy (Wagner, 200ř).

Mě ení výkonnosti také umožňuje porovnávání charakteristik několika podnik , a to jak časové, tak i věcné. Umožňuje také porovnávání charakteristik jednoho podniku v r zných fázích vývoje (Wagner, 2009).

Další význam mě ení výkonnosti je podpora objektivního vnímání podniku a minimalizování subjektivního smyslového vnímání podniku. Mě ení také umožňuje pomocí technických nástroj zachytit i takové charakteristiky, které smysly post ehnout nelze (Wagner, 2009).

Výstupy mě ení výkonnosti také umožňují osobám, které nejsou p ímou součástí podniku nebo nemají možnost ho p ímo pozorovat, aby si jednoduše udělali p edstavu o jeho fungování a jeho finančním zdraví (Wagner, 2009). Mezi takové uživatele pat í nap íklad konkurenční podniky, obchodní partne i, státní orgány, atd.

Výsledky mě ení mohou také sloužit jako d kazní prost edek ve sporu. Lze podle nich nap íklad posoudit, zda určitý jev nastal či nikoliv, za jakých podmínek, atd. (Wagner, 2009).

1.3 Kritéria měření výkonnosti

Hlavním cílem mě ení výkonnosti je p ispět k dosažení plánovaných cíl podniku. Objektem mě ení výkonnosti se m že v rámci daného podniku stát proces nebo činnost, majetková položka, lidské zdroje, atd. ůle nejčastěji se jedná o mě ení výkonnosti podniku jako celku.

Kritéria výkonnosti eší, jak vyjád it a ohodnotit p ínos z existence podniku (Fibírová, Šoljaková, 2005).

(15)

15

1.3.1 Hodnotová kritéria

Kritériem výkonnosti v tržní ekonomice, kde podnik vznikl rozhodnutím vlastníka a je v jeho soukromém vlastnictví, je rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return of Equity). Tento ukazatel p edstavuje míru zhodnocení vlastního kapitálu a je ovlivněn ziskovostí výnos , obratem aktiv a zp sobem financování podnikání. Mezi další ukazatele rentability pat í nap íklad rentabilita aktiv (ROů – Return on Assets) nebo rentabilita investic (ROI – Return On Investment). Nevýhodou těchto ukazatel je však jejich jednostranné zamě ení a omezená vypovídací schopnost (Vodáková, 2016).

Proto bývají tyto ukazatele rentability doplňovány komplexnějšími ukazateli, které vycházejí z p edpokladu, že cílem podniku není r st zisku, ale r st celkové hodnoty. Nejznámějším ukazatelem je ekonomická p idaná hodnota (EVů – Economic Value Added). Ekonomická p idaná hodnota p edstavuje rozdíl mezi hospodá ským výsledkem p ed úroky a po zdanění a náklady na kapitál (Fibírová, Šoljaková, 2005).

Výhodou těchto finančních mě ítek je zejména jednoduché získávání informací, protože většinu z nich m žeme nalézt v účetnictví. Další výhodou je jejich snadné analyzování a pomě ování. Na druhou stranu nedostatkem je jejich statický charakter, orientace na krátkodobou výkonnost, závislost na zp sobu účtování nebo nezohledňování rizika investování (Fibírová, Šoljaková, 2005).

1.3.2 Koncepce Balanced Scorecard

Zlomovou koncepcí pro mě ení výkonnosti podniku je Balanced Scorecard. Tato koncepce nevyužívá pouze finanční ukazatele, ale analyzuje r zné podnikové oblasti a poskytuje tak komplexní p ehled o fungování a výkonnosti daného podniku (Fibírová, Šoljaková, 2005).

Správně sestavený Balanced Scorecard by měl definovat cíle v r zných oblastech tak, aby bylo možné je mě it a sledovat jejich provázanost. Zároveň by tyto cíle měly jít komplexně ídit a ově ovat. Balanced Scorecard popisuje vztahy mezi výstupními mě ítky a silami, kterými jich bylo dosaženo. Jednoduše ečeno popisuje vztahy mezi p íčinami a d sledky.

Mezi základní oblasti pat í hodnotová, zákaznická, oblast perspektivy interních proces a oblast učení se a r stu. Je d ležité, aby poslání a strategie podniku byly promítnuty do všech těchto perspektiv a aby byly vyvážené (Vodáková, 2016).

P íprava Balanced Scorecard začíná u vrcholového managementu podniku, který musí stanovit strategie a ty následně p evést do konkrétních strategických cíl . Nejčastěji se

(16)

16

nejprve definují finanční cíle, poté cíle v zákaznické oblasti a následně se p ejde k interním proces m. V oblasti učení se r stu se nap íklad rozhoduje, do jakých rekvalifikací či informačních technologií budou investovány peníze, atd. Na sestavení modelu Balanced Scorecard by měl spolupracovat celý kolektiv. Jen tak je dosaženo nejlepších výsledk a zároveň jsou všichni odpovědní za jeho realizaci (Vodáková, 2016).

Dalším nezbytným bodem je komunikace se zaměstnanci. Všichni zaměstnanci podniku na všech úrovních by měli být seznámeni se zvolenými strategiemi a cíli a měly by pro ně být srozumitelné. ů právě propojení strategického plánování s operativním je jednou z výhod koncepce Balanced Scorecard. Jedním z hlavních p ínos je však změna v oblasti učení se a r stu. Správně sestavený a realizovaný Balanced Scorecard by měl být založen na opakovaných vztazích p íčin a d sledk . To znamená, že probíhá neustálý dialog mezi vedením podniku a všemi zaměstnanci (Vodáková, 2016).

