• No results found

Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder

Datum: 2020-11-10 | 11.30 – 13.15

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61182752103

KI’s resursgrupp för äldres hälsa under covid-19 bjuder in till ett

webbinarium där framstående forskare från Norge, Danmark och Sverige presenterar och diskuterar Covid-19 pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i respektive land.

Program:

Moderator: Carin Lennartsson, docent, KI 11.30 Välkommen och introduktion

Maria Eriksdotter, professor, ordförande i resursgruppen, KI 11.40 Covid-19 i norsk äldreomsorg – systemiskt immunförsvar

eller ren tur?

Mia Vabø, professor, Oslo Storstadsuniversitet (Oslomet), Norge 12.00 Äldreomsorgen och Covid-19 i Danmark – vad har vi lärt oss

och vad har vi missat?

Tine Rostgaard, professor, Stockholms Universitet, Sverige samt Roskilde Universitet, Danmark​

12.20 Covid-19 i svenska äldreboenden – insatser, utmaningar och konsekvenser

Marta Szebehely, professor emeritus, Stockholms Universitet, Sverige

12.40 – Diskussion

13.15 Johan Fritzell, professor, KI och Anders Wimo, familjeläkare och professor emeritus, KI, kommenterar

För mer information, vänligen kontakta marie.franzen@ki.se

Välkomna!

References

Related documents

Uppvaknande, handlade om de erfarenheter av pandemin som upplevdes ha haft en positiv effekt på olika aspekter av välbefinnandet, då pandemin inte enbart hade medfört implikationer

Något fler personer har fått vård för psykisk ohälsa i Region Stockholm från mars till och med september 2020, jämfört med samma period 2019.. En ökning ses bland unga (0–17

medarbetarna information från många olika håll, inte minst i sociala media. Fokus i mediedebatten om covid-19 låg först på sjukvården. Personalen jämförde sig med sjukvården

Detta immunitära liv under pandemin går att se som en form av biopolitisk styrning (jfr Alftberg & Hansson 2012) som individen förutsätts följa för att själv hålla sig frisk

Ömsesidiga hjälporganisationer i det svenska civilsamhället står för ett om- fattande socialt stöd samt påverkansarbete till förmån för sina medlemmar.. Som en följd

Eftersom mitt arbete handlar om att i utställningssyfte skapa en konceptuell kollektion av möbler som låter har jag kollat på installationer som skapar en liknande poetisk

Av respondenterna anger 56 respondenter, eller 30 procent, att det har skett en förändring i valet av färdmedel för nödvändiga längre resor under pandemin.. 67

Detta tomrum ligger till grund för forskningsfrågan som kommer besvaras i denna rapport, nämligen: Hur har kontrollsystem för utesäljare inom profilbranschen i

Detta examensarbete har syftat till att få en fördjupad förståelse för chefers upplevelser av att leda en oplanerad förändringsprocess. För vidare forskning kan det vara av

• The Updated influencer identification model consists of seven important factors, which each include variables used by companies in order to identify an influencer to use for

Resultatet kan jämföras med prognosen inför året, där nedgången för nyhetsmediernas samlade reklamintäkter redan före pandemin väntades uppgå till 11,5 procent, eller omkring

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Verksamheten bedrivs med stöd av

Inom Hälsans Kök och Electrolux fram- står konkreta fördelar för PU-processen från den informella kommunikation och båda nämner hur bortfallet av den informella kommunikation

Fördjupning: Växelkursens genomslag på svenska priser under

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:.. Kommunfullmäktige

Människor har drabbats olika mycket av covid-19 vilket med all tydlighet framgår genom att dödstalen varit högre för äldre, för män och personer födda i andra länder än

Vi ser det som principiellt viktigt att understryka alla de nordiska språkens unicitet och okränkbara värde men vill samtidigt verka för ökade insatser för att förstärka

Polisen har mycket svårt att klara upp dessa grova brott, ofta beroende på att människor inte vågar vittna trots att vi har vittnesplikt i Sverige. Många vittnen har hotats

Rörande diskursernas förhållande till varandra är självbevarelsedriften, kännetecknad av meningsskapande i livet, överlevnad från döden och att bli ihågkommen efter

Denna utformning får kaminen att se smal, lätt och elegant ut från alla sidor och tar inte allt för stor plats i ett rum.. Kaminen med en cirkel som både topp- och botten-yta

the subject matter, along with the skills and values that the teacher or curriculum planner expects the students to learn. The enacted object of learning is

I kapitlet om covid-19-pandemins konsekvenser för unga som varken arbetar eller studerar presenteras resultat från en intervjustudie som är genomförd av Umeå universitet.. Syftet

Den tredje händelsen ekonomisk stimulering hade en positiv inverkan för branscherna Kraftförsörjning och IT då dessa gjorde en CAAR (-1:1) på 0,46 procent respektive 0,65