(17)

17

2 Finanční analýza

Finanční analýza má klíčový význam p i hodnocení výkonnosti podniku a jeho konkurenceschopnosti. Je to metoda, která podniku umožňuje získat p edstavu o jeho finančním zdraví a zároveň p ináší informace o potenciálních rizicích, které vyplývají z budoucího fungování podniku (Vochozka, 2011). R čková (2015, s. ř) definuje finanční analýzu jako: „systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech“.

Hlavním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetnictví. To sice podává p esné peněžní údaje, ale tyto hodnoty se vztahují pouze k jednomu časovému okamžiku. ůby tyto data mohla být využita pro hodnocení celkového finančního zdraví podniku a poskytovala kompletní informace o p íčinných souvislostech mezi jevy a umožňovala další srovnání, tak musí být dále zpracovány a podrobeny finanční analýze. Ta totiž hodnotí jak firemní minulost, současnost, tak i p edpovídá budoucí finanční podmínky (R čková, 2015).

Finanční analýza však nespadá pouze do finančního ízení, ale ovlivňuje firmu jako celek.

M že být nap íklad součástí marketingové SWOT analýzy a p ipravuje podklady pro r zné rozhodovací procesy (R čková, 2015).

P edmětem finanční analýzy m že být jakákoliv podnikatelská činnost. V běžné praxi je však zbytečné zpracovávat celkovou analýzu, proto je nejprve nutné zohlednit cílovou skupiny, pro kterou budou výsledky analýzy zpracovávány. Každá skupina má totiž jiné požadavky a zajímá se o jiné finanční ukazatele. Čím p esnější jsou cíle finanční analýzy, tím mají výsledky lepší vypovídací schopnost (R čková, 2015).

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu

Správná volba zdroj a podklad pro finanční analýzu je základem pro zpracování kvalitní analýzy. Data musí být p edevším správná, ale také co nejvíc komplexní, aby výsledky analýzy nebyly nijak zkreslené a měly pot ebnou vypovídací schopnost o finančním zdraví podniku (R čková, 2015). Zdroje dat se dělí do t í skupin: data z účetnictví, ostatní data podnikového informačního systému a externí data (Kubíčková, 2015).

(18)

18

2.1.1 Účetnictví

Hlavním zdrojem jsou data z účetní závěrky, které podniky sestavují v souladu se zákonem o účetnictví. Součástí závěrky jsou rozvaha, výkaz zisk a ztrát, p íloha, p ehled o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu.

Rozvaha je účetní výkaz, který bilančně zachycuje stav majetku a použitých zdroj jeho financování k určitému datu. Zpravidla se sestavuje k poslednímu dni každého roku. P i analýze rozvahy se sleduje p edevším stav a vývoj bilanční sumy, struktura aktiv, její vývoj a p imě enost velikosti jednotlivých položek, struktura pasiv, její vývoj, podíl vlastního kapitálu a úvěru (R čková, 2015).

Výkaz zisk a ztrát podává p ehled o nákladech, výnosech a výsledku hospoda ení za určité období. V České republice se nejčastěji využívá vertikální forma, kde je výsledek hospoda ení dělen na provozní, finanční, výsledek hospoda ení za účetní období p ed zdaněním a po zdanění. ůnalýza výkazu zisku a ztrát zkoumá, jak jednotlivé položky ovlivňují výsledek hospoda ení a celkovou ziskovost podniku (R čková, 2015).

P íloha účetní závěrky vysvětluje a doplňuje některé informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obsahuje nap íklad popis účetní jednotky, její název, sídlo, právní formu, pr měrný počet zaměstnanc , informace o p jčkách a úvěrech, zp soby oceňování, atd. Některé vybrané účetní jednotky musí jako součást p ílohy sestavovat p ehled o peněžních tocích neboli výkaz cash flow. Ten poskytuje p ehled o p íjmech a výdajích podniku za dané období.

Zachycuje peněžní toky – p ír stky a úbytky peněžních prost edk v hotovosti, včetně cenin, peněžní prost edky na účtech a peníze na cestě, a peněžních ekvivalent . Slouží jako nástroj k posouzení likvidity podniku. Vybrané účetní jednotky také musí p ikládat p ehled o změnách vlastního kapitálu. (R čková, 2015).

Kromě těchto hlavních účetních výkaz mohou být použity dokumenty manažerského účetnictví, výroční zprávy, atd.

2.1.2 Ostatní data podnikového informačního systému

Kromě dat z hlavních účetních výkaz mohou být pro finanční analýzu také použity informace ze zpráv vrcholového vedení podniku, ze zpráv vedoucích pracovník či auditor , ale také z firemních statistik. Tyto statistiky zpracovávají data o určitém ekonomickém prvku, jako nap íklad o zásobách a jejich vývoji, produkci, tržbách, zaměstnanosti, atd.

(19)

19

Dalším zdrojem dat z podnikového informačního systému mohou být také údaje z vnit ních směrnic a evidencí, mzdových či jiných p edpis a dalších (Knápková, 2013).

2.1.3 Externí data

Externí data jsou většinou využívána externími analytiky, kte í musí pracovat s ve ejně p ístupnými informacemi. Nevýhodou těchto dat však často bývá jejich neúplnost a omezenost (Knápková, 2013).

Jako zdroj mohou být použity nap íklad analýzy Ministerstva pr myslu a obchodu České republiky, které zve ejňuje analýzy jednotlivých ekonomických odvětví. Tyto informace slouží podnik m pro srovnání své finanční pozice a výkonnosti v rámci odvětví. Dále mohou být jako zdroje externích dat využívány články z odborného tisku a jiných médií, Statistické ročenky, databáze, obchodní rejst ík či údaje z kapitálového trhu (Mrkvička, 2006).

2.2 Metody finanční analýzy

Správná volba metod finanční analýzy je klíčová pro získání spolehlivých závěr . P i výběru je d ležité mít na paměti t i hlavní faktory: účelnost, nákladnost a spolehlivost. Konkrétně zda metoda odpovídá p edem stanovenému cíli, zda je stanoven správný rozsah a rozpočet a zda je k dispozici dostatek kvalitních dat (R čková, 2015).

Velmi d ležitou roli hraje také časové hledisko. Je nezbytné od sebe rozlišovat stavové a tokové veličiny a jednotlivé hodnoty správně adit do časových ad. Jen tak lze získat objektivní výsledky (R čková, 2015). Metody finanční analýzy lze dělit na elementární metody a vyšší metody.

Elementární metody využívají pro úpravu a zpracování absolutních dat z finančních výkaz základní aritmetické operace. Tyto metody jsou jednoduché a nenáročné na výpočty a v praxi jsou nejrozší enější. Na druhou stranu nezohledňují více faktor najednou a výpověď o finančním zdraví podniku m že být zkreslená. Do elementárních metod se adí analýza absolutních ukazatel , analýza rozdílových ukazatel , analýza poměrových ukazatel a analýza soustav ukazatel (Kubíčková, 2015).

Vyšší metody finanční analýzy jsou založeny na náročnějších matematických a statistických postupech a tím zvyšují vypovídací schopnost účetních výkaz . Člení se na matematicko- statistické metody a nestatistické metody (Kubíčková, 2015). Těmito metody se však v práci nebudeme dále zabývat.

(20)

20

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů

ůnalýza absolutních ukazatel nebo také stavových ukazatel využívá údaje, které jsou p ímo obsaženy v základních účetních výkazech. Zahrnuje p edevším horizontální a vertikální analýzu (R čková, 2015).

Horizontální analýza neboli analýza trend se zabývá změnami absolutních ukazatel v čase.

Změny se zaznamenávají nap íklad pomocí r zných index (nap . o kolik procent se jednotlivé položky změnily oproti minulému roku) či diferencí (nap . o kolik se jednotlivé položky změnily v absolutních číslech). D ležité je vytvá ení dostatečně dlouhých časových

ad, aby nedocházelo ke zkresleným výsledk m (R čková, 2015).

Vertikální analýza neboli procentní rozbor se zabývá vnit ní strukturou absolutních ukazatel . Tento zp sob umožňuje srovnávat r zná období a společnosti r zných velikostí. Pomě uje jednotlivé položky výkaz ke zvolenému základu (R čková, 2015). P i analýze rozvahy bývají většinou jednotlivé položky vyjád eny jako procento z celkových aktiv či pasiv.

Ve výkaz zisk a ztrát se jako základ obvykle berou celkové výnosy nebo tržby.

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů

Rozdílové ukazatele vznikají rozdílem mezi souhrnem určitých krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv. Nejužívanější skupinou ukazatel jsou fondy finančních prost edk - pracovní kapitál, čisté pohotové prost edky a čistý peněžně pohledávkový fond (Kubíčková, 2015).

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je nejčastěji využívaným rozdílovým ukazatelem. Vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. P edstavuje oběžnou část aktiv očištěnou o ty závazky, které bude nutné v nejbližší době zaplatit. Lze také íct, že se jedná o tu část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými zdroji. Slouží jako indikátor platební schopnosti podniku. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím vyšší je likvidita podniku.

(1)

Čisté pohotové prostředky (ČPP) na rozdíl od ČPK vychází pouze z nejlikvidnějších aktiv.

Počítá se jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prost edky a okamžitě splatnými závazky.

Pohotové peněžní prost edky jsou peníze v hotovosti a na běžných účtech. Někdy jsou sem

(21)

21

zahrnovány také směnky, šeky, krátkodobé termínové vklady, krátkodobé cenné papíry, atd.

Výhodou tohoto ukazatele je neprovázanost s oceňovacími technikami podniku.

(2)

Peněžně pohledávkový fond (PPF) je st ední cestou mezi ČPK a ČPP, neboť jsou p i výpočtu z oběžných aktiv vyloučeny zásoby a odečteny krátkodobé závazky a nelikvidní pohledávky.

(3)

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů

ůnalýza poměrových ukazatel je považována za jádro finanční analýzy. Vychází výhradně z údaj ze základních účetních výkaz , které jsou ve ejně dostupné. Proto je i tato metoda vhodná pro externí analytiky. Poměrové ukazatele lze dle Vochozky (2011) dělit do několika skupin: ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a ukazatele kapitálového trhu.

2.2.3.1 Ukazatele rentability

Ukazatele rentability mě í schopnost podniku vytvá et nové zdroje a dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Tyto ukazatele slouží k hodnocení celkové efektivnosti podniku.

P edstavují poměr hospodá ského výsledku k aktiv m, kapitálu nebo tržbám. Mezi nejužívanější ukazatele pat í rentabilita investovaného kapitálu, rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu nebo rentabilita tržeb (Vochozka, 2011). Pro hodnocení ukazatel rentability nejsou stanoveny žádné doporučené hodnoty ani rozmezí, v jakých by se namě ené hodnoty měly pohybovat. Platí však, že čím vyšší hodnoty, tím lépe.

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed) ukazuje, jak efektivní byly investice z dlouhodobého hlediska. Pro výpočet se používá zisk p ed zdaněním a úroky (EBIT - Earnings before Interest and Taxes) (Brealey, 2012).

(4) Rentabilita aktiv (ROA) je jeden z klíčových ukazatel rentability. Pomě uje zisk p ed zdaněním s celkovými aktivy investovanými do podnikání. Informuje, jak byl zhodnocen celkový vložený kapitál bez ohledu na to, zda byl financován z vlastních či cizích zdroj . Vyjad uje tak celkovou efektivnost podniku.

(22)

22

(5)

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjad uje hodnotu vytvo enou vlastník kapitálem.

Slouží k hodnocení toho, zda kapitál p ináší dostatečný výnos vzhledem k investorskému riziku. Je d ležité, aby byl výnos vyšší než úroky, které by mohl investor obdržet z jiné formy investování. Tento ukazatel je d ležitý pro rozhodování o struktu e zdroj podniku.

(6)

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) hodnotí, jak efektivně podnik využívá všechny své prost edky. Na rozdíl od rentability investovaného kapitálu a aktiv, rentabilita tržeb používá pro výpočet čistý zisk nebo zisk po zdanění (EAT - Earnings after Taxes). To je výsledek hospoda ení za účetní období, který je již po zdanění (Brealey, 2012).

(7)

2.2.3.2 Ukazatele aktivity

Ukazatele p edstavují schopnost podniku využívat své finanční prost edky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. P i nízkém stavu aktiv p ichází podnik o tržby a naopak p i vysokém stavu aktiv vznikají zbytečně vysoké náklady.

Mezi tyto ukazatele pat í ukazatel obratu aktiv, obratu dlouhodobého majetku, obratu zásob, doby obratu zásob, doby splatnosti pohledávek (Vochozka, 2011).

Obrat aktiv vyjad uje celkový obrat k celkovým aktiv m. Pokud je jeho hodnota nízká, svědčí to o nízké aktivitě podniku a je nutné zvýšit prodeje nebo se vzdát části majetku.

D ležité je srovnání s podniky ze stejného odvětví.

(8)

Obrat dlouhodobého majetku mě í efektivitu využívání jednotlivých částí dlouhodobého majetku. Nízká hodnota značí nedostatečné využití majetku a mělo by následovat omezení firemních investic.

(9) Obrat zásob ukazuje, kolikrát je každá zásoba prodána a znovu naskladněna.

(23)

23

(10)

Doba obratu zásob vyjad uje pr měrný počet dn , kdy jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spot eby či prodeje.

(11)

Doba splatnosti pohledávek udává počet dn mezi vystavením faktury za prodej výrobk či zboží a úhradou. Doba inkasa pohledávek by neměla být vyšší, než jsou stanovené platební podmínky. Pokud odběratelé neplatí své závazky včas je nutné provést opat ení k nápravě a zlepšit tak vymáhání pohledávek.

(12)

2.2.3.3 Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti zkoumají, jak podnik využívá k financování aktiv cizí zdroje.

Podstatou je nalezení optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. Obecně platí, že vlastní kapitál by měl být vždy vyšší než cizí. Použití cizích zdroj ale m že být i prospěšné, pokud podnik nezatěžuje vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je únosná pouze v p ípadě vysoké rentability. Hlavními ukazateli jsou dva ukazatele zadluženosti – debt equity a debt ratio a ukazatel úrokového krytí (Vochozka, 2011).

Zadluženost I. označováná také jako míra zadluženosti neboli debt equity ukazuje rozložení cizích zdroj a vlastního kapitálu. Většinou se za základní bezpečnou míru zadlužení bere 40% cizího kapitálu a 60% vlastního. Tento ukazatel využívají p edevším banky, které na jeho základě hodnotí možnosti poskytnutí úvěru podniku.

(13)

Zadluženost II. označovaná také jako celková zadluženost neboli debt ratio vyjad uje míru vě itelského rizika a charakterizuje tak finanční úroveň podniku. Vysoké hodnoty jsou rizikem pro vě itele a m že být pro podnik obtížné získat další bankovní úvěr.

(14)

(24)

24

Úrokové krytí neboli interest coverage posuzuje zadluženost pomocí schopnosti podniku splácet úroky. Ukazuje, kolikrát vyprodukovaný zisk p evyšuje placené úroky.

(15)

2.2.3.4 Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity p edstavují schopnost podniku uhradit včas své platební závazky a jsou d ležitým faktorem pro dlouhodobé financování podniku. Likvidita na sebe však váže finanční prost edky v aktivech a proto je nutné naleznout optimální výši. Mezi základní ukazatele pat í běžná likvidita, pohotová likvidita a hotovostní nebo také peněžní likvidita (Vochozka, 2011).

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazk . Mě í, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku v p ípadě, kdy všechna promění v peněžní prost edky. Hodnota by se měla pohybovat v intervalu 1,6 – 2,5. Neměla by klesnout pod hodnotu 1.

(16)

Pohotová likvidita nezahrnuje zásoby, takže vyjád ení schopnosti podniku dostát svým krátkodobým závazk m je o něco p esnější. Doporučená hodnota se pohybuje v intervalu 0,7 – 1,0. Pokud je hodnota 1, podnik je schopen dostát závazk m bez prodeje svých zásob.

(17)

Hotovostní neboli peněžní likvidita je ze všech ukazatel nejp esnější. Hodnotí schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky v daný okamžik. Pro výpočet se používají peněžní prost edky v pokladnách, na běžných účtech ale také prost edky v podobě krátkodobých cenných papír . Doporučená hodnota by se měla pohybovat okolo 0,2.

(18)

(25)

25

2.2.3.5 Ukazatele kapitálového trhu

Ukazatele kapitálového trhu na rozdíl od p edchozích skupin poměrových ukazatel pracují s tržními hodnotami. Tyto ukazatele jsou d ležité zejména pro investory z hlediska hodnocení návratnosti investovaných prost edk . Mezi hlavní ukazatele pat í účetní hodnota akcie, čistý zisk na akcii, dividendový výnos, výplatní poměr, dividendové krytí, aktivační poměr či poměr tržní ceny akcie (R čková, 2015).

Účetní hodnota akcií vyjad uje uplynulou výkonnost firmy. V čase by měla vykazovat rostoucí pr běh.

(19)

Čistý zisk na akcii vyjad uje velikost zisku na jednu kmenovou akcii.

(20)

Dividendový výnos udává zhodnocení vložených finančních prost edk .

(21)

Dividendové krytí p edstavuje, kolikrát je dividenda kryta ziskem, který na ni p ipadá.

Dividendové krytí je d ležité pro potenciální investory, protože souvisí s tempem r stu podniku.

(22)

Ukazatel P/E (price-earning ratio) je d ležitý pro investory, kte í neinvestují pouze kv li dividendám, ale očekávají p edevším nár st tržní ceny akcií a z toho plynoucí kapitálový výnos. Podle tohoto ukazatele lze íci, kolik jsou akcioná i ochotni zaplatit za 1 Kč zisku na akcii.

(23)

2.2.4 Analýza soustav ukazatelů

Jak již bylo popsáno v p edchozích kapitolách, tak pro zjištění finanční situace podniku je nezbytné vypočítat celou adu ukazatel . Jejich interpretace však m že být problematická a m že p inést rozporuplné názory. Proto byly vytvo eny celé ady index hodnocení, které

(26)

26

vyjad ují souhrnnou charakteristiku výkonnosti podniku a zachycují více stránek jeho finanční situace najednou. Kv li tomu, že popisují výkonnost podniku pouze pomocí jednoho čísla, tak je jejich vypovídací schopnost nižší. Proto jsou tyto soustavy vhodné pouze pro rychlé srovnání několika podnik nebo jako podklad pro další hodnocení. Techniky vytvá ení těchto soustav lze rozdělit do dvou skupin – soustavy hierarchicky uspo ádaných ukazatel a účelově vybrané soustavy (R čková, 2015).

Mezi ukazateli z hierarchicky uspořádaných soustav existují matematické vazby. Mezi typické p íklady těchto soustav pat í pyramidové soustavy, které rozkládají vrcholový ukazatel na podrobnější části. Tyto rozklady se pro větší p ehlednost většinou zachycují v grafické podobě. Cílem těchto pyramidových soustav je popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatel , ale také analyzování složitých vnit ních vazeb v rámci pyramidy (R čková, 2015).

Nejznámější metodou použití poměrových ukazatel v pyramidové podobě je tzv. Du Pont rozklad. Vyjad uje závislost rentability vlastního kapitálu na ziskovém rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu (Mrkvička, 2006).

Obrázek 1: Du Pont rozklad

Zdroj: R čková, Finanční analýza, 2015

Mezi soustavy účelově vybraných ukazatelů pat í bonitní a bankrotní modely. Obě tyto skupiny mají za cíl p i adit podniku jednu číselnou charakteristiku, na jejímž základě posuzují

rentabilita vlastního kapitálu

ROA aktiva celkem / vlastní

rentabilita tržeb obrat celkových aktiv

EAT tržby tržby aktiva celkem

x

/

/ /

(27)

27

finanční situaci. Rozdíl spočívá v tom, k jakému účelu byly tyto modely vytvo eny (R čková, 2015).

Bankrotní modely podávají informace o tom, zda je v blízké době podnik ohrožován bankrotem. K základním signál m blížícího se bankrotu pat í problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu či s rentabilitou celkového vloženého kapitálu (R čková, 2015). Mezi nejznámější bankrotní modely pat í Altmanův model neboli Z-skóre. K výpočtu využívá diskriminační metodu, pomocí které je jednotlivým poměrovým ukazatel m p i azena váha. Největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Pokud je získaná hodnota nižší než 1,Ř1, tak se podnik pohybuje v pásmu bankrotu a má velmi podstatné finanční problémy. Rozmezí mezi 1,Ř1 a 2,řř p edstavuje nevyhraněnou finanční situaci. Hodnoty nad 2,řř pat í do pásma prosperity a značí dobrou finanční situaci (Sedláček, 2011).

(24)

kde X1 podíl pracovního kapitálu k celkovým aktiv m X2 rentabilita čistých aktiv

X3 EBIT / aktiva celkem

X4 tržní hodnota ZJ / celkové závazky nebo pr měrný kurz akcií / nominální hodnota cizích zdroj

X5 tržby / aktiva celkem

Mezi další užívané bankrotní modely pat í IN neboli Index důvěryhodnosti. Tento model byl vypracován na hodnocení českých podnik v českém prost edí. Stejně jako ůltman v model je i index d věryhodnosti vyjád en rovnicí, ale váha jednotlivých ukazatel je vypočítána váženým pr měrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví. To znamená, že tento model mnohem lépe vystihuje specifika jednotlivých odvětví. Pokud je hodnota indexu větší než 1,77, tak podnik prosperuje a vytvá í hodnotu. Hodnota menší než 0,75 značí bankrotující podnik (R čková, 2015).

(25) kde A aktiva

OA oběžná aktiva

EBIT zisk p ed úroky a zdaněním

(28)

28 VÝN výnosy

CZ cizí zdroje

KZ krátkodobé závazky Ú nákladové úroky

KBÚ krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci

Mezi další bankrotní modely adíme také Tafflerův model, který byl vyvinut již v roce 1977 pro analýzu britských společností. Zkoumá čty i poměrové ukazatele – ziskovost, p imě enost pracovního kapitálu, finanční riziko a likviditu (Sedláček, 2011).

Bonitní modely se snaží stanovit bonitu hodnoceného podniku. Porovnává podniky v rámci jednoho oboru podnikání, jsou tedy velmi silně závislé na kvalitě zpracování poměrových ukazatel v odvětvové skupině podnik (R čková, 2015).

Kralickův Quicktest vychází ze soustavy čty rovnic. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu podniku, druhé dvě hodnotí výnosovou situaci. Pokud je výsledná hodnota větší než 3, tak jedná se o velmi bonitní podnik v dobré finanční situaci. Je-li hodnota menší než 1, jde o firmu se značnými finančními problémy (R čková, 2015).

Tamariho model vychází z bankovní praxe hodnocení firem. V tomto modelu je bonita podniku hodnocena bodovým součtem výsledk ze soustavy rovnic. Jednotlivé rovnice hodnotí finanční samostatnost, vázanost vlastník kapitálu a výsledk hospoda ení, běžnou likviditu a t i další rovnice se zabývají provozní činností. Čím vyšší jsou dosažené hodnoty, tím vyšší je i bonita sledovaného podniku v oboru (R čková, 2015).

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(29)

29

3 Hodinářství.cz s. r. o.

Společnost p sobí na trhu již od roku 1řř0, kdy paní Vlasta Kubrová otev ela v Jičíně zlatnictví a později také hodiná ství. Podnikala jako fyzická osoba pod názvem Hodiná ství Kleopatra. V roce 2011 byla tato fyzická osoba, na základě smlouvy o prodeji části podniku, transformována na společnost s ručením omezeným Hodiná ství.cz s. r. o. O dva roky později byla odkoupena i zbývající část podniku.

Od založení Hodiná ství.cz s. r. o. podnik provozuje kamennou prodejnu p ímo v centru Jičína na Valdštejnově náměstí. Tato prodejna je jedna z největších prodejen s hodiná ským sortimentem v České republice. Je v ní vystaveno:

- 1500 druh hodinek z r zných cenových kategorií, - 500 druh hodin r zných design , tvar a velikostí, - 50 druh kyvadlových hodin,

- 10 druh podlahových hodin, - 200 druh budík ,

- 20 druh klasických d evěných kukaček, - 20 druh d evěných barometr ,

- 50 druh meteostanic.

Vzhledem k tomu, že chce podnik poskytovat zákazník m komplexní služby, nabízí také r zné hodiná ské služby jako nap íklad opravy hodinek, výměny baterií, zkrácení hodinkových náramk a další. Kromě kamenného obchodu má podnik také internetový obchod, díky kterému expandoval i na slovenský trh. Podnik si zakládá na rychlém doručení a žádných nebo minimálních nákladech na dodání. Poskytuje také záruku nejnižší ceny v České republice.

Hodiná ství.cz s. r. o. má dva jednatele – pana ůleše Kubra a paní Naděždu Kubrovou.

Základní kapitál činí 200 000 Kč. V roce 2011 podnik začínal se 4 zaměstnanci a od té doby se počet postupně navyšoval až na současných 12 zaměstnanc .

(30)

30

3.1 Analýza absolutních ukazatelů

Tato kapitola se zabývá hodnocením vývoje hodnot absolutních ukazatel . Nejprve budou analyzovány rozvahy Hodiná ství.cz s. r. o. v časovém horizontu 5 let v období 2011 – 2015, poté jednotlivé výkazy zisk a ztrát. Data z těchto výkaz jsou zaznamenány v tabulkách v P íloze ů a B.

3.1.1 Horizontální analýza absolutních ukazatelů

Tabulka 1: Vývoj aktiv

Položka 2011 2012 2013 2014 2015

Dlouhodobý nehmotný majetek -200 -222 -2222 -2001 -1940

Dlouhodobý hmotný majetek 154 92 250 138 61

Zásoby 2251 2494 4763 4867 5593

Krátkodobé pohledávky 203 97 127 83 191

Krátkodobý finanční majetek 514 302 1224 2590 2646

Časové rozlišení 19 44 53 38 77

AKTIVA CELKEM 2941 2807 4195 5715 6628

Zdroj: Vlastní zpracování.

V Tabulce 1 je zobrazen vývoj jednotlivých složek aktiv ve sledovaném období. Celková hodnota aktiv v daném období zaznamenala pouze jeden propad v roce 2012, jinak má stále rostoucí tendenci. Z p vodních 2 941 000 Kč vzrostla jejich hodnota na 6 628 000 Kč.

Dlouhodobá aktiva se pohybují v záporných hodnotách. ů to díky záporné hodnotě dlouhodobého nehmotného majetku. Tento jev je zp soben již výše zmiňovaným odkupem podniku, kdy byla kupní cena nižší než hodnota, která byla vyčíslena ve znaleckém posudku.

Tím vznikl oceňovací rozdíl. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku zobrazuje účetní hodnotu majetku a klesá díky odpis m. Oběžná aktiva mají trvale rostoucí charakter díky zvyšujícímu se objemu zásob a krátkodobých finančních prost edk . Objem krátkodobých finančních prost edk , které zahrnují peníze v pokladně, tak i na běžných účtech, se ve sledovaném období více než zpětinásobil a nyní má hodnotu 2 646 000 Kč.

(31)

31 Tabulka 2: Vývoj pasiv

Položka 2011 2012 2013 2014 2015

Základní kapitál 200 200 200 200 200

Rezervní fondy 0 10 20 20 20

Výsledek hospoda ení minulých let 0 451 1011 1761 2814

Výsledek hosp. běžného úč. období 461 570 750 1653 2006

Dlouhodobé závazky 1300 900 940 470 0

Krátkodobé závazky 686 538 1006 1453 1456

Bankovní úvěry 202 40 119 10 0

Časové rozlišení 92 98 149 148 132

PASIVA CELKEM 2941 2807 4195 5715 6628

Zdroj: Vlastní zpracování.

V Tabulce 2 je zobrazen vývoj jednotlivých složek pasiv ve sledovaném období. Velmi prudký nár st vlastního kapitálu je zp soben p edevším výsledky hospoda ení p edchozích let, protože kromě základního kapitálu je nerozdělený hospodá ský výsledek jedinou složkou vlastního kapitálu. Nejvyšší nár st zaznamenal vlastní kapitál v roce 2014, kdy oproti p edchozímu roku vzrostl o 1 653 000 Kč. Cizí zdroje jsou tvo eny p edevším dlouhodobým závazkem z koupě podniku ve výši 1 300 000 Kč. Mezi závazky ale také pat í závazky krátkodobé, jako nap íklad závazky v či zaměstnanc m, dodavatel m, institucím sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, atd. Výše krátkodobých závazk kolísá oběma směry, ale v posledních dvou letech z stává témě stejná. V roce 2015 činily krátkodobé závazky 1 456 000 Kč. Bankovní úvěry byly čerpány na nákup automobil , ale v roce 2015 již byly splaceny.

(32)

32 Obrázek 2: Vývoj obchodní marže

Zdroj: Vlastní zpracování.

Horizontální analýza výkazu zisk a ztrát sleduje vývoj jednotlivých nákladových a výnosových položek v čase. Na Obrázku 2 je zachycen vývoj tržeb za zboží. Ty ve sledovaném období stále rostou a z p vodních 4 116 000 Kč se v roce 2015 dostaly na trojnásobnou hodnotu 13 069 000 Kč. Podíl náklad na prodané zboží a obchodní marže je v letech témě stejný, neboť vyplývá z dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských smluvních vztah .

Obrázek 3: Vývoj osobních nákladů Zdroj: Vlastní zpracování.

Osobní náklady mají kromě malého propadu v roce 2012 rostoucí charakter. D vodem rostoucích mzdových náklad je zvyšující se počet zaměstnanc , který z p vodních 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

2011 2012 2013 2014 2015

Tržby za zboží Prodané zboží Obchodní marže

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000

2011 2012 2013 2014 2015

Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na SP a ZP

(33)

33

zaměstnanc vzrostl na 11 zaměstnanc v roce 2015. Oproti tomu náklady na sociální a zdravotní pojištění se zvyšují minimálně, díky zaměstnanc m, kte í jsou zaměstnáni na dohody o provedení práce. Pokud mzda těchto zaměstnanc nep esáhne 10 tis. Kč za měsíc, tak se sociální a zdravotní pojištění neodvádí.

Obrázek 4: Vývoj výsledků hospodaření a daně z příjmů Zdroj: Vlastní zpracování.

Po celé sledované období má výsledek hospoda ení rostoucí pr běh. Výrazný nár st nastal v roce 2013, kdy Hodiná ství.cz s. r. o. odkoupilo další část podniku. V roce 2015 činil výsledek hospoda ení za účetní období 2 006 000 Kč. Úměrně k výsledku hospoda ení roste také výše daně z p íjm , která byla v posledním roce 475 000 Kč.

-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2011 2012 2013 2014 2015

Provozní výsledek hospoda ení Finanční výsledek hospoda ení

Výsledek hospoda ení za běžnou činnost

Mimo ádný výsledek hospoda ení

Výsledek hospoda ení za účetní období

Daň z p íjm

(34)

34

3.1.2 Vertikální analýza absolutních ukazatelů

Vertikální analýza aktiv zkoumá procentní zastoupení jednotlivých položek na celkovém úhrnu aktiv. Jak je z ejmé z Obrázku 5, struktura aktiv je p ibližně stejná.

Obrázek 5: Struktura aktiv Zdroj: Vlastní zpracování.

V roce 2013 nastalo zvýšení záporné hodnoty dlouhodobých aktiv, díky zakoupení druhé části podniku a již zmiňovanému oceňovacímu rozdílu. Od začátku podnikání výrazně p evažují oběžná aktiva. Hlavní položkou je zboží na skladě, které se v roce 2015 podílelo na oběžných aktivech 66%. Poté následují peníze v pokladně s 24%, peníze na bankovních účtech s 6%

a zbylá 4% p ipadají na odběratele a poskytnuté zálohy.

Obrázek 6: Struktura pasiv Zdroj: Vlastní zpracování.

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Ostatní aktiva Oběžná aktiva Dlouhodobá aktiva

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Ostatní pasiva Cizí zdroje Vlastní kapitál

(35)

35

V pr běhu posledních 5 let je viditelný dlouhodobý trend spočívající ve zvyšování podílu vlastního kapitálu. Tento trend je zp soben stále rostoucím výsledkem hospoda ení, protože základní kapitál z stává stále stejný. V roce 2015 činil podíl vlastního kapitálu již 76%. Takto vysoký podíl vlastního kapitálu značí finanční stabilitu a nízkou zadluženost podniku. Hlavní položkou cizích zdroj byl na začátku podnikání krátkodobý bankovní úvěr, který byl však v 2015 úplně splacen. Nyní pat í mezi nejvyšší položky cizích zdroj závazky z obchodního styku, které se v roce 2015 podílely necelými 44%. Mezi další významné položky pat í nap íklad daň z p idané hodnoty, daň z p íjm , zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdravotními pojišťovnami nebo závazky v či zaměstnanc m.

Tabulka 3: Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát

Položka 2011 2012 2013 2014 2015

Výkony 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Výkonová spot eba 71,33 % 70,40 % 72,45 % 68,82 % 66,75 %

P idaná hodnota 28,67 % 29,60 % 27,55 % 31,18 % 33,25 %

Osobní náklady 10,74 % 13,71 % 12,10 % 12,68 % 13,00 %

Daně a poplatky 0,05 % 0,13 % 0,13 % 0,04 % 0,08 %

Odpisy DNM a DHM 1,69 % 1,68 % 2,25 % 1,44 % 1,29 %

Změna stavu rezerv a opravných položek -0,26 % -0,35 % -0,57 % -1,27 % -1,18 %

Provozní náklady 1,72 % 2,54 % 1,60 % 1,23 % 0,68 %

Provozní výsledek hospoda ení 14,73 % 11,94 % 12,32 % 17,30 % 19,48 % Finanční výsledek hospoda ení -0,50 % -0,54 % -0,83 % -0,75 % -0,74 % Daň z p íjm za běžnou činnost 2,70 % 2,16 % 2,01 % 3,09 % 3,59 % Výsledek hospoda ení za běžnou činnost 11,53 % 9,22 % 9,47 % 13,47 % 15,15 % Mimo ádný výsledek hospoda ení -0,53 % -0,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Výsledek hospoda ení za účetní období 11,01 % 9,04 % 9,47 % 13,47 % 15,15 % Výsledek hospoda ení p ed zdaněním 13,70 % 11,20 % 11,48 % 16,55 % 18,74 % Zdroj: Vlastní zpracování.

Tabulka 3 zobrazuje vertikální analýzu výkaz zisk a ztrát v uplynulých letech. P idaná hodnota p edstavuje rozdíl mezi výkony a výkonovou spot ebou. V roce 2011 tvo ila p idaná hodnota 28,67 % z výkon , v roce 2015 to bylo již 33,25 %. Tento nár st je d sledkem snižování náklad pot ebných k dosažení tržeb. Osobní náklady v posledních letech rostly, a to i v poměru k výkon m podniku. Podnik by tedy mohl zapracovat na efektivitě práce

(36)

36

svých zaměstnanc . Jak bylo patrné již z horizontální analýzy, tak výsledek hospoda ení za účetní období má trvale rostoucí charakter i v poměru k výkon m.

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů

Následující kapitola je věnována analýze jednotlivých rozdílových ukazatel ve sledovaném období.

3.2.1 Čistý pracovní kapitál

V Tabulce 4 je zaznamenán vývoj čistého pracovního kapitálu v posledních letech.

Tabulka 4: Vývoj čistého pracovního kapitálu

Položka 2011 2012 2013 2014 2015

ČPK (tis. Kč) 2282 2355 5108 6087 6974

Zdroj: Vlastní zpracování.

Pro výpočet čistého pracovního kapitálu musely být závazky podniku poníženy o bankovní úvěr a dlouhodobý závazek z koupě podniku. Čistý pracovní kapitál podniku je vysoký a má ve sledovaném období má stále rostoucí tendenci. Za posledních 5 let se hodnota ČPK zvýšila o 4,6ř2 mil. Kč, na současných 6,ř74 mil. Kč. To značí velmi dobrou platební schopnost a finanční stabilitu podniku. Zároveň však takto vysoká hodnota m že znamenat zbytečně vysoké náklady na financování z dlouhodobých vlastních zdroj .

3.2.2 Čisté pohotové prostředky

Výhodou čistých pohotových prost edk je to, že není ovlivňován oceňovacími technikami oběžného majetku.

Tabulka 5: Vývoj čistých pohotových prostředků

Položka 2011 2012 2013 2014 2015

ČPP (tis. Kč) 514 302 1224 2590 2646

Zdroj: Vlastní zpracování.

P i výpočtu čistých pohotových prost edk byla použita pouze nejlikvidnější oběžná aktiva – peníze v pokladně a na bankovních účtech, jelikož podnik nevlastní žádné šeky, směnky ani

(37)

37

krátkodobé cenné papíry. Hodnoty ČPP jsou velmi vysoké, podnik by tedy neměl mít žádné problémy s likviditou.

Obrázek 7: Vývoj čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových prostředků Zdroj: Vlastní zpracování.

Rozdíl mezi ČPK a ČPP je relativně vysoký. D vodem mohou být pohledávky, ve kterých má podnik značnou část svých financí.

3.3 Analýza poměrových ukazatelů

Tato kapitola se zabývá analýzou jednotlivých poměrových ukazatel a jejich vývojem ve sledovaném období. V rámci této analýzy byla zkoumána oblast rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity.

3.3.1 Ukazatele rentability

V Tabulce 6 jsou zachyceny hodnoty jednotlivých ukazatel rentability a jejich vývoj.

Tabulka 6: Ukazatele rentability

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015

ROCE 0,27 0,33 0,30 0,49 0,49

ROA 0,20 0,25 0,22 0,31 0,43

ROE 0,70 0,46 0,38 0,45 0,40

ROS 0,11 0,09 0,09 0,13 0,15

Zdroj: Vlastní zpracování.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2011 2012 2013 2014 2015

ČPK ČPP

References

Related documents

Pro hodnocení finanční situace podniku byly využity tradiční metody – analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti

(Brigham, 2009) ROE je často užívaný ukazatel, jelikož se zabývá mírou zhodnocení vlastního kapitálu, který byl do podniku vložen. Ukazatel ROE by měl vykazovat

Finanční analýzu lze provádět různými způsoby, pomocí různých technik a forem. Daný způsob popř. technika či forma jsou závislé na konkrétních

Mezi ukazatele, které potvrzují naše výzkumné předpoklady neboli větší efektivitu společnosti RWE GasNet, s.r.o., patří ukazatele rentability, jsou to

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení výkonnosti vybraného podniku pomocí finanční a strategické analýzy, které byly základem pro vytvo ení konceptu Balanced

Půjčky od mateřské společnosti jsou sice vysoké z důvodu povodní a následném stěhování podniku, kdy v daném období výrazně narostly, ale jejich hodnota se

V případě nákladů s dlouhodobými účinky, které představují zhodnocení podniku a investici do budoucna, přestože jsou vykázány jako náklady běžného období,

Toto zhodnocení je v práci provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou následně doplněné o moderní komplexní metody hodnocení